Afgørelse

fagforening.dk

Fagforening.dk ApS

MOD

Fagligt Fælles Forbund

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”fagforening.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er registreret med startdato den 19. oktober 2018 med det formål at drive internetportaler og kontaktformidling inden for juridisk rådgivning, arbejdsløshed, finansiering, forsikring, rejser, rengøring samt relaterede brancher og anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. Klageren er registreret med navnet ”Akasse.dk ApS” og bl.a. binavnet ”Fagforening.dk ApS”, jf. bilag 1. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Fagforening.dk ApS et dansk anpartsselskab, der specialiserer sig i at opbygge internetportaler for formidling af serviceydelser indenfor bl.a. fagforeninger og akasser. Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af fra Erhvervsstyrelsen (bilag 1). Indklagede Fagligt Fælles Forbund ejer ”fagforening.dk”, der er registreret den 1. september 2004 (bilag 2). Indklagede er en arbejdsløshedskasse med webadressen ”www.3f.dk” og er en af flere enddanske a-kasser (bilag 3). Indklagede anvender ikke domænenavnet ”fagforening.dk” aktivt og har kun kortvarigt anvendt det aktivt siden registreringen af domænet i 2004, men har i perioder anvendt det som pegedomæne til f.eks. ”okmaerket.dk” (bilag 4). Ifølge WaybackMachine.org er der lagringer af domænets indhold i perioden 5. august 2001 til 8. august 2018 (bilag 5). Det fremgår tydeligt, at domænet kun sjældent har været taget aktivt i brug i deår, som indklagede har ejet domænenavnet. I flere perioder har domænenavnet været brugt som pegedomæne til forskellige andre internetadresser. Fra 3. juli 2014 til den 15. januar 2018 har det været benyttet aktivt med indhold på domænet, men siden den 18. marts 2018 har det igen ikke været i aktivt brug, men blot benyttet som pegedomæne for ”ok-maerket.dk” (bilag 6-12). Indklagede har ifølge DK-hostmaster registreret 164 danske internetdomæner, hvoraf langt størstedelen ikke er taget i aktivt brug (bilag 13). Vi har ikke kunne finde eksempler i Google eller Bing søgemaskinerne på, at indklagede har anvendt ”akasse.dk” som varemærke eller på anden måde har taget domænenavnet i aktivt brug (bilag 14+15). ... Indklagede Fagligt Fælles Forbund ejer ”fagforening.dk”, der er registreret den 1. september 2004, men anvender ikke længere domænenavnet aktivt og har kun kortvarigt i løbet af de sidste år anvendt det aktivt. Der er heller ikke fundet eksempler på, at indklagede har markedsført domænenavnet eller taget det i brug som varemærke. Vi mener, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ” fagforening.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven, samt forhindrer os i at anvende navnet på vores virksomhed Fagforening.dk ApS. Vi har en stærk kommerciel interesse i at anvende domænet til en internetportal, for formidling af serviceydelser for alle danske fagforeninger. Det vil have en væsentlig større samfundsmæssig værdi og være i overensstemmelse med domænelovens præmisser, at domænenavnet tages i aktivt brug og markedsføres som en service til at formidle fagforeninger i Danmark i stedet for blot at blive anvendt som pegedomæne for én af mange danske fagforeninger.” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”3f.dk” med oplysninger om indklagede. Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine” (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”fagforening.dk”. Bilag og er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der henholdsvis den 21. juli 2001 og 3. april 2007 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”fagforening.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”fagforening.dk” den 9. februar 2005 viderestillede til domænenavnet ”sid.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”fagforening.dk” den 29. maj 2013 viderestillede til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”3f.