Afgørelse

handmade.dk

Handmade Software ApS

MOD

Henrik Peter Darlie

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”handmade.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Handmade Software ApS (CVR-nummer 29797706) med startdato den 10. november 2006 og siden 16. juli 2008 har været registreret med binavnet ”Handmade ApS”. Selskabets formål er handel, investering, køb og salg af IT-produkter og -ydelser og beslægtet virksomhed, og selskabet er registreret under branchekode ”620200 Konsulentbistand vedrørende information-steknologi” med bibranchekode ”620100 Computerprogrammering”. Sekretariatet har ved en søgning den 2. februar 2019 i Google (www.google.d• konstateret, at der under domænenavnet ”handmade-software.dk” er etableret en hjemmeside for klagerens virksomhed. Af opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnet ”handmade-software.dk” er registreret den 24. januar 2007, og at registranten af det pågældende domænenavn er klageren. Ved opslag den 2. februar 2019 på ”handmade-software.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Undertegnede har på vegne af Klager forsøgt at løse sagen mindeligt med Indklagede ved telefonisk og mail-kontakt, men det har desværre ikke været muligt. Det til trods for, at Indklagede i sit svarskrift i klagesagen tilkendegav: ”Men jeg har ikke noget imod at indgå forlig med klager, der går ud på, at dersom sitet handmade.dk ikke er oppe og køre i løbet af 2014, så vil jeg gerne overdrage domænet til klager, kvit og frit.” ... I forbindelse med virksomhedens stiftelse registrerede Handmade Software ApS domænenavnet handmade-software.dk, hvilket skete den 24. januar 2007, jf. bilag 3. Klager registrerede alene dette domænenavn, da det omtvistede domænenavn, handmade.dk, allerede var registreret og således ikke var ledigt på tidspunktet for virksomhedens stiftelse. Kommunikationen mellem Handmade Software ApS og selskabets kunder, forretningsforbindelser mv. foregår primært via e-mail eller Klagers website. Hertil kommer at såvel nye som eksisterende kunder bruger virksomhedens website til at orientere sig om Handmade Software ApS’ aktiviteter samt til at finde relevante informationer, herunder kontaktoplysninger. Såvel Klager som dennes kunder og forretningsforbindelser refererer i daglig tale til Klager som ”Handmade”, ligesom virksomheden markedsføres under denne betegnelse. Det er på denne baggrund af afgørende betydning for Handmade Software ApS, at virksomhedens kunder og forretningsforbindelser kan kontakte selskabet via dette kaldenavn og ved hjælp af et så simpelt domænenavn som muligt. Klager leverer kvalitetssoftware, der er specielt udviklet til den enkelte kunde, hvorfor der er tale om et ”håndlavet” stykke specialistarbejde, der står i modsætning til den generiske samlebåndssoftware, der tillige kan findes på markedet. Betegnelsen ”handmade” anvendes således af Klager til at differentiere sig fra resten af softwaremarkedet. Domænet handmade.dk vil derfor have stor erhvervsmæssig betydning for Klager i forhold til dennes nuværende og fremtidige kunder og forretningsforbindelser, såvel nationale som internationale. Af samme årsager har Klager også siden den 1. oktober 2009 været øverst på DK Hostmasters venteliste til domænet handmade.dk. ... I 2014 blev besøgende på handmade.dk automatisk dirigeret videre til jewerly.dk. Dette var tilfældet i mange år, hvor handmade.dk således ikke har været i brug. I øjeblikket er websiden handmade.dk en defaultside for webhotel-firmaet Powerhosting, hvorfor handmade.dk fortsat ikke er i brug, se bilag 7. ... Indklagede oplyste i sit svarskrift af 11. november 2013 i den tidligere domænesag, jf. bilag 8, at denne havde planer om at tage domænet i brug, måske allerede i 2014, som en del af en serie af internetbutikker. Desuden oplyste Indklagede i sit svarskrift til domæneklagen, at såfremt handmade.dk ikke var oppe at køre i løbet af 2014, så ville han gerne overdrage domænet til Klager kvit og frit, jf. bilag 8, side 2. Indklagede har med ovenstående derfor tydeligt tilkendegivet, at der ikke foreligger en reel interesse i selv at gøre brug af domænenavnet, både henset til at han var villig til at afgive domænenavnet uden vederlag, hvis domænet ikke blev taget i brug i løbet af 2014 samt det faktum at domænet fortsat ikke er i brug. Det fremgår helt åbenbart, at domænet står passivt, og ikke benyttes- og ikke har været aktiv siden 2006. Siden indgivelse for 4½ år siden har Indklagede til stadighed ikke benyttet domænet. En afvejning af interesser mellem Klager og Indklagede må foretages, og det er Klagers