Afgørelse

mad.dk

KEROGI AG

MOD

BPI A/S

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”mad.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”KEROGI AG er en schweizisk aktieselskab, der siden september 2013 har udviklet og driftet e-handelskoncepter med primært lifestyle produkter i Europa. Selskabet står i Danmark bag en række webshop som f.eks. Duftladen.dk Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af det schweiziske selskabsregister (bilag 1). Indklagede BPI A/S – med binavnene BEST POULTRY INTERNATIONAL A/S, BEST PRODUCTS INTERNATIONAL A/S og BPI DAIRY A/S - er registreret under branchekode 463200 ”Engroshandel med kød og kødprodukter” og 463300 ”Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer” ifølge virk.dk (bilag 2). Indklagede BPI A/S ejer ”mad.dk”, der er registreret den 31. januar 1997 (bilag 3). Indklagede anvender ikke domænenavnet aktivt har intet indhold på domænet (bilag 4). Ifølge WaybackMachine.org er der lagringer af domænets indhold i perioden 2. marts 2000 til 12. september 2017 (bilag 5). Fra den 29. maj 2014 frem til den 12. september 2017 har det været brugt som pegedomæne til BPI.nu, et engelsk website omkring engroshandel med madvarer i internationalt regi (bilag 6+7). Domænet har ikke været aktivt anvendt siden den 29. maj 2014 (bilag 8). Søgning på ”mad.dk” i Google fremkommer heller ikke med nogle resultater (bilag 9). ... Da den sidste reelle henvendelse af domænet var tilbage i maj 2014 (bilag 7) har indklagede ikke benyttet domænet aktivt i godt og vel fire år, og når anvendelsen som pegedomæne til indklagedes engelske website er slettet for godt og vel ét år siden, så må det antages, at domænet ikke tjener virksomhedens behov længere. Vi mener derfor ikke, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”mad.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Vi ønsker at anvende domænet til en dansk portal om mad og opskrifter, som samtidig forventes at ville kunne gøre stor samfundsmæssig nytte.” Bilag fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om klageren. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede, jf. bilag A. Bilag er et ikke dateret skærmprint, hvoraf fremgår, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”mad.dk”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden ”Internet Wayback Machine” (archive.or• med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”mad.dk”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”mad.dk” den 12. september 2017 viderestillede til domænenavnet ”bpi.nu”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”bpi.nu”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 29. maj 2014 i forbindelse med domænenavnet ”mad.dk”. Bilag er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”mad.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”1. Indklagede er BPI A/S, der driver engroshandel med madvarer og samarbejder med bl.a. Dansk Supermarked, Dagrofa, COOP, Findus og mange flere. 2. Som bilag A fremlægges udskrift af CVR-registreret for Indklagedes selskab. Det fremgår heraf, Indklagedes selskab, BPI A/S, blev stiftet i 2003 og har til formål at drive fødevarehandel, herunder ved engroshandel med kød og kødprodukter, mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer. 3. Indklagede er indehaver domænet ”mad.dk”, der blev overtaget af Indklagede i 2003 med det formål at udgive kogebøger på forlaget mad.dk, herunder kogebogen Boserups Kærlighed i samarbejde med kokken Henrik Boserup, lancering af økologiske produkter for Netto samt udgivelse af film/video om mad, herunder for DSB. 4. Indklagede har således siden overtagelse af domænet i 2003 været aktive på markedet for handel med fødevarer og planlægger yderligere lanceringer af bl.a. et online bestillingssystem. 5. Indklagede har tidligere samarbejdet med og samarbejder fortsat med Henrik Boserup, der ligeledes indehaver af selskabet Mad.dk ApS. Som bilag B fremlægges udskrift af CVR- registret for selskabet Mad.dk ApS, hvoraf det bl.a. fremgår at selskabets navn blev ændret til Mad.dk ApS den 4. december 2003. 6. Ved korrekt søgning på Google.dk fremkommer søgeresultater for såvel Indklagedes virksomhed, BPI A/S, samt Henrik Boserups selskab, Mad.dk ApS, jf. bilag C. 7. Domænenavnet mad.dk har haft og har fortsat væsentlig betydning for Indklagedes virksomhed, idet Indklagede er specialiseret i indkøb og salg af fødevarer fra verdens førende producenter til kunder i hele verden. 