Afgørelse

rengøring.dk

Rengøring.dk ApS

MOD

TRIO RENGØRING I/S

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”rengøring.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er registreret med startdato den 19. oktober 2018 med det formål at drive internetportaler og kontaktformidling inden for juridisk rådgivning, arbejdsløshed, finansiering, forsikring, rejser, rengøring samt relaterede brancher og anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. Klageren er registreret med navnet ”Akasse.dk ApS” og bl.a. binavnet ”Rengøring.dk ApS”, jf. bilag 1. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Rengøring.dk ApS et dansk anpartsselskab, der specialiserer sig i at opbygge internetportaler for formidling af serviceydelser indenfor bl.a. rengøring. Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af fra Erhvervsstyrelsen (bilag 1). Indklagede TRIO RENGØRING I/S ejer ”rengøring.dk”, der er registreret den 17. juni 2004 (bilag 2). Indklagedes interessentskab tilbyder erhvervsrengøring i Storkøbenhavn under navnet ”Trio Rengøring” (bilag 3). Indklagede anvender ikke domænenavnet ”rengøring.dk” aktivt og har aldrig anvendt det siden registreringen af domænet i 2004. I stedet peger domænenavnet videre til ”trioren.dk”, som er det domænenavn indklagede anvender for sin rengøringsvirksomhed. Indklagede anvender også e-mailadressen ”kontakt@trioren.dk” (bilag 4). Ifølge WaybackMachine.org er derlagringer af domænets indhold i perioden 10. juni 2016 til 8. august 2018 (bilag 5). Det fremgår tydeligt, at domænet aldrig har været taget i brug i deår, som indklagede har ejet domænenavnet. Siden den 10. Juni 2016 har domænet været benyttet som pegedomæne til ”trioren.dk” (bilag 6-8), men dette kan ikke betragtes som værende aktivt brug. Vi har ikke kunne finde eksempler i Google eller Bing søgemaskinerne på, at indklagede har anvendt ”rengøring.dk” som varemærke eller på anden måde har taget domænenavnet i aktivt brug. ... Indklagede TRIO RENGØRING I/S ejer ”rengøring.dk”, men har de sidste år aldrig anvendt domænet aktivt, markedsført domænenavnet eller taget det i brug som varemærke. Vi mener, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”rengøring.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven, samt blokerer for opstarten af vores virksomhed. Vi har en stærk kommerciel interesse i at anvende domænet til en internetportal for Rengøring.dk ApS, der formidler rengøringsopgaver i hele Danmark. Det vil have en væsentlig større samfundsmæssig værdi og være i overensstemmelse med domænelovens præmisser, at domænenavnet tages i aktivt brug og markedsføres som en service til at formidle rengøringsopgaver i hele Danmark i stedet for at blive brugt som pegedomæne for en lokal virksomhed i Storkøbenhavn.” Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine” (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”rengøring.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”rengøring.dk” den 8. august 2018 viderestillede til domænenavnet ”trioren.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Trio Rengøring I/S er en rengørings virksomhed der levere rengøring til erhvervs virksomheder. Virksomheden påbegyndte d. 15.08.1994 Vi har ingen særlige kendetegnsrettigheder eller varemærkerettigheder. Vi valgte rengøring.dk da det er et rigtig godt domæne navn for en rengørings virksomhed, som både er hvad vi levere samt en del af virksomhedens navn. Det skiller os ud fra mængden, er meget nemt at huske for mulige kunder vi kommer i kontakt med og giver et godt indryk ved første kontakt. Vi er af den opfattelse af navnet i sig selv giver os nogle ”gratis” besøg da enhver der bare indtaster rengøring.dk vil komme ind på vores hjemmeside. Det er korrekt at rengøring.dk peger videre til trioren.dk. Det blev anbefalet os ikke at have hjemmesiden liggende under et domæne navn med danske tegn for at undgå evt. tekniske problemer (manglende support af danske tegn i browsere, e-mails etc.) der kunne være forbundet med dette. Det ser ud til at være en helt almindelig fremgangs måde med domæne navne der peger på andre navne. F.eks. århus.dk peger på aarhus.dk, post.dk peger på postdanmark.dk, hostmaster peger på dk-hostmaster og domæneklager.dk peger på domaeneklager.dk (bilag A). waybackmachine.org visningen