Afgørelse

cannabisolie.dk

Formula Swiss AG

MOD

Asger Nakskov Laursen

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnene ”cannabisolie.dk”, ”cbdolie.dk” og ”medicinskcannabis.dk”. Indklagedes påstand Afvisning (frifindelse).

Sagsfremstilling:

I klageskrifterne er bl.a. anført følgende: ”Formula Swiss AG er en schweizisk aktieselskab, der driver helsevirksomhed og siden september 2013 har solgt helseprodukter og kosttilskud på internettet i hele Europa. [Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet (bilag 1,12 og 24)]. Siden 2017 har vi i stigende grad specialiseret os i at producere og sælge [medicinsk cannabis til mennesker og dyr i europæiske lande samt produkter fra cannabisplanten, herunder cannabisolie, CBD olie, THC-olie m.m. primært via internettet til mennesker og dyr ieuropæiske lande] . Siden lovliggørelsen af medicinske cannabis produkter med under 0.2% THC-indhold i Danmark den 1. juli 2018 har vi på dagen og siden da hver dag annonceret i TV hos bl.a. DK4 medtildaglige TV spots afsekunders varighed for vores medicinske cannabis produkter. Vi har også lanceret en dansk webshop på webadressen https://dk.formulaswiss.com, hvor vi har publiceret flere end 200 artikler på dansk omkring [medicinsk cannabis samt CBD olie, cannabisolie, THC-olie] m.m. ([bilag 2, og 25]). Vi ønsker at anvende [domænerne ”medicinskcannabis.dk”, ”cbdolie.dk” og ”cannabisolie.dk” til selvstændige webshops og informationsportaler om medicinsk cannabis og cannabisolie, da vores nuværende webadresse dels ikke er nem at huske for kunderne, og fordi segmentet af kunder med interesse for CBD produkter er væsentlig forskelligt for kundesegmentet med interesse for cannabisolie og CBD-olie. Vi vil have stor fordel af at overtage domænenavnene og anvende det i vores markedsføring, da det er meget beskrivende for vores kerneprodukter og nemt at huske og genkende for forbrugerne]. Klageren har endvidere gjort gældende, at indklagede, der er registrant af domænenavne ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og cbdolie.dk”, der er registreret henholdsvis den 10. september 2010 og den 26. august 2013, ikke anvender domænenavnene aktivt, og at domænenavnene aldrig har været anvendt aktivt. Indklagede benytter domænenavnet ”medicinskcannabis.info” til at informere om cannabis samt sin egen historie og erfaring med cannabisprodukter. Dette domænenavn har indklagede anvendt siden 2014. Klageren har oplyst at have kontaktet indklagede Asger Nakskov Laursen den 26. april 2018, da klageren blev opmærksom på, at domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og cbdolie.dk”, var inaktive, og have anmodet om at købe dem. Indklagede forespurgte i den forbindelse klageren om klagerens prissætning af domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, "cbdolie.dk" og "cannabisolie.dk". Klageren tilbød kr. 50.000,- for hvert af domænenavne, hvilket indklagede afslog som værende for lavt. I de efterfølgende uger frem til den 7. maj 2018 fulgte klageren gentagne gange op over for indklagede, både på skrift og telefonisk, om køb af domænenavne. Men indklagede oplyste, at han ikke ønskede at sælge dem til en pris på blot kr. 50.000,- per styk, men ville afvente på en højere pris i markedet. Domænenavnene er således ifølge klageren udelukkende købt med warehousing og økonomisk gevinst for øje. Klageren gør gældende, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”medicinskcannabis.dk”, "cbdolie.dk" og "cannabisolie.dk" er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Klageren ønsker at anvende domænenavnene til selvstændige webshops og informationsportaler om medicinsk cannabis og cannabisolie. Bilag 1, og fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om klageren. Bilag 5,oger skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnene ”cannabisolie.dk”, ”cbdolie.dk” og ”medicinskcannabis.dk”. Bilag 6,oger skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der den 5. august 2018 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnene ”cannabisolie.dk” og “medicinskcannabis.dk”, og at der den 8. august 2018 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”cbdolie.dk”. Bilag og er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der den 5. juni 2017 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”cannabisolie.dk”, og at der den 