Afgørelse

solceller.dk

Amnesia Invest AG

MOD

Eniig Forsyning A/S

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”solceller.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Amnesia Invest AG er et schweizisk aktieselskab, der siden juli 2013 har investeret i og efterfølgende gennem aktivt ejerskab bidraget til at opbygge webportaler, webshops og internetbaserede koncepter i Europa – og i særdeleshed i Danmark og Skandinavien. ... Indklagede Eniig Forsyning A/S ejer ”solceller.dk”, der er registreret den 4. oktober 2002 ifølge DK Hostmaster (bilag 2). Indklagede anvender ikke domænenavnet aktivt, men anvendes som pegedomæne til www.energimidt.dk, der heller ikke viser noget indhold (bilag 3). Ifølge WaybackMachine.org er der lagringer af domænets indhold i perioden 2. februar 2003 til den 9. august 2018 (bilag 4). Domænet har ikke været taget i aktivt brug siden 2005. Siden 21. juni 2013 har det været benyttet som pegedomæne for www.energimidt.dk (bilag 5- 7). Energimidt.dk ophørte med at eksistere 15. august 2016 (bilag 8), så i mere endår har domænenavnet ”solceller.dk” altså peget på en blank side hos Energimidt.dk. En søgning på domænenavnet ”sollerceller.dk” hos Google viser ingen resultater (bilag 9) og understreger også, at domænet ikke har været i aktivt brug i rigtig mange år. ... Det fremgår tydeligt af domænets historik og tidligere anvendelse, at domænenavnet ”solceller.dk” ikke har været i aktiv brug i mere endår. Vi mener derfor, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”solceller.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Vi ønsker at anvende domænet til at informere om udviklingen af teknologien af samt brugen af solceller i Danmark samt videreformidle salg af solceller til private og virksomheder. Vores anvendelse vil have en samfundsmæssig værdi, det langt overstiger den hidtidige anvendelse af domænet. Domænet vil være til stor nytte for os i brug for markedsføringen, fordi det så præcist beskriver vores produkter.” Bilag fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om klageren. Bilag er et udateret skærmprint fra domænenavnet ”energimidt.dk”, hvoraf fremgår, at der ikke findes nogen hjemmeside herpå. Bilager et skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret vedrørende domænenavnet ”solceller.dk”. Det fremgår heraf, at der i perioden fra den 2. februar 2003 til den 9. august 2018 gange er blevet arkiveret hjemmesider vedrørende dette domænenavn. Bilag 5-7 er skærmprints fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af indholdet på domænenavnet ”solcller.dk” den 21. juni 2013, den 4. oktober 2016 og den 9. august 2018. Det fremgår heraf, at ”solceller.dk” på disse tidspunkter viderestillede til domænenavnet ”energimidt.dk”. Bilager et skærmprint fra hjemmesiden ”eniig.dk”, hvoraf fremgår, at selskaberne EnergiMidt og HEF den 15. august 2016 offentliggjorde, at de fusionerede under navnet Eniig. Bilag er et skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”solceller.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indklagede er et forsyningsselskab, som beskæftiger sig med aktiviteter inden for drift af elnet og varmeforsyning, og er en del af Eniig koncernen med Eniig a.m.b.a som moderselskab. Eniig a.m.b.a er dannet ved en fusion mellem de tidligere selskaber EnergiMidt a.m.b.a og Himmerlands Elforsyning a.m.b.a. Eniig har årene 1993-2017 solgt solcelleanlæg og har i de fleste af årene været Danmarks største solcelleforhandler. Derudover ejer Eniig solcelleparker og har formandskabet i Dansk Solcelleforening. Solceller.dk var tilbage i 2003-2005 den primære informationsside til solstroem.net projektet under Sol1000 projektet, som var stedet, hvor danske solcelleinteresserede kan se oplysninger om solceller og komme med gode råd og meningsudveksling til hinanden. Projektet blev støttet af