Afgørelse

cykel.dk

KEROGI AG

MOD

VIDENSBANKEN A/S

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”cykel.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”KEROGI AG er en schweizisk aktieselskab, der siden september 2013 har udviklet og driftet e-handelskoncepter med primært lifestyle produkter i Europa. Selskabet står i Danmark bag en række webshop som f.eks. Duftladen.dk Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af det schweiziske selskabsregister (bilag 1). Indklagede VIDENSBANKEN A/S ejer ”cykel.dk”, der er registreret den 31. januar 1997 (bilag 2). Indklagede anvender ikke domænenavnet aktivt og har intet indhold på domænet (bilag 3). Ifølge WaybackMachine.org er derlagringer af domænets indhold i perioden 5. april 2001 og den 12. januar 2016 (bilag 4). I perioden 2001 til 2013 var det ubenyttet (bilag 5+6). I december 2013 kom der indhold på domænet (bilag 7), men måneder senere i december 2014 var domænet igen ikke længere i aktivt brug og blev anvendt som pegedomæne til ”Bikehero.dk” (bilag 8), hvilket fortsatte frem til 12. januar 2016 (bilag 9). Domænenavnet har ikke været anvendt siden da og altså i de sidste cirkaår. ”Bikehero.dk” er ifølge DK-Hostmaster ejet af Bikehero IVS (bilag 10). Bikehero IVS er ifølge cvr.dk stiftet i 2014 og ejet 100% af Henrik Bredal Lindschou (bilag 11). Søgning på ”cykel.dk” i Google fremkommer heller ikke med nogle resultater (bilag 12). ... Da den sidste reelle anvendelse af domænet ligger mere end år tilbage i tiden, så må det antages, at domænet ikke tjener indklagedes behov længere og ikke har gjort det meget længe. Indklagede har fra december 2014 til januar 2016 peget domænenavnet på en tredjemands website, hvilket heller ikke kan betragtes som aktivt brug i domænelovens forstand. Vi mener derfor ikke, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”cykel.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Vi ønsker at anvende domænet til en webshop, der forhandler cykler og cykeludstyr i Danmark. Domænenavnet vil have en stor værdi for vores virksomhed og præcist beskrive produktet og produktkategorien i webshoppen.” Bilag fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om klageren. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”cykel.dk”. Bilag 5-6 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der henholdsvis den 5. april 2001 og 23. januar 2005 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”cykel.dk”. Bilag 8-9 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”cykel.dk” henholdsvis den 17. december 2014 og 12. januar 2016 viderestillede til domænenavnet ”bikehero.dk”. Bilag er udskrift fra DK Hostmasters Whois-database med registreringsoplysninger om domænenavnet ”bikehero.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende virksomheden Bikehero IVS. Det fremgår af oplysningerne fra Det Centrale Virksomhedsregister, at Bikehero IVS er en cykel- og knallertforretning. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på betegnelsen ”cykel.dk”. Ved opslag den 9. februar 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”cykel.dk”, jf. bilag 3. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 14. december 2013 blev arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”cykel.dk”, jf. bilag 7: Ved opslag på domænenavnet ”bikehero.dk” har sekretariatet den 9. februar 2019 taget følgende kopi: Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er registreret med startdato den 12. juni 2006 og med branchekoden ”Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling”. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – VA4448-DK – har registreret i alt følgendedomænenavne: bankrupt.dk business-angel.dk businessangel.dk businessangels.dk cykel.dk kontorfællesskabkøbenhavn .dk kontorhotelkøbenhavn.dk kontorkøbenhavn.dk parkoneexclusive.dk pipesec.dk popup-butik.dk popupbutik.dk popupbutikker.dk poscogen.dk pregnogram.dk riwir.dk scsupersandkassen.dk sealandcapital.dk twinkl.dk twinkle-it.dk twinkleu.dk twinkleyou.dk twinklu.dk venturecapital.dk venturekapital.dk videnbanken.dk vidensbanken.dk zealandcapital.dk zyztech.dk Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden september 2013 har udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle-produkter og i Danmark står bag en række webshops som f.eks. ”duftladen.dk”, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”cykel.dk” aktivt, • at der i 2013 var en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”cykel.dk”, hvorefter domænenavnet fra december 2014 til januar 2016 viderestillede til domænenavnet ”bikehero.dk”, og at domænenavnet siden da ikke har været anvendt aktivt, • at da det er mere end fem år siden, at der har været en reel anvendelse af domænenavnet ”cykel.dk”, må det antages, indklagede ikke længere har interesse i domænenavnet, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”cykel.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at klageren vil anvende domænenavnet ”cykel.dk” til en webshop, der forhandler cykler og cykeludstyr i Danmark. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”cykel.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst at have udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle-produkter siden september 2013. Klageren har endvidere oplyst at ville anvende domænenavnet ”cykel.dk” til en webshop, der forhandler cykler og cykeludstyr i Danmark. En sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”cykel.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”cykel.dk” indeholder det almindelige danske ord ”cykel”, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”cykel.dk” tidligere og i hvert fald indtil december 2013 har været anvendt til en hjemmeside vedrørende reparation af cykler, og at domænenavnet i perioden fra 2014 til 2016 viderestillede til domænenavnet ”bikehero.dk”, hvorfra der udbydes tjenesteydelser vedrørende reparation af cykler. Den anførte anvendelse af domænenavnet ”cykel.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og klagenævnet finder, således som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ikke fortsat skulle have interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”cykel.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”cykel.dk”. Det forhold, at indklagede i en periode ikke har anvendt domænenavnet aktivt, er ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 7

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, KEROGI AG, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.