Afgørelse

dreslettekirke.dk

Dreslette Menighedsråd

MOD

Global Internet Development

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”dreslettekirke.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er en folkekirkelig institution, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Dreslette Menighedsråd (CVR-nummer 31158818) med startdato den 3. juli 1964. Klageren er desuden registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under branchekode ”949100 Religiøse institutioner og foreninger”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Dreslette Kirke har haft domænet igennem en årrække og ved en fejl (i forbindelse med præsteskift• er det ikke blevet fornyet. Domænenavnet er nu overtaget af indklagede, hvilket har resulteret i, at når en borger søger på dreslettekirke.dk, så bliver vedkommende ledt ind på en side om hinduisme og religion i øvrigt. Dreslette Menighedsråd vil meget gerne have domænet tilbage igen. [...] Siden har hverken tilknytning til folkekirken, Dreslette Kirke eller noget som vedrører landsbyen Dreslette i øvrigt. Registrantens eventuelle interesse i domænenavnet er næppe begrundet i noget beskyttelsesværdigt formål.” Som bilaghar klageren fremlagt en udskrift af 24. oktober 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Ved opslag den 10. marts 2019 på ”dreslettekirke.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 30. oktober 2018: Sekretariatet har ved e-mail af 11. marts 2019 anmodet DK Hostmaster om at oplyse registreringshistorikken vedrørende domænenavnet ”dreslettekirke.dk”. DK Hostmaster har i den anledning oplyst, at det omtvistede domænenavn blev registreret den 4. november 2011 af [A], og at registreringen af domænenavnet den 30. april 2018 blev slettet på grund af manglende betaling af fornyelse. Domænenavnet ”dreslettekirke.dk” blev herefter samme dag registreret af indklagede. Ved opslag den 10. marts 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”dreslettekirke.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (GID30-DK) er anført som registrant af yderligere 192 domænenavne under .dk- internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne: 2017iranders.dk aarhuscykelguide.dk albanitand.dk alu-info.dk amagererhvervsraad.dk annemetteannemette.dk annes-angstside.dk aof-guldborgsund.dk arcph.dk artville.dk asist.dk avant-garden.dk award2014.dk baalrum.dk bakeacake.dk bbarabians-miniatures.dk belacqua.dk bendixenart.dk benzon-symposia.dk betcsgo.dk bethard.dk bettingonline.dk bikez.dk biomedcom.dk bk-hertz.dk bondinemor.dk bluecom.dk bmbware.dk boblehallen.dk boghit.dk bornholmsbookingcenter.dk borsenmikroblogs.dk brikvaevning.dk brunholmgårdbutik.dk by-del.dk bygge-siden.dk bytalt.dk castellopizza.dk castleconcerts.dk cdgforeningen.dk celinaree.dk centerboghandel.dk cisca.dk citronen.dk coachpartners.dk cosmotek.dk csbets.dk cvu.dk dai-as.dk danishcampsites.dk danmarks-golfmuseum.dk danmarks-havneportal.dk danmarksjapanskehave.dk danskefluefiskere.dk danskhepatitisforening.dk deensecampings.dk dmdata.dk dofaarhus.dk dvaergkaninklubben.dk efaa.dk ego-hair.dk elcroquis.dk eldorama.dk energy-frames.dk fagkasse.dk familiefletninger.dk familiehund.dk farvelel.dk fckhaandbold.dk fidipus.dk fjordsvom.dk fkshoppen.dk flush-it.dk frivilligkolding.dk frsund-gym.dk fuglelex.dk gangisproget.dk gatetocreate.dk gk2003.dk gode-raad.dk golfin.dk good-company.dk gotlandsruss.dk grafioso.dk grevecenterpizza.dk gronbjerghotel.dk gummipik.dk haasum-mc.dk hadstensportsklub.dk hampensnedkeri.dk havkajakcenter-marstal.dk headfoner.dk herningindoortattoo.dk hindholm-efterskole.dk hnb.dk icpan2015.dk ingridoglillebror.dk innozone.dk jobtilunge.dk kaldredgrusgrav.dk kalpavruksh.dk karacing.dk ke-fodbold.dk kenzantours.dk kidsinstyle.dk kinojserklubben.dk klintebjerg-nyt.dk klintholm-røgeri.dk komialt.dk kopsfilmen.dk kulturistenskarrild.dk kulturremisen.dk kunstcentrum.dk kunstvaerket.dk kvindebandet.dk kystkultur.dk laastrada.dk latinerkvarteret.dk lendanspend.dk listline.dk lånpenge24h.dk madcph.dk marielystturistinfo.dk matergymnasium.dk medieplus.dk medotech.dk meyers-ranch.dk mindcharge.dk mobilecasinorank.dk mostenraceday.dk mukondombera.dk mumbo.dk nordiskecykelbyer.dk nordstrommusik.dk nysted-mole.dk nytaste.dk o-a-p.dk o-p-popcorn.dk ontrial.dk otm-app.dk patchanka.dk pausefilm.dk pcomad.dk pokerface-pulling.dk radio2000.dk radio86.dk regattateam.dk reklame-noex.dk ringsted-radiomuseum.dk risumboxing.dk ry-bl.dk scarfbyscarf.dk scootermester.dk sejlerliv.dk sigwellness.dk sikkerarv.dk skibbyslaegt.dk skiftfagforening.dk skivesem.dk soloverurbanplanen.dk solvanghavegartner.dk sonnesgade11.dk soren-bruun.dk sportspartner.dk staldenbutik.dk stemningshotellet.dk stengun.dk storybookstudio.dk studmuffin.dk sundhedstegnet.dk suveraenblog.dk svendborggolf.dk tavi.dk teamvesthimmerland.dk teatretpaahjul.dk tekneproduktion.dk telemanager.dk teleon.dk thefabriccompany.dk tire-bouchon.dk tranekaer-furniture.dk udedansker.dk ungehjem.dk ungrus.dk vardesommerland.dk vasacasino.dk velsbechmann.dk vincent-hifi.dk virksomhedsforedrag.dk volvooriginal.dk vostrupefterskole.dk watski2star.dk zeteco.dk Sekretariatet har ved opslag den 10. marts 2019 på tilfældige domænenavne, jf. ovenfor, konstateret, at der i syv tilfælde (”2017iranders.dk”, ”amagererhvervsraad.dk”, ”castellopizza.dk”, ”citronen.dk”, ”ingridoglillebror.dk”, ”kulturremisen.dk” og ”marielystturistinfo.dk”) fremkom hjemmesider med såkaldte relaterede links og en opfordring til at købe det pågældende domænenavn. De tre resterende domænenavne indeholdt henholdsvis en hjemmeside om retshjælpsforsikringer (”boghit.dk”), en hjemmeside om håndbold-betting (”fckhaandbold.dk”) og en hjemmeside uden noget egentligt indhold (”hindholm-efterskole.dk”). Ved opslag den 10. marts 2019 på ”dreslettekirke.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i altgange i perioden fra den 6. december 2013 og til den 7. januar 2019. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”dreslettekirke.dk” i hvert fald periodevis fra den 6. december 2013 og frem til den 6. november 2016 har været anvendt til brug for en hjemmeside om Dreslette Kirke. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 6. november 2016: Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.d• den 10. marts 2019 på ”dreslette kirke” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 6.010, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte samtlige søgeresultater Dreslette Kirke eller omtale heraf, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede eller omtale heraf. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en folkekirkelig institution, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Dreslette Menighedsråd med startdato den 3. juli 1964, • at klageren har været registrant af domænenavnet ”dreslettekirke.dk” igennem en årrække, men at registreringen ved en fejl ikke blev fornyet, • at indklagede efterfølgende har registreret domænenavnet ”dreslettekirke.dk”, som pt. anvendes for en hjemmeside om hinduisme og religion i øvrigt, • at indklagedes hjemmeside hverken har tilknytning til folkekirken, Dreslette Kirke eller landsbyen Dreslette i øvrigt, • at indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn således næppe er begrundet i noget beskyttelsesværdigt formål, • at klageren i sagens natur meget gerne vil have registreringen af domænenavnet ”dreslettekirke.dk” tilbage, og • at domænenavnet ”dreslettekirke.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. 7

