Afgørelse

onlinefitness.dk

Henrik Kloster Nielsen

MOD

MTB MANAGEMENT ApS

8. august 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”onlinefitness.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har pludselig mistet mit domain onlinefitness.dk som indeholdte en online fitness portal som jeg har haft i mange år og brugt mange penge på at få udviklet. Jeg har ingen ide om hvorfor jeg ikke har modtaget noget fra dk-hostmaster på opkrævning for plejer at betale den. De siger den er sendt - men mailen må være gået tabt eller lignende. Meget meget træls naturligvis og på ingen måde min mening. Jeg kan se en stod i kø og overtog den, den dag den "udløb". Jeg tog straks fat i DK-hostmaster som har svaret lidt sent tilbage, men har fået svar om jeg skulle skrive til jer, så håber virkelig i kan hjælpe mig. Onlinefitness har på ingen måde relation til andre så tror bare det er en "domain haj" der tænkte det var et godt nok da de så den blev ledig. Det har været et uheld og på ingen måde min mening at jeg ikke skulle beholde domainet - det har simpelhen været en fejl ved mailen er gået tabt med at jeg skulle betale og opdager det først da den pludselig er lukket. Jeg har brugt meget tid og penge på at udvikle onlinefitness.dk portalen og ville jo være rigtig forfærdeligt hvis det går tabt da navnet naturligvis er en vigtig del af mit site. Håber så meget i kan hjælpe mig. Har vedhæftet screendumps som viser det er en seriøs forretning der er bygget op og der er brugt meget tid på og det naturligvis er et uheld at det er blevet mistet.” Som bilag 1-3 har klageren fremlagt skærmprints af, hvad der ifølge klager er klagers tidligere hjemmeside på domænenavnet ”onlinefitness.dk”: Indklagede er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet MTB MANAGEMENT ApS med startdato den 5. marts 2012. Det fremgår endvidere af Det Centrale Virksomhedsregister, at virksomheden den 6. marts 2014 fik registreret binavnet ”PROFILTEKNIK ApS”. Desuden fremgår det, at indklagede er registreret med branchekoderne ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”, ”433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed” og ”439910 Murere”. Ved sekretariatets opslag den 30. januar 2019 og ved fornyet opslag den 8. juni 2019 på domænenavnet ”onlinefitness.dk” (med og uden ”www” fora• fremkom følgende: Ved opslag den 8. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – MMA1086-DK – foruden det omtvistede domænenavn har registreret domænenavnene ”fitnesslive.dk”, ”hiitonline.dk”, ”hitonline.dk”, ”livestreamfitness.dk”, ”livestreamingfitness.dk”, ”pilatesonline.dk”, ”stramoponline.dk”, ”vfitness.dk”, ”virtualfitness.dk” og ”virtuelfitness.dk”. Ved opslag den 8. juli 2019 på ”onlinefitness.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet i altgange i perioden fra den 18. oktober 2002 og frem til den 3. januar 2019. De skærmprints, der er lagret i perioden fra den 31. august 2014 og frem til den andensidste lagring den 12. april 2018, fremstår som værende identiske med den hjemmeside, som klager har fremlagt skærmprints af i sagens bilag 1-3. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klager tidligere har været registrant af det omtvistede domænenavn, • at klager har mistet det omtvistede domænenavn som følge af en fejl vedrørende opkrævning af betaling fra DK-Hostmaster, • at det ikke har været meningen, at klager skulle miste registreringen af domænenavnet, • at klager har brugt meget tid og penge på at udvikle onlinefitness.dk portalen, • at det ville være rigtig forfærdeligt, hvis det går tabt, da navnet naturligvis er en vigtig del af klagers site, og • at klagers skærmprints fra den tidligere hjemmeside på domænenavnet viser, at det er en seriøs forretning, der er bygget op. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke er fremkommet med bemærkninger til klagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”onlinefitness.dk” forudsætter overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klager tidligere har været registrant af domænenavnet ”onlinefitness.dk” og i den forbindelse anvendte domænenavnet til en hjemmeside om fitness. Klagenævnet lægger på baggrund af klagers oplysninger til grund, at det alene beror på en fejl, at klager ikke har betalt for opretholdelse af registreringen, og at han på intet tidspunkt har haft til hensigt at frasige sig domænenavnet. Klagenævnet lægger desuden på baggrund af oplysningerne fra klager til grund, at det vil indebære en betydelig ulempe for klager at miste domænenavnet. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i (på n• at kunne gøre brug af domænenavnet ”onlinefitness.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”onlinefitness.dk” består af to almindelige engelske ord ”online” og ”fitness”, der er egnet til at betegne en forretningsvirksomhed, der har at gøre med fitness. Domænenavnet har således en deskriptiv betydning, og det må på denne baggrund indgå i interesseafvejningen, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at gøre brug af domænenavnet. Domænenavnet ”onlinefitness.dk” er registreret af indklagede den 25. november 2018, og det fremgår desuden af sagens oplysninger, at domænenavnet aktuelt ikke indeholder nogen aktiv hjemmeside. Der er således ikke i forbindelse med klagenævnets oplysning af sagen fremkommet oplysninger, som nærmere kan begrunde, at indklagede skulle have en anerkendelsesværdig interesse i at kunne råde over netop domænenavnet ”onlinefitness.dk”. Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, foreligger der heller ingen oplysninger fra indklagede selv, der understøtter, at indklagede har en interesse i at kunne råde over domænenavnet. Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge indklagedes manglende svar virkning til fordel for modparten. Nævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse i den foreliggende sag. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet (gen)registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”onlinefitness.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”onlinefitness.dk” skal overføres til klageren. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.