Afgørelse

a-kasse.dk

Akasse.dk ApS

MOD

Ase Lønmodtager

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”a-kasse.dk” til klageren. Indklagedes påstand Afvisning (Frifindels•

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er registreret med startdato den 19. oktober 2018 med det formål at drive internetportaler og kontaktformidling inden for juridisk rådgivning, arbejdsløshed, finansiering, forsikring, rejser, rengøring samt relaterede brancher og anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed, jf. bilag 1. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Akasse.dk ApS et dansk anpartsselskab, der specialiserer sig i at opbygge internetportaler for formidling af serviceydelser indenfor bl.a. fagforeninger og akasser. Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af fra Erhvervsstyrelsen (bilag 1). Indklagede ASE Lønmodtager ejer ”a-kasse.dk”, der er registreret den 18. maj 1999 (bilag 2). Indklagede er en uafhængig arbejdsløshedskasse på webadressen ”www.ase.dk” og er en af flere enddanske a-kasser (bilag 3). Indklagede anvender ikke domænenavnet ”a-kasse.dk” aktivt og har aldrig anvendt det siden registreringen af domænet i 1999 (bilag 4). Ifølge WaybackMachine.org er derlagringer af domænets indhold i perioden 1. maj 2008 til 1. oktober 2016 (bilag 5). Det fremgår tydeligt, at domænet aldrig har været taget i brug i deår, som indklagede har ejet domænenavnet. I perioder har domænenavnet været brugt som pegedomæne for www.ase.dk (bilag 6-8). Vi har ikke kunne finde eksempler i Google eller Bing søgemaskinerne på, at indklagede har anvendt ”a-kasse.dk” som varemærke eller på anden måde har taget domænenavnet i aktivt brug (bilag 9+10). ... ASE Lønmodtager ejer ”a-kasse.dk”, der er registreret den 18. maj 1999, men har de sidst år aldrig anvendt domænet aktivt. Der er heller ikke fundet eksempler på at indklagede har markedsført domænenavnet eller taget det i brug som varemærke. Vi mener, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”a-kasse.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Vi har en stærk kommerciel interesse i at anvende domænet til en internetportal for Akasse.dk ApS til formidling af serviceydelser for alle danske fagforeninger og akasser. Det vil have en væsentlig større samfundsmæssig værdi og være i overensstemmelse med domænelovens præmisser, at domænenavnet tages i aktivt brug og markedsføres som en service til at formidle fagforeninger og akasser i hele Danmark i stedet for blot at blive anvendt som pegedomæne for én af mange danske fagforeninger og akasser.” Som bilagoghar klageren fremlagt skærmprint fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”ase.dk”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine” (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”a-kasse.dk”. Bilag oger skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine”, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”a-kasse.dk” den 30. april 2008 og 23. april 2011 viderestillede til domænenavnet ”ase.dk”. Bilag skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine”, hvoraf fremgår, at internetadressen ”http://hostedby.siminn.dk” den 1. august 2015 viderestillede til domænenavnet ”siminn.dk”. Bilager skærmprint fra søgemaskinen Google med gengivelse af søgeresultaterne fra en søgning på betegnelsen ”a-kasse.dk”. Bilager skærmprint fra søgemaskinen Bing med gengivelse af søgeresultaterne fra en søgning på betegnelsen ”a-kasse.