bl.a. Energistyrelsen og administreret af Eniig. Ved opslag i WaybackMachine ses denne informationsside, jf. bilag S. Som et led i markedsføringen af Eniigs solcelleanlæg var solceller.dk, særligt omkring 2012, hvor Eniig solgte flere tusinde solcelleanlæg, en vigtig del af Eniigs identitet. Solceller.dk var det primære markedsførte domæne og fremgår derfor af annoncer og reklamer samt blev brugt på T-shirts m.m., jf. bilag A-G. Domænenavnet er i praksis brugt igennem mange år, som en nem måde at guide kunderne ind på vores hjemmeside. Når kunder dengang indtastede solceller.dk, blev de videresendt til den relevante underside for solceller hos EnergiMidt (og ikke blot til energimidt.dk, som påstået af klager), hvor der var oplysninger omkring køb af solcelleanlæg, jf. opslag i WaybackMachine, jf. bilag H-L. På denne måde havde kunderne let ved at finde ind på den relevante underside for at få oplysninger og købe produkterne. Da Eniig har solgt solcelleanlæg medårs garanti som standard, er der fortsat henvendelser vedr. reklamation på de solgte anlæg, hvilket vil fortsætte i mange år endnu. Som et af Danmarks største el-handelsselskaber får Eniig desuden mange spørgsmål vedr. afregning af strøm fra solcelleanlæg. Da solceller.dk var indgangsvejen for de kunder, som købte solcelleanlæg, ønsker Eniig naturligvis at kunne fortsætte med at bruge domænet i den senere kommunikation med kunderne – eksempelvis til at give kunderne information om fejlsøgning på anlæggene samt andre relevante informationer ved driften af anlæggene samt omkring garantiperioden og reklamation. Ligeledes ønsker Eniig at kunne anvende domænet til når det ønskes at tage forretningsområdet op igen. Grundet travlhed/forglemmelse i forbindelse med fusionen mellem EnergiMidt og Himmerlands Elforsyning er det først nu, at Eniig har fået linket til den korrekte underside på eniig.dk med information om solcelleanlæg. Ved opslag på solceller.dk vises der nu ind på undersiden; eniig.dk/privat/kundeservice/solcelle/ Vores kundeservice har mulighed for nemt at henvise kunder telefonisk til den rette side med informationer om solcellerne, når kunder henvender sig, hvilket er betydeligt nemmere end at forklare kunder, hvordan de via forsiden på eniig.dk navigerer sig ind på undersiden for solceller. Klager oplyser at have interesse i at anvende domænet til salg af produkter. Klager ses ikke tidligere at have haft erhvervsmæssig interesse i at markedsføre og sælge solceller. Klager påstår at solceller.dk har peget på en blank side siden 15. august 2016. Dette er ikke korrekt, idet energimidt.dk har linket videre til eniig.dk, hvor kunderne er blevet ledt hen, jf. bilag M-R. ... - Eniig har ikke opretholdt registreringen i strid med § 25, stk.i domæneloven. - Eniig har markedsført sig med solceller.dk for salg af solceller. - Kunder har benyttet solceller.dk når de købte solceller, uanset at de er blevet videredirigeret til undersiden på energimidt.dk, hvor der fandtes relevante informationer til kunderne om solceller og solcelleanlæg. - Eniig benytter aktuelt solceller.dk til information til kunder om solceller. - Eniig ønsker fortsat at gøre brug af solceller.dk i forbindelse med oplysning af eksisterende kunder samt ved fremtidig genoptagelse af forretningsområdet. - Klager har ikke dokumenteret en større interesse i at få domænenavnet overført end Eniig har i at beholde og gøre brug af domænenavnet. - Domænenavnet solceller.dk bør derfor ikke overdrages til klageren.” Bilag A-G er markedsføringsmateriale bl.a. vedrørende EnergiMidts salg af solcelleanlæg, hvori det flere steder er oplyst, at kunderne kan søge mere information på hjemmesiden ”solceller.dk”. Bilag I, K og P er skærmprints fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af indholdet på domænenavnet ”solcller.dk” den 18. december 2014, den 17. november 2015 og