Afgørelse

advokat.dk

Advocatus ApS

MOD

DET DANSKE ADVOKATSAMFUND

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”advokat.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Advocatus ApS et dansk anpartsselskab, der specialiserer sig i at opbygge internetportaler der gør det nemt for danske forbrugere at skabe kontakt til danske advokater og juridiske eksperter. Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af fra Erhvervsstyrelsen (bilag 1). Indklagede advokatsamfundet ejer ”advokat.dk”, der er registreret den 31. januar 1997 (bilag 2), men anvender ikke - og har de sidsteår aldrig anvendt domænenavnet aktivt. Indklagede ejer udover ”advokat.dk” (bilag 3) ligeledes domænenavnene ”advokater.dk” (bilag 14), ”advokaten.dk” (bilag 15) og ”advokaterne.dk” (bilag 16), men ingen af disse fire domæner anvendes aktivt af indklagede. Ingen af disse fire domænenavne beskriver advokatsamfundets rolle som sammenslutning for ca. 6.000 danske advokater, men er navneord i bestemt og ubestemt form i henholdsvis ental og flertal. Til dette formål anvender indklagede i stedet domænenavnet ”advokatsamfundet.dk”. Ifølge WaybackMachine.org er der lagringer af domænenavnet ”advokat.dk” og dets indhold i perioden 28. november 1999 til 18. september 2017 (bilag 4). Det fremgår tydeligt, at domænet aldrig har været taget aktivt i brug i de cirka år, som indklagede har ejet domænenavnet. Fra 2010 til 2017 har domænet været benyttet som pegedomæne til ”advokatnoeglen.dk” via en midlertidig redirect, men har ikke været taget i aktiv brug (bilag 4+5). En midlertidig redirect (302) benyttes ifølge Wikipedia kun hvis en hjemmeside midlertidig er flyttet til en anden hjemmesideadresse (bilag 7). Denne midlertidige brug indikerer ydermere, at domænenavnet ikke er taget aktivt i brug. Siden september 2017 har domænenavnet ikke været i anvendt, men viser blot en fejlmelding (bilag 8). Vi har ikke kunne finde eksempler i søgemaskinerne Google eller Bing på, at indklagede har anvendt ”advokat.dk” som varemærke eller på anden måde har taget domænenavnet i aktivt brug (bilag 9+10). En søgning på advokatsamfundet.dk efter ”advokat.dk” viser ingen resultater (bilag 11). En søgning hos Patent- og Varemærkestyrelsen (DKPto.d• viser heller ingen varemærkeregistrering af ”advokat.dk” bilag 12). ... Indklagede advokatsamfundet ejer ”advokat.dk”, der er registreret den 31. januar 1997, samt domænenavnene ”advokater.dk”, ”advokaten.dk” og ”advokaterne.dk” m.fl., men har ikke taget disse vigtige domæner i aktivt brug igennem rigtig mange år. I tilfældet med domænenavnet ”advokat.dk” har det ikke været taget i aktivt brug iår. Der er heller ikke fundet dokumentation for, at indklagede har markedsført domænenavnet ”advokat.dk”, endsige taget det i aktivt brug i henhold til domæneloven eller registreret det som varemærke. Der er derfor intet argument for at advokatsamfundet skal blokere for aktiv anvendelse af domænenavnet ”advokat.dk”. Vi mener, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ” advokat.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Vi har en stærk interesse i at anvende domænet ”advokat.dk” til en internetportal, der kan skabe direkte kontakt imellem danske forbrugere og advokater og juridiske eksperter via internettet. I den forbindelse er domænenavnet meget nyttigt og kan skabe stor værdi for os. Ligeledes vil portalen have stor samfundsmæssig værdi for såvel danske forbrugere og advokater samt bidrage til at udbrede kendskabet til de danske love. Denne anvendelse af domænenavnet ”advokat.dk” vil være i overensstemmelse med domænelovens præmisser om aktiv brug af domænenavne og langt mere nyttig end den nuværende manglende brug igennemår. Vi har ikke til hensigt at tilbyde egne advokatydelser, udgive os for at være advokater eller på anden måde betegne os som advokater, eller på nogen anden måde overtræde Retsplejelovens § 120, stk.1. Vi har indgået aftaler med danske advokater, der vil levere indhold og sikre et højt fagligt niveau på portalen. Såfremt Domæneklagenævnet eller indklagede finder det afgørende for tildeling af domænenavnet til os, at vi ansætter eller på tilsvarende måde tilknytter en eller flere advokater tættere til vores selskab for at gøre brug af domænenavnet ”advokat.dk”, så accepterer vi på forhånd denne betingelse for brug af domænenavnet.