Afgørelse

trygsikring.dk

Tryg Forsikring A/S

MOD

Sikringskompagniet ApS

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene ”trygsikring.dk” og ”tryg-sikring.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Tryg Forsikring A/S (CVR-nummer 2426066) med startdato den 15. august 1997. Selskabets formål er at drive skadesforsikringsvirksomhed i alle skadesforsikringsbrancher og forsikringsagentur og dermed direkte forbundne forretninger i ind- og udland. Selskabet er desuden registreret under branchekode ”651200 Anden forsikring” og med ”682040 Udlejning af erhvervsejendomme” som bibranche. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”KLAGER, Tryg Forsikring A/S, er det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden, herunder det største i Danmark og det tredjestørste i Norge. Klager har godt 3.600 medarbejdere og betjener et kundesegment bestående af omkring 2.5 millioner privatpersoner og 140.000 virksomheder. Klager har siden 1911, og således i mere end 100 år, anvendt kendetegnet TRYG for sine produkter og serviceydelser, og Klager investerer løbende store ressourcer i markedsføring gennem landsdækkende TV-reklamer, annoncering i dagblade, online annoncering m.v. Igennem vedvarende brug og markedsføring af kendetegnet TRYG for Klagers virksomhed, har Klager således opnået en meget værdifuld goodwill i TRYG varemærket, der forbindes med Klagers forsikrings-, rådgivnings- og sikringsydelser, som er af højeste kvalitet. Udskrift fra Klagers hjemmeside www.tryg.dk, vedlægges som Bilag 2. Klager er desuden indehaver af en række danske varemærkeregistreringer af og indeholdende kendetegnet TRYG, og som er registreret for tjenesteydelser, der er identiske og ligeartede med de ydelser Indklagede tilbyder via sit selskab. Som eksempler på disse varemærkeregistreringer vedlægges som Bilag 3-7 hhv. - VR 1974 03329 TRYG FORSIKRING (figurmærk• - VR 2000 05578 TRYG (ordmærk• - VR 2008 01889 Tryg (ordmærk• - VR 2002 03282 Tryg Alarm (ordmærk• - VR 2011 01415 TRYG BYGNING (ordmærk• Det gøres desuden gældende, at Klagers varemærke TRYG er velkendt, hvorfor det nyder en bredere beskyttelse i medfør af Varemærkelovens § 4, stk. 2. Velkendte varemærker har en bekendthedskvalitet og en egenværdi, som ofte bliver forsøgt illoyalt udnyttet af tredjeparter. Beskyttelsen af velkendte varemærker er således ikke begrænset til tilfælde, hvor der består en forvekslingsrisiko, da det først og fremmest er et velkendt varemærkes goodwill, dvs. reklame- og kommunikationsfunktion, der beskyttes. Vedrørende velkendthed og Klagers varemærke TRYG i domænenavns sammenhæng, kan der eksempelvis henvises til sagen ”trygauto.dk” (journal nr. 813). Her fastslog Domæneklagenævnet bl.a. følgende: ”... Indklagedes brug af ”trygauto” som forretningskendetegn og domænenavn indebærer derfor en risiko for forveksling med klagers velkendte varemærke, idet det for den relevante omsætningskreds vil være nærliggende at antage, at betegnelsen har en særlig tilknytning til klager, eller at der består en kommerciel forbindelse parterne imellem. Nævnet finder det som følge af det anførte godtgjort, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”trygauto.dk” er i strid med klagers varemærkeret.” I sagen ”tryginternet.dk” (j.nr. 2017-0107) konkluderede Domæneklagenævnet bl.a. følgende om Klager: ”Klageren er en virksomhed med navnet ” Tryg Forsikring A/S”, der har fået registreret betegnelsen TRYG som varemærke for en række forskellige vare og tjenesteydelser og endvidere har markedsført sig under denne betegnelse i en længere årrække. Det fremgår af sagens oplysninger, at klagerens udbyder en tjenesteydelse under navnet ”Tryg ID”, som vedrører rådgivning om sikker og tryg færden på internettet samt hjælp i forbindelse med forskellige krænkelser på internettet. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig og væsentlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”tryginternet.dk”. I sagen ”trygbusiness.dk” og ”tryg-business.dk” (j.nr. 2017-0041 og 2017-0083) fastslog Domæneklagenævnet bl.a. følgende om Klager og varemærkeret TRYG: ”Klageren har en registreret varemærkeret til navnet ”TRYG” og en række andre varemærker, hvori betegnelsen ”TRYG” indgår, og klagerens varemærke gennem mange års intensiv og uafbrudt brug anses for velkendt, jf. herved også nævnets afgørelse i sag 2006-813 (”trygauto.dk”). Klageren kan derfor forbyde, at andre gør erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med klageren og klagerens virksomhed, eller som på anden måde kan skade klagerens velkendte varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk.og 2...”