8. Domænet mad.dk har frem til i hvert fald december 2014 været benyttet til en hjemmeside indeholdende videoklip med opskrifter og madlavning, herunder af Henrik Boserup, blog, opskrifter, webshop og tilmelding til nyhedsbreve, jf. bilag D. 9. Indklagede har været og er fortsat i gang med udvikling af et større madunivers i samarbejde med større danske butikskæder, som skal være tilgængelig via domænet mad.dk, der skal være en videreudvikling af den tidligere hjemmeside og således indeholde opskrifter, videoklip, madvarer med flere i samarbejde med Henrik Boserup. Domænet har derfor i en periode og i hvert fald siden september 2016 været re-directed til Indklagedes virksomhedshjemmeside, www.bpi.du, jf. bilag E. 10. Indklagedes virksomhedshjemmeside www.bpi.nu bliver benyttet til markedsføring og forhandling af madvarer, jf. bilag F. 11. Klager udvikler og drifter e-handelskoncepter primært med lifestyleprodukter i Europa, og er indehaver af .dk domænerne ”duftladen.dk” samt ”kerogi.dk”, jf. bilag G. 12. Klagers domæne ”duftladen.dk” blev registreret i 29. januar 2009 og benyttes til en hjemmeside, hvorfra der sælges parfumer, hår- og hudprodukter m.fl., jf. bilag H. 13. Klagers domæne ”kerogi.dk” blev registreret i 30. juni 2016, jf. bilag I, men hjemmesiden ikke er aktiv i dag, jf. bilag J, og der findes ingen registreringer i Wayback machine, jf. bilag K. 14. Klagers interesse i domænet ”mad.dk” kan derfor ikke antages at overstige Indklagedes interesser, idet Indklagedes kernevirksomhed netop er handel med madvarer i dansk såvel som internationalt regi.” Som bilag B har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende virksomheden MAD.DK ApS. Bilag C er skærmprint fra søgemaskinen Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”www.mad.dk”. Bilag D er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 20. december 2014 i forbindelse med domænenavnet ”mad.dk”. Bilag E og P er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”mad.dk” den 5. september 2016 viderestillede til domænenavnet ”bpi.nu”. Bilag G er udskrift fra DK Hostmasters Whois-database med oplysninger om de domænenavne, klageren har registreret under bruger-id KA14083-DK. Bilag H er skærmprint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”duftladen.dk”. Bilag I er udskrift fra DK Hostmasters Whois-database med registrantoplysninger om klagerens domænenavn ”kerogi.dk”. Bilag J er skærmprint, hvoraf fremgår, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på ”domænenavnet ”kerogi.dk”. Bilag K er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”kerogi.dk”. I replikken er bl.a. anført følgende: ”Manglende dokumentation for overdragelse af domænet til indklagede Indklagede nævner i sit svarskrift, at domænenavnet ”mad.dk” er overtaget af indklagede i 2003 - og ikke 1997 - som nævnt i vores svarskrift. Der er ikke ført dokumentation for overdragelsen, men såfremt domænenavnet er overdraget i 2003 og ikke registreret i 1997, så ændrer det ikke på sagens forhold omkring manglende aktivt brug af domænenavnet igennem en længere årrække. Indklagedes forretning er primær international og udenfor Danmark Det bemærkes, at indklagedes selskabsnavn og tre binavne er engelske navne (bilag 4). Det bemærkes, at indklagedes website www.BPI.nu ikke er placeret på et dansk dk-domæne, men på et toplevel domæne for øststaten Niue øst for New Zealand i det sydvestlige Stillehav. Det bemærkes, at indklagedes website ikke har dansk indhold, men anvender engelsk indhold (bilag 7). Ovenstående valg af selskabs- og binavne, valg af domænenavn samt sproganvendelse på indklagedes website viser, at indklagedes målgruppe og kundegrundlag ikke er fra Danmark, men fra udlandet. Bilag E og F er ikke datostemplede samt er utydelige og kan ikke læses. Indklagede nævner i sit svarskrift, at ”kerneområdet for indklagedes virksomhed handel madvarer i dansk og internationalt regi, udgivelse af kogebøger, publicering af film relateret til madlavning.” Der er ikke forhold på indklagedes internationale website, offentlige registre, virksomhedsbeskrivelse eller –registrering eller anden dokumentation i sagen, der understøtter påstanden om, at ”udgivelse af kogebøger, publicering af film relateret til madlavning” er kerneområder for indklagedes virksomhed i Danmark. Henrik Boserup og Mad.dk ApS er ikke parter i sagen Indklagede nævner i klageskriftet Henrik Boserup og dennes selskab Mad.dk ApS samt et tidligere samarbejde med indklagedes virksomhed tilbage i 2003. Henrik Boserup og Mad.dk ApS er ikke parter i sagen og anvendelsen af domænenavnet for år siden er ikke forklarende for indklagedes manglende anvendelse af domænenavnet siden 29. maj 2014. Indklagedes påstand om, at domænenavnet ”mad.dk” forsat har væsentlig betydning Henrik Boserups selskab, Mad.dk ApS afvises. Begrundelsen for afvisningen af påstanden om betydningen for Henrik Boserup og dennes selskab Mad.dk ApS er: • at Henrik Boserup er registreret som eneejer af Mad.dk ApS jf. bilag B. • Hverken Henrik Boserup eller Mad.dk ApS er ejere af domænenavnet ”mad.dk”. • Mad.dk ApS anvender ikke domænenavnet ”mad.dk”. • Hverken Henrik Boserup eller Mad.dk ApS er interesseparter i domæneklagesagen. • Mad.dk ApS må betragtes som værende et forholdsvis inaktivt selskab med en bruttofortjeneste på blot kr. 22.709, med en negativ egenkapital på kr. 1.331.374, som revisoren advarer imod i sin påtegning, samt en samlet gæld på kr. 2.031.143 ifølge årsregnskabet for 2017 (bilag 10). • Der er ikke dokumenteret noget aktuelt eller fremtidigt samarbejde med Henrik Boserup eller Mad.dk ApS. Vi mener derfor ikke, at Henrik Boserup og dennes selskab Mad.dk ApS er relevante eller bør inddrages i domæneklagen. Manglende