Afgørelse

akasse.dk

Akasse.dk ApS

MOD

KRISTELIG FAGFORENING

29. marts 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”akasse.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er registreret med startdato den 19. oktober 2018 med det formål at drive internetportaler og kontaktformidling inden for juridisk rådgivning, arbejdsløshed, finansiering, forsikring, rejser, rengøring samt relaterede brancher og anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed, jf. bilag 1. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Akasse.dk ApS et dansk anpartsselskab, der specialiserer sig i at opbygge internetportaler for formidling af serviceydelser indenfor bl.a. fagforeninger og akasser. Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift fra Erhvervsstyrelsen (bilag 1). Indklagede Kristelig Fagforening ejer ”akasse.dk”, der er registreret den 2. juli 1999 (bilag 2). Indklagede er en faglig organisation for lønmodtagere og står bag ”Kristelig Fagforening” og ”Kristelig A-kasse” på webadressen ”www.krifa.dk” og er en af flere end danske a-kasser (bilag 3). Indklagede anvender ikke domænenavnet ”akasse.dk” aktivt og har aldrig anvendt det siden registreringen af domænet i 1999 (bilag 4). Ifølge WaybackMachine.org er derlagringer af domænets indhold i perioden 12. februar 2002 til 6. oktober 2010 (bilag 5). Det fremgår tydeligt, at domænet aldrig har været taget i brug i deår, som indklagede har ejet domænenavnet. I oktober 2010 blev domænenavnet kortvarigt benyttet som pegedomæne for ”Krifa.dk” (bilag 6). Vi har ikke kunne finde eksempler i Google eller Bing søgemaskinerne på, at indklagede har anvendt ”akasse.dk” som varemærke eller på anden måde har taget domænenavnet i aktivt brug (bilag 7+8). ... Indklagede Kristelig Fagforening ejer ”akasse.dk”, der er registreret den 2. juli 1999, men har de sidst år aldrig anvendt domænet aktivt. Der er heller ikke fundet eksempler på at indklagede har markedsført domænenavnet eller taget det i brug som varemærke. Vi mener, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”akasse.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven, samt blokerer for opstarten af vores virksomhed. Vi har en stærk kommerciel interesse i at anvende domænet til en internetportal, for formidling af serviceydelser for alle danske fagforeninger og akasser. Det vil have en væsentlig større samfundsmæssig værdi og være i overensstemmelse med domænelovens præmisser, at domænenavnet tages i aktivt brug og markedsføres som en service til at formidle fagforeninger og akasser i hele Danmark i stedet for blot at blive anvendt som pegedomæne for én af mange danske fagforeninger og akasser.” Som bilag har klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Wikipedia (”wikipedia.org”) ved opslag på betegnelsen ”Kristelig Fagforening”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine” (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”akasse.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine”, hvoraf fremgår, at der på domænenavnet ”akasse.dk” den 6. oktober 2010 var en hjemmeside for indklagede med oplysninger om a-kasse. Bilager skærmprint fra søgemaskinen Google med gengivelse af søgeresultaterne fra en søgning på betegnelsen ”akasse.dk”. Bilager skærmprint fra søgemaskinen Bing med gengivelse af søgeresultaterne fra en søgning på betegnelsen ”akasse.dk”. Ved opslag den 25. oktober 2018 og igen den 31. januar 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke var en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”akasse.dk”, jf. bilag 4. Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”krifa.dk” har sekretariatet taget følgende kopier: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er et dansk anpartsselskab, der specialiserer sig i at opbygge internetportaler til formidling af serviceydelser inden for bl.a. fagforeninger og a-kasser, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”akasse.dk” aktivt og aldrig har anvendt det siden registreringen af domænenavnet i 1999, • at domænenavnet ”akasse.dk” i oktober 2010 blev benyttet kortvarigt til viderestilling til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”krifa.dk”, • at klageren vil anvende domænenavnet ”akasse.dk” til en internetportal til formidling af serviceydelser for alle danske fagforeninger og a-kasser, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”akasse.dk” blokerer for opstarten af klagerens virksomhed, • at klagerens planlagte brug af domænenavnet ”akasse.dk” har større samfundsmæssig værdi end indklagedes brug af domænenavnet, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”akasse.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”akasse.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren har specialiseret sig i at opbygge internetportaler til formidling af serviceydelser inden for bl.a. fagforeninger og a-kasser, og at klageren vil anvende domænenavnet ”akasse.dk” til en internetportal til formidling af serviceydelser for alle danske fagforeninger og a- kasser. Selvom klagenævnet finder det påfaldende, at klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister tre dage inden indbringelse af klagen i denne sag, finder nævnet på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”akasse.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”akasse.dk” indeholder betegnelsen ”a-kasse”, der er den almindelige forkortelse for ”arbejdsløshedskasse”, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede er en fagforening, der bl.a. udbyder tjenesteydelser vedrørende a-kasse. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede tidligere har anvendt domænenavnet ”a-kasse.dk” til en hjemmeside, hvorfra indklagede oplyste om tjenesteydelser vedrørende a-kasse. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”akasse.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”akasse.dk”. Det forhold, at indklagede i en længere periode ikke har anvendt domænenavnet aktivt, er ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Akasse.dk ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.