. Der henvises desuden til Domæneklagenævnets afgørelse i sagen om domænenavnet ”trygflyt.dk” (2018- 0545). Endelig kan det nævnes, at Klager er indehaver af en række domænenavne indeholdende kendetegnet TRYG, herunder bl.a. domænenavnet ”tryg.dk”, der har været registreret af Klager siden 1. juli 1996, jf. Bilagsamt domænenavnet ”trygforsikring.dk”, der har været registreret af Klager siden 5. februar 2004, jf. Bilag 9. I Klagers forsikringsvirksomhed, under brug af varemærkerne og forretningskendetegne Tryg Forsikring og Tryg, indgår udover klassiske forsikringsydelser også rådgivningsydelser relateret til alarmer og sikring af private hjem og arbejdspladser. Udskrift fra Klagers hjemmeside vedrørende Klagers rådgivning om alarmer og sikringsydelser, vedlægges som Bilag 10. Indklagede, Sikringskompagniet ApS, blev etableret den 28. marts 2017. Den 25. marts 2017 registrerede Indklagede domænenavnene ”trygsikring.dk” og ”tryg- sikring.dk”. Udskrift fra DK Hostmaster A/S’ hjemmeside vedlægges som Bilag 11. Den 26. marts 2017 registrerede Indklagede domænenavnet ”sikringskompagniet.dk”, jf. Bilag 12. Indklagede er beskæftiget med salg af diverse alarmsystemer, opsætning heraf og generel rådgivning relateret til sikringsydelser og produkter. Udskrift fra Indklagedes hjemmeside www.sikringskompagniet.dk, vedlægges som Bilag 13. Klager har umiddelbart ikke kunne konstatere nogen form for brug af de omhandlede domænenavne fra Indklagedes side. Søges der således der på www.trygsikring.dk og www.tryg- sikring.dk fremkommer der intet resultat. Udskrift af søgning af 18. oktober 2018 på www.trygsikring.dk og www.tryg-sikring.dk vedlægges som Bilag 14. Baggrunden for klagen Klager blev opmærksom på de omhandlede domænenavne i forbindelse med Klagers overvågning af tredjeparters uberettigede erhvervsmæssige brug af Klagers velkendte varemærke TRYG, herunder bl.a. som led i domænenavne. På vegne af Klager fremsendte Zacco advokater den 3. september 2018 en e-mail til Indklagede, vedhæftet brev og bilag. Her blev Indklagede anmodet om at indstille sin brug af TRYG og de omhandlede domænenavne. [...] Eftersom Zacco advokater intet svar modtog fra Indklagede, fremsendte Zacco advokater en påmindelse i email af 28. september 2018, hvor Indklagede blev givet en svarfrist til den 3. oktober 2018. Korrespondancen mellem Zacco advokater og Indklagede vedlægges som Bilagi sagen. Klager skal gøre gældende og fastholde, at Indklagedes brug af Tryg som led i domænenavnene ”trygsikring.dk” og ”tryg-sikring.dk” udgør en krænkelse af Klagers varemærkerettigheder til TRYG, jf. varemærkelovens § 4, stk.og stk. 2, en handling i strid med god markedsføringsskik jf. markedsføringslovens § 3, jf. § 5, stk. 2, nr. 10, samt registreringer i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25. Indklagedes brug af Tryg som led i sine domænenavne ”trygsikring.dk” og ”tryg-sikring.dk” og medfører en risiko for forveksling med Klager, Tryg Forsikring A/S samt Klagers produkter og tjenesteydelser. De tilknyttede hjemmesider, www.trygsikring.dk og www.tryg-sikring.dk, til de omhandlede domænenavne har igennem hele sagsforløbet ikke vist nogen form for aktivitet og Indklagede har ikke kunne fremvise legitime interesser, der skulle kunne retfærdiggøre en fortsat opretholdelse af domænenavnene. Idet Indklagede ikke har besvaret Klagers seneste henvendelser i sagen, og fortsat opretholder de omhandlede domænenavne uden at gøre brug af disse, har Klager har set sig nødsaget til at indbringe sagen for Domæneklagenævnet.” Som bilag har klageren fremlagt en udskrift af 11. oktober 2018 fra Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er en udskrift fra hjemmesiden under domænenavnet ”tryg.dk” med en beskrivelse af de forskellige privatforsikringer, som klageren tilbyder. Bilag 3-7 er en række udskrifter fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf fremgår, at klageren den 18. oktober 1974 har fået registreret bl.a. figurmærket ”TRYG FORSIKRING” i vareklasseog (VR 1974 03329) og den 1. december 2000 ordmærket ”TRYG” i vareklasse 35,og(VR 