Afgørelse

e-cigaret.dk

Electronic Cigarettes Europe GmbH

MOD

DOIT DENMARK ApS

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnene ”e-cigaret.dk” og ”ecigaret.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager er et schweiziske aktieselskab Electronic Cigarettes Europe GmbH, der er ejet af Electronic Cigarettes Holding AG, som er 100% ejet af Robin Roy Krigslund-Hansen. Robin Roy Krigslund-Hansen er fuldt ud tegningsberettiget i selskaberne jvf. udskrift af det schweiziske selskabsregister (bilag 1). Electronic Cigarettes Europe GmbH er en del af vores e-cigaret koncern under Electronic Cigarettes Europe Holding AG, der under varemærket "DanSmoke" har solgt e-cigaretter i Danmark siden 2012 og har en godkendt licens til at sælge e-cigaretter i Danmark samt en række EU lande. Vores regnskaber er ikke offentlig tilgængelige, men vi har siden 2012 omsat for samlet set over DKK 400 millioner, hvoraf langt størstedelen er i Skandinavien (https://www.prnewswire.com/news-releases/electronic-cigarettes-holdingag-announces- continued-strong-growth-and-plans-to-cover-25-countries285208581.html). Indklagede DOIT DENMARK ApS ejer ”e-cigaret.dk”, der er registreret den 18. februar 2012 (bilag 2) samt ”ecigaret.dk”, der er registreret den 19. april 2011 (bilag 16). Indklagede anvender ikke domænenavnene aktivt og har aldrig gjort det. (bilag 3+17). Ifølge WaybackMachine.org er der lagringer af domænet ”e-cigaret.dk”’s indhold i perioden 21. juni 2011 og den 4. januar 2018 (bilag 4). En gennemgang af de historiske screenshots fra 2012 til 2018 viser, at domænet aldrig har været anvendt aktivt (bilag 4-12). Ifølge WaybackMachine.org er der lagringer af domænet ”ecigaret.dk”’s indhold i perioden 28. april 2011 og den 24. september 2017 (bilag 18). En gennemgang af de historiske screenshots fra den 19. december 2014 til den 19. marts 2015 viser, at der var en placeholder på websitet med informationen ”Vi åbner snart op for salget” (bilag 19+20). I perioden 16. juli 2015 til den 24. september 2017 var der placeret en placeholder for webhosting.dk på domænet (bilag 21+22), hvorefter domænet har været inaktivt. Indklagede DOIT DENMARK ApS er registreret med binavnet iSmoke Danmark ApS (bilag 13) og er registreret under branchekode ”469000 Ikke-specialiseret engroshandel” samt følgende bibrancher ”620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi” og ”731110 Reklamebureauer”. Indklagede beskæftiger sig med salg af e-cigaretter på domænet ”Clubismoke.dk” og har ifølge websitet gjort det siden 2009 (bilag 14). Alligevel har indklagede aldrig taget domænenavnene i brug. Søgning i Google på domænerne resulterer heller ikke i nogen resultater for anvendelse af domænenavnene (bilag 15+23). Der er ikke fundet andre beviser for, at domænerne eller varemærkerne nogensinde er taget aktivt i brug. ... Indklagede DOIT DENMARK ApS har registreret domænerne i henholdsvis 2011 og 2012, men aldrig taget dem i aktivt brug eller markedsført domænerne. Der er heller intet, der tyder på at indklagede efter så mange års registrering af domænenavne har til hensigt at tage domænerne i aktivt i brug i fremtiden. Vi mener derfor, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnene ”e- cigaret.dk” og ”ecigaret.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i Lov om Domænenavne. Vi ønsker at anvende domænerne til at opbygge to nye danske webshops for Electronic Cigarettes Europe GmbH. De nye webshops skal adskille sig væsentlig fra vores øvrige varemærke-webshops (f.eks. www.dansmoke.d• ved at sælge et bredt udvalg af e-cigaretter og udstyr til rygestop fra et bredt udvalg af TPD2-godkendte producenter af e-cigaretter og - udstyr. Det vil være særdeles hensigtsmæssigt at anvende disse to domænenavne, da de klart signalerer, at der forhandles e-cigaretter i de pågældende webshops. At kunne anvende så beskrivende og letgenkendelige domænenavne vil have en stor betydning for os i markedsføringsøjemed. Vi mener således, at vi vil kunne gøre langt større nytte af domænenavnene end indklagede, der aldrig har anvendt domænenavnene.” Bilag fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om klageren. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”e-cigaret.dk”. Bilag 5-11 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, der viser, at der henholdsvis den 31. marts 2013, 3. februar 2014, 1. august 2015, 11. januar 2016, 6. marts 2016, 3. oktober 2016 og 4. januar 2018 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”e-cigaret.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med en oversigt over søgeresultaterne ved en søgning på ”e-cigaret.dk”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”ecigaret.dk”. Bilag 21-22 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, der viser, at der henholdsvis den 16. juli 2015 og den 24. september 2017 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”ecigaret.dk”. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med en oversigt over søgeresultaterne ved en søgning på ”ecigaret.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Som det også fremgår af klagers klageskrift, har indklagede ... drevet forretning ved handel med e-cigaretter siden 2009... Selskabet har igennem tiden benyttet flere salgskanaler herunder blandt andet www.clubismoke.dk, www.e-cigaret-online.dk, www.e-cigaret.dk og www.ecigaret.dk. De sidstnævnte domænenavne, som er omfattet af nærværende klagesag, har kontinuerligt været anvendt som maildomæner, også med indhold eller som pegedomæner til www.clubismoke.dk og www.e-cigaret-online.dk. Som det også må være klager bekendt, har markedet for e-cigaretter i Danmark været mærket af, at de danske myndigheder ikke ville tillade salget af e-cigaretter, medmindre disse havde godkendelse som medicinalprodukter. Dette lagde en naturlig dæmper på mulighederne for at sælge produkterne, og dermed også på mulighederne for at udvide forretningen, som indklagede ellers har haft ønske om. Dette ændrede sig dog i november 2016, hvor det blev tilladt at sælge e-cigaretter i Danmark, hvis produkterne er registreret hos Sikkerhedsstyrelsen. Dette har selvsagt givet et nyt grundlag for at vækste forretningen, og indklagede har da også siden udgangen af 2016 arbejdet på at lancere et nyt koncept med webshop, der skulle have sit udgangspunkt i domænerne www.e-cigaret.dk og www.ecigaret.dk. Indklagede har arbejdet intensivt med udviklingen af konceptet og dertil hørende webshop kontinuerligt igennem hele 2017 og 2018 med planlagt lanceringsdato 1. januar 2019. Til dokumentation herfor fremlægges ... egen produktserie under brandet e-cigaret.dk, Bilag A uddrag af korrespondance med leverandør, Bilag C endeligt logo og dertilhørende korrespondance med grafiker, Bilag D kopi af aftalen om webshop hosting for 2018. Endelig henvises der til http://e-cigaretdk.prod38.magentohotel.dk, som er indklagedes final beta version af sitet...” Som bilag A har indklagede fremlagt materiale, der fremstår som vedrørende en hjemmeside på indklagedes domænenavn ”e-cigaret.dk”, hvorfra der markedsføres e-cigaretter og tilbehør hertil. Bilag B er kopi af e-mail af 2. februar 2018 fra indklagede til en mulig leverandør vedrørende produkter, som skal markedsføres på domænenavnet ”e-cigaret.dk”. Bilag C fremstår som kopi af sms-korrespondance vedrørende logo til en hjemmeside på domænenavnet ”e-cigaret.dk”. Bilag D er kopi af betalingsbekræftelse af 25. april 2018 vedrørende ”Power Hosting Magentohotel – e-cigaret.dk” sendt til klageren. Bilag E fremstår som skærmprint af et udkast til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”e- cigaret.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Manglende ibrugtagning af domænenavnene Indklagede skriver i sit svarskrift, at domænenavnene ”e-cigaret.dk” og ”ecigaret.dk” kontinuerligt har været anvendt som maildomæner, også med indhold eller som pegedomæner til indklagedes øvrige webshops. Vi har i vores klageskrift udførligt redegjort for den manglende ibrugtagning af begge domænenavne fra registreringstidspunktet og frem til indgivelsen af vores domæneklage og kan klart afvise indklagedes påstand om ibrugtagningen. Ifølge WaybackMachine.org er der lagringer af domænet ”e-cigaret.dk”’s indhold i perioden 21. juni 2011 og den 4. januar 2018 (bilag 4). En gennemgang af de