den 15. september 2017. Det fremgår heraf, at ”solceller.dk” på disse tidspunkter viderestillede til domænenavnet ”energimidt.dk”. Bilag M, N og Q er skærmprints fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af indholdet på domænenavnet ”energimidt.dk” den 29. maj 2017 og den 14. september 2017. Det fremgår heraf, at man på disse tidspunkter fra ” energimidt.dk” blev viderestillet til domænenavnet ”eniig.dk”. Bilag H er et skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, der viser, at der den 8. juli 2013 er taget følgende kopi af indholdet på domænenavnet ”energimidt.dk”: Bilag J og L er skærmprints fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, der viser, at ”energimidt.dk” havde et tilsvarende indhold den 23. december 2014 og den 19. april 2015. Bilag O er et skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, der viser, at der den 3. juni 2017 er taget følgende kopi af indholdet på domænenavnet ”eniig.dk”: Bilag R er et skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, der viser, at ”eniig.dk” havde et tilsvarende indhold den 30. september 2017. Bilag S er et skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, der viser, at der den 27. november 2004 er taget følgende kopi af indholdet på domænenavnet ”solceller.dk”: I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Indklagede har ejet domænenavnet ”solceller.dk” 4. oktober 2002, men har aldrig haft taget domænenavnet i aktivt brug i domænelovens forstand. - Fra den 2. februar 2003 til den 24. april 2003 blev domænet anvendt som pegedomæne til webadressen http://hjem.get2net.dk:80/stella.import/ (bilag 10). - Fra den 28. maj 2003 til den 5. februar 2005 blev domænet anvendt som pegedomæne til webadressen Solstrøm.net (Bilag 19-20). - De efterfølgende otte år frem den 20. juni 2013 blev domænet ikke anvendt (bilag 4). - Fra den 21. juni 2013 til den 8. januar 2016 blev det brugt som pegedomæne til http://www.energimidt.dk/Privat/Solceller/Sider/Solceller-til-din-bolig.aspx (bilag 11-12). - Fra den 9. januar 2016 frem til den sidste registrering i WaybackMachine.org den 9. august 2018 blev domænet brugt som pegedomæne til https://www.energimidt.dk, hvor websitet ikke var tilgængeligt (bilag 3). - Siden indklagedes svarskrift benyttes domænet som pegedomæne til https://eniig.dk/privat/kundeservice/solcelle/ Indklagedes manglende ibrugtagning af domænenavnet Indklagede skriver i sit svarskrift ”Domænenavnet er i praksis brugt igennem mange år, som en nem måde at guide kunderne ind på vores hjemmeside”. Det ses tydeligt i gennemgangen af domænenavnets historiske anvendelse ovenfor, at indklagedes udsagn ikke stemmer overens med de faktisk forhold. Indklagede skriver endvidere ”Klager påstår at solceller.dk har peget på en blank side siden 15. august 2016. Dette er ikke korrekt, idet energimidt.dk har linket videre til eniig.dk, hvor kunderne er blevet ledt hen, jf. bilag M-R.”. Det bemærkes i den forbindelse, at indklagede havde opsat en redirect fra http://solceller.dk til https://energimidt.dk (med SSL) som dokumenteret af indklagede i bilag P, samt at indklagede havde opsat en redirect fra http://energimidt.dk (uden SSL) til https://eniig.dk, som dokumenteret af indklagede i bilag Q. Indklagede havde altså ikke opsat en korrekt redirect hele fra vejen fra http://solceller.dk til https://eniig.dk, da der ikke samtidig var opsat et redirect fra https://energimidt.dk (med SSL) til https://eniig.dk. Det er altså indklagedes egen manglende korrekt tekniske opsætning af DNS og SSL, der har gjort at domænenavnet ”solceller.dk” ikke har peget på indklagedes website siden 15. august 2016. Vi fastholder hermed, at domænet ”solceller.dk” siden 15. august 2016 og frem til modtagelsen af indklagedes svarskrift har linket videre til en blank side som dokumenteret med bilag 3. Siden domænenavnet blev