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Ase er en tværfaglig, uafhængig a-kasse for lønmodtagere og selvstændige inden for alle brancher. Oprindeligt var Ase kun for selvstændige. Deraf navnet, som var en forkortelse for A-kassen for Selvstændige, tidligere Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende. A-kassen blev grundlagt i 1976 og er 100% ejet af de omkring 145.000 medlemmer. Siden 1977 har Ase været statsanerkendt som A-kasse. En arbejdsløshedskasse - eller a-kasse - er et generisk betegnende begreb for en organisation, der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed samt administrerer offentlige love og regler på området. Ase er en arbejdsløshedskasse men har ambitioner om at være mere end dét. Ase har en holdning til, at Danmark kan blive endnu bedre kørende, end det er nu, og at de som en a- kasse er forpligtet til at bidrage. Derfor ejer Ase en række internetdomæner, som benyttes til kampagner og til at drive trafik til Ases hjemmesider. A-kassen Ase registrerede i 1999 domænenavnet a-kasse.dk og har brugt og ejet det siden. ... A-kassen Ase har en naturlig og forretningsmæssigt relevant interesse i, at indehave og bruge domænenavnet a-kasse.dk til at drive webtrafik til a-kassens hjemmesider. A-kasse er en generisk betegnelse for Ases primære virke, og Ases registrering og opretholdelse er på ingen måde i strid med god domænenavnsskik, som Klager påstår. At oprette et nyt selskab med navnelighed med et almindeligt brugt begreb, som arbejdsløshedskasse – eller forkortelsen A-kasse - giver ikke Klager ret til at vinde hævd over et domænenavn, der minder om det nyoprettede selskabs navn Akasse.dk ApS. Lignende domænenavne, som akasse.dk, a-kasser.dk og akasser.dk og tilsvarende .com domæner er registreret af meget forskellige registranter. F.eks. er: akasse.dk registreret af Kristelig Fagforening a-kasser.dk af en privatperson akasser.dk af TL NORDIC A/S a-kasse.com af Ase akasse.com af Key Systems GMBH a-kasser.com af Dynadot akasser.com af Dynadot Flere af disse domæner peger på forskellige sider, der minder om Klagers beskrivelse af sin kommende forretningsmodel. Må vi anbefale et domæne, der er ledigt i stedet som f.eks. sammenlign-akasser.dk. Det beskriver måske også bedre Klagers forretning, på samme vis, som a-kasse.dk beskriver Ases forretningsmodel.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Vi anerkender, at indklagede har været først til at registrere domænenavnet ”akasse.dk” tilbage i 1999 og derfor som udgangspunkt har den bedste ret til domænet, men vi mener at sagens aktuelle og historiske omstændigheder gør, at det relevant at lave en aktuel interesseafvejning. Historisk manglende anvendelse af domænenavnet igennem snartår Nedenfor en detaljeret gennemgang af domænenavnets historiske anvendelse siden registreringen i 1999. 1999-2007: Ingen anvendelse af af domænenavnet (bilag 5). 2008: Redirect til Ase.dk. (bilag 6). 2009: Ingen anvendelse af domænenavnet (bilag 5). 2010: Ingen anvendelse af domænenavnet (bilag 5). 2011: Redirect til Ase.dk (bilag 7) 2012: Ingen anvendelse af domænenavnet (bilag 5). 2013 til den 1. oktober 2016: Redirect til http://hostedby.siminn.dk (bilag 8). 2017: Ingen anvendelse af domænenavnet (bilag 5). 2018: Ingen anvendelse af domænenavnet (bilag 5). Det fremgår tydeligt af historikken, at indklagede ikke har anvendt domænenavnet aktivt siden registreringen. Ingen nuværende anvendelse af domænenavnet Indklagede har efter opstarten af denne domæneklage opsat en redirect fra domænenavne ”a- kasse.dk” til sin hjemmeside ”ase.dk”, men har forud for domæneklagen ikke anvendt domænenavnet aktivt siden registreringen i 1999. Vi har ikke kunne finde eksempler i Google eller Bing søgemaskinerne på, at indklagede har anvendt ”a-kasse.dk” som varemærke eller på anden måde har taget domænenavnet i aktivt brug (bilag 9+10). Ingen fremtidig anvendelse af domænenavnet Indklagede nævner i sit svarskrift, at ”Ase har en naturlig og forretningsmæssigt relevant interesse i, at indehave og bruge domænenavnet a-kasse.dk til at drive webtrafik til a-kassens hjemmesider.“ Til indklagedes påstand har vi følgende kommentarer: 1) Indklagede har ikke anvendt domænenavnet som redirect til sit eget website, så der kan ikke være nogen webtrafik fra domænenavnet ”a-kasse.dk” til indklagedes website. 