Afgørelse

jagt.dk

Biotinea GmbH

MOD

Michael Schewitsch

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”jagt.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Afvisning Subsidiært: Frifindelse

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Biotinea GmbH er en schweizisk anpartselskab, der siden juni 2016 har udviklet og driftet e- handelskoncepter med primært lifestyle produkter i Europa. Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af det schweiziske selskabsregister (bilag 1). Indklagede Michael Schewitsch ejer ”jagt.dk”, der er registreret den 31. januar 1997 (bilag 2). Indklagede anvender ikke domænet aktivt og har de sidste år kun anvendt domænet ganske kortvarigt i 2011 (bilag 3). Ifølge WaybackMachine.org er derlagringer af domænets indhold i perioden 18. oktober 2000 til 9. august 2018. Det fremgår tydeligt, at domænet ikke er købt for at blive taget i brug, da det i løbet afår kun er anvendt et par måneder i løbet af slutningen af 2011 (bilag 5-9). ... Indklagede Michael Schewitsch ejer ”jagt.dk”, der er registreret den 31. januar 1997 (bilag 2), har kun anvendt domænenavnet kortvarigt de sidsteår og sidst gang for syv år siden. Vi mener, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”jagt.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Vi har en stærk kommerciel interesse i at anvende domænet til en webshop, der forhandler beklædning til jagt og jagtudstyr.” Bilagfremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om klageren. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”jagt.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der den 7. februar 2003 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”jagt.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”jagt.dk” den 6. juni 2004 viderestillede til domænenavnet ”cybercity.dk”. Bilag og er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der henholdsvis den 26. oktober 2016 og den 9. august 2018 ikke var arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”jagt.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænenavnet jagt.dk er overtaget den 08. Marts 2018 af indklagede med henblik på at lancere et projekt med fokus inden for jagtområdet. Der har internt været drøftet forskellige forretningsmodeller (salgsportal, debatforum, community – og/eller oplysningsportal eller en kombination hera• samt været afholdt møder med mulige eksterne samarbejdspartnere. Programmering samt hvilken løsning der er mest anvendelig er en tidskrævende proces og ikke noget der kan sættes en ultimativ dato for hvornår at projektet er klar til lancering. ... Klager lægger til grund at indklagede har haft rådighed over og ikke anvendt omhandlede domænenavn iår. Der er åbenlyst tale en vildfarelse fra klagers side da indklagede først har overtaget omhandlede domænenavn den 08. Marts i år (2018) se vedhæftede bilag. Da klagers bærende argument for at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik jf. § 25, Stk.i domæneloven således er manglende anvendelse iår bør klagesagen allerede af denne grund afvises. Til støtte for subsidiære påstand (frifindels• hvis domænenævnet på mod forventning skulle mene at finde det nødvendigt at realitetsbehandle indgivne klage gøres gældende at domænenavnet er købt med henblik på at tage det i brug. At manglende ibrugtagelse efter overdragelse den 08. Mart 2018 til dato ikke er i strid med god domænenavnsskik jf. domænelovens §25, stk. 1. At indklagede vil anvende domanet jagt.dk til erhvervsmæssig benyttelse At indklagede er i gang med udarbejdelse af projekt/forretningsmodel inden for jagt At der ikke kan stilles krav om en ultimativ tidsfrist for hvornår et projekt skal være klar til lancering på et domæne.” Bilag A er kopi af e-mail af 8. marts 2018 fra DK Hostmaster til indklagede med meddelelse om, at indklagede nu er oprettet som bruger hos DK Hostmaster. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Indklagede nævner i sit svarskrift, at der er sket et ejerskifte af domænenavnet ”Jagt.dk” den 8. marts 2018 (bilag A). Vi anfægter ejerskiftet af domænenavnet med følgende begrundelser: A. Bilag A viser en brugeroprettelse hos DK-Hostmaster, hvilket ikke beviser, at der er tale om et ejerskifte af domænenavnet. B. Der er ikke fremsendt dokumentation omkring overdragelsen, herunder hvem overdragelsen skete fra. C. Det bemærkes, at indklagedes brugeroprettelse hos DK-Hostmaster sker med e- mailadressen ”ms@rejser.dk”. Domænenavnet ”rejser.dk” tilhører Crock Data ApS i Stenløse - og altså ikke indklagede (bilag 10). Crock Data ApS var samtidig den tidligere ejer af domænenavnet og da domænenavnet overføres til en ny bruger ID under DK- Hostmaster administreret af en e-mailadresse tilhørende Crock Data ApS, så må det anses som bevist, at der er tale om proforma overdragelse og ikke en reel overdragelse af domænenavnet til tredjemand. D. I domæneklagesagen 2011-0122 imellem Dansk Land- og Strandjagt og Crock Data ApS vedrørende netop domænenavnet ”Jagt.dk” bemærkes følgende forhold: a. ”I 2009 har indklagede købt domænet jagt.dk af Cybercity.” b. Domænenavnet har altså været i indklagedes og Crock Data ApS ́ besiddelse siden 2009, men har aldrig siden været taget i aktivt brug. E. I domæneklagesagen 2011-0122 imellem Dansk Land- og Strandjagt og Crock Data ApS vedrørende netop domænenavnet ”Jagt.dk” bemærkes yderligere følgende: a. ”Købet af domænet er sket med det formål at lave en side med information om jagt artikler. Forventet lancering inden udgangen af 2011.” b. Denne lancering af et planlagt website på ”Jagt.dk” fandt aldrig sted i 2011 – eller i de efterfølgendeår. F. I domæneklagesagen 2011-0122 imellem Dansk Land- og Strandjagt og Crock Data ApS vedrørende netop domænenavnet ”Jagt.dk” blev det konstateret, at Domæneklagenævnet blev vildledt med ukorrekte oplysninger: a. Domæneklagenævnet konstaterede følgende i deres kommentarer: ”Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”jagt.dk” er registreret til brug for en ”portal som giver adgang til et bredt udvalg jagtbutikker i ind- og udland”. Da domænenavnet ”jagt.dk” er egnet til at signalere en sådan aktivitet, må den brug af domænenavnet, som indklagede angiver at have planlagt, anses som naturlig og loyal, og som sagen er oplyst, herunder ved sekretariatets undersøgelser, er der ikke grundlag for at antage, at indklagedes oplysninger er ukorrekte.” b. Det kan medio november 2018 konstateres, at der ikke var tale om afgivelse af korrekte oplysninger. G. I domæneklagesagen 2011-0122 imellem Dansk Land- og Strandjagt og Crock Data ApS vedrørende netop domænenavnet ”Jagt.dk” bemærkes følgende forhold: a. ”Klager har om indklagedes henvisning til handle CDA564-DK anført følgende: ”Det bemærkes, at listen hos CDA564-DK muligvis er holdt kunstigt kort, idet der er eksempler på, at et domæne er flyttet fra dette handle til andre virksomheder, der ledes af den samme personkreds. Således ses, at biograf-net.dk var ejet af Crock Data 8. maj 2011 (bilag [10]), men 9. juli af Team Workers (bilag [11])”. b. Vi deler ligeledes tidligere klagers opfattelse af, at domænenavnet ”Jagt.dk”, ”Rejser.dk” m.fl. proforma flyttes rundt imellem forskellige ejere indenfor samme personkreds, men aldrig tages i aktivt brug. H. I domæneklagesagen 2011-0122 imellem Dansk Land- og Strandjagt og Crock Data ApS vedrørende netop domænenavnet ”Jagt.dk” bemærkes følgende forhold: a. Klager argumenterede ligeledes i 2011-0122-sagen, at ”De to virksomheder Crock Data og Team Workers bør således ses under et. Det viser, at domænet jagt.dk langt fra er en enlig svale, men et led i en større hamstring af værdifulde domæner, som igennem længere tid har ligget ubenyttede hen. Vi mener ikke, at det er foreneligt med god domæneskik, og vi fastholder påstanden om overdragelse.” b. Vi