registreret for godt og vel år siden, så har det aldrig været anvendt aktivt, men blot i kortere perioder været benyttet som pegedomæne for indklagedes tidligere aktiviteter. Indklagede har heller ikke dokumenteret, at domænenavnet skulle være blevet anvendt til e-mail. Indklagede skriver i sit svarskrift om formålet: “Vores kundeservice har mulighed for nemt at henvise kunder telefonisk til den rette side med informationer om solcellerne, når kunder henvender sig, hvilket er betydeligt nemmere end at forklare kunder, hvordan de via forsiden på eniig.dk navigerer sig ind på undersiden for solceller.“ Det bemærkes, at domænenavnet blot har været anvendt til dette formål hos EnergiMidt i perioden 21. juni 2013 til den 8. januar 2016. Hvis det, som indklagede påstår, er et vigtigt parameter at kunne anvende domænenavnet som en genvej til kundehenvendelser til dette formål, så står vi uforstående overfor, at domænenavnet dels ikke er blevet anvendt med dette formål siden 8. januar 2016, samt at indklagede eller dennes kundeservice ikke har bemærket, at pegedomænet ikke har virket de sidste knap tre år. Det bemærkes samtidig, at samme resultat kunne opnås ved at oprette en genvej fra f.eks. https://eniig.dk/solceller eller lignende webadresse til https://eniig.dk/privat/kundeservice/solcelle/, såfremt kunderne ikke kan finde oplysninger om solceller på indklagedes website. Indklagede skriver endvidere i sit svarskrift: ”Grundet travlhed/forglemmelse i forbindelse med fusionen mellem EnergiMidt og Himmerlands Elforsyning er det først nu, at Eniig har fået linket til den korrekte underside på eniig.dk med information om solcelleanlæg. Ved opslag på solceller.dk vises der nu ind på undersiden; eniig.dk/privat/kundeservice/solcelle/“. Som ovenfor nævnt, så skaber det forundring, at indklagede eller dennes kundeservice ikke har bemærket, at pegedomænet ikke har virket de sidste knap tre år. Det bevidner ikke om, at denne anvendelse af domænenavnet har nogen særlig interesse eller betydning for indklagedes virksomhed. Det må være indklagedes ansvar at tage domænenavnet i aktivt brug. Indklagede skriver endvidere i sit svarskrift ”Da Eniig har solgt solcelleanlæg med års garanti som standard, er der fortsat henvendelser vedr. reklamation på de solgte anlæg, hvilket vil fortsætte i mange år endnu.” og ”Som et af Danmarks største el-handelsselskaber får Eniig desuden mange spørgsmål vedr. afregning af strøm fra solcelleanlæg.” Disse to argumenter er ikke valide argumenter for at indklagede forsat skal beholde domænenavnet ”solceller.dk”. Det må forventes, at indklagedes kunder er opmærksomme på indklagedes selskabsnavn igennem kvittering, faktura, nyhedsbreve og anden kommunikation, hvorfor det ikke er nødvendigt at kunne anvende domænenavnet ”solceller.dk” for at kunne kommunikere med indklagedes kunder i fremtiden. Indklagede skriver i sit svarskrift, at ”Eniig har årene 1993-2017 solgt solcelleanlæg og har i de fleste af årene været Danmarks største solcelleforhandler.“ og understøtter dette udsagn med bilag A til G. Vi bestrider denne påstand, da bilagene dels ikke er tidsstemplede (bortset fra bilag C) og dels ikke understøtter indklagedes påstand om, at de har været Danmarks største solcelleforhandler. Det bemærkes, at indklagede selv understreger, at de ikke længere sælger solcelleanlæg siden 2017. Indklagedes virksomhed blev godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2016. I den forbindelse blev der den 23. juni 2016 udarbejdet et notat med titlen ”Fusion af EnergiMidt Holding a.m.b.a. og HEF Himmerlands Elforsyning a.m.b.a.”, der definerer de to fusionerende virksomheders respektive aktiviteter i detaljer. Det bemærkes i den forbindelse at solceller og solcelleanlæg ikke er nævnt under pkt.i notatet under ”4. De relevante markedet” eller andre steder i myndighedernes gennemgang