historiske screenshots fra 2012 til 2018 viser, at domænet aldrig har været anvendt aktivt (bilag 4-12). Ifølge WaybackMachine.org er der lagringer af domænet ”ecigaret.dk”’s indhold i perioden 28. april 2011 og den 24. september 2017 (bilag 18). En gennemgang af de historiske screenshots fra den 19. december 2014 til den 19. marts 2015 viser, at der var en placeholder på websitet med informationen ”Vi åbner snart op for salget” (bilag 19+20). I perioden 16. juli 2015 til den 24. september 2017 var der placeret en placeholder for webhosting.dk på domænet (bilag 21+22), hvorefter domænet har været inaktivt. Indklagede henviser i sit svarskrift til bilag A til D, men ingen af disse understøtter indklagedes påstand om anvendelsen. Der er hverken dokumentation for tidligere indhold på domænenavnene eller anvendelse som maildomæner. Tværtimod, så viser bilag B og D, at indklagede anvender emailadressen ”ds@doit.dk” til at kommunikere via e-mail omkring domænenavnene. Anvendelse af web.archive.org som kilde for dokumentation af historisk anvendelse af danske internetdomæner er i fuld overensstemmelse med retspraksis og sædvane i domæneklager hos Domæneklagenævnet, hvorfor vi skal afvise indklagedes påstand om, at afvise vores dokumentation som bilag i sagen. Søgning i Google på domænerne resulterer heller ikke i nogen resultater for anvendelse af domænenavnene (bilag 15+23). Der er ikke fundet andre beviser for, at domænerne eller varemærkerne nogensinde er taget aktivt i brug. Vi tillader os derfor at afvise indklagedes påstande om ibrugtagning og fastholder, at domænenavnene aldrig har været anvendt aktivt af indklagede som påstået i svarskriftet. Lovændringer for salg af e-cigaretter i Danmark Markedet for salg af e-cigaretter blev reguleret med et EU direktiv i november 2014, hvorefter medlemslandene havdemåneder til at inkorporere dette i lokal lovgivning senest medio november 2016. Indklagede har således vidst i mere end fire år, at det ville kræve en tilladelse fra Sikkerhedsstyrelsen at sælge e-cigaretter i Danmark, men har alligevel ikke at anvende domænenavnene til dette formål. Det er derfor ikke en legitim grund for den manglende ibrugtagning, at lovgivningen har ændret sig i 2014 med deadline for implementering i 2016. Det bemærkes i den forbindelse, at indklagede ikke har registreret nye produkter hos Sikkerhedsstyrelsen til brug for e-cigaret.dk og ecigaret.dk som beskrevet som værende en fremtidig mulighed for anvendelse af domænenavnene i Bilag B den 2. februar 2018 (se bilag 24-25). Fremtidig ibrugtagning af domænenavnene Indklagede skriver i sit svarskrift, at han har arbejdet intensivt med udvikle et fremtidig koncept og webshop kontinuerligt igennem hele 2017 og 2018 med planlagt lanceringsdato den 1. Januar 2019 og understreger i sidste afsnit af sagsfremstillingen i sit svarskrift igen, at ”Sitet er klar til lanceringen den 1. Januar 2019”. Det fremgår ikke af indklagedes svarskrift, hvorvidt der er tale om én eller flere webshops samt hvilket af de to domænenavne, der påtænkes anvendt til webshoppen. I skrivende stund den 3. Januar 2019 som er den sidste frist for vores replik i sagen kan det konstateres, at hverken domænenavnet ”e-cigaret.dk” og ”ecigaret.dk” er taget i brug indenfor den i svarskriftet påståede deadline (se bilag 32). Det kan samtidig konstateres, at ”ecigaret.dk” redirecter til ”e-cigaret.dk” og der er intet, der tyder på, at dette domænenavn til blive taget aktivt i brug i fremtiden. En gennemgang af indklagedes kommende website på adressen http://ecigaretdk.prod38.magentohotel.dk viser også, at websitet er meget langt fra at være færdigt (se bilagtil 36). Websitet vurderes objektivt til at være ca. 10% færdigt, da det kun indeholder et begrænset antal produkter, men mangler alle andre basale informationer, herunder forretningsbetingelser, kundeservice, produktinformationer o.m.a (se bilag 33). Der er intet i indklagedes sagsfremstilling, der understøtter indklagedes påstand om, at der er arbejdet intensivt på at udvikle en webshop på de to domænenavne siden 2017. Tværtimod, så ligner beta websitet på ovenstående adresse en standard Magento