Nævnets bemærkninger:

Da det efter sagens oplysninger må antages, at domænenavnet ”dreslettekirke.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen foreligger oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”dreslettekirke.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Af oplysninger fra DK Hostmaster, som sekretariatet har indhentet til brug for klagenævnets vurdering af sagen, fremgår det, at domænenavnet ”dreslettekirke.dk” blev registreret den 4. november 2011 af [A], og at registreringen af domænenavnet den 30. april 2018 blev slettet på grund af manglende betaling af fornyelse. Domænenavnet blev herefter samme dag registreret af indklagede. Det er fra klagerens side oplyst, at klageren ved en fejl ikke fik fornyet sin registrering af domænenavnet ”dreslettekirke.dk”, og at klageren i en årrække har gjort brug af det omtvistede domænenavn. Oplysningerne om klagerens anvendelse af domænenavnet ”dreslettekirke.dk” understøttes af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvorefter domænenavnet i hvert fald periodevis fra den 6. december 2013 og frem til den 6. november 2016 har været anvendt til brug for en hjemmeside om Dreslette Kirke. Klageren har på den anførte baggrund en anerkendelsesværdig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”dreslettekirke.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, men det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede anvender domænenavnet ”dreslettekirke.dk” til en hjemmeside om hinduisme og religion generelt. Det er derfor klagenævnets opfattelse, at indklagede – i modsætning til klageren – ikke har nogen væsentlig interesse i at gøre brug af domænenavnet på en måde, som afspejler dets signalværdi. Indklagedes formål med registreringen må således formodes at ville kunne opfyldes mindst lige så godt ved at gøre brug af et andet domænenavn end det omtvistede, herunder et af de øvrige domænenavne, som indklagede er registrant af. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”dreslettekirke.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet må anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Hertil kommer, at klagenævnet lægger til grund, at indklagede ved sin registrering af domænenavnet ”dreslettekirke.dk” var bekendt med klagerens hidtidige anvendelse af domænenavnet. Nævnet finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”dreslettekirke.dk” må antages at være foretaget med henblik på at lede personer, der søger at finde oplysninger om klageren, hen til indklagedes hjemmeside. Indklagedes registrering af domænenavnet har således efter klagenævnets opfattelse karakter af snyltning på klageren, hvilket i sig selv indebærer, at registreringen er retsstridig. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”dreslettekirke.dk” skal overføres til klageren, Dreslette Menighedsråd. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.