Afgørelse

jhgulvservice.dk

JH Gulvservice ApS

MOD

Electric Domains

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”jhgulvservice.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 3, er registreret under navnet JH Gulvservice ApS (CVR-nummer 26633524) med startdato 17. maj 2002. Klageren er registreret under branchekode 433300 ”Udførelse af gulvbelægninger og vægbelægninger”, og det fremgår, at klagerens formål er at drive virksomhed med håndværk, handel, finansiering og investering i fast ejendom samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. DK Hostmaster har oplyst, at klageren var registrant af domænenavnet ”jhgulvservice.dk” i perioden fra den 12. juni 2001 til den 25. december 2008. Domænenavnet blev den 12. marts 2009 registreret på ny af enkeltmandsvirksomheden PR v/Tom Andersson. PR v/Tom Andersson var herefter registreret som registrant af domænenavnet frem til den 23. august 2018, hvor domænenavnet blev slettet på grund af manglende betaling til DK Hostmaster. Tom Andersson er repræsentant for klageren i denne sag. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indklagede har overtaget klagerens kundes domæne, som i en kortvarig periode ikke var betalt til DK Hostmaster grundet klagers problemer med en mail. Da domænet søges genoprettet, opdages det, at Electric Domains nu har overtaget domænet. ... Klagers kunde har haft virksomheden JH Gulvservice ApS siden 2002, og domænet jhgulvservice.dk siden 2009, hvor en hjemmeside blev oprettet med domænet, som pegede til cms-siden jhgulvservice.mono.net. Klagers kunde har siden betalt hvert år for domænet og hjemmesiden - se vedhæftede fakturaer. Indklagede Electric Domains har helt klart overtaget dette domæne (og i øvrigt mange andre – herunder endnu et andet, som jeg også laver hjemmesider for (stutterifriis.dk)) med videresalg for øje - warehousing. Det fremgår af vedhæftede screendumps, at det er med salg for øje. Der findes allerede en afgørelse fra klagenævnet, som pålægger Electric Domains at afgive et domæne - sag 2017- 277. Jeg forventer derfor, at domænet jhgulvservice.dk tilbageføres til klagers kunde JH Gulvservice ApS.” Klageren har som bilagogfremlagt fakturaer af 12. marts 2009 og 15. juni 2017 for oprettelse og udarbejdelse af en hjemmeside på domænenavnet ”jhgulvservice.dk”, samt for betaling af et abonnement med relation til domænenavnet. Som bilaghar klageren fremlagt følgende udaterede skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”jhgulvservice.mono.net”, som domænenavnet ”jhgulvservice.dk” – ifølge klageren – forud for indklagedes registrering af domænenavnet pegede hen til: Som bilag har klageren fremlagt følgende udaterede skærmprint den hjemmeside, der findes på domænenavnet ”jhgulvservice.dk”: Ved opslag den 29. november 2018 på ”jhgulvservice.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag herpå den 2. februar 2019 fremstod hjemmesiden således: Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man, jf. klagerens bilag 6, videre til hjemmesiden www.mydomaincontact.com, hvor ”jhgulvservice.dk” er udbudt til salg: Ved opslag den 2. februar 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”jhgulvservice.dk”. Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (ED2570-DK) er anført som registrant af 246 yderligere domænenavne af meget forskellig karakter. Sekretariatet har ved opslag den 2. februar 2019 på de første af indklagedes domænenavne konstateret, at der i af tilfældene fremkom hjemmesider af lignede karakter, som fremkom ved opslaget på domænenavnet ”jhgulvservice.dk”, med en række ”relaterede links”. Endvidere indeholdt disse hjemmesider en opfordring om at købe det pågældende domænenavn. I ét tilfælde fremkom en hjemmeside, hvor der var information om bl.a. musikfestivals og vikinger. Ved opslag den 2. februar 2019 på ”jhgulvservice.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden på domænenavnet ”jhgulvservice.dk” er lagret i alt gange i perioden fra den 27. september 2002 til den 19. april 2018. Det fremgår heraf, at klagerens hjemmeside på domænenavnet den 19. april 2018 fremstod som afbilledet på bilagovenfor. Ved sekretariatets søgning på ”JH Gulvservice” den 2. februar 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 845, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørteklageren, mens ingen vedrørte indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren ved en fejl ikke har fået betalt for domænenavnet ”jhgulvservice.dk”, som klageren har haft en hjemmeside på siden 2009, • at indklagede havde overtaget registreringen af domænenavnet, da klageren blev bekendt med fejlen, og • at indklagede alene har overtaget registreringen af domænenavnet med videresalg for øje, hvorfor domænenavnet skal tilbageføres til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Electric Domains, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, JH Gulvservice ApS, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”jhgulvservice.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”jhgulvservice.dk” – ud over at indeholde en række ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”jhgulvservice.dk” er udbudt til salg på hjemmesiden ”www.mydomaincontact.com”. Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne (i alt 247 domænenavn• af meget forskellig karakter under top level-domænet ”.dk”, og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”jhgulvservice.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Som følge af det anførte lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet genregistrere, efter klageren blev afregistreret som følge af, at klagerens repræsentant Tom Andersson – ifølge egne oplysninger – ved en fejl ikke fik betalt for at forlænge registreringen af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”jhgulvservice.dk” skal overføres til klageren, JH Gulvservice ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 8Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.