Afgørelse

frisør.dk

KEROGI AG

MOD

Danmarks Frisørmesterforening

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”frisør.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”KEROGI AG er en schweizisk aktieselskab, der siden september 2013 har udviklet og driftet e-handelskoncepter med primært lifestyle produkter i Europa. Selskabet står i Danmark bag en række webshop som f.eks. Duftladen.dk Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af det schweiziske selskabsregister (bilag 1). Indklagede Danmarks Frisørmesterforening ejer ”frisør.dk”, der er registreret den 17. juni 2004 (bilag 2). Indklagede anvender ikke domænenavnet aktivt og har ikke gjort det i mindst fire år. Ifølge WaybackMachine.org er derlagringer af domænets indhold i perioden 7. juni 2007 og den 10. januar 2014 (bilag 3). I 2007 blev domænet ganske kortvarigt benyttet som pegedomæne til ”www.hairlook.dk/v2/index.php” for et af indklagedes øvrige projekter (bilag 5). Fra den 20. juli 2013 til den 10. januar 2014 blev domænenavnet ”frisør.dk” i en periode på cirka seks måneder anvendt som pegedomæne for ”dofk.dk” - Danmarks Organisation for Selvstændige Frisører & Kosmetiker (bilag 6). Siden januar 2014 har domænet ikke været anvendt (bilag 3+4). Søgninger i Google, Bing og varemærkedatabaser har ikke givet nogen resultater. Der er intet, der tyder på at indklagede har anvendt domænenavnet aktivt igennem år eller på noget tidspunkt har markedsført domænet. ... ”Frisør.dk” er et generisk domænenavn, der ikke er beskrivende indklagedes brancheorganisation, men for en bred stillingsbetegnelse. Indklagede har ikke anvendt domænet aktivt siden erhvervelsen for mere endår siden, men blot benyttet det som et pegedomæne i sammenlagt undermåneder. Vi mener derfor ikke, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”frisør.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Vi ønsker at anvende domænet til en kommerciel portal, der formidler kontakt imellem danske forbrugere og frisører. Det vil have samfundsmæssig nytte og gavn, at forbrugere kan benytte én portal til at skabe kontakt og bestille tid hos den lokale frisør. Til brug for portalen vil domænenavnet ”frisør.dk” være ideelt, fordi det præcist beskriver portalens koncept.” Bilag fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om klageren. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”frisør.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”frisør.dk” den 7. juni 2007 viderestillede til domænenavnet ”hairlook.dk”. Bilag og er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”frisør.dk” henholdsvis den 20. juli 2013 og 10. januar 2014 blev brugt til en hjemmeside for DOFK, som er fagorganisation for selvstændige frisører og kosmetikere. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Danmarks Frisørmesterforening, i dag dofk, er en brancheorganisation og arbejdsgiverforening for selvstændige frisør-og kosmetiker virksomheder. Organisationen varetager medlemsvirksomhedernes erhvervs- og arbejdsmarkedpolitiske interesser. Herunder medvirker organisationen også på det markedsføringsmæssige område. Til dette formål oprettede Danmarks Frisørmesterforening den 13. april 2005 selskabet ”Frisør.dk ApS” cvr.nr.6886. (bilag A). Forud for oprettelse af Frisør.dk ApS købte Danmarks Frisørmesterforening domænenavnet www.frisør.dk. Klager fremhæver i sin begrundelse, at ”Frisør.dk” er et generisk domænenavn, der ikke er beskrivende indklagedes brancheorganisation, men for en bred stillingsbetegnelse. Det er korrekt at der er frisørmester, frisørsvende, frisørelev og frisørmesterforening og lignende betegnelser, hvilket ikke giver klager større rettigheder til frisør.dk. Frisør er beskrivende for Danmarks Frisørmesterforening/Danmarksorganisation for selvstændige frisør og kosmetikere. Frisør indgår i navnet og derfor er det netop beskrivende for vores brancheorganisation. (Bilag B). Ligeledes fremgår det af organisationens vedtægters formålsparagraf: ”§ 1. Navn, hjemsted og formål: 1.1. Organisationens navn er Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (dof• Organisationens hjemsted er København. 