2) Indklagede har ikke redegjort eller dokumenteret nogen form for webtrafik mellem domænenavnet ”a-kasse.dk” og indklagedes website før opstarten af denne domæneklage. 3) Indklagede har ikke redegjort eller dokumenteret, hvorfor domænenavnet har en forretningsmæssig relevans for ASE. 4) Indklagede har på ingen måde dokumenteret, at der er konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet aktivt i fremtiden. 5) Indklagede har haft godt og velår til at tage domænenavnet i aktivt brug, men har aldrig anvendt domænenavnet. Der er således intet, der tyder på at indklagede har konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet i fremtiden eller har en legitim interesse i at beholde domænenavnet. Systematisk warehousing Indklagede har i skrivende stund 112 registrerede domænenavne hos DKhostmaster under registrant bruger ID AL12+27-DK (bilag x). En gennemgang af samtlige af disse viser, at blot domænenavne ud af disse 112 registrerede domænenavne er i aktivt brug med indhold på domænenavnet, herunder domænenavnet ”a-kassen.dk”. Vi mener derfor, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”a- kasse.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk.og 2, i domæneloven. Anbringender ASE Lønmodtager ejer ”a-kasse.dk”, der er registreret den 18. maj 1999, men har de sidst år aldrig anvendt domænet aktivt. Der er heller ikke fundet eksempler på at indklagede har markedsført domænenavnet eller taget det i brug som varemærke. Indklagede har ikke dokumenteret sin interesse i en fremtidig eller aktuel anvendelse af domænenavnet. Vi bestrider dermed, at indklagedes interesse er reel og aktuel. I en interesseafvejning mellem klager og indklagedes interesse i domænenavnet ”a- kasse.dk” bør det bemærkes at indklagede ejer 112 registrerede domænenavne hos DK- hostmaster, men blot har fire af disse i brug, hvorfor indklagedes interesse kan opfyldes ved at tage et af de mange inaktive domænenavne i aktivt i brug i fremtiden. Klager har ikke samme mulighed for at anvende et domænenavn til sin service, da de fleste letgenkendelige domænenavne er taget i brug af andre registranter, som nævnt af indklagede i sit svarskrift. Vi mener, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”akasse.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. og i Lov om Internetdomæner, samt skaber forvirring om navnet på vores virksomhed Akasse.dk ApS. Vi har en stærk kommerciel interesse i at anvende domænet til en internetportal, for formidling af serviceydelser for alle danske fagforeninger og akasser. Det vil have en væsentlig større samfundsmæssig værdi og være i overensstemmelse med domænelovens præmisser, at domænenavnet tages i aktivt brug og markedsføres som en service til at formidle fagforeninger og akasser i hele Danmark i stedet for blot at blive anvendt som pegedomæne for én af mange danske fagforeninger og akasser. Det er svært at finde et bedre domænenavn til dette formål end netop domænenavnet ”a- kasse.dk”. Domænenavnet vil samtidig være til stor nytte for os i markedsføringen, fordi det er let at huske for potentielle og tidligere kunder i målgruppen. Vi er allerede aktive investorer i flere danske online koncepter og har kompetencer til at designe, udvikle, drifte, markedsføre og vækste ovenstående forretningskoncept.” Bilager en oversigt over de af indklagede registrerede domænenavne med en angivelse af, om de er taget i brug eller ej. I duplikken har indklagede gentaget de tidligere anførte anbringender og har bl.a. anført følgende: ”Klagers virksomhed, Akasse.dk ApS er ikke en organisation, der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed samt administrerer offentlige love og regler på området. Domænenavnet, der matcher Klagers firmanavn er akasse.dk og ikke a-kasse.dk. Da Klager oprettede sit selskab Akasse.dk ApS for tre måneder siden - den 19. oktober 2018 - må vi antage, at Klager har undersøgt om det bedst matchende domænenavn var ledigt. Det er ikke tilfældet, da KRISTELIG FAGFORENING har opretholdt registreringen af dette domænenavn siden 2. juli 1999. Klager hævder, at Ases registrering af a-kasse.dk skaber forvirring om navnet for Klagers virksomhed, Akasse.dk ApS. Da Klagers virksomhed Akasse.dk ApS ikke er en a-kasse vil det derfor skabe mere forvirring, hvis Klager benytter domænet, end et mere ordret eller beskrivende navn for Klagers forretning.” Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – AL12027-DK – har registreret i alt følgende 112 domænenavne, som alle fremstår som vedrørende indklagedes virksomhed: a-kasse-test.dk a-kasse-testen.dk a-kasse.dk a-kassen.dk a-kassetest.dk akademikerlonforsikring.dk akademikerlonsikring.dk akademikerlønforsikring.dk akademikerlønsikring.dk akasse-testen.dk akassendanmark.dk akassetest.dk akassetesten.dk arbejdsloeshedsforsikring.d k ase-erhverv.dk ase-konkurrence.dk ase-konkurrencer.dk ase-nyt.dk ase-privat.dk ase-selv.dk ase.dk asebonus.dk aseerhverv.dk aseforledige.dk aseforloenmodtager.dk aseforloenmodtagere.dk aseforlønmodtager.dk aseforlønmodtagere.dk asefornyuddannede.dk asefornyuddannet.dk aseforselvstaendig.dk aseforselvstaendige.dk aseforselvstændig.dk aseforselvstændige.dk aseforsikring.dk asegroup.dk asekurser.dk aseloenmodtager.dk aselonmodtager.dk aselønmodtager.dk aselønmodtagere.dk asenet.dk asenyt.dk asepartner.dk aseportal.dk aseportalen.dk aseprivat.dk aseselv.dk aseselvstaendige.dk aseselvstandig.dk aseselvstændig.dk aseselvstændige.dk danskvirksomhed.dk defri.dk defrieerhverv.dk dfre.dk faselv.dk finanslonsikring.dk finanslønsikring.dk foerstemedarbejder.dk freebusiness.dk frierhverv.dk happy-work.dk i-navi.dk i-navigator.dk inavi.dk inavigator.dk iværksaetterhotlinen.dk iværksætterhotlinen.dk job-ase.dk job-succes.dk jobase.dk joblykke.dk jobmulighed.dk jobselv.dk jobsikkerhed.dk jobtraener.dk jobtraeneren.dk jobtryghed.dk jobtrykhed.dk jobtræner.dk jobtræneren.dk karriere-lykke.dk karriere-succes.dk karrierelykke.dk karrieresucces.dk lonsikringforfinans.dk lykkejob.dk lønsikringforfinans.dk medarbejderguiden.dk medarbejderhotline.dk medarbejderjura.dk medarbejdersiden.dk mitase.dk personalehotline.dk projekt-potentiale.dk projekt-potentialet.dk projekt-se-potentialet.dk projektpotentiale.dk projektpotentialet.dk projektsepotentialet.dk se-potentialet.dk selvstaendige.dk sepotentialet.dk skiftakasse.dk succes-karriere.dk succeskarriere.dk virksomhedsportal.dk virksomhedsportalen.dk virksomhedssupport.dk work-happy.dk workhappy.dk Ved opslag den 5. maj 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”a-kasse.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et dansk anpartsselskab, der specialiserer sig i at opbygge internetportaler til formidling af serviceydelser inden for bl.a. fagforeninger og a-kasser, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”a-kasse.dk” aktivt og aldrig har anvendt det siden registreringen af domænenavnet i 1999, • at domænenavnet ”a-kasse.dk” i perioder har været brugt til viderestilling til domænenavnet ”ase.dk”, • at klageren vil anvende domænenavnet ”a-kasse.dk” til en internetportal til formidling af serviceydelser for alle danske fagforeninger og a-kasser, • at indklagede ikke har redegjort for eller dokumenteret, at domænenavnet ”a-kasse.dk” skulle have forretningsmæssig relevans for indklagede, • at indklagede ikke har dokumenteret, at der er konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet ”a-kasse.dk” i fremtiden, • at klagerens planlagte brug af domænenavnet ”a-kasse.dk” har større samfundsmæssig værdi end indklagedes brug af domænenavnet, • at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”a-kasse.dk” skaber forvirring i forhold til navnet på klagerens virksomhed, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”a-kasse.