er vi uforstående over for. Vi fik domænet med redirect sat op til trioren.dk en hel del tidligere end den viser. Da vi først fik domænet var der ikke meget support af danske tegn. Browsere og e-mail skulle have installeret tillægsprogrammer etc. Så der kan godt være gået noget tid inden vi fik sat det op. Vi kan ikke se nogen steder helt præcist hvornår det var. Vi har en reference til brug af rengøring.dk som vi har dokumentation på fra 2013 (bilag B og C). Når vi ser på trioren.dk på waybackmachine.org er der lange perioder hvor de ikke har registret denne hjemmeside, selv om den var aktiv på disse tidspunkter. Så waybackmachine.org er vel næppe en fuldstændig registrering af alle aktive hjemmesider eller hvornår de først kom på nettet. F.eks. er der i 2012 og 2013 (bilag D) ingen registrering og alligevel var hjemmesiden aktiv (bilag E). Det er korrekt at vi ikke har så meget marketing af virksomheden på internet. Vi bruger andre måder at markedsføre os på f.eks. på bilen (bilag F). Vi har haft en stigning i besøg på vores hjemmeside fra 238 i 12.2012 til 2208 i 09.2018 (bilag E og G). Vi har desværre ingen mulighed for at vise hvor mange af besøgene der kommer via rengøring.dk. ... Vi mener at domæne navnet er meget relevant for os og har en klar markedsførings værdi. Vi mener at domænet er taget i brug selv om vi bruger en redirect til et andet domæne. Ifølge waybackmachine.org så har rengøring.dk under alle omstændigheder været aktiv (indtastning af denne adresse har åbnet vores hjemmesid• senest siden juni 2016 (bilag G). Klageren har først d. 19.10.2018 oprettet et firma med binavn med samme navn som domænet rengøring.dk (klagers bilag 1). Den måske mere almindelige måde med danske domæne navne hvor danske bogstaver erstattes af et andet bogstav f.eks. ø med o var ikke muligt for os. Både rengoring.dk og rengoering.dk har været optaget siden 1997 (bilag H og I). Så vi valgte at bruge vores eksisterende domæne navn trioren.dk til at ligge hjemmeside filerne på. Dette var ikke noget forsøg på at omgås nogle regler bare en løsning for ikke at have danske tegn i domænet hvor indholdet til hjemmesiden ligger. For os er resultatet det samme, alle der indtaster rengøring.dk kommer ind på vores hjemmeside.” Som bilag A har indklagede fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at flere forskellige domænenavne viderestiller til andre domænenavne. Bilag B og C er henholdsvis kontrakt og faktura af oktober og november 2013 vedrørende en transaktion mellem virksomheden ”Shopping Street” og indklagede, hvori der bl.a. henvises til webadresse www.rengøring.dk. Bilag D er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”trioren.dk”. Bilag E fremstår som en oversigt over internettrafikken på domænenavnet ”trioren.dk” i december 2012. Bilag F samt J, K og L er fotografier af skriften på en bil, der angiver indklagedes navn, CVR- nummer samt domænenavnet ”rengøring.dk”. samt andre dokumenter knyttet til den pågældende bil. Bilag G fremstår som en oversigt over internettrafikken på domænenavnet ”trioren.dk” i september 2018. Bilag H er udskrift fra DK Holstmasters hjemmeside med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”rengoring.dk”. Bilag I er udskrift fra DK Holstmasters hjemmeside med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”rengoering.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Manglende ibrugtagning af domænenavnet igennemår Vi anerkender, at indklagede tidligere har anvendt betegnelsen ”rengøring.dk” én gang tilbage i 2013 i forbindelse med en mindre udgift for Trio Rengøring I/S. Indklagede fremlægger bilag F som et bevis for, at have anvendt ”rengøring.dk” i sin markedsføring. Da billedet ikke er tidstemplet, uklart og meget diffust, så er det svært at vurdere, hvad det præcist forestiller. Det fremgår heller ikke tydeligt, at der er tale om markedsføring og i givet fald, hvornår det er forekommet, og hvem det har været eksponeret overfor Indklagede nævner i sit svarskrift, at ”rengøring.dk” er rigtig godt domænenavn for en rengøringsvirksomhed. Vi deler denne opfattelse, hvorfor vi er interesserede i at anvende domænenavnet til vores rengøringsportal. Til trods for at indklagede kan se potentialet i domænenavnet, så har de aldrig taget domænenavnet i aktivt brug og