1.2. dofk formål er: 1.3. at varetage interesser i økonomisk og faglig henseende for frisørvirksomheder og andre beslægtede brancher, som hovedbestyrelsen i henhold til vedtægtens § har godkendt til optagelse i dofk. 1.4. at varetage medlemmernes arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske interesser. 1.5. at udøve oplysningsvirksomhed omkring branchens forhold.” Organisationen har i dag ca. 2.600 frisør- og kosmetikervirksomheder som medlem. Heraf udgør de ca. % frisørvirksomheder. Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca. 3.800 medarbejdere. Således udgør organisationen ca. halvdelen af samtlige frisører i Danmark. Indklagede fastholder at have rettighederne til www.frisør.dk, da vi samtidig har selskabet Frisør.dk ApS (bilag A). Selskabets formål er markedsføring af web-site samt anden beslægtet markedsføring. Klager oplyser at frisør.dk skal bruges til en kommerciel portal, der formidler kontakt imellem danske forbrugere og frisører. Det vil have samfundsmæssig nytte og gavn, at forbrugerne kan benytte én portal til at skabe kontakt og bestille tid hos den lokale frisør. Der findes i dag rigtig mange frisørportaler og ligeledes er der også mange online- bookingsystemer. Indklagede kan således ikke se den samfundsmæssige nytte og gavn heri.” Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister for selskabet Frisør.dk ApS, som har samme adresse som indklagede. Bilag B er en gengivelse af indklagedes logo. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Indklagede Danmarks Frisørmesterforening har ejet domænenavnet ”frisør.dk” siden juni 2004, men aldrig haft taget domænenavnet i brug. • Fra 17. juni 2004 til 7. juni 2007 var domænet ikke i brug (bilag 3). • I 2007 blev domænet ganske kortvarigt benyttet som pegedomæne for Hairlook.dk (bilag 5). • Fra 2007 til 2013 var domænet igen ikke i brug (bilag 3). • Fra den 20. juli 2013 til den 10. januar 2014 blev domænenavnet anvendt som pegedomæne for ”dofk.dk” (bilag 6). • Fra 2014 til 2018 har domænet igen ikke været i brug (bilag 3+4). Siden domænenavnet blev registreret for godt og vel år siden, så har det aldrig været anvendt, men blot været benyttet som pegedomæne til to forskellige webprojekter og en periode på samlet set knapmåneder. Vi mener derfor, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”frisør.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Indklagede har desuden registreret en lang række domænenavne, der heller ikke anvendes. I den forbindelse kan bl.a. nævnes frisørmester.dk, frisørmesteren.dk, frisørmesterforeningen.dk, findfrisør.dk, findfrisor.dk, hairlook.dk, lookhair.dk m.fl. (bilag 8- 9). Indklagedes skriver i sit svarskrift, at ”Frisør er beskrivende for Danmarks Frisørmesterforening/Danmarksorganisation for selvstændige frisør og kosmetikere. Frisør indgår i navnet og derfor er det netop beskrivende for vores brancheorganisation.“. Vi bestrider denne påstand med følgende begrundelser: • Danmarks Frisørmesterforening skiftede i oktober 2011 navn til ”Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetiker (dofk)”. • Indklagede anvender konsekvent og udelukkende betegnelsen ”dofk” på sit website (bilag 10-11). • Indklagede har skrevet forkortelsen ”dofk” ind i §1 stk. 1.1., 1.2 og 1.3 i sin formålsparagraf og benytter konsekvent denne formulering jf. indklagedes svarskrift. • ”dofk” er en fagorganisation for selvstændige frisører og kosmetikere og repræsenterer ifølge indklagedes svarskrift cirka halvdelen af samtlige frisører i Danmark Frisør.dk ApS Indklagede stiftede 13. april 2005 Frisør.dk ApS under brancheholden ”731110 Reklamebureauer” og med formålet ”markedsføring af web-side samt anden beslægtet markedsføring.” (bilag A). Indklagedes selskab Frisør.dk ApS er ikke