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”fagforening.dk” den 18. marts 2018 viderestillede til domænenavnet ”ok- maerket.dk”. Bilag er udskrift fra DK Hostmasters Whois-database med en gengivelse af de domænenavne, som indklagede har registreret under bruger-id FFF62-DK. Bilager skærmprint fra søgemaskinen Google med gengivelse af søgeresultaterne fra en søgning på betegnelsen ”fagforening.dk”. Bilager skærmprint fra søgemaskinen Bing med gengivelse af søgeresultaterne fra en søgning på betegnelsen ”fagforening.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”1.1. Klageren, Akasse.dk, er i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) registreret under branchekoden ”631200 Webportaler” med startdato 19. oktober 2018. Virksomhedens formål er angivet som ”(...) at drive internetportaler og kontaktformidling inden for juridisk rådgivning, arbejdsløshed, finansiering, forsikring, rejser, rengøring samt relaterede brancher og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed”. Akasse.dk har registreret en række binavne, hvor ”Fagforening.dk ApS” er ét af disse. 1.2. 3F er Danmarks største fagforening og a-kasse, samt det største medlemsforbund i hovedorganisationen LO. Sammen med de øvrige fagforeninger, der er organiseret under LO og FTF, står 3F bag ”OK-mærket”. ”OK-mærket” står for ”overenskomstmærket”. LO er Danmarks største faglige fællesskab og hovedorganisation for fagforeninger. FTF er Danmarks næststørste hovedorganisation forfaglige organisationer. 1.3. ”OK-mærket” anvendes som kvalitetsstempel af fagforeninger, der er organiseret under hovedorganisationerne, LO og FTF, og skal bl.a. vise omverdenen, at fagforeningerne – til forskel fra andre fagforeninger – forhandler overenskomster på vegne af medlemmerne. 1.4. Domænet fagforening.dk, der blev oprettet den 1. september 2004, anvendes til viderestilling af hjemmesiden på domænenavnet ”ok-mearket.dk”. Siden på domænenavnet ”ok-mearket.dk” indeholder bl.a. information om ”OK-mærket” og om de fagforeninger, herunder 3F, der er organiseret under LO og FTF – og dermed er en del af ”OK-mærket”. Som den største fagforening i Danmark – og som en del af ”OK-mærket” – har 3F valgt at anvende ”fagforening.dk” som led i promoveringen/oplysningen af ”OK-mærket”. 1.5. I sit klageskrift har Akasse.dk gjort meget ud af at argumentere for, at 3F i perioder ikke har brugt domænet ”fagforening.dk” aktivt. Som dokumentation herfor har Akasse.dk fremlagt udskrifter fra ”archive.org” (herefter ”Wayback Machine”). Hertil skal det fremhæves, at der forhold, at en URL-adresse fra en bestemt periode ikke fremgår af Wayback Machine, ikke dokumenterer, at siden ikke eksisterede og/eller ikke blev brugt. Det viser derimod, at URL-adressen ikke blev arkiveret på Wayback Machine (bilag A). Udskrifterne fra Wayback Machine, som Akasse.dk har fremlagt, går desuden tilbage til 21. juli 2001 (bilag 6). 3F fik først oprettet domænet ”fagforening.dk” den 1. september 2004, hvilket også forklarer, hvorfor URL-adresse ikke kan findes. 1.6. Akasse.dk henviser i sin klage til, at Akasse.dk ikke har fundet eksempler på 3Fs brug af domænet ”akasse.dk”, hverken som domænenavn eller varemærke. Hertil skal det fremhæves, at domænet har ingen tilknytning til 3F. Ase Lønmodtager, er angivet som registrant på domænet, hvorfor domænet er uvedkommende for sagen. ... 2.1. Det bestrides, at 3Fs registrering og opretholdelse af domænet fagforening.dk er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. 2.2. Som det fremgår af klagenævnets praksis, skal en klagers interesse i et domænenavn afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne afvejning må det tages i betragtning af domænet ”fagforening.dk” består af et almindeligt dansk ord, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver inden for fagforeningsbranchen, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i flere forskellige sammenhænge og af andre parter end sagens parter. 