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven, og • at indklagede har registreret 112 domænenavne hos DK Hostmaster og blot af disse domænenavne er i aktiv brug med indhold på domænenavnet, og at indklagedes registrering af domænenavnet ”a-kasse.dk” herved er i strid med domænelovens § 25, stk.og 2.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er en tværfaglig, uafhængig a-kasse for lønmodtagere og selvstændige inden for alle brancher, • at navnet ”ase” er en forkortelse for ”A-kassen for Selvstændige”, • at betegnelsen ”arbejdsløshedskasse” eller ”a-kasse” er en generisk betegnelse for en organisation, der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed samt administrerer offentlige love og regler på området, • at indklagede har registreret en række domænenavne, som benyttes til kampagner og til at trække trafik til indklagedes hjemmesider, • at indklagede har en naturlig og forretningsmæssig relevant interesse i at være registrant af domænenavnet ”a-kasse.dk” og bruge det til at viderestille til indklagedes hjemmesider, • at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”a-kasse.dk” ikke er i strid med god domænenavnsskik, • at klageren ikke kan få ret til domænenavnet ”a-kasse.dk” ved blot at oprette et nyt selskab med navnet ”Akasse.dk ApS”, • at der er registreret flere domænenavne, som indeholder betegnelsen ”akasse” og varianter heraf, og som i lighed med domænenavnet ”a-kasse.dk” viderestiller til andre domænenavne, • at klagerens virksomhed ikke tilbyder forsikring mod arbejdsløshed eller administrerer offentlige love og regler på området, og • at det derfor vil skabe mere forvirring, hvis klager anvender domænenavnet ”a-kasse.dk” for sin virksomhed.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet ”a-kasse.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”a- kasse.dk” med henblik på videresalg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at manglende eller begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede er registrant af et større antal andre domænenavne under ”.dk”-landedomænet. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren har specialiseret sig i at opbygge internetportaler til formidling af serviceydelser inden for bl.a. fagforeninger og a-kasser, og at klageren vil anvende domænenavnet ”a-kasse.dk” til en internetportal til formidling af serviceydelser for alle fagforeninger og a-kasser. Selvom klagenævnet finder det påfaldende, at klageren, herunder klagerens binavn ”Akasser.dk ApS”, er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister tre dage inden indbringelse af klagen i denne sag, finder nævnet på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”a-kasse.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”a-kasse.dk” indeholder betegnelsen ”a-kasse”, der er den almindelige forkortelse for ”arbejdsløshedskasse”, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede er en uafhængig a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Indklagede har oplyst, at indklagede har registreret en række domænenavne, som benyttes til kampagner og til at trække trafik til indklagedes hjemmesider, og at indklagede har en naturlig og forretningsmæssig interesse i at være registrant af domænenavnet ”a-kasse.dk” og bruge det til at viderestille til indklagedes hjemmesider. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede tidligere i perioder har anvendt domænenavnet ”a-kasse.dk” til viderestilling til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”ase.dk”, hvorfra indklagede markedsfører tjenesteydelser som arbejdsløshedskasse. En sådan brug af domænenavnet ”a-kasse.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”a-kasse.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”a-kasse.dk”. Det forhold, at indklagede i perioder ikke har anvendt domænenavnet aktivt, er ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Akasse.dk ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.