webshop, der blot er blevet arbejdet på i et par timer i form af at kopiere et udvalg indklagedes produkter ind i webshoppen fra indklagedes andet website clubismoke.dk. Såfremt, at indklagedes påstand om, at der ligger to års arbejde bag udviklingen af websitet, samt at der var planlagt en lanceringsdato den 1. januar 2019, skal tages for troende, så ville man forvente, at mere end blot 10% af websitet var færdiggjort efter deadlinen primo januar 2019. Vi tillader os at påstå, at dette arbejde først er påbegyndt efter at indklagede har modtaget vores svarskrift og afviser indklagedes påstand om den flerårige udvikling. Indklagedes udvikling af egen produktlinie afvises (bilag A) Indklagede påstår i sit svarskrift, at der har været arbejdet på at udvikle sin egen produktlinje af e-cigaretter i 2018 og fremlægger Bilag A til at understøtte den påstand. Dokumentet er ikke tidsstemplet og det findes ikke bevist, at bilaget ikke er produceret efter modtagelsen af vores domæneklage. Det bemærkes i øvrigt, at de fire produkter i skrivende stund ikke er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen’s oversigt over registrerede e-cigaretter i Danmark, hvorefter der vil være en behandlingstid på cirka til måneder, førend det vil være lovligt at sælge e- cigaretterne i Danmark (se bilagog 25). Det bemærkes ligeledes, at ingen af disse fire produkter er præsenteret på det beta website, som indklagede påstår skulle være lanceret den 1. januar 2019. Vi tillader os at påstå, at dette PDF dokument er udarbejdet efter modtagelsen af vores klageskrift, idet indklagede ikke har ført bevis for andet. Indklagedes kommunikation med leverandør (bilag B) Dette bilag viser, at indklagede i februar 2018 har været i dialog med en person ved navn ”Grace” og forespurgt på registreringen af produkterne hos Sikkerhedsstyrelsen i Danmark. Bilaget nævner også, at indklagede vil oprette en selvstændig virksomhed til eje ”e- cigaret.dk” og sælge produkterne fra denne webshop, såfremt produkterne er godkendt hos Sikkerhedsstyrelsen i Danmark. Det fremgår ikke, hvad denne ”Grace” har svaret, og da vi ikke kender leverandørens navn kan vi ikke selv undersøge registreringen af de omtalte produkter hos Sikkerhedsstyrelsen i Danmark. Men vi kan i hvert fald konstatere, at indklagede ikke har tilføjet produkterne på det beta website, som indklagede påstår skulle være lanceret den 1. januar 2019. Der er heller ikke oprettet en selvstændig virksomhed til dette formål, og domænerne er stadig ejet af indklagedes virksomhed. Bilaget påviser dermed kun, at indklagedes har overvejet at tage domænenavnet i brug tidligere, men dokumentationen i sagen tyder på, at der intet aktivt er foretaget sig for gøre dette, forud for modtagelsen af vores klageskrift. Indklagedes chat (bilag C) Dette bilag viser et uddrag af en chat-dialog mellem ”Kasper” og en ukendt person den 13. september 2017. Der er fremsendt en fil med navnet ”e-cigaretlogo.pdf” fra ”Kasper” til modtageren. Filnavnet er generisk og omhandler begrebet ”e-cigaret” og ikke hverken ”e-cigaret.dk” eller ”ecigaret.dk” og kan omhandle et logo i indklagedes eksisterende forretning. Bilaget dokumenterer intet i denne sag i forhold til fremtidig ibrugtagning af domænenavnene. ... Indklagede DOIT DENMARK ApS har registreret domænerne i henholdsvis 2011 og 2012, men aldrig taget dem i aktivt brug eller markedsført domænerne. Der er således intet, der tyder på at indklagede har konkrete, reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnene i fremtiden eller har en legitim interesse i at beholde domænenavnene. Indklagede har ikke i sit svarskrift dokumenteret nogen form for ibrugtagning eller pålidelig dokumentation for fremtidig ibrugtagning af domænerne. Tværtimod, så er der ført yderst tvivlsom bevisførelse for ibrugtagningen og påståede deadlines for fremtidig ibrugtagning har vist sig ikke at være sande. Vi mener derfor, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnene ”e- cigaret.dk” og ”ecigaret.