aktuel og reel anvendelse af domænenavnet ”mad.dk” Vi bestrider ikke, at indklagede er aktiv i madbranchen og i perioden 2003 til 2014 har anvendt domænenavnet ganske kortvarigt, men indklagedes påstand om, at domænenavnet ”mad.dk” forsat har væsentlig betydning for indklagedes virksomhed, BPI A/S afvises med følgende begrundelser: • Indklagede anvendte ikke domænenavnet hverken med indhold eller som redirect ved klagens opstart den 24. september 2018 (bilag 4). • Indklagede anvender forsat ikke domænenavnet som varemærke eller på anden måde i sin markedsføring af selskabets aktiviteter. • Indklagedes forretning er primær af international karakter. • Indklagedes website er på engelsk og ikke dansk. • Indklagede nævner sin supplerende sagsfremstilling, at den manglende ibrugtagning af domænenavnet ”mad.dk” siden 2014 skyldes, at der arbejdes på at udvikle et større madunivers i samarbejde med Henrik Boserup. Der er ikke ført dokumentation for påstanden om, at disse udviklingsaktiviteter foregår og har foregået siden 2014 samt aktualiteten og omfanget af disse. Der er heller dokumenteret nogen form for nuværende eller fremtidig samarbejde med Henrik Boserup eller Mad.dk ApS. • Indklagede re-directer per 24. november 2018 nu pludselig domænenavnet ”mad.dk” til indklagedes website www.BPI.nu. Det bemærkes i den forbindelse:, • At der er tale om en 301-redirect, hvilket kun benyttes til en permanent flytning af et website. Såfremt, at der var tale om en midlertidig flytning af websitet, mens indholdet på domænenavnet ”mad.dk” var under udvikling, så er det sædvane og korrekt praksis at anvende en 302-redirect af domænenavnet (bilag 11+12). • Der er tale om en redirect fra danske Mad.dk til forsiden af et internationalt website på engelsk, hvilket må betragtes som en langvarig parkering og ikke aktiv og reel ibrugtagelse af domænenavnet. • Det må derfor antages, at domænenavnet permanent benyttes til redirect til indklagedes website, samt at der ikke er tale om en midlertidig løsning, hvorfor det betragtes som tvivlsom, om indklagede har reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet ”mad.dk” igen. • Indklagede anvender forsat ikke domænenavnet aktivt i domænelovens forstand, da den nuværende re-direct ikke er i overensstemmelse med god domæneskik som defineret i forarbejderne til domænelovens $25, stk. 1. • Indklagedes påstand om at påtænke at tage domænenavnet i brug i fremtiden til madunivers med onlinebestilling med indkøb og salg af fødevarer til sine kunder er dels ikke dokumenteret, ikke konkret eller aktuel, og dels ikke særlig relevant for det danske marked, da indklagedes virksomhed primært har internationale kunder og kundefokus. Det vil ikke være i god overensstemmelse med domænenavnets signalværdi. Supplerende sagsfremstilling om klager og relaterede selskaber Klager og dennes direktør og ejer er dansk og har specialiseret sig i online markedsføring og e-handel i Danmark siden 1999. Siden 2012 har direktøren og denne familie været bosat i Schweiz, men aktiviteterne er forsat primært i Danmark. Den danske direktør - og klager - er ligeledes direktør, stifter, ejer eller investor i flere end internationale virksomheder eller danske virksomheder, der primært beskæftiger sig med afsætning i Danmark og har derfor en naturlig og velbegrundet interesse i det danske marked (bilag 16). Blandt vores relevante virksomheder, aktiviteter og nylige erfaringer indenfor produktion, udvikling og direkte afsætning af livstilsprodukter, kosttilskud og egenudviklede fødevarer i Danmark via Internettet til forbrugeren kan bl.a. nævnes: • KEROGI AG: salg af livstilsprodukter som parfumer, cremer, hårprodukter m.m. • DRINK GREEN AG: udvikling af the-produkter til det danske marked i samarbejde med danske HighOnLife.dk m.fl. • ORGANIC COMPLEXION AG: udvikling og salg af økologiske produkter og madvarer. • SYNBIOTIC LIFESTYLE AG: udvikling og salg af probiotika i tæt samarbejde med Sveriges førende producent af probiotika. • FORMULA SWISS AG: udvikling og salg af kosttilskud, madvarer, the, kaffe og hamp-produkter. • BIOTINEA GMBH: udvikling og salg af kosttilskud og madvarer. • AMNESIA INVEST AG: investering i en række danske start-ups indenfor lifestyle- produkter og e-handel med bl.a. madvarer. • GOSOCIAL GMBH: markedsføring af kosttilskud og lifestyle-produkter for internationale kunder for ca. DKK 300 millioner årligt. • ELECTRONIC CIGARETTES EUROPE GMBH (m.fl.): udvikling og salg af e- cigaretter siden 2012 under varemærket ”DanSmoke” (kilde 15). Indklagede blev af Vejle Erhvervsråd kåret som årets iværksætter i 2012 (bilag 17). Klager har en reel og aktuel interesse i at anvende domænenavnet Vi anerkender, at indklagede har været først til at registrere domænenavnet i 1997 eller har fået det overdraget i 2003 og dermed har været bedst i ret til at anvende domænenavnet. Den manglende ibrugtagning igennem mange år samt den manglende dokumentation for reel og aktuel fremtidig anvendelse af domænenavnet gør, at vi mener, at indklagede ikke længere har en væsentlig interesse i at have domænenavnet ”mad.dk” registreret. Det er endvidere meget sandsynligt, at indklagedes interesse kan opfyldes mindst lige så godt ved brug af et andet domænenavn eller ved at placere indholdet på sit eksisterende website. Indklagede har ikke redegjort for fremtidig eller aktuel anvendelse af domænenavnet. Vi bestrider dermed, at indklagedes interesse er reel og aktuel. Vi har et aktuelt ønske om med omgående virkning at anvende domænenavnet ”mad.dk” til en kommerciel dansk portal og webshop om mad, madopskrifter, restauranter m.m. (bilag 18+19). Grundlæggende er forretningskonceptet at lave en kombination af en online magasin kombineret med en kommerciel webshop med relevante produkter, således at vi med attraktivt indhold kan tiltrække et købestærkt publikum til websitet, hvor vi kan markedsføre produkter med en høj salgspris og bruttoavance ved at omtale disse i det redaktionelle indhold. Det redaktionelle indhold forventes delt på de sociale medier som Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest m.fl. og vil være så unikt, at det vil rangere godt i søgeresultaterne hos Google, Bing, Yahoo m.m. Traditionelt har mange medier haft store problemer med at adskille redaktionelt indhold med annoncørbetalt indhold og bevæget sig på en hårfin juridisk linje. Ved at kombinere indhold af høj kvalitet omkring webshoppens produkter opnår man to væsentlige fordele. For det første, så undgås det, at man vildleder forbrugeren, da der er fuld transparens omkring at portalen anmelder produkter fra webshoppen på samme domæne. For det andet, så kan kunden gennemføre købet på samme website – og domæne – uden at brugeren skal forlade webstedet for gennemføre transaktionen på et eksternt website. Den manglende friktion i købsprocessen vil betyde en væsentlig højere konverteringsgrad og dermed væsentlig lavere markedsføringsomkostninger per besøg. For at ovenstående samspil imellem indhold og webshop skal lykkes optimalt, så er det vigtigt og relevant at have et domæne, der har en signalværdi, der så præcist beskriver indholdet og omdrejningspunktet for dette. Det er svært at finde et bedre domænenavn til dette formål end netop domænenavnet ”mad.dk”. Domænenavnet vil samtidig være til stor nytte for os i markedsføringen, fordi det er let at huske for potentielle og tidligere kunder i målgruppen. Det er internetsamfundets interesse at domænenavnet ”mad.dk” anvendes til at publicere indhold af høj kvalitet, der gøres frit og gratis tilgængeligt for læseren og ikke skjules bag betalingsmure, som det er almindelig praksis hos mange danske medier. Det vil komme rigtig mange til gavn. Det er ikke i samfundets interesse, at domænenavnet igennem rigtig mange år ikke anvendes eller opdateres med indhold, eller at indklagede påtænker muligvis at anvende det i fremtiden til sine egne og begrænsede formål. Vi arbejder desuden med tanken om at lave en fordelsklub for madinteresserede, hvor de mod et lavt månedligt medlemsgebyr får en række medlemsfordele på deres indkøb i webshoppen i stil med f.eks. www.LuxPlus.dk, der har mere end 50.000 betalende medlemmer i Danmark. En konkret fordel vil være, at vi har direkte adgang til at indkøbe en lang række madvarer og udstyr madlavning til attraktive engrospriser og derfor kan sælge disse til medlemmerne til attraktive medlemspriser. Vi er allerede aktive investorer i flere danske webshops og har kompetencer til at designe, udvikle, drifte, markedsføre og vækste ovenstående forretningskoncept. Vi mener derfor, at vores interesse i at anvende domænet til dette formål er større end indklagedes interesse.” Bilager kopi af årsrapport for 2017 for virksomheden Mad.dk ApS. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Wikipedia med gengivelse af resultatet ved opslag på betegnelsen ”HTTP 301”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Wikipedia med gengivelse af resultatet ved opslag på betegnelsen ”HTTP 302”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Wikipedia med gengivelse af resultatet ved opslag på betegnelsen ”.nu”. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden Wikipedia med gengivelse af resultatet ved opslag på betegnelsen ”Niue”. Bilager udskrift med oplysninger om virksomheden DanSmoke. Bilag er skærmprint fra hjemmesiden ”LinkedIn” med gengivelse af Robin Roy Krigslund- Hansens profil. Bilager kopi af en nyhedsnotits af 11. januar 2012 fra Vejle Amts Folkeblads hjemmeside, om at Robin Roy Krigslund-Hansens er årets iværksætter i Vejle. Bilag og fremstår som materiale til en hjemmeside samt anden form for markedsføring knyttet til domænenavnet ”mad.dk”. I duplikken er bl.a. anført følgende: ”1. Dokumentation for overdragelse af domænet til indklagede Klager gør gældende, at overdragelsen af domænet til Indklagede ikke er dokumenteret. Det er i sagen ubestridt, at Indklagede er rette indehaver af domænet og dokumentation for overdragelsen er derfor ikke nødvendig. Som det fremgår af bilag A, side 1, er Indklagede først stiftet i juli 2003 og domænet kan i sagens natur først være erhvervet af Indklagede efter stiftelsen. 