af selskabernes forretningsaktiviteter, hvorfor det kan konkluderes, at solceller og solcelleanlæg ikke længere var forretningsområde for indklagedes virksomhed allerede i 2016. Interesseafvejning Vi anerkender, at indklagede har været først til at registrere domænenavnet den 4. oktober 2002 og derfor som udgangspunkt har den bedste ret til domænet, men vi mener at sagens aktuelle og historiske omstændigheder gør, at det relevant at lave en aktuel interesseafvejning. Som beskrevet i sagsfremstillingen, så er der ingen nuværende anvendelse af domænenavnet, og der har ikke være nogen nævneværdig historisk anvendelse siden 2002. Indklagede har haft godt og velår til at tage domænenavnet i aktivt brug, men har ikke gjort dette, bortset fra en kortere periode, hvor domænenavnet er blevet benyttet som pegedomæne. Igennem de mange år hvor domænenavnet ikke har været anvendt samt i de perioder, hvor den opsatte redirect ikke har virket korrekt, så har indklagede end ikke bemærket dette. Indklagede har aldrig haft benyttet domænenavnet som et selvstændigt website med indhold, men blot anvendt det som pegedomæne i perioder. Indklagede har heller ikke dokumenteret, at domænenavnet skulle være blevet anvendt til e-mail. Ved søgninger i Google på ”solceller.dk” fremkommer der heller ikke relevante resultater i relation til indklagedes virksomhed (bilag 9). Indklagede har således hverken registreret domænenavnet som varemærke (bilag 21) eller indarbejdet det som varemærke igennem ibrugtagning. Indklagede anvender domænenavnet https://eniig.dk og har indarbejdet dette varemærke. Indklagedes interesse opfyldes derfor i forvejen ved at kunne anvende dette domænenavn i fremtiden, såfremt de igen måtte overveje at forhandle solcelleanlæg. Indklagede har på ingen måde dokumenteret, at der er konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet aktivt i fremtiden. Indklagede har registreret 293 domænenavne (bilag 13), hvoraf langt størstedelen ikke er taget i aktivt brug. Det bemærkes i den forbindelse, at indklagede i relation til solceller og solenergi bl.a. har registreret sol-og-energi.dk sol-på- taget.dk, sol1000.dk, sol300.dk, solcellepaa-taget.dk, solcelle-på-taget.dk, solcellenetvaerket.dk, solcellenetværket.dk, solcellepaataget.dk, solcellepåtaget.dk, solceller- paa-taget.dk, solcellerpaataget.dk, solcellerpåtaget.dk, sols-scandinavia.dk og solstroem.dk, hvoraf ingen af disse domænenavne er taget i aktivt brug (bilag 14). Indklagedes interesse kan opfyldes på anden vis ved at lave en genvej på https://eniig.dk, eller på ved at tage et af de mange registrerede domænenavne i aktivt brug, eller ved at registrere et nyt domænenavn til formålet. Det bemærkes, at indklagede har registreret en lang række generiske domænenavne, der ikke relaterer sig specifikt til indklagedes virksomhed eller forretningsområder. Det drejer sig om bl.a. påske.dk, rømø.dk, ål.dk, årstal.dk, ækvator.dk, øre.dk, ørken.dk m.fl. (bilag 15). Fælles for samtlige af disse registrerede domænenavne er, at ingen af dem er taget i aktivt brug eller bliver anvendt som redirect eller tilsvarende formål. Indklagedes registrering af en række generiske domænenavne uden efterfølgende ibrugtagning samt det store antal registrerede domænenavne sammenholdt med den manglende ibrugtagning af størstedelen af disse bevidner om, at indklagede registrerer domænenavne med henblik på warehousing og i strid med Lov om Internetdomæner § 25, stk.og 2. Domænenavnet ”solceller.dk” har ikke en signalværdi, der er forbundet med at være et pegedomæne for blot ét af mange danske elselskaber, især ikke når indklagedes virksomhed ikke længere beskæftiger sig med at solcelleanlæg og repræsenterer et begrænset geografisk område. Vi ønsker at anvende domænet til en kommerciel portal om solceller med det formål at informere om udviklingen af teknologien