2.3. Det bestrides, at Akasse.dks interesse, herunder også kommercielle interesse, om at anvende domænenavnet til en internetportal for formidling af serviceydelser til danske fagforeninger, overstiger 3Fs interesse. Brugen af domænet ”fagforening.dk” som pegedomæne til ”ok-mearket.dk” – bl.a. med det formål at øge kendskabet til ”Ok-mærket” og de fagforeninger, der er sammen om ”Ok- mærket” – medfører ikke, at 3F har ingen/eller mindre interesse i domænet – tværtimod. 3F har netop en stor interesse i brugen af domænet ”fagforening.dk” og bruger domænet til at gøre opmærksom på et kvalitetsmærke, som 3F med andre fagforeninger er sammen om. Det er derfor ikke blot 3F, der har en interesse i domænet ”fagforening.dk” men også de fagforeninger, der er organiseret under Danmarks største og næststørste hovedorganisationer – nemlig LO og FTF. 3Fs interesse i domænet ”fagforening.dk” overstiger derfor Akasse.dks interesse. 2.4. Det gøres desuden gældende, at 3F anvender domænet ”fagforening.dk” på en loyal måde og varetager legitime interesser. 2.5. Akasse.dk har ikke dokumenteret, at Akasse.dk har en interesse, der væsentligt overstiger 3Fs interesse, og om Akasse.dk ved sin brug af domænenavnet vil udnytte domænets signalværdi. Det er tvivlsomt, hvad Akasse.dk skal anvende domænet ”fagforening.dk” til. Dette særligt, når Akasse.dk har registreret ”Rejse.dk ApS”, ”Rengøring.dk ApS” og ”advokatus.dk ApS” som binavne til sin virksomhed. Akasse.dk har angivet, at domænet skal anvendes til en internetportal formidling af serviceydelser til danske fagforeninger. Dette er dog ikke dokumenteret. 2.6. Det forhold, at 3F ikke har taget ”fagforening.dk” i brug som varemærke, kan ikke begrunde, at domænet skal overdrages til Akasse.dk. Hertil skal det desuden fremhæves, at ”fagforening” er beskrivende for 3Fs virksomhed, hvorfor 3F ikke kan erhverve eneretten til ”fagforening”. Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine” med oplysninger om denne arkiveringstjeneste, hvoraf bl.a. fremgår, at de arkiverede hjemmesider på denne tjeneste ikke er et fyldestgørende billede af, hvilke hjemmesider der rent faktisk har været på et bestemt domænenavn. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Manglende ibrugtagning af domænenavnet igennemår Indklagede har haft domænenavnet ”fagforening.dk” registreret siden 2004, men aldrig taget det i aktivt brug. Indklagede har kun kortvarigt anvendt det som pegedomæne for et andet webprojekt med et helt andet navn, hvilket må betragtes som en tidsubegrænset parkering af domænenavnet og ikke en aktiv ibrugtagning af domænet. Indklagede skriver i sit svarskrift, at de har en stor interesse i at bruge domænenavnet som pegedomæne for ”ok-maerket.dk”, men konkretiserer ikke nærmere hvori interessen består. Der er ligeledes heller ikke fremlagt dokumentation for, at der i praksis kommer besøgende fra domænenavnet ”fagforening.dk” til indklagedes website ”ok-maerket.dk” igennem denne redirect, hvilket må betragtes som et meget tvivlsomt argument. Der er heller ikke dokumenteret nogen form for ibrugtagning af domænenavnet hos indklagede i form af anvendelse af domænenavnet i sin markedsføring. Vi har heller ikke kunne finde eksempler i Google eller Bing søgemaskinerne på, at indklagede har anvendt ”fagforening.dk” som varemærke eller på anden måde har taget domænenavnet i aktivt brug (bilag 14+15). Interesseafvejning Indklagede har ikke dokumenteret nogen aktuel, reel eller fremtidig anvendelse af domænenavnet, der kan betragtes som aktivt brug i overensstemmelse med domæneloven. Indklagede har ikke forklaret, hvorfor netop domænenavnet ”fagforening.dk” skal bruges til at beskrive én af flere enddanske fagforeninger og