Afgørelse

spil.dk

Jesper Jensen

MOD

SPILNU.DK A/S

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”spil.dk” til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Afvisning. Subsidiært: Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg har været spilentusiast i mere end år og går med konkrete planer om at starte en kommerciel portal for spil på internettet. Jeg har i den forbindelse bemærket, at domænenavnet ”spil.dk” ikke er taget i brug. Indklagede SpilNu.dk A/S ejer domænenavnet ”spil.dk”, der er registreret den 31. januar 1997 (bilag 1), men anvender ikke domænenavnet aktivt (bilag 2) og har aldrig gjort det. Ifølge WaybackMachine.org er der registreret 100 lagringer af domænets indhold fra den 1. december 1998 og den 6. august 2018 (bilag 3). Forår siden pegede domænenavnet på ”TDCOnline.dk” (bilag 4). For fire år siden pegede domænenavnet på ”spil.tdc.dk” en konkurrent til indklagedes virksomhed (bilag 5). Fra 2015 til august 2018 har domænenavnet været anvendt som pegedomæne til indklagedes egen ”Spilnu.dk” (bilag 6-7), men siden har domænet ikke været anvendt overhovedet. En gennemgang af domænets historik viser, at domænet aldrig har været taget i aktivt brug. En søgning hos Patent- og Varemærkestyrelsen giver ingen resultater for ”Spil.dk” (bilag 8). En søgning på Google for ”Spil.dk” giver ingen resultater (bilag 9). [...] Domænenavnet ”spil.dk” har ikke været taget i aktivt brug af indklagede de sidsteår, men har i korte perioder blot været brugt som pegedomæne til forskellige sider på internettet, hvoraf mange ikke har relevans eller ligefrem konkurrerer med indklagedes virksomhed. Det fremgår tydeligt at domænets historik og manglende anvendelse af domænenavnet, at indklagede ikke har nogen interesse i domænenavnet. Der er ikke fundet dokumentation for at indklagede har taget ”Spil.dk” i brug som varemærke eller registreret det som varemærke. Jeg mener derfor, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”spil.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Jeg vil have stor gavn af at benytte domænenavnet ”spil.dk” i markedsføringen af en dansk portal om spil og vil kunne skabe langt større værdi og samfundsmæssig nytte med domænenavnet, end det for nuværende er tilfældet hos indklagede.” Som bilag har klageren fremlagt en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”spil.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilager efter det oplyste et udateret skærmprint fra opslag på domænenavnet ”spil.dk”, hvoraf det fremgår, at der ikke kunne oprettes forbindelse til dette website. Bilag 3-7 er en række skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”spil.dk”. Bilag er et udateret skærmprint fra en søgning på ”spil.dk” på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside www.dkpto.dk. Bilager en udateret udskrift fra en søgning i Google (www.google.d• på ”spil.dk”. Ved sekretariatets opslag den 23. oktober 2018 på ”spil.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Ved fornyet opslag på ”spil.dk” den 31. marts 2019 blev sekretariatet viderestillet til ”spilnu.dk”, hvoraf der er taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”SAGSFREMSTILLING 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt klager (herefter ”Jesper Jensen”) er berettiget til at få domænet ”Spil.dk” overført fra Spilnu.dk A/S (herefter ”Spilnu.dk”). 2. Spilnu.dk blev lanceret i begyndelsen af 2012 og har siden været en af landets førende spillevirksomheder. Spilnu.dk er en populær spilleportal, som er præget af højt sikkerhedsniveau, kontinuerlig produktudvikling og høj underholdningsfaktor. 3. Virksomheden består af et hold hårdtarbejdende, professionelle og dedikerede udviklere, programmører og designere m.fl., som hele tiden arbejder på at forbedre og forny spillene. Spilnu.dk bestræber sig altid på at være dét spilsite, der tilfører flest nye spil om året i Danmark. 4. Udbuddet af spil er stort, og Spilnu.dk ønsker at kunne tilbyde spilleentusiastiske, danske forbrugere underholdende spil, der varer længe og ikke koster for mange penge. 5. Som led i driften af spillevirksomheden på Spilnu.dk overtog selskabet domænet spil.dk tilbage i 2015. Domænet har siden fungeret som ’pegedomæne’ til Spilnu.dk. 6. Spilnu.dk har på intet tidspunkt før nu modtaget klager vedrørende domænet Spil.dk. Dette skyldes formentligt, at det er helt åbenlyst, at domænet er tilknyttet spillevirksomheden Spilnu.dk. ANGBRINGENDER Jesper Jensen har ikke nogen retlig interesse 7. Det gøres gældende, at Jesper Jensen ikke har nogen retlig interesse i at få domænet overført. 8. Jesper Jensen har i sin klage angivet, at han ”går med konkrete planer om at starte en kommerciel portal for spil på internettet”. Der er med andre ord endnu ikke stiftet nogen virksomhed, og det er heller ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at dette reelt er planen. 