indenfor solceller, anvendelsen af solceller i Danmark samt videreformidle salg af solceller til private og virksomheder ved at forbinde disse med leverandører, installatører og reparatører af solcelleanlæg. Det er svært at finde et bedre domænenavn til dette formål end netop domænenavnet ”solceller.dk”, fordi det så præcist beskriver portalens emneområde og indhold. Domænet vil være til stor nytte for os i brug for markedsføringen, fordi det så præcist beskriver portalens samt er letgenkendeligt og nemt at huske for målgruppen af forbrugere. Vores virksomhed Amnesia Invest AG er investor og hovedaktionær i Litherium AG (https://www.litherium.ch), hvor vores direktør er en del af direktionen og bestyrelsen (bilag 16-18). Litherium AG arbejder med udvinding af lithium i Argentina til brug for batterier og opbevaring af strøm fra solceller. Som følge af vores medejerskab af Litherium AG og vores kontaktflade med internationale aktører i branchen for energiopbevaring og vedvarende energi, så har vi væsentlige synergier imellem selskaberne, der gør det muligt for os at udvikle egne energieffektive solcelleanlæg til danske forbrugere og sælge disse til meget konkurrencedygtige priser. Vi mener derfor, at vores planlagte anvendelse af domænenavnet vil have en samfundsmæssig værdi, der langt overstiger den hidtidige anvendelse af domænet. Vi har en kommerciel, reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnet og har kompetencer og ressourcer til at opbygge portalen samt interesse i at udvikle og markedsføre solcelleanlæg i Danmark. Vi mener derfor stadig, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”solceller.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. og 2, i Lov om Internetdomæner.” Bilager et skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, der viser, at virksomheden Stella Solar Import den 11. februar 2003 havde en hjemmeside på domænenavnet ”hjem.get2net.dk”, hvorfra det blev solgt bl.a. solcelleanlæg. Bilag og er skærmprints fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af indholdet på domænenavnet ”solceller.dk” den 21. juni 2013 og den 9. januar 2016. Det fremgår heraf, at ”solceller.dk” på disse tidspunkter viderestillede til domænenavnet ”energimidt.dk”. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”solceller.dk”, og at indklagede under samme bruger-id (EFSA20-DK) yderligere er anført som registrant af 292 domænenavne. Sekretariatet har ved opslag på de første domænenavne konstateret, at et af disse har et indhold, der kræver adgangskode for at kunne tilgås, at to af disse viderestiller til domænenavnet ”eniig.dk”, og at syv ikke anvendes aktivt. Bilag er et skema, der ikke er kildeangivet, hvoraf fremgår, at flere af de domænenavne, som indklagede er registrant af, og som vedrører solceller eller solenergi, enten viderestiller til domænenavnet ”eniig.dk” eller ikke anvendes. Bilag er et skema, der ikke er kildeangivet, hvoraf fremgår, at flere af de domænenavne, som indklagede er registrant af, og som består af generiske betegnelser, som f.eks. ”øre.dk” ikke anvendes aktivt. Bilag og er præsentationer fra Litherium AG om, hvorfor man skulle vælge at investere i virksomheden. Indklagede er efter egne oplysninger hovedaktionær i Litherium AG, der beskræftigere sig med udvinding af lithium, der anvendes i batterier. Bilager et udskrift, der viser ledelsen i Litherium AG. Det fremgår heraf, at Robin Krigslund, der efter det oplyste er direktør hos indklagede, er en del af ledelselsen i Litherium AG. Bilag og er skærmprints fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”solceller.dk” den 21. juni 2003 og den 5. februar 2005 havde et indhold, der svarer til bilag S (afbilledet oven for). Bilager et skærmprint fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at der ved søgning på hjemmesidens søgemaskine ikke fremkom oplysninger