a-kasser. Indklagede har heller ikke forklaret den manglende ibrugtagning siden 2004. Indklagede har ifølge DK-hostmaster registreret 164 danske internetdomæner, hvoraf langt størstedelen ikke er taget i aktivt brug (bilag 13). Indklagede må antages kunne få sin interesse opfyldt mindst lige så godt ved at anvende et af de mange øvrige inaktive domænenavne, som blokeres af indklagede. Fagforening.dk ApS et dansk anpartsselskab, der specialiserer sig i at opbygge internetportaler for formidling af serviceydelser indenfor bl.a. fagforeninger og akasser. Vi har en stærk kommerciel interesse i at anvende domænet til en internetportal for formidling af serviceydelser for alle danske fagforeninger. Domænenavnet ”fagforening.dk” indgår i vores selskabsnavn og er valgt, fordi domænenavnet ikke var i aktivt brug ved tidspunktet for selskabets stiftelse. Det må være i samfundets og internetsamfundets interesse at domænenavnet ”fagforening.dk” anvendes i overensstemmelse med domænenavnets signalværdi som en service til at formidle fagforeninger i Danmark i stedet for blot at blive anvendt som pegedomæne for én af rigtig mange danske fagforeninger. Indklagede skriver i sit svarskrift, at de ikke har taget domænenavnet i brug som varemærke siden 2004. Vi har taget betegnelsen ”fagforening.dk” i aktivt brug som virksomhedsnavn og varemærke siden selskabets stiftelse. Vi er i gang med at designe og programmere portalen, der skal placeres på domænenavnet ”fagforening.dk” (bilag 16). Vi har indsendt ansøgning om varemærkeregistrering af ordmærket ”fagforening.dk” efter at være blevet anbefalet dette af Patent- og Varemærkestyrelsen, der mener at varemærket har tilpas med særlige kendetegn til at kunne blive anerkendt som ordmærke (bilag 17). Vi mener derfor, at vores interesse i at anvende domænenavnet ”fagforening.dk” aktivt til vores virksomhed ”Fagforening.dk ApS” og i overensstemmelse med domænenavnets signalværdi langt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet.” Bilagfremstår som udkast til en hjemmeside i form af en portal for fagforeninger. Bilag fremstår som kvittering af 28. november 2018 for klagerens betaling af gebyr for ansøgning om varemærkeregistrering af ordmærket FAGFORENING.DK. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”1.1 Klagenævnet har i flere afgørelser konkluderet, at det forhold, at et domænenavn har været inaktivt i en længere periode, ikke i sig selv kan føre til, at en registrant ikke har haft en interesse i at råde over domænet, jf. bl.a. "bilvask.dk" (j.nr. 2011-0199) og "vinduespolering.dk" (j.nr. 2013-0061). Det forhold, at 3F ikke skulle have anvendt domænet "fagforening.dk" i en periode, kan derfor ikke føre til det resultat, at 3F ikke har haft interesse i og/eller har en interesse i domænet. 1.2 Det bestrides, at brugen af domænet "fagforening.dk" som pegedomæne til "ok-mearket.dk" ikke udgør en aktiv brug af domænet, herunder må betragtes som "parkering af domænet". Det afgørende i vurderingen er, om 3F i sin brug af domænet "fagforening.dk" som pegedomæne til "ok-meaket.dk" fortsat udnytter den signalværdi, der er tilknyttet domænet. Hertil henvises der til klagenævnets afgørelse i "headshoppen.dk" (j.nr. 2018-0508), hvor klagenævnet udtalte, at »[i]ndklagede anvender domænenavnet "headshoppen.dk" til viderestilling til hjemmesiden på domænenavnet "smokeshop.dk", hvorfra der bl.a. udbydes udstyr til brug for rygning af cannabis og tobak. Klagenævnet finder, at en sådan brug af domænenavnet er egnet til at udnytte den signalværdi, der er knyttet til domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagede har en reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet "headshoppen.dk".