19. juli 2016 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”cbdolie.dk”. Bilag og er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der den 14. maj 2017 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”cannabisolie.dk”, og at der den 20. august 2016 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”cbdolie.dk”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der den 14. juni 2016 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”cbdolie.dk”. Bilag 9, og er kopi af korrespondance af 26. april via det sociale medie LinkedIn mellem klageren og indklagede, hvori klageren udtrykker interesse for at købe domænenavnet ”cbdolie.dk”, og indklagede oplyser, at han tillige er registrant af bl.a. domænenavnene ”cannabisolie.dk” og ”medicinskcannabis.dk” og svarer ”Hvad har du i tankerne ift prissætning?” Bilag 10,oger kopi af korrespondance af 29. april og 1. maj via det sociale medie LinkedIn mellem klageren og indklagede, hvori bl.a. klageren spørger, hvorfor indklagede ikke bruger domænenavnene ”cannabisolie.dk”, ”cbdolie.dk” og ”medicinskcannabis.dk”, og hvad de skal koste. Bilag 11, og er kopi af korrespondance af 3., 4. og 7. maj via det sociale medie LinkedIn mellem klageren og indklagede, hvoraf fremgår, at klageren og indklagede har haft en telefonsamtale, og indklagede nævner overvejelser om at optimere domænenavnene til affiliate marketing samt mulighed for samarbejde mellem klageren og indklagede. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med søgeresultaterne ved en søgning på ”medicinskcannabis.dk”. Bilag fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”eurodns” med registrantoplysninger om domænenavnet ”medicinskcannabis.info”. Bilager kopi af uddrag af en korrespondance via det sociale medie LinkedIn mellem klageren og indklagede, hvori antydes, at der ikke er grundlag for samarbejde mellem parterne. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har modtaget henvendelsen omkring uretmæssig opretholdelse af domænerne medicinskcannabis.dk, cannabisolie.dk og cbdolie.dk domænerne respektivt. Da klagen for de domæner er tæt på identisk pålydende er der telefonisk aftalt med Sekretariatet for domæneklager at én besvarelse udgør mit svar på alle klagerne. BAGGRUND Jeg har siden 2013 arbejdet med medicinsk cannabis. Gennem græsrodsarbejde har jeg arbejdet journalistisk og foreningsmæssigt og søgt at være en aktiv del af den offentlige debat om emnet. Jeg har udarbejdet dokumentarer, udarbejdet indhold til web og i samarbejde med blandt andet cannabis producenten Møllerup Gods produceret indhold, blandt andet til Aarhus Stiftstidende. Jeg har købt ALLE mine domæner med det for øje at oparbejde indhold og virksomhed omkring emnet medicinsk cannabis. Se bilag A - Klumme: Stiftidende Se bilag B - website Medicinskcannabis univers Se bilag C - Dokumentar: Fra morfin til medicinsk cannabis Se bilag D - Medicinsk Cannabis Facebook page 6k brugere Berettigelse og anvendelse af domænerne Medicinskcannabis.dk Domænet har indtil ultimo 2017 peget ind på medicinskcannabis.info, og derfor været aktivt anvendt. Cannabisolie.dk og CBDolie.dk I November 2013 registrere jeg virksomheden CannaCare, med henblik på at drive virksomhed omhandlende medicinsk cannabis. Kort forinden har jeg etableret en commerce løsning på Cannabisolie.dk domænet, og har planlagt at pege CBDolie.dk domænet over. Jeg afventer den politiske stillingtagen til cannabisolie, i forventning om at en bliver positiv over for cannabisolie. Og beholder shoppen “ikke-offentlig” indtil. Den politiske velvilje over for medicinsk cannabis kommer ikke så hurtigt som forventet. Og shoppen for lov til at vente. Se bilag E - FTP screenshot af domæneindhold af cannabisolie.dk Se bilag F - Screenshot af registering fra ERST Ændring i lovgivningen Som Klager så rigtigt siger, så kom der en ændring i lovgivningen juli i år. Men de relevante ændringer i lovgivningen kom meget tidligere. CBD - den del af cannabisolien som ikke er under lovgivningen omkring euforiserende stoffer, blev nemlig anerkendt af lægemiddelstyrelsen som havende medicinske egenskaber. Det vil sige at med mindre du har et registreret lægemiddel under lægemiddelstyrelsen, må du ikke sælge cannabisolie med CBD. Derfor skifter jeg i 2017 strategi fra at have interesse i - og mulighed for - at skulle sælge cannabisolie, til