om rettigheder vedrørende ”solceller.dk”. Ved opslag på ”solceller.dk” den 17. oktober 2018 har sekretariatet konstateret, at der på dette tidspunkt ikke fandtes nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved fornyet opslag den 23. marts 2019 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”solceller.dk” viderestiller til domænenavnet ”eniig.dk”, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: Det fremgår, at der er tale om en aktiv hjemmeside med reelt indhold om bl.a. teknisk support til solceller. Ved sekretariatets søgning på ”solceller” den 23. marts 2019 i Google blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.480.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte bl.a. generel information om solceller og sider om salg af solceller. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede på tidspunktet for klagens indgivelse ikke anvendte domænenavnet ”solceller.dk” aktivt, idet det alene blev anvendt som pegedomæne til ”energimidt.dk”, der ikke viste noget indhold, • at domænenavnet ”solceller.dk” ikke kan have nogen reel værdi for indklagede, idet domænenavnet siden fusionen i 2016 mellem EnergiMidt og HEF ikke har haft noget indhold, hvilket indklagedes kundeserviceafdeling burde have bemærket, hvis indklagedes påstande om domænenavnets betydning var rigtige, • at klagerens synspunkt om, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet også understøttes af, at der ikke af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens notat af 23. juni 2016 om fusionen mellem EnergiMidt og HEF fremgår nogen oplysninger om, at solceller skulle være en del af deres virksomhed, • at indklagede ikke fremkommer ved søgning i Google på betegnelsen ”solceller”, hvilket indklagede burde, hvis indklagede havde nogen reel interesse i området, • at domænenavnet ”solceller.dk” aldrig har været anvendt til andet end pegedomæne, hvorved det ikke er blevet anvendt aktivt, • at indklagedes udtalelser om brugen af domænenavnet ikke er korrekt, hvilket de oplysninger, der findes på hjemmesiden Internet Wayback Machine, også viser, • at det forhold, at domænenavnet ”solceller.dk” nu anvendes som pegedomæne til ”eniig.dk” ikke medfører, at indklagede har en interesse i domænenavnet ”solceller.dk”, • at det forhold, at indklagede har solgt solcelleanlæg medårs garanti, ikke tilsiger, at indklagede skal bevare registreringen af domænenavnet ”solceller.dk”, idet indklagedes kunder via f.eks. fakturaoplysninger vil kunne finde frem til indklagede på andre måder end gennem det omtvistede domænenavn, • at det forhold, at indklagede får mange spørgsmål om afregning af strøm fra solcelleanlæg, heller ikke medfører, at indklagede kan anses for at have en reel interesse i at beholde domænenavnet ”solceller.dk”, når det ikke anvendes aktivt, • at indklagede har i alt 293 domænenavne, hvoraf mange ikke anvendes aktivt, hvilket yderligere taler for, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet ”solceller.dk”, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”solceller.dk” til en kommerciel portal om solceller, med det formål at give information om udviklingen af teknologien bag og brugen af solceller i Danmark, samt til at videreformidle salg af solceller til virksomheder og private, • at anvendelse af domænenavnet ”solceller.dk” til dette formål vil være af stor nytte for klageren, • at klagerens interesse i at kunne anvende domænenavnet ”solceller.dk” understøttes af, at indklagede er hovedaktionær i Litherium AG, der udvinder lithium, som anvendes i batterier til lagring af bl.a. solenergi, • at det forhold, at indklagede har været først i tid med registreringen af domænenavnet ”solceller.dk”, kan i lyset af sagens omstændigheder ikke tillægges nogen særlig betydning, • at domænenavnet ”solceller.