registreret som ejer af domænet Frisør.dk. Frisør.dk ApS ́ regnskab viser, at der ikke har været nogen aktiviteter i perioden 2013-2017 (bilag 12). En gennemgang af selskabets regnskaber forud for perioden 2008 til 2012 viser samme billede (bilag 13-15). Den eneste regnskabspost i selskabets regnskab i perioden 2008 til 2017 har været den årlig revisoromkostning på kr. 3.000-6.000 (bilag 16). Det kan konkluderes, at Frisør.dk ApS er et inaktivt selskab uden ejerskab over domænenavnet ”Frisør.dk”, der er en naturlig og integreret del af selskabs navn, samt uden anvendelse af domænenavnet siden 2004. Søgninger i Google, Bing og varemærkedatabaser har ikke givet nogen resultater (bilag 17- 19). Der er intet, der tyder på at indklagede har anvendt domænenavnet igennemår eller på noget tidspunkt har markedsført domænet. Hverken Frisør.dk ApS eller indklagede har et registreret eller indarbejdet varemærke som følge af ibrugtagning af ”Frisør.dk”. Regnskaberne, manglende aktiviteter i selskabet igennem rigtig mange år samt den manglende ibrugtagning af domænenavnet, gør det meget sandsynligt, at selskabet kun bevares, fordi selskabet har en mellemregning til et nært beslægtet tredjemand. Vi bestrider således indklagedes påstand om, at indklagede har rettighederne til domænenavnet ”frisør.dk”, fordi indklagede ejer selskabet Frisør.dk ApS. Interesseafvejning Vi anerkender, at indklagede har været først til at registrere domænenavnet tilbage i juni 2004 og derfor som udgangspunkt har den bedste ret til domænet, men vi mener at sagens aktuelle og historiske omstændigheder gør, at det relevant at lave en aktuel interesseafvejning. Som beskrevet i sagsfremstillingen, så er der ingen nuværende anvendelse af domænenavnet, og der har ikke være nogen historisk anvendelse siden 2004. • Indklagede har på ingen måde dokumenteret, at der er konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet aktivt i fremtiden. • Indklagedes selskab Frisør.dk ApS hverken ejer, anvender eller har tidligere anvendt domænenavnet siden registreringen i 2004. • Indklagede har haft godt og velår til at tage domænenavnet i aktivt brug, men har ikke gjort dette, bortset fra en kortere periode. • Indklagede har en lang række relaterede domænenavne registreret uden at tage disse i brug. Der er således intet, der tyder på at indklagede har konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet efter at have haft det registreret i mere endår. Indklagedes forening anvender domænenavnet www.dofk.dk til sin fagorganisation og har taget dette varemærke i aktivt brug. Indklagedes interesse opfyldes derfor i forvejen ved at anvende dette domænenavn, og kan ligeledes opfyldes ved at anvende et af de mange øvrige registrerede domænenavne tilknyttet frisørbranchen, eller registrere et andet ledigt domænenavn til kommende projekter. Frisør.dk har ikke en signalværdi, der er forbundet med én fagorganisation for selvstændige frisører og kosmetikere. Til det formål kunne indklagede med fordel bruge frisørmesterforeningen.dk eller andre af indklagedes registrerede domænenavne, som ikke er i brug. Vi mener derfor ikke, at indklagede har en naturlig forbindelse til domænenavnets signalværdi. Domænenavnet ”frisør.dk” har også relevans for frisører, der ikke ønsker at være en del af brancheorganisationen, samt for samtlige ansatte frisører, for uddannede frisører, for ledige frisører på udgik efter job, for personer der overvejer at få en uddannelse som frisører og mange andre formål. Men mindst lige så vigtigt, så har domænet en signalværdi, der er relevant for hele Danmarks befolkning, når de skal finde og vælge en ny frisør. Der er en stigende interesse for at finde sin kommende frisør via internettet i Danmark (bilag 20). Det er en naturlig proces, at foretage sin informationssøgning via internettet fremfor som tidligere at anvende telefonbogen, særligt når man flytter til et nyt geografisk område og skal finde og vælge en ny