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, der er registreret med navnet ”Akasse.dk ApS” og bl.a. binavnet ”Advocatus ApS”. Bilag er udskrift fra DK Hostmasters Whois-database med en oversigt over de domænenavne, indklagede har registreret under bruger-id. DDA810-DK. Bilag 4, og er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at domænenavnet ”advokat.dk” henholdsvis den 18. september 2017, 29. november 2010 og 29. november 2010 viderestillede til domænenavnet ”advokatnoeglen.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden ”wikipedia.org” med en gengivelse af resultatet ved et opslag på ”http 302”. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”advokat.dk”. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Bing med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”advokat.dk”. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”site:advokatsamfundet.dk advokat.dk”. Bilager skærmprint fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at der ved en søgning på betegnelsen ”advokat.dk” fremkommer én registreret rettighed, som er det registrerede ordmærke CITYadvokat.DK. Bilagoger skærmprint, hvoraf fremgår, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”advokater.dk”. Bilag er skærmprint, hvoraf fremgår, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”advokaten.dk”. Bilag er skærmprint, hvoraf fremgår, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”advokaterne.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Det Danske advokatsamfund udgøres af de danske advokater, jf. retsplejelovens § 143, stk. 1. advokatsamfundets formål er beskrevet §i Vedtægt for Det Danske advokatsamfund, bkg. nr. 907 af 16. september 2009, hvoraf fremgår: ”Det Danske advokatsamfunds formål er at værne om advokaters uafhængighed og integritet, at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, at sikre advokaters faglige kompetence, og at virke til gavn for det danske retssamfund.” Følgende fremgår af ovennævnte vedtægts § 37, stk. 3, med bemærkning, at advokatrådet er advokatsamfundets bestyrelse: ”advokatrådet driver en hjemmeside på internettet, hvor borgere og virksomheder kan søge mellem alle advokater ud fra advokaternes geografiske placering og fagområde.” Databasen kan tilgås via advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk eller direkte via www.advokatnoeglen.dk. Danmarks Domstole trækker dagligt data fra advokatsamfundets database for at have en ajourført liste over beskikkelseshavende advokater. advokatsamfundet har i knapt 100 år udgivet tidsskriftet ”advokaten”, der sendes til landets advokater, advokatfuldmægtige, dommerne ved de danske domstole, flere biblioteker, kommunerne og Justitsministeriet. I advokaten optages bl.a. meddelelser om flytninger, deponering, møderet m.v. Nærmere om domænet ”advokat.dk”: Netdanmark A/S, tidligere SØG A/S, CVR. nr. 15279036, der nu er opløst efter frivillig likvidation, registrerede den 31. januar 1997 domænenavne ”advokat.dk”, ”advokaten.dk” og ”advokater.dk”. Den 20. februar 1997 registrerede selskabet domænenavnet ”advokaterne.dk”. På baggrund af en klage fra advokatsamfundet besluttede Klagenævnet for Domænenavne den 8. maj 2003, at domænenavnene ”advokat.dk”, ”advokaten.dk”, ”advokater.dk” og ”advokaterne.dk” skulle overføres til advokatsamfundet. Klagenævnets afgørelse vedlægges som bilag A. Netdanmark A/S fik nedlagt fogedforbud mod overførslen, men Sø- og Handelsretten og senere Højesteret ophævede fogedforbuddet, jf. U.2008.2785H, der vedlægges som bilag B. Fra denne dom, hvor advokatsamfundet ikke var sagsøgt, fremhæves særlig, at direktør for Netdanmark A/S, Jesper Søgaard, som led i Højesterets behandling af sagen, forklarede, at formålet med domæneregistreringerne var etableringen af en online-udgave af Labor- håndbogen, dvs. en fortegnelse over landets advokater, hvilket klageren i nærværende sag også ønsker. Højesteret fastslog, at Klagenævnet for Domænenavne havde kompetence til at træffe afgørelsen af 8. maj 2003 og anførte yderligere, at en tvist mellem Netdanmark A/S og advokatsamfundet om retten til domænenavnene skulle ske i en sag anlagt mod advokatsamfundet. Netdanmark A/S stævnede herefter advokatsamfundet med påstand om, at domænenavne ”advokat.dk”, ”advokaten.dk”, ”advokater.dk” og ”advokaterne.dk” skulle overdrages til Netdanmark A/S. Som bilag C vedlægges Sø- og Handelsrettens dom af 12. september 2011, U.2012.1S. Med dommen fik advokatsamfundet medhold i, at domænenavnene ikke skulle overdrages til Netdanmark A/S. Afslutningsvis bemærkes, at domænerne ”advokat.dk”, ”advokaten.dk”, ”advokater.dk” og ”advokaterne.dk” alle efter dommen blev sat til at pege på www.advokatnoeglen.dk, som er advokatsamfundets database over advokater. advokatsamfundet er i skrivende stund ikke bekendt med, hvorfor denne redirect funktion til www.advokatnoeglen.dk ifølge klagers oplysninger i september 2017 er blevet brudt. Pegningsfunktionen er netop genetableret. ... Titlen advokat er forbeholdt personer, der har opnået beskikkelse som advokat, og det er derfor en beskyttet titel, jf. retsplejelovens § 120. advokattitlen er et særligt prærogativ for advokatsamfundet og advokaterne, som advokatsamfundet udgøres af, jf. retsplejelovens § 143, stk. 1, hvor hensynet til offentligheden og almenheden er de bærende elementer. Derfor vil en overførsel af domænenavnet ”advokat.dk” til Advocatus ApS med henblik på dette selskabs erhvervsmæssige brug være uretmæssig. I den forbindelse bemærkes, at Advocatus ApS ikke er et advokatselskab. Selskabet opfylder ikke betingelserne for at være et advokatselskab og er således ikke berettiget til at betegne sig advokat eller anden betegnelse, der er forvekslelig hermed. advokatsamfundet forbeholder sig retten til at forfølge klagerens brug af navnet Advocatus. Der er identitet respektive quasiidentitet mellem titlen ”advokat”, advokatsamfundets domænenavn, advokatsamfundet.dk, og domænenavnet ”advokat.dk”. Der er derfor risiko for, at der sker forveksling mellem advokatsamfundet og Advocatus ApS, såfremt Advocatus ApS får medhold i påstanden om overdragelse af domænenavnet ”advokat.dk”. Beskyttelsen af advokattitlen omfatter tilfælde, som det her foreliggende, hvor den konkrete anvendelse af ordet ”advokat” sker som et domænenavn, også uanset om det fører til en fejlagtig antagelse hos omverdenen af, at de ydelser, som udbydes på det pågældende websted, har en forbindelse til advokatsamfundet og advokatstanden som sådan. advokatsamfundet har gennem langvarig og intensiv brug samt indarbejdelse stiftet en gyldig varemærkeret til ordmærket ”advokaten”. En overførsel af domænenavnet ”advokat.dk” til Advocatus ApS vil være i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1. Kravet i varemærkelovens § 4, hvorefter parterne skal levere samme eller lignende tjenesteydelser, er opfyldt, idet Advocatus ApS’ under anvendelse af ”advokat.dk” har ønsker om at drive et websted, der indeholder en lang række af de samme oplysninger og funktionaliteter, som findes i advokatsamfundets medlemsblad ”advokaten” og på www.advokatnoeglen.dk / www.advokatsamfundet.dk. Det gør rent varemærkeretligt ikke nogen forskel, at advokatsamfundet – i modsætning til Advocatus ApS – ikke virker på kommercielle vilkår. Som følge af advokatsamfundets omfattende og langvarige brug af det velkendte varemærke ”advokaten” nyder dette en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. Advocatus ApS’ eventuelle drift af en hjemmeside under brug af domænenavnet ”advokat.dk” vil være i strid med advokatsamfundets varemærkerettigheder til ”advokaten”, hvorfor det er underordnet, om der foreligger vare- eller tjenesteydelseslighed, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, hvilket der imidlertid gør. Med henvisning til internetdomæneloven § og markedsføringsloven § gøres det særligt gældende, at en overførsel af domænet ”advokat.dk” til Advocatus ApS med henblik på selskabets etablering af en database over advokater og andre juridiske tjenesteydere, vil være egnet til at vildlede, idet det efterlader den fejlagtige opfattelse, at der er tale om en særlig ”autoriseret” hjemmeside, hvilket også er i strid med advokatsamfundets rettigheder i øvrigt, herunder varemærkerettigheder, og advokatstandens samt almenvellets interesser. Advocatus ApS’ eventuelle fremtidige drift af en hjemmeside under domænenavnet vil også være i strid med internetdomænelovens § 25, stk. 1, subsidiært markedsføringsloven. Advocatus ApS’ påstand om overdragelse af domænenavnet ”advokat.dk” og brug heraf er udtryk for en utilbørlig