Afgørelse

casalezar.dk

Casa Lezar v/Lina Balezantyte

MOD

ApS af 22. maj 2018 under konkurs

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”casalezar.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag(litreret af sekretariatet), er registreret under navnet Casa Lezar (CVR-nummer 33280920) med startdato den 1. januar 2011. Klageren er registreret under branchekode 782000 ”Vikarbureauer”, samt bl.a. bibranchekode 477110 ”Tøjforretninger”. Lina Balezantyte er anført som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden. Indklagede er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra CVR, fremlagt af klageren som bilag 3, er registreret under navnet ApS af 22. maj 2018 under konkurs (CVR-nummer 28324871) med startdato den 1. januar 2005. Indklagede blev erklæret konkurs ved Sø- og Handelsrettens konkursdekret af 5. september 2018. Indklagede er registreret under branchekode 477110 ”Tøjforretninger”, og indklagedes formål var at drive handelsvirksomhed ved køb og salg af brude- og selskabskjoler og tilbehør dertil samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder forpagtning. Det fremgår endvidere, at indklagede er registreret med binavnet ”Casa Lezar ApS”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ” Casa Lezar (Klager), København, er en førende brudekjole butik i København og som har været aktiv sidenaugust. Virksomhed under varemærket, forretningskendetegnet og selskabsnavnet Casa Lezar. ... Casa lezar ... ejer domæner casa-lezar.dk og casalezar.com har internetportal hos iwebdesign. Klager er licenstager af varemærket Casa Lezar (vedhæftet). ... Udskrift fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside vedrørende Indklagede er vedhæftet. Indklagede ... ApS af 22. Maj 2018 er gået konkurs som ejer domænet. Og ... eksisterer ikke med sit navn. ... 22. maj ApS har i dag en hjemmeside på www.casalezar.dk tilknyttet domænenavnet som er ikke aktiv i dag. ... ... Krav 1. Domænet med lignede navne er ejet af Casa Lezar ... 2. Domænet og varemærket tilhører Casa Lezar ..., derfor efter lovgivning tilhører den til os. ... 4. Virksomhedmaj ApS er gået konkurs derfor kan de ikke eje domænet efter konkursloven. Derfor mener vi at domænet casalezar.dk tilhører virksomheden Casa Lezar cvr 33280920. ” Klageren har som bilagfremlagt en kvittering for den 2. november 2018 at have ansøgt Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af et varemærke. Det fremgår ikke af kvitteringen, hvilket varemærke ansøgningen angår. Sekretariatet har dog ved opslag den 21. februar 2019 i søgemaskinen på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (dkpto.d• konstateret, at klageren foreløbigt er registreret som indehaver af ordmærket ”casa lezar” i varegruppe ”brudekjoler; dametøj; konfirmationskjoler”. Ved opslag den 8. november 2018 på ”casalezar.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på domænenavnet ”casalezar.dk” den 21. februar 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke længere findes nogen hjemmeside herpå. Sekretariatet har ved opslag den 21. februar 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede, ApS af 22. maj 2018 (under konkurs), er registrant af domænenavnet ”casalezar.dk”. Ved opslag på domænenavnet ”casa-lezar.dk”, der ifølge klageren indeholder klagerens hjemmeside, har sekretariatet konstateret, at der på domænenavnet findes følgende hjemmeside: Sekretariatet har ved opslag den 21. februar 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at iwebhotel er registrant af domænenavnet ”casa-lezar.dk”. Ved sekretariatets søgning på ”Casa Lezar” den 21. februar 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 4.100, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteklageren, mensvedrørte indklagede. Herudover var det for en række af søgeresultaterne ikke muligt at konstatere, om det vedrørte klageren eller indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden august 2018 har drevet en førende brudekjolebutik i København under navnet Casa Lezar, • at klageren derfor har ret til at anvende betegnelsen ”Casa Lezar” i sit domænenavn, • at klageren i forvejen er registrant af domænenavnene ”casa-lezar.dk” og ”casalezar.com”, • at indklagede er gået konkurs og derfor ikke længere driver virksomhed, • at indklagede ikke længere har en interesse i domænenavnet ”casalezar.dk”, hvilket bekræftes af, at domænenavnet ikke længere anvendes aktivt, og • at domænenavnet derfor bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, ApS af 22. maj 2018 under konkurs, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Casa Lezar v/Lina Balezantyte, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”casalezar.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Af sagens oplysninger fremgår, at klageren er en enkeltmandsvirksomhed ved navn Casa Lezar, der siden august 2018 har drevet en brudekjolebutik i København. Klageren har efter det oplyste til hensigt at anvende domænenavnet ”casalezar.dk” til brug for sin virksomhed. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig og væsentlig interesse i at kunne bruge domænenavnet ”casalezar.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Under hensyn til at indklagede er konkurs, at domænenavnet ikke længere anvendes og at kurator ikke har svaret i sagen, finder klagenævnet, at det kan lægges til grund, at indklagede ikke har nogen interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den baggrund, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”casalezar.dk” skal overføres til klageren, Casa Lezar v/Lina Balezantyte. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.