9. Hertil kommer, at Jesper Jensen, såfremt han ønsker starte en kommerciel portal for spil på internettet, frit kan vælge et andet virksomhedsnavn og dermed også domæne. Det fremstår således ubegrundet, at Jesper Jensen på nogen måde skulle have en retlig interesse i lige netop domænet Spil.nu fremfor andre domænenavne. 10. Eftersom Jesper Jensen endnu ikke har stiftet en virksomhed inden for spillebranchen og desuden ikke har nærmere redegjort for sine planer herfor, gøres det gældende, at Jesper Jensen ikke har nogen retlig interesse i at få domænet overført. Sagen bør af samme årsag afvises. Spilnu.dk’s registrering er ikke i strid med god domæneskik 11. Det gøres overordnet gældende, at opretholdelse af registreringen af Spil.dk ikke er i strid med reglerne om god domæneskik. 12. Jesper Jensen har anført, at Spil.dk ikke er et ibrugtaget eller registreret varemærke, og at registrering og opretholdelse af domænet Spil.dk derfor er i strid med god domæneskik efter domænelovens § 25, stk. 1. 13. Indledningsvist skal det bemærkes, at der ikke kan opstilles en generel regel for, at registrering af et domænenavn er i strid med god domæneskik, blot fordi dette ikke er et ibrugtaget eller registreret varemærke. En sådan regel kan hverken udledes af lovtekst, forarbejder eller praksis. 14. Der skal derimod foretages en konkret vurdering af, hvorvidt en registrering er i strid med god domæneskik. Følgende fremgår af forarbejderne til bestemmelsen: [...] 15. Registrering af domænet Spil.dk er ikke sket med økonomisk gevinst for øje, ligesom registreringen heller ikke er illoyal eller på anden vis retsstridig over for hverken Jesper Jensen eller andre. 16. Det er fra Jesper Jensens side helt og aldeles udokumenteret såvel som ubegrundet, at registreringen af Spil.dk skulle være i strid med god domæneskik, og det gøres således gældende, at dette ikke er tilfældet, og at Spilnu.dk allerede som følge heraf skal frifindes. Spilnu.dk har anerkendelsesværdig interesse i at beholde registreringen af domænet Spil.dk 17. Det skal endvidere bemærkes, at Spilnu.dk har en anerkendelsesværdig og saglig interesse i at opretholde registreringen af domænet Spil.dk. 18. Siden 2015 er domænet Spil.dk blevet brugt af kunderne som en indgang til at tilgå Spilnu.dk. Hertil kommer, at ordene ”Spil.dk” og ”Spilnu.dk” er så nært forbundne, at det ville skabe forvirring med to forskellige spillevirksomheder på hhv. Spil.dk og Spilnu.dk. 19. Det ville endvidere være et tab for Spilnu.dk, hvis der blev opført en kommerciel portal for spil på Spil.dk, herunder særligt på grund af den høje forvekslingsrisiko mellem de to navne. Konsekvensen heraf vil være, at brugere risikere at ende på Spil.dk, når de søger efter Spilnu.dk. En eventuel spillevirksomhed på domænet Spil.dk vil således kunne ”høste frugterne” for det hårde og langvarige arbejde, som lægger bag Spilnu.dk. 20. Hertil kommer, at ”Spilnu” og ”Spilnu.dk” er registrerede varemærker, som nyder beskyttelse efter reglerne i varemærkeloven. Oprettelse af en konkurrerende spilleportal på ”Spil.dk” vil således udgøre en krænkelse af Spilnu.dks varemærke såvel som en overtrædelse af markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik. 21. Jesper Jensen kan derimod frit vælge et virksomhedsnavn – og dermed også et domænenavn – til sin spilleportal. Der er ikke holdepunkter for at antage, at Jesper Jensen i forbindelse med driften af sin kommercielle portal for spil vil have en særlig fordel – udover at snylte på Spilnu.dk – ved at anvende lige præcis Spil.dk i stedet for andre domænenavne. 22. Allerede på baggrund af ovenstående, og fordi Spil.dk helt naturligt forbindes med spillevirksomheden Spilnu.dk, er det indlysende, at Spilnu.dk har en loyal, saglig og anerkendelsesværdig interesse i at beholde registreringen af Spil.dk. En interesse, der vægter langt højere end Jesper Jensens interesse i at få overført domænet. 23. Praksis har da også anlagt samme betragtning, jf. eksempelvis sagerne 2011-0183 og 2011- 0184: Klager påstod, at indklagede skulle overdrage domænenavnene ”erhvervsraadgivning.dk” og ”erhvervsrådgivning.dk”. Klager drev virksomhed under navnet ”Dansk Erhvervs -og Selskabsrådgivning” og mente derfor, at denne havde en væsentlig interesse i at anvende domænenavnene. Klager gjorde også gældende, at domænerne alene anvendtes til at videresende opslag derpå til indklagedes hjemmeside ”integralaw.dk”, der tilhørte indklagedes advokatfirma. Heroverfor gjorde indklagede gældende, at indklagede netop anvendte hjemmesiderne til at markedsføre sit advokatfirma, der tilbød erhvervsrådgivning i bred forstand, ligesom indklagede gjorde gældende, at klager ikke havde en sådan berettiget interesse, der kunne medføre overførsel af domænenavnene. Klager fik ikke medhold, og Domæneklagenævnet udtalte bl.a. følgende: ”De omtvistede domænenavne består af det almindelige danske ord ”erhvervsrådgivning”, der er direkte beskrivende for en virksomhed af den type, som både klageren og Integra advokater I/S driver. Integra advokater I/S har derfor en anerkendelsesværdig interesse i at kunne benytte de omtvistede domænenavne til markedsføring af denne virksomhed på internettet. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet dermed ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnene ”erhvervsraadgivning.dk” og ”erhvervsrådgivning.dk” er i strid med god domænenavnsskik eller på anden måde er retsstridig i forhold til klageren.” 24. Afgørelsen eksemplificerer en interesseafvejning, der har store lighedstræk med nærværende sag. Selvom begge parter reelt havde en interesse, og selvom klager allerede i forvejen drev virksomhed under navnet ”Dansk Erhvervs –og Selskabsrådgivning”, gav Domæneklagenævnet ikke klager medhold. Til sammenligning har Jesper Jensen ikke en allerede stiftet virksomhed, men har alene planer om at starte en portal for spil på nettet. Hertil kommer, at navnene ”Spil.dk” og ”Spilnu.dk” er langt tættere forbundne end ”integralaw.dk” og hhv. ”erhvervsraadgivning.dk” og ”erhvervsrådgivning.dk”, som var tilfældet i sagerne ovenfor. Dette understreger blot Spilnu.dks interesse i at opreholde registreringen af Spil.dk. 25. På baggrund af ovenstående gøres det således gældende, at Spilnu.dk har en loyal, saglig og anerkendelsesværdig interesse, der – såfremt Jesper Jensen overhovedet måtte have en retlig interesse – utvivlsomt vejer tungere end Jesper Jensens interesse i at få overført domænet, og at Spilnu.dk som følge heraf skal frifindes.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 30. januar 2012 vedrørende domænenavnene ”erhvervsraadgivning.dk” og ”erhvervsrådgivning.dk” (j.nr. 2011- 0183 og 2011-0184). Sekretariatet har ved opslag den 31. marts 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• konstateret, at der under navnet SPILNU.DK A/S (CVR-nummer 33960476) er registreret et aktieselskab med startdato den 10. oktober 2011. Selskabet har registreret et antal binavne, herunder binavnet Just Casino A/S. Selskabet har til formål at udbyde licenspligtige spil i Danmark samt anden virksomhed i forbindelse hermed, og selskabet er desuden registreret under branchekode ”920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed”. Ved opslag den 31. marts 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”spil.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (SA18959-DK) yderligere er anført som registrant af domænenavnene ”play24.dk” og ”spilnu.dk”. Ved opslag samme dag på domænenavnet ”play24.dk” fremkom der ikke nogen aktiv hjemmeside, mens domænenavnet ”spilnu.dk” indeholdt en hjemmeside, hvorfra der blev markedsført online spilleautomater, casino og bingo. Sekretariatet har ved opslag den 31. marts 2019 på ”spil.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at hjemmesiden er lageret i alt 106 gange i perioden fra den 1. december 1998 og til den 13. august 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”spil.dk” i hvert fald periodevis siden oktober 2015 og frem til den 13. august 2018 har viderestillet til en spillehjemmeside under domænenavnet ”spilnu.dk”. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 23. oktober 2015: Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.d• den 31. marts 2019 på ”spil” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 41.700.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte et enkelt af søgeresultaterne indklagede, mens ingen af søge- resultaterne vedrørte klageren. De øvrigesøgeresultater forskellige typer af onlinespil, computer- og konsolspil, brætspil samt omtale af ordet ”spil” i dets generiske betydning. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har været spilentusiast i mere end år og har konkrete planer om at etablere en kommerciel portal for spil på internettet, • at klageren i den forbindelse er blevet opmærksom på, at domænenavnet ”spil.dk” ikke er taget – eller har været taget – i brug af indklagede, • at domænenavnet ”spil.dk” siden 2015 har været anvendt som pegedomæne til indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”spilnu.dk”, • at domænenavnet ”spil.dk” dog siden august 2018 ikke ses at have været anvendt overhovedet af indklagede, • at det omtvistede domænenavn inden 2015 har været anvendt bl.a. som pegedomæne for en konkurrent til indklagedes virksomhed, • at det tydeligt fremgår, at indklagede ikke har nogen interesse i at fastholde registreringen af domænenavnet ”spil.dk”, • at der ikke er fundet dokumentation for, at indklagede har registreret betegnelsen ”spil.dk” som varemærke eller taget det i brug som sådan, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”spil.dk” derfor er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at domænenavnet ”spil.