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i Lov om Domænenavne. Vi anerkender, at indklagede har været først til at registrere de to domænenavne for henholdsvisogår siden og derfor som udgangspunkt har mest ret til at anvende dem, men den manglende ibrugtagning igennem så mange år gør det relevant at foretage en aktuel interesseafvejning imellem parterne i sagen. Den manglende ibrugtagning igennem mange år samt den manglende dokumentation for reel og aktuel fremtidig anvendelse af domænenavnene gør, at vi mener, at indklagede ikke længere har en væsentlig interesse i at have domænenavnene registreret. Det er endvidere meget sandsynligt, at indklagedes interesse kan opfyldes mindst lige så godt ved brug af et andet domænenavn eller ved at placere indholdet på et af sine eksisterende website for e- cigaretter. Indklagede har ikke redegjort tilstrækkelig for fremtidig eller aktuel anvendelse af domænenavnene. Vi bestrider dermed, at indklagedes interesse er reel og aktuel. Vi ønsker at anvende domænerne til at opbygge to nye danske webshops for Electronic Cigarettes Europe GmbH. Efter at brugt DanSmoke.dk som varemærke i Danmark siden starten af 2012, så ønsker vi nu at udvide forretningen i Danmark. De nye webshops skal adskille sig væsentlig fra vores øvrige varemærke-webshops (f.eks. www.dansmoke.d• ved at sælge et bredt udvalg af e-cigaretter og udstyr til rygestop fra et bredt udvalg af TPD2- godkendte producenter af e-cigaretter og -udstyr under deres egne varemærker i stedet for under varemærket ”DanSmoke”. Det vil være særdeles hensigtsmæssigt at anvende disse to generiske domænenavne, da de klart signalerer, at der forhandles et bredt udvalg af e-cigaretter i de pågældende webshops. At kunne anvende så beskrivende og letgenkendelige domænenavne vil have en stor betydning for os i driften og i markedsføringsøjemed. Vi mener således, at vi vil kunne gøre langt større nytte af domænenavnene end indklagede, der aldrig har anvendt domænenavnene. Vi mener derfor, at vores interesse i at anvende domænet til dette formål er større end indklagedes interesse. Det er desuden i internetsamfundets interesse, at to generiske domænenavne anvendes til webshops med et bredt udvalg af e-cigaretter fremfor at forblive ubenyttede eller blot blive anvendt til at præsentere et meget begrænset udvalg af e-cigaret produkter, som i forvejen er præsenteret på indklagedes øvrige webshops, der forhandler e-cigaretter.” Som bilag og har klageren fremlagt skærmprint fra Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside med angivelse af de af indklagede anmeldte e-cigaretprodukter. Bilag 26-28 er ikke-dateret skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”e-cigaret.dk”, hvoraf fremgår, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet. Bilag 29-32 er skærmprint fra internetadressen ”http://ecigaretdk.prod38.magentohotel.dk”, der fremstår som en ikke færdigudviklet webshop, der sælger e-cigaretter under et kendetegn, der indeholder betegnelsen ”e-cigaret.dk”. Bilag er oversigt over ”Fejl 404” på internetadressen ”http://ecigaretdk.prod38.magentohotel.dk”. Bilag 34-36 er skærmprint med ”Fejl 404” på internetadressen ”http://ecigaretdk.prod38.magentohotel.dk”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Den tidligere fremsatte sagsfremstilling fastholdes, idet det bemærkes, at indklagedes webshop nu er online og i drift. Klagers øvrige bemærkninger om webshoppen herunder bemærkninger til de af indklagede fremlagte bilag bestrides i øvrigt. Klager har som dokumentation for den manglende ibrugtagning af ”ecigaret.dk” fremlagt udskrifter fra WaybackMachine.org, hvor der ifølge klager findes lagringer af indholdet på domænet ”ecigaret.dk” i perioden 28. april 2011 og den 24. september 2017 (bilag 18). Af disse lagringer har klager fremlagt screenshots fra den 19. december 2014 og den 19. marts 2015 (bilag 19+20), ligesom klager har fremlagt screenshots for perioden den 16. juli 2015 til den 24. september 2017, jf. klagers bilag 21+22. Klagers dokumentation for den manglende brug af ”ecigaret.dk” giver anledning til følgende supplerende bemærkninger. Indklagede bestrider, at bilagene 18-22 dokumenterer indklagedes manglende ibrugtagning igennem ”mange år”, som det er anført af klager. For det første synes det påfaldende, at klager