2000 05578), der bl.a. omfatter forsikringsvirksomhed. Endvidere har klageren den 19. maj 2008 fået registreret ordmærket ”Tryg” i vareklasse 39, og (VR 2008 01889), der bl.a. omfatter sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. Bilag er en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”tryg.dk”. Af udskriften fremgår, at det pågældende domænenavn er registreret den 1. juli 1996 og at klageren er registranten. Bilager ligeledes en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”trygforsikring.dk”. Af udskriften fremgår, at domænenavnet er registreret den 5. februar 2004 og at klageren er registranten. Bilag er to udskrifter fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende de omtvistede domænenavne ”trygsikring.dk” og ”tryg-sikring.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag er en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”sikringskompagniet.dk”. Af udskriften fremgår, at domænenavnet er registreret den 26. marts 2017 og at domænenavnet er registreret af indklagede. Bilager en række udskrifter fra hjemmesiden under domænenavnet ”sikringskompagniet.dk”, jf. også bilag 12. Bilager tilsyneladende to skærmprint fra opslag på domænenavnene ”trygsikring.dk” og ”tryg- sikring.dk”, hvor der ikke fremgår nogen aktive hjemmesider. Bilager kopi af korrespondance fra september 2018 mellem klageren og indklagede vedrørende ”brug af kendetegnet TRYGSIKRING”. Ved opslag på ”trygsikring.dk” den 18. oktober 2018 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved sekretariatets fornyede opslag på ”trygsikring.dk” den 1. april 2019 viderestillede domænenavnet til ”sikringskompagniet.dk”, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: Ved opslag på ”tryg-sikring.dk” den 18. oktober 2018 fremkom ingen hjemmeside. Ved sekretariatets fornyede opslag den 1. april 2019 viderestilledes til ”sikringskompagniet.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Sekretariatet har ved opslag den 1. april 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• konstateret, at der under navnet Sikringskompagniet ApS (CVR-nummer 38528068) er registreret et anpartsselskab med startdato den 28. marts 2017. Selskabet har desuden registreret binavnet Trygsikring ApS. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, import og eksport af IT samt sikkerhedsudstyr og systemer, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Desuden er selskabet registreret under branchekode ”802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer” og med ”432100 El-installation” som bibranche. Ved opslag den 1. april 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnene ”trygsikring.dk” og ”tryg-sikring.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (SA22980-DK) yderligere er anført som registrant af domænenavnene ”sikrings- kompagniet.dk”, ”sikringskompagniet.dk” og ”tsaps.dk”. Sekretariatet har ved opslag den 1. april 2019 på domænenavnet ”sikringskompagniet.dk” konstateret, at der fremkom en hjemmeside med markedsføring af forskellige sikkerhedsservices for både erhverv og private i form af bl.a. videoovervågning, tyverialarm og adgangskontrol. Ved opslag samme dag på domænenavnene ”sikrings-kompagniet.dk” og ”tsaps.dk” blev sekretariatet viderestillet til domænenavnet ”sikringskompagniet.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden, det største i Danmark og det tredjestørste i Norge, • at klageren siden 1911 (i mere end 100 å• har anvendt kendetegnet TRYG for sine produkter og serviceydelser, • at klageren – udover klassiske forsikringsydelser – tillige beskæftiger sig med rådgivningsydelser relateret til alarmer og sikring af private hjem og arbejdspladser, • at klageren løbende investerer store ressourcer i markedsføring gennem landsdækkende tv- reklamer, annoncering i dagblade, online annoncering m.v., • at klageren er indehaver af en række varemærkeregistreringer, som er gældende i Danmark, af og indeholdende kendetegnet TRYG, • at klageren er indehaver af bl.a. ordmærket TRYG i vareklasse 35,og 42, der omfatter bl.a. forsikringsvirksomhed, • at klageren herudover bl.a. er indehaver af ordmærket Tryg i vareklasse 39,og 45, der bl.a. omfatter sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, • at klagerens varmemærke TRYG er velkendt i Danmark og derfor nyder en bredere beskyttelse i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 