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede lancerede spilleportalen Spilnu.dk i begyndelsen af 2012, og at der i dag er tale om en populær portal, som er præget af et højt sikkerhedsniveau, stort udbud mv., • at indklagede som led i driften af Spilnu.dk overtog domænenavnet ”spil.dk” i 2015, og at domænenavnet siden da har fungeret som pegedomæne til domænenavnet ”spilnu.dk”, • at indklagede aldrig tidligere har modtaget klager vedrørende domænenavnet ”spil.dk”, hvilket formentlig skyldes, at det er åbenlyst, at domænenavnet er tilknyttet Spilnu.dk, • at klageren ikke har nogen retlig interesse i at få overdraget registreringen af domænenavnet ”spil.dk” fra indklagede, • at klageren på nuværende tidspunkt end ikke har stiftet nogen virksomhed, ligesom klagerens plan heller ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, • at klageren, hvis denne ønsker at etablere en kommerciel portal for spil på internettet, frit kan vælge et andet virksomhedsnavn/domænenavn, • at det forhold, at indklagede ikke måtte have stiftet eller registreret en varemærkeret til betegnelsen ”spil.dk”, er uden betydning for sagen, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”spil.dk” således ikke er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, • at indklagede har en anerkendelsesværdig og saglig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”spil.dk”, • at domænenavnet ”spil.dk” siden 2015 er blevet brugt af indklagedes kunder som en indgang til at tilgå spilleportalen Spilnu.dk, • at domænenavnene ”spil.dk” og ”spilnu.dk” er så tæt forbudne, at det ville skabe forvirring med to forskellige registranter af domænenavnene, • at betegnelserne ”Spilnu” og ”Spilnu.dk” er registrerede varemærker, som nyder beskyttelse efter reglerne i varemærkeloven, • at etablering af en konkurrerende spilleportal på domænenavnet ”spil.dk” vil udgøre en krænkelse af indklagedes varemærkeret, • at der tillige vil være tale om en overtrædelse af markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik, og • at klagen på den baggrund bør afvises, eller subsidiært at indklagede bør frifindes.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”spil.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har anført bl.a., at klageren har været spilentusiast i mere endår, ligesom klageren har konkrete planer om at etablere en kommerciel portal for spil på internettet. Klageren ønsker i den forbindelse at kunne disponere over domænenavnet ”spil.dk”. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en vis interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”spil.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”spil.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”spil.dk” består af et almindeligt dansk ord, der er egnet til at beskrive den form for virksomhed, som indklagede beskæftiger sig med, og som klageren også påtænker at drive fra domænenavnet. Det må endvidere indgå i interesseafvejningen, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også klart bekræfter. Endelig må det indgå i interessevejningen, at ordet ”spil” på internettet ikke ses at være forbundet særligt med hverken klageren eller indklagede. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”spil.dk” på nuværende tidspunkt viderestiller til en spillehjemmeside under domænenavnet ”spilnu.dk”, som indklagede efter det oplyste har etableret i 2012 og fortsat driver. Endvidere fremgår det af oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), at domænenavnet ”spil.dk” også i hvert fald periodevis fra oktober 2015 og frem til august 2018 har været anvendt til viderestilling til den nævnte spillehjemmeside under indklagedes domænenavn ”spilnu.dk”. Klagenævnet finder, at en sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at udnytte den signalværdi, der er knyttet til domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagede har en reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”spil.dk”. Det ændrer ikke herved, at domænenavnet ”spil.dk” ved sekretariatets opslag den 23. oktober 2018 tilsyneladende ikke indeholdt nogen aktiv hjemmeside, og at det således må lægges til grund, at det omtvistede domænenavn i en ikke nærmere angivet periode fra august 2018 og frem til efter klagens indgivelse ikke har viderestillet til domænenavnet ”spilnu.dk”. Da der ikke tilvejebragt oplysninger, som giver grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”spil.dk” er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, finder klagenævnet herefter ikke, at der efter en samlet vurdering af de modstående interesser er grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Jesper Jensen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.