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at indklagede har registreret en lang række danske domænenavne uden at tage dem aktivt i brug, og at registreringerne af disse domænenavne må anses for at være foretaget alene med henblik på warehousing, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”solceller.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede ikke har registreret eller opretholdt registreringen af domænenavnet ”solceller.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 1, • at indklagede i sin markedsføring har anvendt domænenavnet ”solceller.dk”, jf. bilag A-G, hvorfra der bl.a. er blevet solgt solceller, • at indklagedes kunder har benyttet domænenavnet ”solceller.dk”, når de har købt solceller, uanset at de er blevet videredirigeret til undersiden på domænenavnet ”energimidt.dk”, hvor der fandtes relevant information til kunderne om solceller og solcelleanlæg, • at indklagede aktuelt benytter domænenavnet ”solceller.dk” til at viderestille til ”eniig.dk” med henblik på at give kunder præcis information om solceller, • at indklagede fortsat ønsker at gøre brug af ”solceller.dk” til at give information til eksisterende kunder samt til fremtidig genoptagelse af forretningsområdet, • at klageren ikke har ikke dokumenteret en større interesse i at få domænenavnet overført, end indklagede har i at beholde og gøre brug af domænenavnet, og • at domænenavnet ”solceller.dk” derfor ikke bør overdrages til klageren. 13

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet ”solceller.dk” med henblik på warehousing. Sagen giver derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet med henblik på videresalg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at det forhold, at et domænenavn fremstår, som at det ikke har været taget i brug i en længere periode, ikke i sig selv godtgør, at domænenavnet er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede er registrant af andre domænenavne under ”.dk”-landedomænet. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren siden juli 2013 har drevet virksomhed med opbygning af webportaler, webshops og internetbaserede koncepter i Europa og i særdeleshed i Danmark og Skandinavien. Klageren er endvidere hovedaktionær i Litherium AG, der udvinder lithium, som anvendes i batterier til lagring af bl.a. solenergi. Klageren vil anvende domænenavnet ”solceller.dk” som en kommerciel portal, hvorfra klageren vil oplyse om bl.a. den teknologiske udvikling af solceller, ligesom klageren vil formidle salg af solceller. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”solceller.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”solceller.dk” indeholder det almindelige danske ord ”solcelle”, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede er et forsyningsselskab, der beskæftiger sig med aktiviteter vedrørende drift af elnet og varmeforsyning, og er efter det oplyste en del af koncernen Eniig a.m.b.a. Indklagede har efter det oplyste i perioden 1993-2017 beskæftiget sig med salg af solcelleanlæg, og var i en årrække Danmarks største forhandler af solcelleanlæg. Indklagede har oplyst, at indklagede ønsker bibeholde registreringen af domænenavnet ”solceller.dk”, idet det bl.a. skal bruges til kommunikation med de kunder, som har købt solcelleanlæg af indklagede. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”solceller.dk” viderestiller til hjemmesiden på domænenavnet ”eniig.dk”, hvorfra der bl.a. ydes teknisk support vedrørende solceller. Indklagede anvender således domænenavnet ”solceller.dk” i dets generiske betydning på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. Klagenævnet finder derfor, at indklagede har en reel og loyal interesse i domænenavnet ”solceller.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”solceller.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Amnesia Invest AG, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.