ikke har valgt at fremlægge screenshots fra perioden før den 19. december 2014. Som dokumentation for ibrugtagning af ”ecigaret.dk” i perioden før den 19. december 2014 fremlægges som Bilag F, G, H og I derfor udskrifter fra WaybackMachine.org fra perioden 13. februar 2012 til 8. februar 2014. Bilagene viser, at domænet i denne periode blev anvendt aktivt. For det andet bemærkes det, at klagers bilag og alene udgør delvise screenshots af domænet ”ecigaret.dk”, og indklagede fremlægger derfor som Bilag J og K de fuldstændige screenshots af domænet ”ecigaret.dk”. Bilagene viser, at domænet udover en placeholder med informationen ”Vi åbner snart op for salget”, tillige indeholdte kampagneoplysninger og øvrige informationer om e-cigaretter. Det bestrides derfor, at klagers bilag 18-22 dokumenterer, at indklagede ikke har benyttet ”ecigaret.dk” aktivt i de nævnte perioder, ligesom det bestrides, at indklagede igennem ”mange år” har ladet domænet stå ubenyttet. Tværtimod dokumenterer Bilagene F-K, at indklagede har anvendt domænet ”ecigaret.dk” løbende både i funktion af landingspage til kampagner, pegedomæne til indklagedes øvrige sites, og som maildomæne, som det er gjort gældende af indklagede i svarskriftet. Som dokumentation for, at Indklagede har lanceret webshoppen fremlægges endvidere som Bilag L, M, N, O, P og Q screenshots fra https://e-cigaret.dk.” Som bilag F-I har indklagede fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, der viser, at der henholdsvis den 13. februar 2012, 30. januar 2013, 1. september 2013 og 8. februar 2014 er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold, der afspejler domænenavnets signalværdi, i forbindelse med domænenavnet ”ecigaret.dk”. Bilag J-K er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, der viser, at der henholdsvis den 19. december 2014 og 19. marts 2015 i forbindelse med domænenavnet ”ecigaret.dk” er arkiveret en hjemmeside med oplysninger om, at der snart vil blive åbnet en webshop på domænenavnet. Bilag L-Q er skærmprint fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”e-cigaret.dk” Ved opslag den 6. december 2018 har sekretariatet konstateret, at der ikke var en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnene ”e-cigaret.dk” og ”ecigaret.dk”, jf. bilagog 17. Ved fornyet opslag på domænenavnet ”e-cigaret.dk” den 10. april 2019 har sekretariatet taget følgende kopier: Ved fornyet opslag den 10. april 2019 på domænenavnet ”ecigaret.dk” blev viderestillet til domænenavnet ”e-cigaret.dk”. Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”clubismoke.dk” har sekretariatet den 10. april 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 14: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 19. december 2014 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”ecigaret.dk”, jf. bilag 19: En tilsvarende hjemmeside er arkiveret på Internet Wayback Machine den 19. marts 2015, jf. bilag 20. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har solgt e-cigaretter i Danmark siden 2012 under varemærket "DanSmoke", • at indklagede ikke anvender domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk” og aldrig har gjort det, • at indklagede beskæftiger sig med salg af e-cigaretter på domænenavnet ”clubismoke.dk” og ifølge hjemmesiden på domænenavnet har gjort det siden 2009, • at der er intet, der tyder på, at indklagede har til hensigt at tage domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk” aktivt i brug i fremtiden, • at indklagedes interesse i domænenavnene ”e-cigaret.dk” og ”ecigaret.dk” lige så godt kan opfyldes ved brug af et andet domænenavn, • at den manglende ibrugtagning samt den manglende dokumentation for reel og aktuel fremtidig anvendelse af domænenavnene gør, at indklagede må anses for ikke at have en væsentlig interesse i domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk”, • at klagerens interesse i domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk” er større end indklagedes interesse, • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnene ”e-cigaret.dk” og ”ecigaret.