Afgørelse

multicept.dk

MULTICEPT A/S

MOD

Internet Elephant

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”multicept.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet MULTICEPT A/S (CVR-nummer 70669218) med startdato den 19. november 1982. Selskabet er registreret med binavnet MULTICEPT CONSULTING A/S. Selskabet har til formål gennem forskning at udvikle produkter og drive handel indenfor medicoindustrien og hermed beslægtet virksomhed og er registreret under branchekode ”464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Multicept A/S er et medicoselskab der sælger vibratorer til rygmarvsskadede mænd og er verdenskendte/førende med et meget smalt produkt forbeholdt få og tilskadekomne patienter. Vi har konstateret, at man fra den 24. august 2018 har kunne overtage multicept.dk domænet. Multicept blev stiftet i 1991 og tog straks det var muligt domænet ”multicept.dk” og har i alle år haft opkoblinger til dette domæne. [...] Som en konsekvens af en række meget ulykkelige og uheldige forhold, blev ”multicept.dk” domænet ikke betalt og et selskab har fået registreret navnet. Jeg har efterfølgende konstateret, at erhververen af domænet ”multicept.dk” forsøger at sælge domænet til højstbydende – se venligst vedhæftede screendump.” Som bilag (litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en udskrift af 24. oktober 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende sin virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag (litreret af sekretariate• er ifølge klageren et skærmprint af 13. september 2018, som dokumenterer, at domænenavnet ”multicept.dk” udbydes til salg: Ved opslag den 31. oktober 2018 på ”multicept.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved sekretariatets fornyede opslag den 9. marts 2019 på ”multicept.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 9. marts 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”multicept.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (IE668-DK) er anført som registrant af 123 domænenavne udover det omtvistede under det danske .dk- internetdomæne. Det drejer sig om følgende domænenavne: 1001perle.dk 123hjem.dk 8kant.dk aarhusvideo.dk afmeldavisen.dk amager-sushi.dk archauz.dk artpeople-foredrag.dk astrologyforum.dk bckdesign.dk beinghuman.dk bendixen-art.dk big-rideklub.dk billigpersen.dk bjbro.dk bjornogokay.dk bluetoothheadphones.dk boble.dk bordplan.dk bornholmerhanen.dk breakeven.dk brjulekalender.dk butik-storpige.dk cabby.dk centerfys.dk cfkitchen.dk danskmusiktidsskrift.dk deafgolf.dk detgamlemejeri.dk digital-fotografering.dk drageportal.dk drommetydning.dk eatcard.dk elektronik-portalen.dk engodgrund.dk events-i-aarhus.dk fjordsgades-skole.dk flat6.dk fluefiske.dk fobiskolen.dk fredensborg-orredfisk.dk galleri-nord.dk galleribj.dk gellerupmuseum.dk greystonewest.dk hc-junior.dk hele-molevitten.dk hjemoghus.dk hoeve-camping.dk howlingmonkey.dk hoygards-hestar.dk hummingen-camping.dk hundenogkatten.dk hypnosepsykologer.dk hypnotisoren.dk improved.dk information- arbejdsmarked.dk inno-pro.dk klassisk-koeredag.dk knebelsogn.dk kudibal.dk kunstravnen.dk marcushenningsen.dk mathiashnormark.dk memeshirts.dk mindit.dk mobil-gadgets.dk monello.dk naturmedicinsk.dk nearby.dk mfbi.dk nielsryde.dk nordvestbanen.dk novabook.dk paladsbio.dk papirus.dk pc-undervisning.dk phonofile.dk platuglerne.dk poetmoelle.dk profil-haderslev.dk rapidedge.dk redbarnetshop.dk regatta-silkeborg.dk rejseledsager.dk responsibledesign.dk restaurant1a.dk rgw.dk rockvedaaen.dk schou-design-psp.dk seat-amager.dk silkeborg-voelkfum.dk simplebalance.dk singlemalt-shop.dk skc.dk skibhus-bb.dk slagerstigogco.dk smir.dk soc-kolding.dk sofiebo.dk sowhatshop.dk staldhaven.dk summitsport.dk sunship.dk superdress.dk sygifrederikssund.dk takemusu.dk tectura.dk teddyk.dk thenordics2016.dk thestorm.dk thormasters.dk trackinfo.dk traveladvisor.dk ufe.dk uu-nordvest.dk venstreiranders.dk vestrebaadelaug.dk vindownunder.dk voruporbk.dk wellnesscampingogfritid.dk wilsenpensionat.dk wipe-out.dk Sekretariatet har ved opslag den 9. marts 2019 på tilfældige af indklagedes registrerede domænenavne, jf. ovenfor, konstateret, at der i syv tilfælde (”amager-sushi.dk”, ”beinghuman.dk”, ”engodgrund.dk”, ”knebelsogn.dk”, ”paladsbio.dk”, ”seat-amager.dk” og ”superdress.dk”) fremkom hjemmesider af lignende karakter, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”multicept.dk” den 31. oktober 2018 med både relaterede links og en opfordring til at købe det pågældende domænenavn. De øvrige tre domænenavne indeholdt en hjemmeside med diverse indlæg om bl.a. borddækning og måltider (”bordplan.dk”) samt hjemmesider om fysioterapi (”centerfys.dk”) og digital markedsføring og SEO (”improved.dk”). Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et medicoselskab med selskabsnavnet Multicept A/S, der sælger vibratorer til rygmarvsskadede mænd, • at klageren er verdenskendte/førende indenfor et meget smalt produkt forbeholdt få og tilskadekomne patienter, • at klageren blev stiftet i 1991 og straks herefter registrerede domænenavnet ”multicept.dk”, som man i alle år har haft opkoblinger til, • at klagerens registrering af domænenavnet ”multicept.dk” som følge af en række meget uheldige omstændigheder ikke blev betalt, • at klageren efterfølgende har konstateret, at indklagede har registreret domænenavnet ”multicept.dk” og forsøger at sælge det, og • at domænenavnet ”multicept.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Det bemærkes indledningsvist, at indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”multicept.dk” i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af oplysningerne i sagen bl.a., at hjemmesiden under domænenavnet ”multicept.dk” på tidspunktet omkring klagens indgivelse – ud over at indeholde en række såkaldte relaterede links – indeholdt et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link blev ledt videre til en anden hjemmeside, hvor det tilsyneladende har været muligt at kontakte indklagede med henblik på at byde på domænenavnet. Endvidere fremgår det, at domænenavnet ”multicept.dk” efter klagens indgivelse ikke længere indeholder en hjemmeside samt at indklagede er anført som registrant af et forholdsvis stort antal domænenavne af forskellig karakter under .dk-internetdomænet, og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme eller lignende måde som det har været tilfældet med domænenavnet ”multicept.dk”. På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”multicept.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Det ændrer ikke herved, at domænenavnet ”multicept.dk” efter klagens indgivelse nu ikke længere indeholder en hjemmeside med en opfordring til at købe det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Nævnet finder grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse og lægger herefter til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”multicept.dk” (gen)registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”multicept.dk” skal overføres til klageren, MULTICEPT A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.