at ville skabe indhold relevant for interesserede i emnet. Jeg kontakter Joakim Kruse, som er anerkendt SEO- og indholds- ekspert og starter ultimo 2017 et samarbejde med Joakim om at få bygget et indholdsunivers op, passende til domænernes emner respektivt. - herunder også Medicinskcannabis.dk, som peges væk fra medicinskcannabis.info, med henblik på at bygge et nyt univers op, med baggrund i min viden og det eksisterende indhold fra medicinskcannabis.info domænet. I skrivende stund er medicinskcannabis.dk domænet ej heller tomt, men blot i “maintainance mode”. Se bilag G - Udtalelse fra Joakim Kruse Se bilag H - Maintainance mode Medicinskcannabis.dk Dialog med Klager Jeg har gennem dialog med Klager fundet det uinteressant at samarbejde med Klager omkring hans forretning, og har aldrig stillet ham noget i udsigt. Nærmere vil jeg ikke gå ind i vores korrespondance, da jeg afholder at modsvare utilbørlig adfærd, med samme skuffe. Kommentar til Klagers virke Dog vil jeg gerne fra et fagligt standpunkt knytte en kommentar til Klagers virke Ud fra bedste overbevisning er Klagers forretning med at sælge CBD olie i Danmark ulovlig. Uddrag af Lægemiddelstyrelsens notat (hjemmesid• om medicinsk cannabis: Men generelt gælder, at meget af det cannabisolie, der sælges på nettet indeholder CBD i en mængde, der påvirker kroppen. Olien vil derfor formentlig blive vurderet til at være et lægemiddel – også selv om THC-indholdet er under 0,2%. Hvis cannabisolien er et lægemiddel, skal det enten leve op til reglerne i lægemiddelloven eller i loven om forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Cannabisolie, der indeholder CBD og sælges på nettet, er derfor for det meste ulovligt – også selv om olien indeholder under 0,2% THC, fordi den ikke lever op til de øvrige regler, der gælder på området. Se hele lægemiddelstyrelses notat/site her: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/ Uddrag fra Klagers hjemmeside omhandlende deres produkters lovlighed i Danmark: Dog er det nu ikke blot patienter med diverse sygdomme, der anvender CBD olie til medicinsk brug, som har mulighed for at få det lovligt udskrevet fra deres læge, da alle andre brugere af CBD olie har mulighed for at købe CBD olie online lovligt fra den 1. juli 2018 i Danmark. Se hele posten her: https://dk.formulaswiss.com/blogs/cbd/cbd-er-lovligt-i-danmark Det lader umiddelbart til at Klager ikke har forstået hele lovgivningen, eller har forglemt lægemiddelloven. Det er til orientering heller ikke tilladt at sælge kosttilskud, med medicinske påstande, hvorfor et domæne som medicinskcannabis ville være upassende. Se bilag I - Lægemiddelstyrelsens side Se bilag J - Klagers side “CBD nu lovligt i Danmark” Afslutning Jeg mener på ingen måde at Klager har nogen som helst berettigelse til mine domæner. De er generelle og har på ingen måde med nogen form for varemærkebeskyttet aktivitet for Klager at gøre. Jeg har altid haft og har fortsat intention om at gøre brug af domænerne. Og i lyset af lovgivningen og Klagers egen forretning ser jeg denne henvendelse og brug af klagenævnets og min tid, som utilbørlig. Jeg kan derfor KUN være enig med Klagers egne afsluttende ord: Vi mener derfor ikke, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”medicinskcannabis.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift af artikel 25. juni 2016 fra Århus Stiftstidendes hjemmeside med overskriften ”Helt ude i hampen”, som er historie om indklagede. Bilag B og C fremstår som udskrift fra hjemmesiden med navnet ”Medicinsk Cannabis”. Bilag D er skærmprint fra det sociale medie Facebook med gengivelse af profilen ”Medicinsk Cannabis”, som har samme grafiske udtryk som indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”medicinskcannabis.info”. Bilag E er skærmprint med oversigt over et antal filer angiveligt tilknyttet domænenavnet ”cannabisolie.dk”. Bilag F er kopi af e-mail af 25. november 2013 vedrørende oprettelse af virksomheden CannaCare. Bilag G er kopi af en udtalelse af 24. oktober 2018, hvori Joakim Kruse forklarer, at han siden december 2017 har samarbejdet med indklagede om at opbygge hjemmesider m.v. i forbindelse med domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cbdolie.dk” og ”cannabisolie.dk”. Bilag H er skærmprint fra hjemmeside på domænenavnet ”medicinskcannabis.dk”, hvoraf fremgår