anvendt det til deres hjemmeside, e-mailadresse, logo, varemærke, binavn for virksomheden m.m. Indklagede har registreret domænenavnet forår siden, men i praksis aldrig anvendt det. Vi tilslutter os derfor indklagedes eget udsagn om i, at indklagede ikke har nogen særlige kendetegnsrettigheder eller varemærkerettigheder forbundet med domænenavnet ”rengøring.dk”, idet varemærket er hverken registreret eller indarbejdet i Trio Rengøring I/S eller dennes markedsføring. Værdien af et ukendt pegedomæne er yderst begrænset Indklagede nævner, at der kan komme besøgende til trioren.dk fra potentielle kunder, der indtaster ”rengøring.dk” i deres webbrowser, men kan ikke sandsynliggøre eller dokumentere, at dette sker i praksis. Vi vil ikke afvise, at det er teoretisk muligt, men det er tvivlsomt, hvor mange der vil finde et erhvervsrengøringsfirma i Storkøbenhavn ved at indtaste ”rengøring.dk” i webadressen fremfor at benytte en søgemaskine som Google, Bing, Yahoo m.fl. Vi har ikke kunne finde eksempler i Google eller Bing søgemaskinerne på, at indklagede har anvendt ”rengøring.dk” som varemærke eller på anden måde har taget domænenavnet i aktivt brug. Indklagede bekræfter i sit svarskrift, at de stort set ikke annoncerer på internettet for Trio Rengøring I/S, ”trioren.dk” eller ”rengøring.dk”. Interesseafvejning Med udgangspunkt i sagsfremstillingen fra begge parter i sagen er det vores klare opfattelse, at indklagede ikke har en aktuel og reel interesse i at anvende domænenavnet. Der er heller ikke redegjort for fremtidig anvendelse af domænenavnet i indklagedes virksomhed efter års manglende anvendelse. Indklagede anvender i forvejen domænenavnet ”trioren.dk” som website til sin virksomhed Trio Rengøring I/S og kan således få sin interesse opfyldt lige så godt ved forsat at anvende dette meget beskrivende domænenavne og indarbejdede varemærke i sin virksomhed. Domænenavnet ”rengøring.dk” er et generisk navn med en signalværdi, der favner langt bredere end at blive benyttet af én enkelt virksomhed, der blot tilbyder erhvervsrengøring i Hovedstadsområdet og i øvrigt benytter et helt andet varemærke. Der findes mange andre former for rengøring og i hele Danmark. Det vil derfor være i samfundets interesse, at benytte domænenavnet til en landsdækkende portal for formidling af alle typer rengøringsopgaver i hele Danmark. Vi har en aktuel og reel interesse i at anvende domænenavnet ”rengøring.dk” for vores virksomhed Rengøring.dk ApS til kommerciel formidling af mange typer rengøringsopgaver i hele Danmark. Ved at tilbyde formidling imellem rengøringsvirksomheder og disse kunder kan der skabes en omkostningseffektiv kontakt, der kommer alle parter til gode og til omkostninger, der ligger langt under, hvad det koster at annoncere på f.eks. Google Adwords m.fl. For forbrugeren er fordelen, at de kan finde de bedste rengøringstilbud samlet ét sted og ikke bliver eksponeret overfor de annoncører hos Google, der primært bliver fremvist, fordi de har de største markedsføringsbudgetter. Vi ønsker at tage domænenavnet ”rengøring.dk” i aktivt brug og markedsføre det bredt online og offline samt gøre det til en integreret del af vores virksomheds navn og identitet. I den forbindelse har vi arbejdet med designudkast for at illustrere, hvordan portalen kunne se ud (bilag 9-12). Vi har meget svært ved at finde et mere beskrivende og ledigt domænenavn til vores landsdækkende portal og vil have stor fordel af at benytte domænenavnet ”rengøring.dk”, da det vil være særdeles beskrivende for portalens aktiviteter og effektivt i markedsføringsøjemed.” Bilag 9-12 fremstår som forskelligt materiale til brug for en hjemmeside knyttet til domænenavnet ”rengøring.dk”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Vi har ikke et kamera med ”tidstemple”, men har taget et nyt billede som er skarpere (bilag J), billede af nummerplade (bilag K) samt skærmbillede af bilens registrering (Bilag L). Bilen bruges til besøg af vores kunder ved inspektion, levering af materialer etc. Den kommer således jævnligt rundt og holder i de områder hvor vi har kunder og hvor der er andre erhvervsdrivende. Vi mener at domænet er i aktivt brug selv om den linker til et andet. Vi har e-mail adresser til rengøring.dk (bilag M). Det er korrekt at e-mail adressen vist på vores