deler ligeledes dette argument i forhold til indklagede og Crock Data ApS og indklagedes anvendelse af e-mailadresse tilhørende Crock Data ApS bevidner om en koordineret domænehamstring. I. Om domæneklagesagen 2011-0122 imellem Dansk Land- og Strandjagt og Crock Data ApS vedrørende netop domænenavnet ”Jagt.dk” konstaterede netmediet Version2.dk følgende forhold (bilag 11): a. ”Da sagen blev rejst i foråret 2011, reagerede Crock Data hurtigt og skiftede siden med reklamelinks ud med en butik med jagtudstyr. Men kun tilsyneladende. Websiden bestod nemlig blot af en billedfil, så der skete ikke noget, hvis man klikkede på varerne eller menuerne.” samt b. ”Siden maj 2011, hvor sagen gik i gang, og Crock Data meldte, at firmaet var undervejs med en jagtportal på domænet, er der ikke sket noget. Det er stadig samme billedfil, der pryder webstedet.” J. Ekstra Bladet omtalte i februar 2012 indklagede som ’stråmand’ for et større netværk af smarte forretningsfolk, der tømmer andelsforeninger for værdier ved at sælge proforma andele til vildt opskruede priser: https://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/dinbolig/article4612869.ece. Vi bestrider derfor ejerskiftet og fastholder vores påstand om manglende brug af domænenavnet siden overtagelsen fra CyberCity tilbage i 2009. Vi vil derfor anmode Domæneklagenævnet om at betragte indklagede og Crock Data ApS som samme juridiske enhed i denne sag. Vi anser det for værende sandsynligt og bevist i gennemgangen overfor, at indklagede i tæt samarbejde med Crock Data ApS opkøber domænenavne med henblik på at videresælge disse med økonomisk gevinst for øje i strid med domænelovens § 25, stk.og ligeledes spekulerer i at rotere ejerskabet af disse indenfor en snæver ejerkreds, som det blev fremført og dokumenteret af klager i den sidste domæneklagesag på domænet ”Jagt.dk”, for at skjule den manglende ibrugtagning igennem rigtig mange år. I den fobrbindelse bør det bemærkes, at indklagedes e-mailadresse ”ms@rejser.dk” sker fra et andet ligeledes inaktivt domænenavn tilhørende Crock Data ApS. Domænenavnet ”rejser.dk” er heller ikke aktivt i brug (bilag 12) og har ifølge opslag WaybackMachine.org ikke været det i hele 2018 (bilag 13). Crock Data ApS ejer ligeledes følgende tre jagt-relaterede domænenavne ”Jagtnet.dk”, ” Net-jagt.dk” og ”Netjagt.dk” under deres registrant bruger ID ”CDA564-DK”. Ingen af disse tre jagt-relaterede domænenavne er ikke i aktivt brug og har ikke været det meget længe (bilag 14-16). Det har ikke været muligt at finde en hjemmeside for virksomheden Crock Data ApS i Stenløse ved søgninger i Google søgemaskinen (bilag 17). Vi mener forsat, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”Jagt.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk.ogi Lov om Internetdomæner. Vi har en stærk kommerciel interesse i at anvende domænenavnet ”Jagt.dk” til en webshop for jagtudstyr og –beklædning for vores selskab Biotinea GmbH, der har til formål at drive webshops indenfor lifestyle produkter i hele Europa, men med særlig fokus på de skandinaviske markeder. Vores danske direktør og medejer driver mere endwebshops og har stor erfaring med at opbygge, drifte og vækste disse. Da domænenavnet ”Jagt.dk” ikke er taget i brug, så har vi arbejdet med netop det domænenavn som forretningskendetegn for vores kommende webshop og portal om jagt. Domænenavnet beskriver præcist webshoppens produkter og portalen som lifestyle-kategori - og er samtidig meget nemt at huske for de besøgende. Det vil derfor have en stor nytteværdi for os i brug for markedsføringen af webshoppen i Danmark at kunne anvende et så letgenkendeligt og beskrivende domæne. Vi anerkender, at indklagede og Crock Data ApS har været først i tid til at registrere domænenavnet, men de har gentagne gange vist i forbindelse med tidligere domæneklager omkring dette og andre domænenavne, at de trods konkrete