opfattelse, at denne i hvert fald nu 4½ år senere må falde ud til Klagers fordel. Sammenfattende kan derfor gøres gældende, at Indklagede har tilsidesat § 25, stk.om god domæneskik i lov om internetdomæner, da han ikke har udnyttet domænenavnets reelle værdi.” Som bilaghar klageren fremlagt Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 26. februar 2014 i sagen vedrørende domænenavnet ”handmade.dk” mellem samme parter som i nærværende sag, hvoraf det fremgår, at klager ikke fik medhold i, at registreringen af domænenavnet ”handmade.dk” skulle inddrages, eller at domænenavnet skulle overdrages til klager. Bilager et udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klager. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• på domænenavnet ”handmade-software.dk”. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• på domænenavnet ”handmade.dk”. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• på domænenavnet ”design.dk”, hvoraf fremgår det, at domænenavnet er registreret af Design ApS den 13. september 1995, og at indklagede er registreret som fuldmægtig. Bilager et udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende selskabet ”Design ApS”, hvoraf det fremgår, at selskabet blev registreret den 30. juni 2002, men tvangsopløst med ophørsdato den 7. september 2005. Bilager efter klagers oplysninger et skærmprint af hjemmesiden på det omtvistede domænenavn, som svarer til den hjemmeside, der fremkom ved sekretariatets opslag, som indsat nedenfor. Bilager en kopi af indklagedes svarskrift i sagen mellem parterne om det omtvistede domænenavn, der blev afgjort af klagenævnet den 26. februar 2014 (j.nr. 194), hvoraf bl.a. fremgår følgende: ”Jeg har planlagt at starte en række internetbutikker i 2014, som bæres af et redaktionelt indhold, der relaterer sig til domænerne og min branche. ... Handmade.dk er planlagt til at vise vej til produkter der kan bære betegnelsen handmade, og indholdet rettes først og fremmest mod udlandet. Det redaktionelle indhold kommer designeren og forfatteren Thomas Dickson, [...] som jeg har samarbejdet med siden projektet www.design.dk’s start, til at stå for, i lighed med tidligere. Sidste år fik vi installeret butikssoftware på serveren (som klagers advokat allerede har konstateret), og domænet handmade.dk blev rettet mod jewelry.dk, der bl.a. kommer til at fungere som backbone for butiksdelen, som led i oprettelsen af kommende sites med tilhørende netbutikker, og i 2014 begynder vi at producere indhold til de enkelte domæner, udover det omfattende materiale vi i forvejen råder over. Jewelry.dk er i denne forbindelse planlagt til at blive en smykke-wiki. Da jeg er kunsthåndværker, har domænet handmade.dk, ud over den erhvervsmæssige betydning, også en faglig betydning, både for jeg selv og min stand eller branche. ... Tilbage står så, at der ikke har været aktivitet på domænet i længere tid, og at klager ønsker sig et smartere navn, men også at jeg igen er en del af erhvervslivet og min branche, og at jeg har konkrete og væsentlige planer for domænet, helt i tråd med det formål hvormed det blev registreret. ... Men jeg har ikke noget imod at indgå forlig med klager, der går ud på, at dersom sitet handmade.dk ikke er oppe og køre i løbet af 2014, så vil jeg gerne overdrage domænet til klager, kvit og frit.” Bilag (litreret af sekretariate• er et udskrift fra Erhvervsstyrelsen dateret den 2. november 2018 vedrørende klager. Ved opslag den 2. februar 2019 på ”handmade.dk” (med og uden "www." fora• har sekretariatet konstateret, at der fremkom en hjemmeside svarende til den, der fremkom ved sekretariatets opslag den 8. november 2018: Ved opslag den 2. februar 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”handmade.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger- id (W1080-DK) yderligere er anført som registrant af domænenavnene alternative.dk annual.dk antik.dk antiques.dk architecture.dk c-forum.dk ceramics.dk crafts.dk creative-forum.dk darlie.dk investment.dk jewellery.dk jewelry.dk monthly.dk oversigt.dk arkitektur.dk art.dk artforum.dk arts.dk design.dk designforum.dk exhibit.dk overview.dk quarterly.dk schneekloth.dk Ved opslag den 2. februar 2019 på ”handmade.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet i alt gange i perioden fra den 2. maj 2005 og frem til den 7. november 2018. Det omtvistede domænenavn har i perioden fra den 2. maj 2005 og frem til 8. juni 2013 indeholdt en hjemmeside med et nyhedsbrev vedrørende ”Megazinet”. Ved opslag på domænenavnet i perioden fra den 8. juni 2013 og til den 2. oktober 2016 blev der viderestillet til hjemmesiden på domænenavnet ”jewelry.dk”, og fra den 2. oktober 2016 og til seneste lagring den 7. november 2018 fremkom en hjemmeside, der svarer til den, der fremkom ved sekretariatets opslag af 2. februar 2019 som indsat ovenfor. Ved sekretariatets søgning på ”handmade” den 2. februar 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.390.