hjemmeside er en trioren.dk e-mail. Det er vores erfaring, at de besøgende vi får på hjemmesiden, ikke benytter den e-mail der er vist. De bruger kontakt formularen på siden. Det er nemmere at bruge den, når man alligevel er på siden frem for at notere sig e-mail adressen åbne sin e-mail klient og indtaste e-mail adressen. De eneste der gør det er spam afsendere. Vi har ikke set nogen grund til at bruge penge på at rette i hjemmesiden til at vise en rengøring.dk e-mail for så at få spam på den. Det er vores opfattelse at det ikke er muligt at få varemærkerettigheder på almindelig danske ord som rengøring, så ja det har vi ikke og så vidt vi ved vil klager heller ikke kunne få det. Vores firma er et I/S og et I/S kan ikke have binavne. Vi kan ikke yderligere dokumentere hvilke tiltag der giver hvilke antal besøg på vores hjemmeside men vi har vist i bilag E og H at vi har øgede vores totale antal besøg på hjemmesiden betragteligt (for et firma med få men større salg). Det fremgår måske ikke helt klart men bilag B og C er hvor vi fik en annonce til vores hjemmeside på deres intern hjemmeside med anbefalede leverandøre. Vi er med på at beløbet ikke var stort, men synes det viser dels at rengøring.dk var aktiv på dette tidspunkt (som klager mente den ikke va• samt at vi var gået over til at henvise til rengøring.dk og ikke trioren.dk. Klageren har givet udtryk for at deres firma har støre samfundsmæssig værdig end vores da de vil formidle rengøring i hele Danmark. Han skriver at vores firma blot tilbyder erhvervsrengøring i Hovedstadsområdet. Vi har meget svært ved at se hvorfor formidling af rengøring til private skulle have en større samfundsmæssig værdig end at levere rengøring til erhvervsvirksomheder. Det er meget nemt at sige man vil dække hele Danmark. Men rent faktisk at gøre det i rengøringsbranchen er noget helt andet. Det koncept klager fremlægger lyder meget fint men er prøvet af flere før og det fungerer ikke særligt godt i rengøringsbranchen. Vi har prøvet med flere rengøringsformidlere med samme koncept uden særlig meget succes. Firmaet happyhelper.dk derimod ser ud til at have ramt det helt rigtige og er ved at sætte sig godt og grundigt på markedet for rengøringsformidling til private i Danmark og det med et helt andet koncept. Klager bemærker at vi ikke har skrevet noget om hvordan vi fremover vil benytte domænet. Vi vil forsætte med de samme tiltag vi benytter i dag. Vi benytter primært telemarketing og lejlighedsvis uddeling af trykt reklame (bilag N). Telemarketing bruges ikke af de store rengørings firmaer men mere af de mindre spillere på markedet. Det er af stor værdi her at have noget der skiller os fra de andre. Det er næsten standard at blive spurgt hvad vores hjemmeside heder og det bliver positivt modtaget med rengøring.dk og er et navn der kan huskes. Vi mener ikke vi kan konkurrere med de større firmaer ved at komme højt på f.eks. google. Vi vil endda vove den påstand at var vores marketing primært på interneret ville det om noget gøre domæne navnet mindre vigtigt ikke mere vigtigt. Hvis jeg skal finde et firma med f.eks. google klikker jeg typisk på et af de øverste efter have læst teksten men uden nødvendigvis at lægge mærke hvad deres domæne hedder. Ligeledes ved banner reklamer etc. der klikkes jo bare uden at man skal notere sig domæne navnet. Vores opslag på krak.dk giver og så lidt (Bilag O). Klager bemærker yderligere at han har binavnet ”Rengøring.dk ApS” og at han ikke kan finde på et andet navn og dette skulle være et argument for at få domænet. Det undre os lidt hvis det er så vigtigt for klager med samme navn som hans binavn at han så har oprettet yderligereforskellige binavne der alle er optaget domæne navne (bilag P, Q, R og S).” Bilag M er kopi af en e-mail af 23. oktober 2018, der er sendt fra en e-mailadresse på domænenavnet ”rengøring.dk”. Bilag N er markedsføringsmateriale for indklagede, som bl.a. henviser til domænenavnet ”rengøring.dk” samt en e-mailadresse tilknyttet dette domænenavn. Bilag O er skærmprint fra hjemmesiden ”krak.dk” med oplysninger om indklagede, hvor bl.a. er angivet domænenavnet ”rengøring.dk”. Bilag P-S er udskrifter fra DK Holstmasters hjemmeside med registrantoplysninger vedrørende domænenavnene ”advocatus.dk”, ”akasser.dk”, ”fagforening.dk” og ”rejser.dk”. Ved opslag den 23. februar 2019 på domænenavnet ”rengøring.dk” blev viderestillet til indklagedes domænenavn ”trioren.