frisør. Vi ønsker at anvende domænet til en kommerciel portal, der formidler kontakt imellem danske forbrugere og frisører, uanset om man er faglig organiseret, arbejdsgiver eller arbejdstager indenfor frisørfaget eller uddannet i Danmark eller udlandet. Det er i samfundet og internetsamfundets interesse, at domænet ”frisør.dk” anvendes aktivt til en portal med dette formål, fremfor at være ubenyttet og blokeret af den nuværende registrant siden 2004. Det vil komme rigtig mange til langt større gavn, end at domænenavnet stort ikke anvendes igennem år. Vi deler ikke indklagedes påstand om, at der i forvejen findes mange danske frisørportaler, der kan kvalitativt kan vejlede forbrugeren til at vælge den rette frisør baseret på valgkriterier som f.eks. korteste afstand, åbningstider, bedømmelse, priser og serviceydelser m.m. Eksempelvis kan der være et konkret og akut behov for at finde en frisør, der kan tilbyde omgående herreklipning i Storkøbenhavn en lørdag imellem kl. og for maksimalt kr. 400. Det er svært at finde et bedre domænenavn til dette formål end netop domænenavnet ”frisør.dk”. Domænenavnet vil samtidig være til stor nytte for os i markedsføringen, fordi det er let at huske for målgruppen. Vi arbejder med mange designideer og –udkast til en fremtidig visuel fremtoning på portalen (se eksempelvis bilag 21). Vi har en kommerciel, reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnet og har kompetencer og ressourcer til at opbygge portalen.” Bilag er udskrift fra DK Hostmasters Whois-database med en oversigt over de domænenavne, indklagede har registreret under bruger-id. DF2851-DK. Bilag er udskrift fra DK Hostmasters Whois-database med en oversigt over de domænenavne, indklagede har registreret under bruger-id. DF3097-DK. Bilagoger skærmprint fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”dofk.dk”. Bilag 12-16 er udskrifter med regnskabsoplysninger vedrørende selskabet Frisør.dk ApS. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”frisør.dk”. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Bing med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”frisør.dk”. Bilager skærmprint fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at der ikke er registreret rettigheder vedrørende betegnelsen ”frisør.dk”. Bilagfremstår som materiale til en hjemmeside knyttet til domænenavnet ”frisør.dk”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Der er intet nyt i klagers replik ud over nogle holdninger til, at man ikke længere bruger en telefonbog til at finde sin frisør, men internettet. Dette er ganske naturligt, at når man flytter eller i det hele taget har brug for en frisør, bruger man selvfølgelig internettet til søgning. Klager tilkendegiver at han vil oprette en portal til at gøre det nemmere at finde en frisør og til at bringe frisør og kunde sammen uanset på hvilket tidspunkt af døgnet man ønsker at blive klippet. I dag er der bl.a. www.Pilors.dk der udfører den opgave som klager også ønsker. Her har man de muligheder, som klager mener er i samfundets interesse. Pilors.dk lægger op til sort arbejde, da man henvender sig til både cvr. registrerede virksomheder og til frisørlønmodtagere uden for de normale åbningstider der findes i dag. Samtidig står de ikke inde for momsafregning og indberetning til Skat. Som indklagede læser klagers ønske om en portal, så lægger den op til nøjagtig det samme – sort arbejde. Det kan ikke være i samfundets interesse. dofks Hovedbestyrelse besluttede på sit møde sidst i november 2018, at iværksætte en medlemshvervningskampagne i regi af Frisør.dk ApS og hertil oprette en website med frisør.dk. Kampagnen vil foregå både på website og Facebook. Frisør.dk ApS har indgået en aftale med kommunikationsfirmaet Essens til at stå for kampagnen – der kan pt. ikke fremlægges eks. på en websiteløsning, da dofk først ønsker afklaret om vi fortsat kan bruge frisør.dk. Vi har i lighed med klager en kommerciel, reel og aktuel interesse i fortsat at anvende domænenavnet www.frisør.dk og har i lighed med klager kompetencer og ressourcer til rådighed.” Sekretariatet har ved opslag den 3. april 2019 konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”frisør.dk”, jf. bilag 3. Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”dofk.dk” har sekretariatet den 16. marts 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 10: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden september 2013 har udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle-produkter i Europa, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”frisør.dk” aktivt og ikke har gjort det i mindst fire år, • at indklagede ikke har anvendt domænenavnet ”frisør.dk” aktivt siden erhvervelsen for mere endår siden, men blot benyttet det til viderestilling i sammenlagt undermåneder, • at domænenavnet ”frisør.dk” er et generisk domænenavn, der ikke er beskrivende for indklagede, • at indklagede ikke har en naturlig forbindelse til domænenavnets signalværdi, • at indklagede har registreret en lang række andre domænenavne, der heller ikke anvendes, • at indklagedes selskab Frisør.dk ApS er et inaktivt selskab uden ejerskab over domænenavnet ”frisør.dk”, • at indklagede ikke har rettigheder til domænenavnet ”frisør.dk” på grund af ejerskabet af selskabet Frisør.dk ApS, • at indklagede ikke har dokumenteret, at der er konkrete, reelle og aktuelle planer for anvendelse af domænenavnet ”frisør.dk”, • at klageren vil anvende domænenavnet ”frisør.dk” til en kommerciel portal, der formidler kontakt imellem danske forbrugere og frisører, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”frisør.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede, der i dag hedder ”dofk”, er brancheorganisation og arbejdsgiverforening for selvstændige frisør-og kosmetikervirksomheder, • at indklagede medvirker til markedsføring af branchen og til det formål har oprettet selskabet ”Frisør.dk ApS”, • at indklagedes hovedbestyrelse har besluttet at iværksætte en medlemshvervningskampagne i regi af Frisør.dk ApS og til brug herfor oprette en hjemmeside på domænenavnet”frisør.dk”, • at betegnelsen ”frisør” er beskrivende for indklagede, • at indklagede har en kommerciel, reel og aktuel interesse i fortsat at kunne anvende domænenavnet ”frisør.dk”, og • at klager ikke har større interesser i domænenavnet ”frisør.dk” end indklagede.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”frisør.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst at have udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle-produkter siden september 2013. Klageren har endvidere oplyst at ville anvende domænenavnet ”frisør.dk” til en kommerciel portal, der formidler kontakt imellem danske forbrugere og frisører. En sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”frisør.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”frisør.dk” indeholder det almindelige danske ord ”frisør”, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede, der er brancheorganisation og arbejdsgiverforening for selvstændige frisør-og kosmetikervirksomheder, tidligere har anvendt domænenavnet ”frisør.dk” til indklagedes hjemmeside, og at domænenavnet tillige har været anvendt til at viderestille til indklagedes domænenavn ”hairlook.dk”. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagedes hovedbestyrelse har besluttet at iværksætte en medlemshvervningskampagne og til brug herfor oprette en hjemmeside på domænenavnet ”frisør.dk”. Indklagedes tidligere og planlagte anvendelse af domænenavnet ”frisør.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”frisør.dk”. Det forhold, at domænenavnet i en længere periode ikke har været anvendt til en hjemmeside med reelt indhold, kan ikke føre til andet resultat. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”frisør.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, KEROGI AG, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.