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen hverken klager eller indklagede, med en lang række forskellige forhold, herunder navnlig håndlavet keramik, kunst eller smykker. Klageren har tidligere indklaget indklagede for klagenævnet vedrørende domænenavnet ”handmade.dk”. Afgørelserne kan kort opsummeres på følgende måde: • I klagenævnets afgørelse af 26. februar 2014 (j.nr. 194) fandt nævnet, at indklagedes registrering af domænenavnet ”handmade.dk” ikke var sket i strid med gældende dansk ret eller i strid med DIFOs regler. Indklagede havde anført, at domænenavnet var registreret af ham som selvstændigt erhvervsdrivende til brug for et projekt benævnt ”www.design.dk”, og at indklagede havde planer om at anvende domænenavnet ”handmade.dk” sammen med nogle af sine andre domænenavne til markedsføring af dansk design, kunst og kunsthåndværker, herunder indklagedes egne produkter og produktioner. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har en væsentlig og anerkendelsesværdig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”handmade.dk” i sin virksomhed, • at indklagede ikke har gjort reelt brug af domænenavnet ”handmade.dk” siden i hvert fald 2006, • at indklagede ikke har godtgjort nogen reel interesse i at gøre brug af domænenavnet handmade.dk, • at indklagede til trods for sine angivelse over for klagenævnet i 2013 om planer om en nær fremtidig brug af domænet, fortsat ikke har gjort brug af ”handmade.dk”, • at indklagede ikke kan have en reel interesse i selv at gøre brug af domænenavnet ”handmade.dk”, da indklagede tilbage i 2013 var villig til at overdrage domænet uden vederlag, såfremt det ikke var taget i brug i løbet af 2014, • at indklagede derfor overtræder god domænenavnsskik i § 25, stk. 1, i lov om internetdomæner ved fortsat ikke at gøre brug af domænet, • at klagenævnet bør foretage en afvejning af interesser omkring domænet, • at denne afvejning efter 4½ års ikke-brug nu bør falde ud til klagers fordel, og • at domænenavnet ”handmade.dk” derfor bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”handmade.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Af sagens oplysninger fremgår det bl.a., at klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• under navnet Handmade Software ApS med startdato den 10. november 2006 og siden 16. juli 2008 har været registreret med binavnet ”Handmade ApS”. Endvidere fremgår det, at klageren aktuelt gør brug af domænenavnet ”handmade-software.dk” i forbindelse med markedsføring af sin virksomhed, men at klageren ønsker fremover (også) at kunne gøre brug af domænenavnet ”handmade.dk”. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”handmade.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”handmade.dk” består af et almindeligt engelsk ord i betydningen ”håndlavet”, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter, hvilket sekretariatets undersøgelser også bekræfter. Indklagede har ikke svaret i sagen hvor klagenævnet som udgangspunkt ikke har nogen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”handmade.dk”, eller om indklagede fortsat vil være villig til at overdrage domænenavnet til klager, som indklagede anførte under behandlingen for klagenævnet i 2014 af den tidligere tvist om domænenavnet. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at indklagede i perioden fra den 8. juni 2013 og til den 2. oktober 2016 har anvendt domænenavnet ”handmade.dk” til at viderestille til hjemmesiden på domænenavnet ”jewelry.dk”, som også ses at være forbundet til indklagede, men at domænenavnet siden den 2. oktober 2016 ikke har indeholdt en hjemmeside med reelt indhold. Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagede registrerede det omtvistede domænenavn til brug for en hjemmeside til markedsføring af dansk design, kunst og kunsthåndværker, herunder indklagedes egne produkter og produktioner, som aldrig blev realiseret, og at indklagede derfor ikke længere har intentioner om at anvende domænenavnet på en måde, der afspejler domænenavnets signalværdi. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”handmade.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”handmade.dk” skal overføres til klageren, Handmade Software ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.