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi, jf. bilag 3: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 10. juni 2016 og den 12. september 2017 blev arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”rengøring.dk”, jf. bilagog 7: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et dansk anpartsselskab, der specialiserer sig i at opbygge internetportaler til formidling af serviceydelser inden for bl.a. rengøring, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”rengøring.dk” aktivt og aldrig har anvendt det siden registreringen af domænenavnet i 2004, • at indklagede siden juni 2016 har anvendt domænenavnet ”rengøring.dk” til at viderestille til domænenavnet ”trioren.dk”, som er det domænenavn, indklagede anvender for sin rengøringsvirksomhed • at indklagedes registrering af domænenavnet ”rengøring.dk” blokerer for klagerens opstart af virksomhed, • at klageren vil anvende domænenavnet ”rengøring.dk” til en internetportal, der formidler rengøringsopgaver i hele Danmark, • at indklagede ikke har en aktuel og reel interesse i at anvende domænenavnet ”rengøring.dk”, • at indklagede ikke har redegjort for den fremtidige anvendelse af domænenavnet ”rengøring.dk” i indklagedes virksomhed, • at klageren har en aktuel og reel interesse i at anvende domænenavnet ”rengøring.dk” til sin virksomhed, • at det vil være i samfundets interesse, at domænenavnet ”rengøring.dk” blev benyttet til en landsdækkende portal for formidling af alle typer af rengøringsopgaver, • at klagerens planlagte brug af domænenavnet ”rengøring.dk” har større samfundsmæssig værdi end indklagedes brug af domænenavnet, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”rengøring.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er en rengøringsvirksomhed, der leverer rengøring til erhvervsvirksomheder, • at domænenavnet ”rengøring.dk” er et godt domænenavn for en rengøringsvirksomhed, • at domænenavnet ”rengøring.dk” viderestiller til domænenavnet ”trioren.dk” for at undgå tekniske problemer ved at have en hjemmeside på et domænenavn, der indeholder de særlige danske bogstaver, hvilket ser ud til at være en almindelig fremgangsmåde, • at hjemmesiden ”waybackmachine.org” ikke foretager en fuldstændig registrering af alle aktive hjemmesider, • at der har været en væsentlig stigning i besøg på indklagedes hjemmeside i perioden fra 2012 til 2018, • at domænenavnet ”rengøring.dk” er meget relevant for indklagede og har en klar markedsføringsværdi for indklagede, og • at indklagede bruger domænenavnet ”rengøring.dk” til e-mailadresser.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”rengøring.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren har specialiseret sig i at opbygge internetportaler til formidling af serviceydelser inden for bl.a. rengøring, og at klageren vil anvende domænenavnet ”rengøring.dk” til en internetportal, der formidler rengøringsopgaver i hele Danmark. Selvom klagenævnet finder det påfaldende, at klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister tre dage inden indbringelse af klagen i denne sag, finder nævnet på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”rengøring.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”rengøring.dk” indeholder det almindelige danske ord ”rengøring”, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede er en rengøringsvirksomhed, der leverer tjenesteydelser til erhvervsvirksomheder. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede tidligere har anvendt domænenavnet ”rengøring.dk” til en hjemmeside for indklagedes virksomhed. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at domænenavnet ”rengøring.dk” i en periode og på nuværende tidspunkt viderestiller til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”trioren.dk”, hvorfra der markedsføres tjenesteydelser vedrørende rengøring, samt at domænenavnet ”rengøring.dk” er blevet anvendt til e-mailadresser. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”rengøring.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”rengøring.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Rengøring.dk ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.