2. Indklagedes geografiske forretningsområde Klager anfører i sin replik, at omstændigheder vedrørende Indklagedes selskabsnavn og indholdet på bpi.nu at Indklagedes målgruppe og kundegrundlag ikke er danskere. Det skal indledningsvis bemærkes, at hverken Indklagedes selskabsnavn eller domænet bpi.nu er ikke til bedømmelse i nærværende sag. Det bemærkes ikke desto mindre, at Indklagede er et danskstiftet selskab med danske reelle og legale ejere, en dansk bestyrelse, en dansk direktion samt et dansk hovedkontor. Klager er derimod hverken dansk eget eller etableret i Danmark med et dansk CVR-nr. Det forhold, at Indklagedes selskabsnavn, BPI, er akronym for den engelske term ”Best Poultry International” ændrer ikke på, at der er tale om et dansk selskab, der henvender sig til og samarbejder med større danske – såvel som internationale – fødevareproducenter og forhandlere, herunder danske fødevarevirksomheder som f.eks. Dansk Supermarked/Salling Group A/S, Joe & the Juice A/S, Dagrofa ApS og Sunset Boulevard ApS. Flere større danske selskaber har således engelske navne, herunder Arla Foods AMBA, Danish Crown A/S, og Polar Seafood Greenland A/S, TDC A/S og Bestseller A/S. Klagers eget selskabsnavn, Kerogi AG, har derimod ingen betydning i det danske sprog eller engelske sprog. Det er ligeledes uden betydning, at Indklagedes hjemmeside er placeret på .nu topdomæne. Det bemærkes, at domænet ”bpi.dk” har været optaget registreret af selskabet Bramming Plast-Industri A/S siden 2. oktober 1997, jf. bilag L, og kunne således ikke registreres af Indklagede. Det fremgår da også af Klagers bilag 13, at topdomænet ”.nu” er populært i Skandinavien samt i Holland og Belgien. Det bemærkes ligeledes, at topdomænet .nu ofte bruges af danske og skandinaviske selskaber, idet det er identisk med biordet ”nu”. Dette gælder bl.a. for nemid.nu, findbolig.nu, tv.nu, lejeboligen.nu, luftfart.nu og prisjakt.nu. Indklagede har ingen forretningsmæssige relationer til Republikken Niue. Indklagedes hjemmeside bpi.nu henvender sig til såvel danske som udenlandske fødevarevirksomheder, og indholdet er derfor på engelsk, og således et sprog, der er forståelig for flertallet af danske og ofte benyttet af virksomheder med udenlandske samarbejdspartnere. Vedrørende bilag E og F bemærkes, at afvises at disse ulæselige eller at datering af disse har relevans for sagen, idet bilag E viser et arkivbillede af den 6. september 2016 (jf. bilag E, side 2, øvers• og bilag F viser indholdet af Indklagedes hjemmeside på et vilkårligt tidspunkt. Endelig bemærkes vedrørende Indklagedes aktiviteter, at domænet mad.dk af Indklagede netop har været benyttet til publicering af videofilm, opskrifter samt udgivelse af bøger. Herudover har samarbejdet med Henrik Boserup i sin helhed omhandlet og omhandler fortsat netop udgivelse af bøger og opskrifter samt publicering af madlavningsvideo. Som bilag M vedlægges erklæring fra Henrik Boserup vedrørende parternes samarbejde samt udskrift af hjemmesiden bogbasen.dk, hvoraf det fremgår at Henrik Boserup har udgivet flere kogebøger, herunder kogebogen ”mad. en kogebog” fra 2002 via forlaget mad.dk, jf. bilag N. 3. Henrik Boserup og Mad.dk ApS’ interesse i sagen Klager fremfører i sin replik, at Henrik Boserup og Mad.dk ApS ikke er parter i sagen samt, at anvendelsen af domænenavnet for år siden ikke forklarer indklagedes manglende anvendelse af domænenavnet siden 29. maj 2014. Domænet mad.dk har været en vigtig del af samarbejdet mellem Indklagede og Henrik Boserup, der blev indledt i 2003. Sidstnævnte har derfor også registreret selskabsnavnet Mad.dk ApS, jf. bilag B. Domænet mad.dk er i endnu højere grad afgørende for det mellem Indklagede og Henrik Boserup pågående samarbejde om videreudviklingen af hjemmesiden www.mad.dk til udgivelse af flere opskrifter, videoklip og salg af madvarer i samarbejde med bl.a. større supermarkedskæder, jf. bilag M. Henrik Boserup har derfor væsentlig, individuel og retlige interesse i sagen og dennes udfald, og er som følge heraf omfattet af partsbegrebet. Det skal i denne forbindelse afvises, at omfanget af omsætningen i Henriks Boserups selskab, har relevans for dennes status og interesse i sagen. Det skal dog bemærkes, at Mad.dk ApS benyttes af Henrik Boserup netop til administration af dennes immaterielle rettigheder, navnlig royalties for udgivne bøger, herunder bøger udgivet i samarbejde med Indklagede, hvorfor omsætningen også er begrænset. Det er ligeledes uden betydning for sagen, om domænet mad.dk er ejet af Indklagede alene eller i fællesskab med Henrik Boserup. Ejerskabet er forretningsmæssig begrundet og uden relevans for sagen, idet det ved bilag M er dokumenteret, at parterne har haft og fortsat har et samarbejde omhandlende domænet mad.dk, ligesom det er ubestridt at Henrik Boserup siden 2003 har været indehaver et selskab, hvor ”mad.dk” indgår i selskabsnavnet, og udgivet flere kogebøger, der blot hedder ”mad”. 