at der ikke er reelt indhold på hjemmeside, og at der i fanen øverst til venstre på skærmbilledet er angivet ”Maintainance Mode”. Bilag I er skærmprint fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside fra menupunktet ”medicinsk cannabis”. Bilag J er skærmprint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”formulaswiss.com” med gengivelse af en nyhed med overskriften ”CBD er lovligt i Danmark”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Vi anerkender, at indklagede i et historisk perspektiv har været først til at registrere domænenavnene tilbage i 2010 og 2013 og derfor som udgangspunkt har bedst ret til dem. Vi mener dog, at følgende væsentlige forhold gør det relevant at lave en aktuel interesseafvejning af domænerne: 1. At indklagedes aldrig har taget domænerne i brug siden registreringerne. 2. At indklagede på tidpunkt for registrering af domænenavnene i 2010 og 2013 havde og forsat har interesse i at eje domænenavnene med henblik på videresalg og warehousing. 3. At indklagede efter klagers interesse i at overtage ét domænenavn aktivt forsøger at sælge samtlige tre domænenavne til priser på over kr. 50.000 per styk og før en eventuel egen ibrugtagning. 4. At indklagedes ikke har dokumenteret en reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnene nu eller i fremtiden. Vi mener derfor forsat, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnene er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, ogi Lov om Internetdomæner. Manglende ibrugtagning af domænenavnene siden registrering Indklagede skriver i sit svarskrift ”Jeg har købt ALLE mine domæner med det for øje at oparbejde indhold og virksomhed omkring emnet medicinsk cannabis.” Påstanden om, at indklagede har købt domænerne for at ville anvende disse vil vi afvise med følgende begrundelse: - Indklagede har aldrig anvendt domænenavnene ”cannabisolie.dk” og ”cbdolie.dk” til websites eller e-mailadresse siden registreringen i 2013. - Indklagede har aldrig anvendt domænenavnet ”medicinskcannabis.dk” til websites eller e-mailadresse siden registreringen i 2010. - Der har ikke været juridiske forhindringer eller andre legitime grunde i vejen for at skrive indhold på domænenavnene eller på anden måde tage dem i aktivt brug siden registreringen. - Indklagede, der selv er ansat som IT arkitekt hos IT firmaet Novicell samt ejer et IT- outsourcing selskab i Asien, påstår at have været i dialog med en markedsføringsmanden Joakim Kruse siden 2017 omkring at opsætte en simpel Wordpress-installation og et par billeder på domænerne. o Bilag G er ikke underskrevet af Joakim Kruse og bør derfor ikke tillægges værdi i sagen. o Det virker ikke plausibelt, at indklagede til trods for egne stærke IT- kompetencer og eget IT-outsourcing selskab i Asien alligevel skal hyre en tredjemand til en så simpel arbejdsopgave, der kræver meget begrænsede tekniske kompetencer. o Indklagede nævner til klager via LinkedIn den 3. maj, 2018, at han netop har talt med Joakim Kruse om at anvende ham til søgemaskineoptimering for at få trafik på domænerne i fremtiden, hvis vi indgik et samarbejde med indklagede (bilag 11). Der nævnes i den forbindelse ikke – og aldrig før eller siden – noget om pågående udvikling af software, design m.m. på domænerne, men kun en fremtidig mulighed for at få trafik ind på domænerne ved at ansætte en Joakim Kruse til at lave søgemaskineoptimering. o Såfremt der var foretaget et stykke arbejde af værdi af Joakim Kruse på kommende websites til placering på domænenavnene, så er det sandsynligt, at indklagede ville have nævnt dette til klager som et argument for den meget høje prissætning på de ubenyttede domænenavne. Modsætningsvis tillader vi os at hævde, at det er yderst tvivlsomt, om der var udført arbejde på domænenavnene af Joakim Kruse i perioden op til klagers kontakt med indklagede i april og maj 2018. Det bemærkes endvidere, at på indklagedes website ”medicinskcannabis.info” er der er en sektion, der hedder ”Seneste nyt” (bilag 37). Ingen af artiklerne er datostemplede, men det bemærkes, at seneste nyhed omtaler et studie fra april 2016 (bilag 38). Det er den samme nyhed, der er seneste nyhed i skrivende stund samt i den første version af websitet hos WaybackMachine.org (bilag 39). Der har altså ikke været skrevet og publiceret flere nyheder på websitet i godt og vel to år. Det