udnyttelse af advokatsamfundets virksomhed, den goodwill og garantifunktion, der er knyttet til ”advokaten” og ordet ”advokat” i ordets egenskab af beskyttet titel, og brugen strider mod god skik. Domænenavnet er så værdifuldt, at det kommer borgerne, samfundet og advokatstanden bedst muligt til gode, hvis advokatsamfundet er indehaver af det. Domænenavnet er identisk med og derfor forvekslelig med advokattitlen og advokatsamfundets varemærke ”advokaten” og kan give omverden det indtryk, at advokatsamfundet samarbejder med eller godkender den hjemmeside Advocatus ApS agter at etablere. Domænenavnet giver advokatsamfundet mulighed for at sikre, at advokatfortegnelser på logiske advokatdomæner lever op til lovgivningens krav, herunder er korrekte og løbende ajourført. Der henvises i den forbindelse til Sø- og Handelsrettens præmisser i U.2012.1S, hvor det bl.a. anføres, at den af Netdanmark A/S’ påtænkte udnyttelse af bl.a. ”advokat.dk” dels lukrerer på advokatsamfundets virksomhed, dels vil indebære en risiko for forveksling med advokatsamfundets database og endelig, at der bliver skabt uklarhed om, hvem der er tilhørende kredsen af beskikkelseshavende advokater, deres møderet m.v. Sø- og Handelsretten opsummerer med følgende ord: ”Dette vil indebære en tilsidesættelse af advokatstandens og borgernes interesse i adgang til entydige og pålidelige oplysninger om de bestallingshavende advokater.” advokatsamfundet har sikret disse hensyn ved at lade bl.a. ”advokat.dk” pege til advokatsamfundets database over advokaterne på www.advokatnoeglen.dk, jf. § 37, stk. 3, i Vedtægt for Det Danske advokatsamfund, jf. bkg. nr. 907 af 16. september 2009. At denne redirect funktion tilsyneladende – uvist hvordan – ifølge Advocatus ApS i løbet af 2017 er brudt – ændrer ikke ved ovenstående hensyn. Domænenavnet giver advokatsamfundet mulighed for fremtidig brug i advokatstandens og almenvellets interesse, herunder også defensivt til sikring af, at domænenavnet værnes mod misbrug.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse i j.nr.: 2000-184, 185, 186 og 187 vedrørende domænenavnene ”advokat.dk”, ”advokaten.dk”, ”advokater.dk” og ”advokaterne.dk”. Bilag B er kopi af Højesterets dom trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2008.2785 H vedrørende domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk. Bilag C er kopi af Sø- og Handelsrettens dom trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2012.1 S vedrørende domænenavnene ”advokat.dk”, ”advokater.dk” og ”advokaterne.dk”. Ved opslag har sekretariatet konstateret, at der den 27. november 2018 ikke var en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”advokat.dk”, jf. bilag 8. Ved fornyet opslag den 16. marts 2019 blev viderestillet til domænenavnet ”advokatnoeglen.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har specialiseret sig i at opbygge internetportaler, der gør det nemt for danske forbrugere at skabe kontakt til danske advokater og juridiske eksperter, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”advokat.dk” aktivt og ikke har gjort det de sidste år, • at domænenavnet ”advokat.dk” fra 2010 til 2017 har været benyttet til at viderestille til domænenavnet ”advokatnoeglen.dk”, • at klageren vil anvende domænenavnet ”advokat.dk” til en internetportal, der kan skabe direkte kontakt mellem danske forbrugere og advokater og juridiske eksperter via internettet, • at klageren ikke til hensigt at tilbyde egne advokatydelser, udgive sig for at være advokat eller på anden måde betegne sig som advokater i strid med retsplejelovens § 120, stk.1, • at klageren har indgået aftaler med danske advokater, der vil levere indhold og sikre et højt fagligt niveau på klagerens planlagte portal, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ” advokat.