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og • at klageren vil anvende domænenavnene ”e-cigaret.dk” og ”ecigaret.dk” til at opbygge to nye danske webshops, der skal sælge et bredt udvalg af e-cigaretter og udstyr til rygestop fra et bredt udvalg af TPD2-godkendte producenter af e-cigaretter og –udstyr.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har drevet forretning med salg af e-cigaretter siden 2009 bl.a. ved brug af domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk”, • at domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk” blev registreret med henblik på brug i indklagedes forretning med salg af e-cigaretter, • at indklagede i flere perioder har anvendt domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk” loyalt til både landingpages til kampagner, pegedomæner til indklagedes øvrige hjemmesider og til domænenavne, • at indklagede har arbejdet intensivt med udviklingen af koncept og dertilhørende webshop vedrørende hjemmeside på domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk” igennem hele 2017 og 2018, • at webshoppen på domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk” blev lanceret den 15. januar 2019, • at domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk” har karakter af generiske betegnelser, der er egnet til at betegne hjemmesider, der vedrører e-cigaret-branchen, • at klager alene er økonomisk motiveret i at få overført de nævnte domænenavne og ikke har nogen anden legitim interesse i at få overdraget domænenavnene, • at klagerens interesser i domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk” ikke overstiger indklagedes, • at indklagede anvender domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk” på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser i overensstemmelse med domænelovens § 25, stk. 1, • at det ville være i strid med Klagenævnet for Domænenavnes praksis, hvis domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk” blev overdraget til klageren, ligesom det ville udgøre et uforholdsmæssigt stort indgreb i indklagedes forretning, og • at der bør ikke sondres mellem indklagedes brug af de to domænenavne ”ecigaret.dk” og ”e- cigaret.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnene ”e- cigaret.dk” og ”ecigaret.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst, at klageren har solgt e-cigaretter i Danmark siden 2012 under varemærket "DanSmoke", og at klageren vil anvende domænenavnene ”e-cigaret.dk” og ”ecigaret.dk” til at opbygge to nye danske webshops, der skal sælge et bredt udvalg af e-cigaretter og udstyr til rygestop. På den anført baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnene ”e-cigaret.dk” og ”ecigaret.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnene ”e-cigaret.dk” og ”ecigaret.dk” indeholder et almindeligt kendt dansk ord for et elektronisk apparat, der minder om en cigaret, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnene. Indklagede har oplyst, at indklagede har drevet forretning med salg af e-cigaretter siden 2009, at domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk” blev registreret med henblik på brug i indklagedes forretning med salg af e-cigaretter, og at indklagede i flere perioder har anvendt domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk” loyalt til både landingpages til kampagner, pegedomæner til indklagedes øvrige hjemmesider og til domænenavne. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”e-cigaret.dk” for øjeblikket anvendes til en hjemmeside, hvorfra der udbydes e- cigaretter og tilbehør hertil til salg, og at domænenavnet ”ecigaret.dk” for øjeblikket viderestiller til domænenavnet ”e-cigaret.dk”. En sådan anvendelse er egnet til at afspejle domænenavnenes signalværdi. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i de omtvistede domænenavne væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk”. Det forhold, at der i perioder ikke har været en hjemmeside på domænenavnene ”ecigaret.dk” og ”e-cigaret.dk”, kan ikke føre til andet resultat. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af de omhandlede domænenavne er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Electronic Cigarettes Europe GmbH, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.