bemærkes samtidig, at websitet ”medicinskcannabis.info” har en tilknyttet Twitter-profil, der ikke har været anvendt siden 2013 (bilag 40+41). Indklagedes bilag A viser, at indklagede ikke har skrevet om sine erfaringer med medicinsk cannabis i pressen siden 25. juni 2016, hvor han delte sin personlige erfaringer med medicinsk cannabis. Der er intet, der understøtter, at indklagede siden juli 2016 skulle have reel interesse i de tre internetdomæner, bortset fra en væsentlig økonomisk interesse i at sælge internetdomænerne til højestbydende. Warehousing af de tre internetdomæner Følgende forhold beskriver indklagedes reelle hensigt med forsat at have domænenavnene registreret og blokeret: - Indklagede har produceret indhold til sit danske website ”medicinskcannabis.info” og taget det i aktivt brug i en periode frem til midten af 2016, men bevidst ikke publiceret indhold på samtlige tre danske domænenavne for at kunne sælge dem til højestbydende senere. - Indklagede har aktivt tilbudt domænerne til salg til klager mundtligt og skriftligt i perioden april-maj 2018 (bilag 9-11). - Indklagede har afvist klagers tilbud om at købe domænenavnene for kr. 50.000 per styk med begrundelsen, at beløbet var for lavt til trods for at domænerne ikke var taget i aktivt brug (bilag 9-11). Det kan konkluderes, at til trods for indklagedes interesse for emnet medicinsk cannabis, tidligere publikationer på ”medicinskcannabis.info” og stærke IT kompetencer samt adgang til egne softwareudviklere, så vælger indklagede bevidst aldrig at tage domænerne i brug, men vælger i stedet at foretage warehousing af dem samt at sælge dem til højestbydende i strid med Lov om Internetdomæner § 25, stk. 2. Påstanden om, at indklagede har købt domænerne for at drive virksomhed med domænenavne vil vi afvise med følgende begrundelse: - Indklagede ejer domænenavnene privat og ikke i virksomhedsform (bilag 3,og 26). - Indklagede ejer enkeltmandsvirksomheden ”ALConsulting”, der er registreret med branchekode ”620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi” (bilag 42). - Indklagede stiftede ifølge CVR.dk 1.1.2014 en produktionsenhed kaldet ”CannaCare” med branchekode ”721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik” under sin enkeltmandsvirksomhed. Samme produktionsenhed blev samme år nedlukket den 11.11.2014 (bilag 43). - Hvis domænenavnene var købt for at blive anvendt i kommercielt regi i ”CannaCare”, så må den interesse betragtes som ophørt i 2014 samtidig med at ”CannaCare” blev nedlukket. Der er intet, der understøtter at indklagede har en reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnene kommercielt. Påstand om at klagers forretning er ulovlig i Danmark Indklagede begrunder den manglende ibrugtagning af domænenavnene siden henholdsvis 2010 og 2013 med juridiske forhindringer og beskriver ligefrem vores forretning i Danmark som værende ulovlig. Det en grov beskyldning, som vi bliver nød til at afvise på det kraftigste. For det første, så samarbejder vi med jurister i Schweiz, Danmark, England og Tyskland for at sikre, at vi altid overholder gældende national og international lovgivning. I den forbindelse er det vigtigt at henvise til, at Food Standards Agency (FSA) i Storbritannien i sagen mod Satipharm CBD har afgjort, at CBD ikke skal klassificeres som en ”novel food”, hvilket betyder at CBD olie får samme status og klassificering i samtlige EU medlemslande, herunder Danmark (bilag 44). Det betyder, at CBD olie i EU lande juridisk set er ligestillet med f.eks. bananer og andre typer af madvarer som mennesket historisk set har indtaget før den 15. maj 1997. Som følge heraf har EU-borgere og danskere hjemmel til at importere CBD olie fra andre EU-medlemslande som f.eks. fra vores europæiske lagerhoteller. Det er Fødevarestyrelsen – og ikke Lægemiddelstyrelsen - i Danmark, der behandler ansøgninger om registrering og markedsføring af kosttilskud i Danmark. Lægemiddelstyrelsen tager kun stilling til medicinske produkter og har lavet en forsøgsordning for stærk medicinsk cannabis, som virksomheder i Danmark eller udlandet frit kan tilmelde sig under specifikke forudsætninger. Vi har vi fået godkendelse fra bl.a. TV2 ́s koncernjurist forud for afvikling af TV reklamer på danske Tv-stationer (bilag 45+46) og vores danske erhvervskunder har fået fuld godkendelse fra relevante