2, • at Klagenævnet for Domænenavne tidligere har fundet, at domænenavnene ”trygauto.dk”, ”tryginternet.dk”, ”trygbusiness.dk” og ”tryg-business.dk” samt ”trygflyt.dk”, • at klageren er indehaver af en række domænenavne indeholdende kendetegnet TRYG, heriblandt domænenavnet ”tryg.dk”, • at indklagede – Sikringskompagniet ApS – blev etableret den 28. marts 2017, • at indklagede den 25. marts 2017 registrerede de omtvistede domænenavne ”trygsikring.dk” og ”tryg-sikring.dk, • at indklagede er beskæftiget med salg af diverse alarmsystemer, opsætning heraf og generel rådgivning relateret til sikringsydelser og -produkter, • at klageren ikke umiddelbart har været i stand til at konstatere nogen form for brug af de omtvistede domænenavne fra indklagedes side, • at indklagedes brug af domænenavnene ”trygsikring.dk” og ”tryg-sikring.dk” udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder til TRYG, herunder medfører en risiko for forveksling med klageren, • at der endvidere må antages at foreligge en handling i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, jf. § 5, stk. 1, nr. 10, • at der herudover er tale om en domænenavnsregistreringer i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at domænenavnene ”trygsikring.dk” og ”tryg-sikring.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Klageren har en registreret varemærkeret til navnet ”TRYG” og en række andre varemærker, hvori betegnelsen ”TRYG” indgår, og klagerens varemærke må gennem mange års intensiv og uafbrudt brug anses for velkendt, jf. herved også nævnets afgørelser i sagerne 2006-813 (”trygauto.dk”), 2017- 0041 og 2017-0083 (”trygbusines.dk” og ”tryg-business.dk”), 2017-0309 (”trygit.dk”) og 2018-0545 (”trygflyt.dk”). Klageren kan derfor forbyde, at andre gør erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med klageren og klagerens virksomhed, eller som på anden måde kan skade klagerens velkendte varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk.og 2, der har følgende ordlyd: ”§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk.til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også ̊ for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renommeet.” Da ”tryg” er et almindeligt forekommende adjektiv, kan beskyttelsen af varemærket ”TRYG” dog ikke udstrækkes så vidt, at enhver erhvervsmæssig anvendelse af betegnelsen ”tryg” indebærer en krænkelse af klagerens varemærke, jf. herved også princippet i varemærkelovens § 5, nr. 2, og Højesterets dom trykt i UfR 1998, s. 1354, vedrørende varemærket ”ELLE”. Klagenævnet finder imidlertid ikke, at indklagede blot har anvendt ordet ”tryg” i dets generiske betydning, men bl.a. ved brugen af domænenavnene ”trygsikring.dk” og ”tryg-sikring.dk” til at viderestille til hjemmesiden på ”sikringskompagniet.dk” har anvendt betegnelsen som del af et forretningskendetegn for indklagedes virksomhed med salg af sikkerhedsudstyr og -systemer rettet mod både erhverv og private. Nævnet finder, at betegnelsen ”Tryg” har særpræg også i forhold til en sådan virksomhed og fremstår som den dominerende del af indklagedes forretningskendetegn, som udover ”tryg” – der er identisk med klagerens varemærke – alene indeholder endelsen ”sikring”, der er et generisk udtryk for den type produkter/ydelser, som indklagede udbyder. Klagerens varemærke Tryg er bl.a. registreret for sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, og varemærkeregistreringen omfatter således den type af produkter/ydelser, som indklagede udbyder fra hjemmesiden under domænenavnene ”trygsikring.dk” og ”tryg- sikring.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at indklagedes brug af ”trygsikring” og ”tryg- sikring.dk” som forretningskendetegn og domænenavne indebærer en risiko for forveksling med klagerens velkendte varemærke, idet det for den relevante omsætningskreds vil være nærliggende at antage, at betegnelsen har en særlig tilknytning til klageren, eller at der består en kommerciel forbindelse imellem parterne. Nævnet finder det herefter godtgjort, at indklagedes registrering af domænenavnene ”trygsikring.dk” og ”tryg-sikring.dk” er i strid med klagerens varemærkeret. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnene ”trygsikring.dk” og ”tryg-sikring.dk” skal overføres til klageren, Tryg Forsikring A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.