Afgørelse

akasser.dk

Akasser.dk ApS

MOD

TL NORDIC A/S

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”akasser.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er registreret med startdato den 19. oktober 2018 med det formål at drive internetportaler og kontaktformidling inden for juridisk rådgivning, arbejdsløshed, finansiering, forsikring, rejser, rengøring samt relaterede brancher og anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. Klageren er registreret med navnet ”Akasse.dk ApS” og bl.a. binavnet ”Akasser.dk ApS”, jf. bilag 1. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Akasser.dk ApS et dansk anpartsselskab, der specialiserer sig i at opbygge internetportaler for formidling af serviceydelser indenfor bl.a. fagforeninger og akasser. Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af fra Erhvervsstyrelsen (bilag 1). Indklagede TL Nordic A/S ejer ”a-kasse.dk”, der er registreret den 11. januar 2001 (bilag 2). Indklagede er ifølge opslag på Virk.dk et selskab oprettet med branchekode ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse” og registreret med binavnene LM MOBIL A/S, LYNGSØ MOBIL A/S og TELE CONSULT A/S og har ifølge selskabets registreringshistorik beskæftiget sig med telebranchen siden 1989 (bilag 3). Der er ikke fundet oplysninger, der antyder at indklagede beskæftiger sig med fagforeninger elle akasser. Indklagede har ifølge opslag hos DK-Hostmaster registreret 1.877 danske internetdomæner, hvoraf næsten samtlige domæner ikke er taget i aktivt brug (bilag 4). Der er tydeligvis tale om spekulation og warehousing af domæner i stor stil. Indklagede anvender ikke domænenavnet ”akasser.dk” aktivt og har aldrig anvendt det siden registreringen af domænet i 1999 (bilag 5). Ifølge WaybackMachine.org er derlagringer af domænets indhold i perioden 16. maj 2001 til 9. august 2018 (bilag 6). Det fremgår tydeligt, at domænet aldrig har været taget i brug i deår, som indklagede har ejet domænenavnet, bortset fra en ganske kort periode i februar 2009 (bilag 7-11) Vi har ikke kunne finde eksempler i Google eller Bing søgemaskinerne på, at indklagede har anvendt ”akasser.dk” som varemærke eller på anden måde har taget domænenavnet i aktivt brug (bilag 12+13). ... Indklagede TL Nordic A/S ejer ”akasser.dk”, der er registreret den 11. januar 2001, men har de sidstår aldrig anvendt domænet aktivt bortset fra én måned tilbage i februar 2009. Der er heller ikke fundet eksempler på at indklagede har markedsført domænenavnet eller taget det i brug som varemærke. Vi mener, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”akasser.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven, samt skaber forvirring om navnet på vores virksomhed Akasser.dk ApS. Vi har en stærk kommerciel interesse i at anvende domænet til en internetportal, for formidling af serviceydelser for alle danske akasser. Det vil have en væsentlig større samfundsmæssig værdi og være i overensstemmelse med domænelovens præmisser, at domænenavnet tages i aktivt brug og markedsføres som en service til at formidle akasser i Danmark i stedet for blot at ligge ubenyttet hen i så mange år.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine” (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”akasser.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine”, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”akasser.dk” den 19. december 2003 viderestillede til domænenavnet ”dana- akasse.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine”, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”akasser.dk” den 3. februar 2005 blev brugt til viderestilling. Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine”, hvoraf fremgår, at der den 23. maj 2013 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”akasser.dk”. Bilager skærmprint fra søgemaskinen Google med gengivelse af søgeresultaterne fra en søgning på betegnelsen ”akasser.dk”. Bilager skærmprint fra søgemaskinen Bing med gengivelse af søgeresultaterne fra en søgning på betegnelsen ”akasser.dk”. Ved opslag den 25. oktober 2018 og igen den 1. februar 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke var en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”akasser.dk”, jf. bilag 5. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 16. maj 2001 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”akasser.dk”, jf. bilag 7: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 15. februar 2009 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”akasser.dk”, jf. bilag 10: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 11. december 2010 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”akasser.dk”: Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – TNA203-DK – har registreret i alt 1.872 domænenavne, hvoraf langt de fleste er af generisk karakter, jf. bilag 4. Ved opslag på de første af disse domænenavne fremkom udelukkende hjemmesider uden reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et dansk anpartsselskab, der specialiserer sig i at opbygge internetportaler til formidling af serviceydelser inden for bl.a. fagforeninger og a-kasser, • at indklagede har været beskæftiget i telebranchen siden 1989, • at indklagede har registreret 1.877 danske domænenavne, hvoraf næsten samtlige ikke er taget aktivt i brug, • at indklagede har registreret domænenavne med henblik på spekulation og warehousing, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”akasser.dk” aktivt og aldrig har anvendt det siden registreringen af domænenavnet i [2001], • at domænenavnet ”akasser.dk” blot har været kortvarigt i brug i februar 2009, • at klageren vil anvende domænenavnet ”akasser.dk” til en internetportal til formidling af serviceydelser for alle danske a-kasser, • at klagerens planlagte brug af domænenavnet ”akasser.dk” har større samfundsmæssig værdi end indklagedes brug af domænenavnet, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”akasser.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet ”akasser.dk” med henblik på spekulation og warehousing. Sagen giver derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”akasser.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”akasser.dk” med henblik på videresalg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at manglende eller begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede er registrant af et stort antal andre domænenavne under ”.dk”-landedomænet. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren har specialiseret sig i at opbygge internetportaler til formidling af serviceydelser inden for bl.a. fagforeninger og a-kasser, og at klageren vil anvende domænenavnet ”akasser.dk” til en internetportal til formidling af serviceydelser for alle danske a-kasser. Selvom klagenævnet finder det påfaldende, at klageren, herunder klagerens binavn ”Akasser.dk ApS”, er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister tre dage inden indbringelse af klagen i denne sag, finder nævnet på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”akasser.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”akasser.dk” indeholder flertalsformen af betegnelsen ”a-kasse”, der er den almindelige forkortelse for ”arbejdsløshedskasse”, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede benytter på nuværende tidspunkt ikke domænenavnet ”akasser.dk” på nogen aktiv måde, og det fremgår af sagens oplysninger, at der på domænenavnet ”akasser.dk” tilsyneladende ikke har været en hjemmeside med reelt indhold siden 2010. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”akasser.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”akasser.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”akasser.dk” skal overføres til klageren, Akasser.dk ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.