4. Reel og aktuel anvendelse af domænenavnet ”mad.dk” Det er i sagen ubestridt, at Indklagede har drevet og fortsat driver virksomhed inden for fødevarebranchen, jf. Klagers replik, s. 2. Indklagede har som følge af sin langvarige tilstedeværelse i fødevarebranchen fortsat en naturlig interesse i at benytte domænet mad.dk på en sådan måde, der afspejler domænets signalmæssige værdi. Indklagede har tidligere benyttet domænet mad.dk til lancering af nye madlavningsvideoer med Henrik Boserup, nye opskrifter m.fl. Siden omkring primo 2015 har domænet mad.dk været viderestillet til Indklagedes hjemmeside bpi.nu, medens Indklagede og samarbejdspartneren, Henrik Boserup, arbejder på udvikling af et nyt og mere omfattende madunivers, hvor der skal være fokus på udgivelse af madlavningsvideoer, nye kogebøger, opskrifter m.fl., jf. bilag M. Klagers påstand om, at ”Indklagede re-directer per 24. november 2018 nu pludselig domænenavnet ”mad.dk” til indklagedes website www.BPI.nu” er således fremsat mod bedrevidende, idet det af det af tidligere fremlagte bilag E, fremgår at domænet mad.dk har været viderestillet til Indklagedes hjemmeside på et væsentlig tidligere tidspunkt, og da dette i øvrigt kan konstateres ved et opslag på Wayback Machine. Som bilag O-Q fremlægges diverse udskrifter fra WayBack Machine, hvoraf det fremgår at domænet mad.dk har været viderestillet i hvert fald siden august 2015. Det bemærkes i denne forbindelse, at antal lagringer i internetarkivet ikke er udtryk for, at domænet kun har været viderestillet på disse tidspunkter, men at der alene er sket crawling på de angivne tidspunkter. Det det bemærkes i forlængelse af dette, at det følger af Domæneklagenævnets praksis i bl.a. J.nr.: 2018-0507, J.nr.: 2017-0362, J.nr.: 2017-0217 samt J.nr.: 2011-0146, at en viderestilling også i sig selv kan udgøre en reel brug, navnlig i de tilfælde, hvor viderestillingen sker til en hjemmeside, der indholdsmæssigt afspejler signalværdien af det omtvistede domæne. Det bestrides herudover, at Indklagedes valg af HTTP 301 frem for HTTP 302 i sig selv har relevans for Indklagedes interesse i at opretholde registreringen af domænet ”mad.dk”. Domæneklagenævnet har således i J.nr.: 2015-0044 og J.nr.: 2013-0200, hvor klagenævnet fandt den oprindelige registrant af et domæne havde interesse i at opretholde dette domæne, at det forhold at domænet havde været viderestillet ved brug af en 301 redirect og inaktivt i en længere periode ikke kunne føre til et andet resultat. Det bestrides endeligt, at Indklagedes internationale forretningsområde samt brug af engelsk som sprog på hjemmesiden bpi.nu har relevans ved vurdering af Indklagedes Indklagedes interesse i at opretholde registreringen af domænet ”mad.dk”. Engelsk er et hyppigt anvendt sprog af danske virksomheder og i særdeles virksomheder som Indklagede, der retter sig mod såvel det danske som det internationale marked. Indklagede har således gjort reel brug af domænet mad.dk i overensstemmelse med god domæneskik, idet indholdet på selve domænet samt det domæne, der har været viderestillet og Indklagedes virksomhed i øvrigt relaterer sig til mad. 5. Klager og andre tredjeparter Klager bekræfter i sin replik, at Klager, Kerogi AG, driver virksomhed med salg af livstilsprodukter som parfumer, cremer, hårprodukter m.m. Klagers virksomhed har således – i modsætning til Indklagedes virksomhed – ingen relation til fødevarebranchen, herunder til køb og salg af madvarer, fødevareproduktion eller lignende. Klager oplister i en replik en række udenlandske selskaber, hvoraf enkelte efter det af Klager oplyste handler med madvarer. Det bemærkes indledningsvis, at ingen af de Klager angivne selskaber er parter i denne sag, og Klager har ikke godtgjort at disse selskaber skulle have en retlig, individuel og væsentlig interesse i sagen og sagens udfald. Klager har heller ikke dokumenteret nogen selskabsmæssig relation mellem Klager og de pågældende selskaber. Klager oplyser, at disse selskaber alle er ejet af en ”Robin Roy Krigslund-Hansen” og har som bilag og dokumentation fremlagt udskrift af Robin Roy Krigslund-Hansen personlige LinkedIn-profil. Det bemærkes, at det eneste af de selskaber, som efter Klager oplysninger handler med madvarer og som genfindes i bilag 16, er Formula Swiss AG. Der er tale om et schweizisk selskab, der ifølge Klagers bilag 16, s. 3, ”develop and market our own portfolio of health products”. Det fremgår derimod ikke, at selskabet driver handel med madvarer, som Klager har oplyst. Det er ligeledes uden relevans for nærværende sag, at Robin Roy KrigslundHansen måtte have vundet en erhvervspris i Vejle i 2012, jf. bilag 17. Det bemærkes dog, at det ved opslag i det Centrale Virksomheds Register på ”Robin Roy Krigslund-Hansen” kan konstateres, at denne har aktive relationer til i alt tre danske selskaber, hvoraf to er under tvangsopløsning, herunder det selskab, som Robin Roy Krigslund-Hansen i 2012 havde vundet en erhvervspris for, jf. bilag R. Uanset om det måtte lægges til grund at Formula Swiss AG - eller et eller flere af de andre af Klager nævnte selskaber - måtte drive virksomhed med fødevarehandel, har Klager ikke dokumenteret at disse har en interesse i denne sag og sagens udfald, herunder en interesse i domænet mad.dk. 6. Reel