« 1.3 Det gøres gældende, at 3F ved brugen af domænet "fagforening.dk" som pegedomæne til "ok- mearket.dk" udnytter domænets signalværdi. OK-mærket er et kvalitetsstempel, der viser danskerne, at de ved at vælge en OK-mærket fagforening også vælger en "rigtig" fagforening, der bl.a. indgår overenskomster på medlemmernes vegne. Hjemmesiden indeholder desuden en liste over de fagforeninger, der er OK-mærket. Tilsammen har samtlige af disse fagforeninger 1,5 mio. medlemmer i Danmark. Det er derfor ikke korrekt, at domænet "fagforening.dk" bruges til at beskrive "én dansk fagforening". Det er heller ikke korrekt, at OK-mærket er et "webprojekt". Det er således tydeligt, at Akassen.dk ikke har forstået formålet med OK-mærket. 1.4 Det er heller ikke korrekt, at 3F ikke har begrundet den interesse, 3F har i domænet "fagforening.dk". Hertil henvises der bl.a. til svarskrift af 9. november 2018, pkt. 2.3. 1.5 Det forhold, at 3F står som registrant på andre domænenavne, kan ikke føre til det resultat, at Akasse.dks interesse overstiger 3Fs interesse til domænet "fagforening.dk". Interesseafvejningen må foretages ud fra det konkrete domæne, som sagen omhandler, og ikke ud fra de muligheder parterne ellers har. 1.6 Ansøgningen om registrering af varemærket, Fagforening.dk , VA 201802609, blev indleveret den 28. november 2018 til Patent- og Varemærkestyrelsen. Varemærket er ansøgt i klasserne og 45. Patent- og Varemærkestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke foretaget en vurdering af, hvorvidt varemærket kan registreres. Det er derfor ikke korrekt, når Akasse.dk angiver, at Patent- og Varemærkestyrelsen har vurderet, at varemærket, Fagforening.dk , kan registreres som varemærke. 1.7 Det har desuden ingen betydning for nærværende sag, hvorvidt Akasse.dk er indehaver af varemærket Fagforening.dk . Hertil skal det fremhæves, at såfremt et domænenavn er optaget - uden at der foreligger en varemærkebeskyttelse - kan Akasse.dk ikke ved at foretage en varemærkeregistrering kræve domænenavnet overdraget. Der gælder således en prioritetsret, hvorfor Akasse.dk ikke kan opnå bedre ret til domænet "fagforenig.dk", blot fordi Akasse.dk har indleveret en varemærkeansøgning og/eller fordi Akasse.dk har en varemærkeregistrering, der er opnået efter 3Fs registrering af domænet "fagforening.dk". 1.8 Det forhold, at Akasse.dk er påbegyndt forberedende handlinger - dvs. påbegyndt programmeringen af portalen, som Akasse.dk vil placere under domænet "fagforeninger.dk" - dokumenterer heller ikke, at Akasse.dk har en større interesse end 3F i domænet.” Ved opslag på domænenavnet ”fagforening.dk” viderestilles til domænenavnet ”ok-maerket.dk”, hvorfra sekretariatet den 9. februar 2019 har taget følgende kopi, jf. bilag 4: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 3. juli 2014 blev arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”fagforening.dk”, jf. bilag 10: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der den 15. januar 2018 blev arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”fagforening.dk”, jf. bilag 11: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et dansk anpartsselskab, der specialiserer sig i at opbygge internetportaler til formidling af tjenesteydelser inden for bl.a. fagforeninger og a-kasser, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”fagforening.dk” aktivt og kun har anvendt det kortvarigt siden registreringen af domænenavnet i 2004, • at domænenavnet ”fagforening.dk” i perioden 3. juli 2014 til den 15. januar 2018 har været benyttet aktivt til en hjemmeside med reelt indhold, • at domænenavnet ”fagforening.dk” i perioder har været anvendt til viderestilling til f.eks. domænenavnet ”ok-maerket.dk”, • at indklagede ikke har konkretiseret sin interesse i domænenavnet ”fagforening.dk”, • at klageren vil anvende domænenavnet ”fagforening.dk” til en internetportal til formidling af tjenesteydelser for alle danske fagforeninger, • at klageren har søgt om varemærkeregistrering af ordmærket FAGFORENING.DK, • at indklagedes registrering af domænenavnet ”fagforening.dk” forhindrer klageren i at anvende domænenavnet, som svarer til navnet på klagerens virksomhed, • at indklagede ikke har dokumenteret nogen aktuel, reel eller fremtidig anvendelse af domænenavnet ”fagforening.dk”, • at klagerens planlagte brug af domænenavnet ”fagforening.dk” har større samfundsmæssig værdi end indklagedes brug af domænenavnet, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”fagforening.