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede i knapt 100 år har udgivet tidsskriftet ”advokaten”, • at indklagede driver en database på en hjemmeside, hvor borgere og virksomheder kan søge mellem alle advokater ud fra advokaternes geografiske placering og fagområde, og at databasen kan tilgås via indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”advokatsamfundet.dk” eller direkte på ”advokatnoeglen.dk”, • at indklagedes domænenavne ”advokat.dk”, ”advokaten.dk”, ”advokater.dk” og ”advokaterne.dk” har viderestillet til domænenavnet ”advokatnoeglen.dk”, og indklagede er pt. ikke bekendt med, hvorfor denne viderestilling i perioder ikke skulle have fungeret, • at titlen advokat er en beskyttet titel, der er forbeholdt personer, der har opnået beskikkelse som advokat, jf. retsplejelovens § 120, • at beskyttelsen af advokattitlen omfatter tilfælde, som det foreliggende, hvor den konkrete anvendelse af ordet ”advokat” sker som et domænenavn, • at klageren ikke er et advokatselskab, og at klageren ikke opfylder betingelserne for at være et advokatselskab og således ikke er berettiget til at betegne sig advokat eller benytte anden betegnelse, der er forvekslelig hermed, • at hvis klageren får medhold i påstanden om overførsel af domænenavnet ”advokat.dk”, vil der være risiko for forveksling mellem klageren og indklagede, • at indklagede gennem langvarig og intensiv brug har stiftet en gyldig varemærkeret til ordmærket advokatEN, og at en overførsel af domænenavnet ”advokat.dk” til klageren vil være i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1, • at ordmærket advokatEN er velkendt og nyder udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 2, • at en overførsel af domænenavnet ”advokat.dk” til klageren vil være egnet til at vildlede, idet det vil give den fejlagtige opfattelse, at der er tale om en særlig autoriseret hjemmeside, og • at domænenavnet ”advokat.dk” giver indklagede mulighed for at sikre, at advokatfortegnelser på logiske advokatdomæner lever op til lovgivningens krav, herunder er korrekte og løbende ajourført.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”advokat.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst at drive virksomhed med opbygning af internetportaler og at ville bruge domænenavnet ”advokat.dk” til en internetportal, der kan skabe direkte kontakt mellem danske forbrugere og advokater og juridiske eksperter via internettet. ”advokat” er en beskyttet titel, jf. retsplejelovens § 120, der er affattet således: ”§ 120. Personer, der ikke har fået beskikkelse som advokat, og personer, der er udelukket fra at udøve advokatvirksomhed, eller hvis ret hertil er ophørt i medfør af denne lov, må ikke betegne sig som advokat eller benytte en anden betegnelse, der er egnet til forveksling hermed. En advokat, der har deponeret sin beskikkelse i Justitsministeriet, må ikke betegne sig som advokat i forbindelse med forretningsforhold. Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelserne i stk.straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.” Klageren driver ikke selv advokatvirksomhed og har efter det oplyste for øjeblikket ikke ansatte med beskikkelse som advokat, men vil anvende domænenavnet ”advokat.dk” til en portal, der kan skabe direkte kontakt mellem danske forbrugere og advokater og juridiske eksperter via internettet. En sådan portal vil ud over beskikkede advokater tillige efter det oplyste indeholde oplysninger om andre juridiske eksperter. Klageren har endvidere – i modsætning til indklagede, jf. indklagedes portal på domænenavnet ”advokatnoeglen.dk” - ikke mulighed for løbende at være opdateret med hensyn til, hvilke advokater der er frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed, hvilke advokater der har deponeret beskikkelse, o.s.v. Det er klagenævnets opfattelse, at retsplejelovens § 120 afspejler en væsentlig samfundsmæssig interesse i at sikre, at betegnelsen ”advokat” kun benyttes af beskikkede advokater. Nævnet finder, at anvendelse af advokatstandens beskyttede titel som domænenavn for en uautoriseret portal over advokater og andre juridiske eksperter vil kunne medvirke til at skabe uklarhed om, hvem der retmæssigt tilhører kredsen af beskikkelseshavende advokater. Klageren kan herefter ikke anses for berettiget til at anvende betegnelsen ”advokat” i domænenavnet ”advokat.dk” med henblik på den planlagte internetportal. Under de anførte omstændigheder finder klagenævnet ikke, at klageren har nogen legitim interesse i domænenavnet ”advokat.dk”. Den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, må derfor føre til, at indklagedes opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering ikke indebærer en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Advocatus ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.