løfter herom, aldrig efterfølgende har taget Jagt.dk eller de føromtalte domænenavne i aktivt brug. Indklagede har heller ikke på nogen måde dokumenteret fremtidig anvendelse af domænenavnet eller på anden måde sandsynliggjort en reel og aktuelt anvendelse af domænenavnet ”Jagt.dk” i fremtiden. Vi er meget tvivlsomme overfor indklagedes aktuelle interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet og de bevæggrunde, der ligger bag registreringen samt forsøge på at overføre domænenavnet proforma til en tredjemand tilknyttet selskabet med en e-mailadresse tilhørende selskabet. Vi har til gengæld en åbenlys reel og legitim interesse i at gøre brug af dette domænenavn (se vedhæftede bilag 18-29 for eksempler på visualisering og konceptudviklin• og er i konkrete dialoger med både producenter, grossister, indholdsleverandører, strategiske samarbejdspartnere samt webudviklere til projektet. Vi mener, at det er uhensigtsmæssigt at et så vigtigt domænenavn forsat er registreret af indklagede uden at blive anvendt på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. Der findes mange danske websites omkring at gå på jagt, men informationerne er spredt ud over dem alle. Der er behov for en webportal med én samlet indgangsvinkel og overblik til jagt og jagtrelaterede emner. Det vil have en væsentlig samfundsmæssig interesse, hvis domænenavnet ”Jagt.dk” kan benyttes til en sådan portal – og det er svært at finde et mere egnet domænenavn til portalen.” Bilag er udskrift fra DK Hostmasters Whois-database med registrantoplysninger om domænenavnet ”rejser.dk”, som er registreret af Crock Data ApS. Bilag er kopi af en nyhedshistorie af 28. februar 2012 fra mediet ”Version2”, om foreningen Dansk Land- og Strandjagts forsøg på at få overdraget domænenavnet ”jagt.dk” fra Crock Data ApS. Bilag er ikke dateret skærmprint, der viser, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”rejser.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”rejser.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”jagtnet.dk”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”net-jagt.dk”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”netjagt.dk”. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”Crock Data ApS”. Bilag 18-29 fremstår som forskelligt materiale til en hjemmeside samt anden form for markedsføring knyttet til domænenavnet ”jagt.dk”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Følgende bemærkninger skal knyttes til klagers processkrift: 1. Det er et ubestrideligt og uafviseligt faktum at Michael Schewitsch den 08. Marts 2018 fik overdraget domænet jagt.dk (bilag B). Det er et ligeså ubestrideligt og uafviseligt faktum at Michael Schewitsch ikke er underlagt et tidmæssig ibrugtagningskrav for domænet og ej heller er pålagt at skulle anvende dette til et særligt formål. Allerede af denne grund bør klagers henvendelse afvises. Lige meget hvor meget brevpapir klager trykker med ordet jagt eller hvor mange luftige planer, kreative photoshop tiltag eller organisationsskemaer klager fabrikere ændrer det ikke på dette faktum eller skaber en ret for klager til for at overtage domænet. Det skal for god ordens skyld tilføjes at domænet er taget i brug – se www.jagt.dk. 2. MS har en aftale om anvendelse af e-mailadressen rejser.dk. Hvordan klager når frem til, at det skulle være et bevis for, at MS ”i samarbejde med Crock Data” opkøber domænenavne med henblik på vidersalg må henstå i det uvisse og påstanden er fri fantasi. 