myndigheder til at forhandle vores produkter fra deres fysiske butikker og websites i Danmark. Interesseafvejning Til trods for at indklagede skriver i sine afsluttende bemærkninger, at ”Jeg har altid haft og har fortsat intention om at gøre brug af domænerne.”, så er der intet, der tyder på at indklagede efter henholdsvisogårs registrering og blokering af de tre domænenavne har en aktuel og reel interesse i at tage domænerne i brug nu eller i fremtiden. Der har været rigeligt med tid til at tage domænerne i brug og indklagede har længe haft kompetencer og ressourcer til at tage dem i brug. Der har heller ikke være nogen legitim årsag til manglende ibrugtagning i form af lovgivning, der har forhindret indklagede i at kunne tage domænenavne i som informative websites, e-mail eller anvende dem kommercielt til webshops for produkter eller bogsalg eller lignende. Tværtimod, så har indklagede lukket virksomhedsaktiviteten ”CannaCare” ned for godt og vel fire år siden. Indklagedes interesse og egne erfaringer for medicinsk cannabis har han i perioder skrevet om på sit website ”medicinskcannabis.info”, men også her er aktiviteterne gået i stå tilbage i 2016. Det er vores opfattelse, at indklagedes interesse i de tre omstridte domænenavne kan opfyldes mindst lige så godt ved, at indklagede forsat gør brug af domænenavnet ”medicinskcannabis.info” til at skrive om emnet, hvis han igen i fremtiden skulle få lyst og interesse til at skrive om emnet. Der fremgår tydeligt af kommunikationen imellem parterne, at indklagede ikke er bekendt med gældende dansk lovgivning samt EU-lovgivningen forbundet med CBD olie og beslægtede produkter, så det vil være uhensigtsmæssigt, hvis indklagede skrev medicinske påstande eller lignende på domænenavnene. Der er stor interesse for CBD olie, cannabis olie og medicinsk cannabis i Danmark og rigtig mange danskere søger efter begreberne i søgemaskinerne for at blive klogere på produkterne og begreberne (bilag 47+48). Det er derfor uhensigtsmæssigt at domænenavnene ikke er taget i brug. Domænenavnene ”cbdolie.dk”, ”cannabisolie.dk” og ”medicinskcannabis.dk” har produktspecifikke signalværdier som gør det naturligt og relevant at anvende domænenavnene til at lave en informationsportal omkring produkterne CBD olie, cannabis olie samt medicinsk cannabis og samtidig tilbyde de besøgende på websitet at kunne købe produkterne. Det vil være i samfundets og internetsamfundets interesse, at domænenavnene blev anvendt i overensstemmelse med deres signalværdi og anvendes til at gøre forbrugerne klogere på aktuel viden indenfor området. Som nævnt i vores klageskrift så vil domænenavnene have rigtig stor interesse og betydning for vores forretning i Danmark. At kunne anvende domænenavnene vil gøre det muligt for os at lave et informativt website med tilhørende webshop på ”CBDolie.dk” og tilsvarende om cannabis olie på ”cannabisolie.dk”. På domænenavnet ”medicinskcannabis.dk” planlægger vi at lave en informationsportal, der holder danskerne informere om aktuelle emner indenfor lovgivning, produkter- og produktudvikling, forskning og resultater m.m. Det er svært at finde bedre domænenavne, som ikke er i aktivt brug, til netop disse tre formål. Domænenavnene vil have en stor betydning for os, fordi domænernes signalværdi stemmer overens med vores planlagte anvendelse af domænenavnene, samt fordi de nemme at huske og derfor vil virke effektivt i markedsføringen. Vi mener derfor, at vores kommercielle interesser i de tre domænenavne klart overstiger langt overstiger indklagedes interesse i domænenavnene.” Som bilag og har klagere fremlagt udskrift fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet medicinskcannabis.info. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der den 25. april 2017 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”medicinskcannabis.info”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der den 23. juni 2016 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”medicinskcannabis.info”. Bilag er skærmprint fra det sociale medie Twitter med gengivelse af profilen ”Medicinsk cannabis”. Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende enkeltmandsvirksomheden ”ALConsulting”. Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende virksomheden CannaCare, som er registreret som ophørt den 11. november 2014. Bilag er kopi af brev af 27. marts 2018 fra Rechtsanwalt dr. Thomas Büttner til Herr Schuler, hvori det bl.a. oplyses, at ”Satipharm CBD” beriget med CO2 ikke er ”a novel food” og derfor kan markedsføres i EU uafhængigt af bestemmelserne i forordningen om nye fødevarer. Bilag er skærmprint af en e-mail af 29. juni 2018 fra Robin Roy Hansen til Kim Madsen med billede af en reklame for klagerens cannabidiolprodukt og teksten ”Hej. Kan vi køre denne reklame på TV2 i juli måned og såfremt i fald til hvilke priser?” Bilag er skærmprint af en e-mail af 29. juni 2018 fra TV2 Jura til Robin Roy Hansen med teksten: ”Spørgsmålet er dog ikke, om vi må markedsføre produktet eller ej – det vil der være hjemmel til, når ændringen af loven træder i kraft på mandag. Der er imidlertid nogle indholdsmæssige krav til reklamen, alt efter om der er tale om et naturlægemiddel eller et kosttilskud/en fødevare. Hvis det er et naturlægemiddel, skal kravene i § i bekendtgørelse om reklame for lægemidler ... være opfyldt, hvilket bl.a. vil sige, at vi stiller en tekst-TV-side til rådighed, hvor man kan læse nærmere om produktets virkning og indhold. I vil derfor være nødt til at kontakte Lægemiddelstyrelsen eller Fødevarestyrelsen for at få afklaret, hvordan de vil klassificere CBD-olien.” Bilagoger skærmprint fra hjemmesiden Google Trends, hvoraf fremgår, at der i de senere år har været en stor stigning i søgninger på ordene ”cannabisolie” og ”cbdolie”. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”formulaswiss.com” har sekretariatet den 5. december 2018 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 2,og 25: Sekretariatet har konstateret, at der den 20. september 2018 ikke var en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnene ”cannabisolie.dk” og ”cbdolie.dk”, og at der ligeledes denoktober 2018 ikke var en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”medicinskcannabis.dk”, jf. bilag 4, og 27. Ved fornyet opslag den 17. marts 2019 var der ikke en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”medicinskcannabis.dk”, mens domænenavnene ”cannabisolie.dk” og ”cbdolie.dk” viderestillede til hjemmesiden på domænenavnet ”medicinskcannabis.info”, hvor sekretariatet har følgende kopi, jf. i det væsentlige bilag 31: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren driver helsevirksomhed og siden september 2013 har solgt helseprodukter og kosttilskud på internettet i hele Europa, • at klageren siden 2017 i stigende grad har specialiseret sig i at producere og sælge medicinsk cannabis til mennesker og dyr og andre produkter fra cannabisplanten, herunder cannabisolie, CBD olie og THC-olie, • at klageren siden lovliggørelsen af cannabis-produkter i Danmark den 1. juli 2018 hver dag har annonceret på TV hos bl.a. DK4 med til daglige TV-spots af sekunders varighed for klagerens cannabis- og CBD-produkter, • at klageren har lanceret en dansk webshop på domænenavnet ”formulaswiss.com”, hvor klageren har publiceret flere end 200 artikler om CBD-olie, cannabisolie, THC-olie m.m., • at klageren ønsker at anvende domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og ”cbdolie.dk” til selvstændige webshops og informationsportaler om medicinsk cannabis i Danmark samt om cannabisprodukter, • at indklagede ikke anvender domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og cbdolie.dk” og aldrig har gjort det, • at indklagede siden 2014 har anvendt domænenavnet ”medicinskcannabis.info” til at informere om cannabis samt sin egen historie og erfaringer med cannabisprodukter, • at klageren har været i kontakt med indklagede med henblik på at overtage indklagedes domænenavne mod vederlag, hvilket resulterede i, at indklagede ønskede et højere beløb end 50.000 kr. pr. stk., som klageren havde tilbudt, • at domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og cbdolie.dk” udelukkende er købt med henblik på warehousing og økonomisk gevinst, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og cbdolie.dk” er i strid med domænenavnlovens § 25, stk. 2, • at klagerens interesse i domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og cbdolie.dk” klart overstiger langt overstiger indklagedes interesse, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavne ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og cbdolie.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at indklagede ikke har dokumenteret en reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og cbdolie.dk” og • at klagerens forretning med at sælge CBD-olie i Danmark ikke er ulovlig,