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede er Danmarks største fagforening og a-kasse samt det største medlemsforbund i hovedorganisationen LO, • at indklagede sammen med de øvrige fagforeninger, der er organiseret under LO og FTF, står bag ”OK-mærket”, • at ”OK-mærket” står for ”overenskomstmærket”, og at ”OK-mærket” anvendes som kvalitetsstempel af fagforeninger, der er organiseret under hovedorganisationerne LO og FTF, og bl.a. skal vise, at fagforeningerne forhandler overenskomster på vegne af medlemmerne, • at indklagede som den største fagforening i Danmark og som en af parterne bag ”OK-mærket” har valgt at anvende domænenavnet ”fagforening.dk” til promoveringen af ”OK-mærket”, • at domænenavnet ”fagforening.dk” består af et almindeligt dansk ord, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver inden for fagforeningsbranchen, • at indklagede har en stor interesse i at bruge domænenavnet ”fagforening.dk” til at gøre opmærksom på kvalitetsmærket ”OK-mærket”, • at indklagede anvender domænenavnet ”fagforening.dk” på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi, • at klageren ikke har dokumenteret at ville anvende domænenavnet ”fagforening.dk” på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi, • at klagerens interesse i domænenavnet ”fagforening.dk” ikke overstiger indklagedes interesse, • at indklagede anvender domænenavnet ”fagforening.dk” på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser, og • at indklagedes registrering af domænenavnet ”fagforening.dk” ikke er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”fagforening.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren har specialiseret sig i at opbygge internetportaler til formidling af serviceydelser inden for bl.a. fagforeninger og a-kasser, og at klageren vil anvende domænenavnet ”fagforening.dk” til en internetportal til formidling af tjenesteydelser for alle danske fagforeninger. Selvom klagenævnet finder det påfaldende, at klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister tre dage inden indbringelse af klagen i denne sag, og at klagerens ansøgning om varemærkeregistrering af ordmærket FAGFORENING.DK er indgivet senere end klagen i denne sag, finder nævnet på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”fagforening.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”fagforening.dk” indeholder det almindelige danske ord ”fagforening”, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede er Danmarks største fagforening og står sammen med de øvrige fagforeninger, der er organiseret under LO og FTF, bag ”OK-mærket”. Indklagede har oplyst, at ”OK-mærket” står for ”overenskomstmærket”, og at ”OK-mærket” anvendes som kvalitetsstempel af fagforeninger, der er organiseret under hovedorganisationerne LO og FTF. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”fagforening.dk” for øjeblikket viderestiller til domænenavnet ”ok-maerket.dk”, der indeholder oplysninger om ”OK-mærket”, og at domænenavnet tidligere har været anvendt til en hjemmeside med oplysninger relateret til fagforeninger samt har været anvendt til viderestilling til fagforeninger. En sådan anvendelse er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”fagforening.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”fagforening.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Fagforening.dk ApS, medhold. 13Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.