3. At klager lægger denne åbenlyst forkerte præmis til grund og derefter konstruerer sin egen virkelighed samt fortsætter en videre fabulering om manglende anvendelse m.v. gør ikke klagers urigtige påstand mere sand. Der er tale om en de facto åbenlys forkert og udokumenteret præmis –hvorfor det allerede af denne grund savner mening at forholde sig yderligere til klagers redegørelse punkt C – I. 4. Klagers anbringende under punkt J savner relevans, er usaglig og tenderer chikane. Den giver indtryk af at klager bevist forsøger at miskreditere MS i nærværende sag i håb om at det kan understøtte en i forvejen grundløs klage. Klager undlader tilsyneladende helt bevist at oplyse Domæneklagenævnet at sagen i Ekstra Bladet blev indbragt for pressenævnet og klager undlader loyalt at oplyse at EB tabte sagen i pressenævnet og blev dømt til at bringe et dementi som EB bragte den 12. December 2013 under overskriften ”Ekstra Bladet har ikke dokumenteret at Michael Schewitsch er stråmand” (bilag C). Dette fremkommer ved en simpel googlesøgning som klager, tilsyneladende selv lægger meget vægt på. Se https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4612859.ece 5. Det kan ved selv samme google-søgning konstateres at klager har en noget kuriøs fortid i forhold til nethandel – se f.eks. Ekstra Bladets artikel https://ekstrabladet.dk/kup/forbrug/afsloering-dansk-millionaer-bag-plat- medproevepakker/4714922?fbclid=IwAR3Rhsn67V9_wLcP5WGYMNog PJi24ALRSuyEWad D58kSgClUiKM2j7BHP3g hvoraf fremgår at klager gennem sin forbindelse til hjemmesiderne WinnerSmoke.dk, Total-Detox.dk, SmileAway.dk, WaistWinner.dk, HealthyLiving.dk, Gratis-Rygestop.dk og Reducil.dk. har fuppet danske forbrugere. Disse domæner er måske en del af de succesfulde webshops som klager oplyser at drifte og være medejer af ? 6. Det forekommer at klager i stedet har en stærk egen interesse i at hamstre andres lovformelige generiske domænenavne. Ved en søgning på virk.dk fremgår det at Robin Krigslund Hansen er direktør anpartsselskabet akasse.dk ApS. Selskabet er stiftet den 19. Oktober 2018 og har registreret følgende binavne (bilag D): Advocatus ApS – henviser til https://www.bklaw.dk og har intet med klager at gøre. Akasser.dk ApS – siden er under opbygning http://akasser.dk Fagforening.dk ApS – domæne peger på http://ok-maerket.dk tilhørende FTF og LO og har intet med klager at gøre. Rejser.dk ApS - domæne tilhører Crock Data og har intet med klager at gøre Rengøring.dk ApS – domænet rengørin.dk tilhører Trio rengøring og har intet med klager at gøre se http://trioren.dk Det er svært at se hvad formålet med registrering af binavnene advocatus.dk , rejser.dk og rengøring.dk har med akassevirksomhed at gøre (det antages at klager qua stiftelsen af anpartselskabet akasse.dk ApS har til hensigt at drive akassevirksomhed ). Man kunne få den mistanke at klager har set en smart fidus i at registrere andres legitime domæner som bi- navne i sin virksomhed for derved at forsøge at give indtryk af – måske over for domænenævnet - at han skulle have en særlig ret til de pågældende domæner. Der er tydeligvis et mønster i klagers adfærd.. Klager oplyser at han er medejer af og drifter forskellige webshops. Det er et ganske imponerende antal og synes svært sandsynligt at dette kan gøres seriøst. Klager opfordres til at oplyse hvilke webshops det drejer sig om, samt fremlægge regnskab for disse. Afslutningsvis så kan det undre hvordan klager i øvrigt mener at årelang manglende ibrugtagning af et domænenavn (klager mener helt op tilå• skulle være et bevis for at et domæne er indkøbt med henblik på vidersalg ? Det må tværtom have formodningen imod sig at et langt ejerskab er en begrundelse for køb med vidersalg for øje. Et langt ejerskab vidner snare om et reelt ønske om at benytte domænet – ellers var det vel netop - vidersolgt.” Som bilag B har indklagede fremlagt kopi af e-mail af 22. november 2018 fra DK Hostmaster til indklagede med besked om, at domænenavnet ”jagt.dk” nu er overdraget til indklagede. Bilag C er kopi af artikel af 31. juli 2012 fra Ekstra Bladets hjemmeside med overskriften ”Afsløring: Dansk millionær bag plat med prøvepakker”, der er en artikel med et kritisk syn på Robin Roy Krigslund-Hansens erhvervsaktiviteter Ved opslag den 18. oktober 2018 på domænenavnet ”jagt.