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden 2013 har arbejdet med medicinsk cannabis, og at indklagede gennem græsrodsarbejde har arbejdet journalistisk og foreningsmæssigt med emnet, • at indklagede har udarbejdet dokumentarer, udarbejdet indhold til hjemmesider og andet indhold blandt andet til Aarhus Stiftstidende, • at alle indklagedes domænenavne er registreret med henblik på at oparbejde indhold og virksomhed om emnet medicinsk cannabis, • at domænenavnet indtil ultimo 2017 har viderestillet til domænenavnet ”medicinskcannabis.info”, • at indklagede i november 2013 registrerede virksomheden CannaCare med henblik på at drive virksomhed med medicinsk cannabis, • at domænenavnet ”medicinskcannabis.dk” ikke er tomt, men blot i “maintainance mode”, • at klagerens forretning med at sælge CBD-olie i Danmark er ulovlig, • at klageren ikke har nogen ret til domænenavnene ”cannabisolie.dk”, ”cbdolie.dk” og ”medicinskcannabis.dk”, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnene ikke er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og cbdolie.dk” med henblik på warehousing og økonomisk spekulation. Sagen giver derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og cbdolie.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og cbdolie.dk” med henblik på videresalg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at manglende eller begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren driver helsevirksomhed og siden september 2013 har solgt helseprodukter og kosttilskud på internettet i hele Europa, samt at klageren siden 2017 i stigende grad har specialiseret sig i at producere og sælge medicinsk cannabis til mennesker og dyr og andre produkter fra cannabisplanten, herunder cannabisolie, CBD olie, THC-olie. Klagere har endvidere oplyst, at det er planen at anvende domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og ”cbdolie.dk” til selvstændige webshops og informationsportaler om medicinsk cannabis i Danmark samt om cannabisprodukter. En sådan anvendelse af domænenavnene er egnet til at afspejle domænenavnenes signalværdi, og klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og ”cbdolie.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og ”cbdolie.dk” består af almindeligt kendte dansk ord for cannabisbaserede produkter, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnene. Indklagede har oplyst, at indklagede siden 2013 har arbejdet med medicinsk cannabis og gennem græsrodsarbejde har arbejdet journalistisk og foreningsmæssigt med emnet, og at alle indklagedes domænenavne er registreret med henblik på at oparbejde indhold og virksomhed om emnet medicinsk cannabis. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagedes domænenavne i perioder har viderestillet til indklagedes hjemmeside på ”medicinskcannabis.info”, og at domænenavnet ”medicinskcannabis.dk” ikke er tomt, men blot i “maintainance mode”. Det fremgår yderligere af sagens oplysninger, at domænenavne ”cannabisolie.dk” og ”cbdolie.dk” på nuværende tidspunkt viderestiller til hjemmesiden på domænenavnet ”medicinskcannabis.info”, som indeholder oplysninger om medicinsk cannabis. Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om den faktiske og planlagte anvendelse af domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og ”cbdolie.dk”. Da den nuværende anvendelse af domænenavnene ”cannabisolie.dk” og ”cbdolie.dk”, der viderestiller til hjemmesiden på domænenavnet ”medicinskcannabis.info”, endvidere er en anvendelse, der er egnet til at afspejle domænenavnenes signalværdi, finder klagenævnet, at indklagede må anses for at have en reel interesse i domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og ”cbdolie.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i de omtvistede domænenavne væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnene ”medicinskcannabis.dk”, ”cannabisolie.dk” og ”cbdolie.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af de omhandlede domænenavne er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter følgende 17

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Formula Swiss AG, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.