og legitim interesse i at anvende domænenavnet Som det er gjort gældende i svarskrift, har Indklagede haft og har fortsat en reel og legitim interesse i at opretholde registreringen af domænet mad.dk. Det gøres i denne forbindelse indledningsvis gældende, at Indklagede har været først i tid med at foretage registrering af domænet mad.dk, og har dermed opnået ret til dette domænenavn forud for Klageren. Uanset om Klageren måtte have en interesse i domænet – hvilket i øvrigt ikke er dokumenteret af Klager – skal Klagerens interesser afvejes i forhold til navnlig Indklagedes interesse i det omtvistede domæne. Det følger af Domæneklagenævnets praksis, at der ved denne interesseafvejning også må tages i betragtning, at ”mad.dk” består af et almindeligt dansk ord, som frit vil kunne anvendes af enhver, og som har en signalværdi, der vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge, jf. bl.a. J.nr.: 2016-0056 og J.nr.: 2015-0012. Indklagedes virksomhed og kerneaktivitet er handel med madvarer, herunder mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer. Domænet mad.dk relaterer sig til madvarer, og således til Indklagedes virksomhed og kerneaktivitet. Domænet mad.dk har været benyttet af Indklagede til lancering af madrelateret indhold, herunder opskrifter, madlavningsvideoer, udgivelse af kogebøger m.fl. Dette er sket i samarbejde med kokken Henrik Boserup, der har udgivet flere kogebøger under titlen ”mad”, og som er indehaver af selskabet Mad.dk ApS, hvorved det omtvistede domænenavn i selve selskabsnavnet. Indklagede har således foretaget en loyal registrering af domænet mad.dk, ligesom brugen af domænet mad.dk har været reel og legitim. Indklagede gør fortsat reel og legitim brug af domænet mad.dk, der på nuværende tidspunkt er viderestillet til bpi.nu, der ligeledes er relateret til handel med madvarer og samarbejde med fødevareproducenter. Endelig samarbejder Indklagede på nuværende tidspunkt med Henrik Boserup om lancering af et omfattende madunivers fra hjemmesiden mad.dk. Dette samarbejdet er bekræftet af Henrik Boserup, jf. bilag M. Indklagede har derfor en loyal, reel og legitim interesse i at opretholde registreringen af domænet mad.dk. Medens indklagedes interesser ville kunne varetages mindst ligeså godt ved brug af et andet domænenavn end netop det omtvistede domænenavn, vil Klager derimod ikke kunne varetage sine interesser, herunder samarbejdet med Henrik Boserup og dennes selskab, Mad.dk ApS, ved brug af et andet domæne. Det bemærkes i denne forbindelse, at der ved en Google- søgning på danske hjemmesider, hvori ordet ”mad” kan konstateres, at der findes et stort antal danske hjemmesider, der indeholder ordet ”mad”, herunder voresmad.dk, sumad.dk, hannemad.dk, anna-mad.dk, meyersmad.dk, rigtigmad.dk, jf. bilag S. Klager vil således kunne registrere andre domæner, hvori ordet ”mad” indgår til det af Klager oplyste formål ”kommerciel dansk portal og webshop om mad, madopskrifter, restauranter m.m.”. ... Såfremt domænet måtte blive overdraget til Klager ville dette resultere i en situation, hvor Klager ville være registrant af et domæne, der ville være overvejende identisk med et af en tredjepart, nemlig Henrik Boserup, registreret selskabsnavn, hvilket alene ville give anledning til forveksling og forvirring hos såvel forbrugere som andre erhvervsdrivende.” Bilag L er udskrift fra DK Hostmasters Whois-database med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”bpi.dk”. Bilag M er en partserklæring af 4. december 2018 fra kokken Henrik Boserup. Bilag N er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”bogbasen.dk” med omtale af kogebøger forfattet af Henrik Boserup. Bilag O er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”mad.dk” den 1. august 2015 viderestillede til en anden internetadresse. Bilag Q er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”mad.dk” den 5. oktober 2016 viderestillede til domænenavnet ”bpi.nu”, hvor der er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold. Bilag R er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister med resultaterne ved et opslag på ”Robin Roy Krigslund-Hansen”. Bilag S er skærmprint fra en søgning i søgemaskinen Google med en gengivelse af resultatet ved en søgning på ”allinurl: mad dk”. Ved opslag den 18. september 2018 viderestillede domænenavnet ”mad.dk” til domænenavnet ”bni.nu”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag F: Ved fornyet opslag den 10. marts 2019 fremkom en tilsvarende hjemmeside. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren siden september 2013 har udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle-produkter og i Danmark står bag en række webshops som f.eks. ”duftladen.dk”, • at indklagede ikke anvender domænenavnet ”mad.dk” aktivt og ikke har indhold på domænenavnet, • at domænenavnet ”mad.dk” fra den 29. maj 2014 til den 12. september 2017 har viderestillet til domænenavnet ”bpi.nu”, og at domænenavnet ikke har været anvendt aktivt siden den 29. maj 2014, • at indklagedes målgruppe og kundegrundlag ikke er fra Danmark, men fra udlandet, • at der ikke er noget, der understøtter indklagedes påstand om, at udgivelse af kogebøger og publicering af film relateret til madlavning er kerneområder for indklagedes virksomhed i Danmark, • at indklagede ikke har dokumenteret noget aktuelt eller fremtidigt samarbejde med Henrik Boserup og virksomheden Mad.dk ApS, • at indklagedes påståede plan om at ville tage domænenavnet ”mad.dk” i brug til et madunivers med onlinebestilling med indkøb og salg af fødevarer ikke er konkret eller aktuel og i øvrigt ikke er dokumenteret, • at det må betragtes som tvivlsomt, om indklagede har reelle og aktuelle planer for at anvende domænenavnet ”mad.dk”, • at klageren vil anvende domænenavnet ”mad.dk” til en dansk portal om mad, madopskrifter, restauranter m.m., der er en kombination af et onlinemagasin og en webshop, • at klageren endvidere har planer om at lave en fordelsklub for madinteresserede, hvor de mod et lavt månedligt medlemsgebyr får en række medlemsfordele på deres indkøb i webshoppen, • at klagerens interesse i domænenavnet ”mad.dk” er større end indklagedes interesse, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”mad.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede driver virksomhed med engroshandel med madvarer, • at indklagede overtog domænenavnet ”mad.dk” i 2003 med det formål at udgive kogebøger gennem forlaget ”mad.dk”, lancere økologiske produkter for Netto samt udgive film/video om mad, bl.a. for DSB, • at hjemmesiden på domænenavnet ”mad.dk” tidligere har indeholdt videoklip, webshop, opskrifter og blog, der alle har været relateret til mad og madvarer, • at indklagede har planer om at anvende domænenavnet ”mad.dk” bl.a. til lancering af et nyt madunivers med onlinebestilling, • at indklagede er i gang med at udvikle et madunivers, der skal lanceres på domænenavnet ”mad.dk” i samarbejde med kokken Henrik Boserup, der er indehaver af selskabet Mad.dk ApS, • at indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”bpi.nu” henvender sig til større danske og internationale fødevareproducenter og -forhandlere og derfor er på engelsk, • at indklagedes ikke har registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”mad.dk” med henblik på at opnå en fortjeneste gennem videresalg eller udlejning af domænenavnet, • at klageren ikke synes at have nogen nævneværdig tilstedeværelse i Danmark i form af datterselskaber, filialer eller øvrige selskabsregistreringer, • at klageren ikke driver virksomhed med madvarer som kernevirksomhed, • at det ikke kan lægges til grund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”mad.dk”, • at domænenavnet ”mad.dk” består af et almindeligt dansk ord, • at indklagedes brug af domænenavnet ”mad.dk” til viderestilling til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”bpi.nu” er en naturlig anvendelse af domænenavnet, som afspejler domænenavnets signalværdi, • at klagerens interesse i domænenavnet ”mad.dk” ikke overstiger indklagedes interesse, • at indklagedes overtagelse af domænenavnet ”mad.dk” har været loyal, reel og legitim, og • at indklagede opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”mad.dk” ikke indebærer en krænkelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”mad.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har oplyst at have udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle-produkter siden september 2013. Klageren har endvidere oplyst at ville anvende domænenavnet ”mad.dk” til en dansk portal om mad, madopskrifter, restauranter m.m., der er en kombination af et onlinemagasin og en webshop. Klageren har endvidere oplyst at have planer om at lave en fordelsklub for madinteresserede, hvor de mod et lavt månedligt medlemsgebyr får en række medlemsfordele på deres indkøb i webshoppen. En sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”mad.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”mad.dk” indeholder det almindelige danske ord ”mad”, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede, der driver virksomhed med engroshandel med madvarer, har oplyst, at indklagede overtog domænenavnet ”mad.dk” i 2003 med det formål at udgive kogebøger gennem forlaget ”mad.dk”, lancere økologiske produkter for Netto samt udgive film/video om mad, bl.a. for DSB, og at indklagede har planer om at anvende domænenavnet ”mad.dk” bl.a. til lancering af et nyt madunivers med onlinebestilling. Indklagede har endvidere oplyst, at hjemmesiden på domænenavnet ”mad.dk” tidligere har indeholdt videoklip, webshop, opskrifter og blog, der alle har været relateret til mad og madvarer. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”mad.dk” for øjeblikket viderestiller til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”dpi.nu”, hvorfra der markedsføres en række forskellige fødevareprodukter. Indklagedes faktiske og planlagte anvendelse af domænenavnet ”mad.dk” er således egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”mad.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”mad.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, KEROGI AG, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.