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 3: Ved fornyet opslag den 12. marts 2019 har sekretariatet taget følgende kopier: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 12. december 2011 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”jagt.dk”, jf. bilag 7: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden juni 2016 har udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle- produkter, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”jagt.dk” aktivt og ikke har gjort det i de sidste år bortset fra en kortvarig anvendelse af domænenavnet i 2011, • at indklagede og Crock Data ApS må anses for samme juridiske enhed for så vidt angår denne sag, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”jagt.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at klageren vil anvende domænenavnet ”jagt.dk” til en webshop, der forhandler beklædning til jagt og jagtudstyr, • at indklagede i tæt samarbejde med virksomheden Crock Data ApS opkøber domænenavne med henblik på at videresælge dem med økonomisk gevinst for øje i strid med domænelovens § 25, stk. 2, og • at indklagede på ingen måde har dokumenteret, at der er konkrete, reelle og aktuelle planer for anvendelse af domænenavnet ”jagt.dk”.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede overtog domænenavnet ”jagt.dk” den 8. marts 2018 med henblik på at lancere et projekt med fokus på jagtområdet, • at det beror på en vildfarelse, når klager påstår, at indklagede har haft rådighed over og ikke har anvendt domænenavnet ”jagt.dk” iår, • at indklagede har haft omfattende drøftelser og møder om udformningen af forretningsmodellen på domænenavnet ”jagt.dk”, • at manglende anvendelse af domænenavnet ”jagt.dk” efter erhvervelsen den 8. marts 2018 ikke er i strid med god domænenavnsskik jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at indklagede har taget domænenavnet ”jagt.dk” i brug, og • at klager har en stærk interesse i at hamstre generiske domænenavne registreret af andre.

Nævnets bemærkninger:

Klagenævnet finder ikke grundlag for at afvise sagen. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet ”jagt.dk” med henblik på at videresælge det med økonomisk gevinst for øje. Sagen giver derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”jagt.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”jagt.dk” med henblik på videresalg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at det forhold, at et domænenavn fremstår, som at det ikke har været taget i brug i en længere periode eller kun har været taget i brug i et begrænset omfang, ikke i sig selv godtgør, at domænenavnet er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst at have udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle-produkter siden juni 2016. Klageren har endvidere oplyst at ville anvende domænenavnet ”jagt.dk” til en webshop, der forhandler beklædning til jagt og jagtudstyr. En sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”jagt.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”jagt.dk” indeholder det almindelige danske ord ”jagt”, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst at have erhvervet domænenavnet ”jagt.dk” den 8. marts 2018 med henblik på at lancere et projekt med fokus på jagtområdet, og at indklagede har haft omfattende drøftelser og møder om udformningen af forretningsmodellen i denne forbindelse. Selvom indklagede ikke nærmere har konkretiseret planerne om det påtænkte projekt på domænenavnet ”jagt.dk”, finder klagenævnet, sådan som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring, om at den planlagte anvendelse af domænenavnet ”jagt.dk” vil afspejle domænenavnets signalværdi. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have opretholdt registreringen af domænenavnet ”jagt.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Biotinea GmbH, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.