Afgørelse

webministeriet.dk

H365 Webbureau IVS

MOD

Morten Kruse Søndergaard

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”webministeriet.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et iværksætterselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 7, er registreret under navnet H365 Webbureau IVS (CVR-nummer 37654345) med startdato 1. maj 2016. Klageren er registreret under branchekode 620100 ”Computerprogrammering”, og det fremgår, at klagerens formål er at udvikle hjemmesider og aktiviteter i tilknytning hertil. Indklagede, Morten Kruse Søndergaard, drev ifølge udskrift fra CVR, fremlagt af klageren som bilag 1, fra 1. maj 2001 til 31. marts 2009 en enkeltmandsvirksomhed, der var registreret under navnet Webministeriet v/Morten Søndergaard. Virksomheden var registreret under branchekode 620100 ”Computerprogrammering”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Med udgangspunkt i vedlagte dokumentation, ønsker jeg at webministeriet.dk bliver overdraget til undertegnede. Det med udgangspunkt i at virksomheden bag webministeriet.dk den 31/3-2009 ... blev lukket samt at domænet siden 7. december 2013 ikke længere har været aktivt og hosting af dette nedlagt. Jeg har siden 2007 drevet hjemmesiden webministeriet.net der producerer hjemmesider, og siden 2016 drevet virksomheden H365 Webbureau IVS v/Henrik Thue Nielsen. Af vedhæftede korrespondance ... har jeg den 15/9-2016 henvendt mig omkring hvordan en overtagelse af domænet kunne iværksættes. Alt lige fra overtagelse u/b til betaling kr. 2.500,- har ikke båret frugt. Jeg møder at sagens trækkes i langdrag, manglende svar og lige så meget passivitet fra indklagede som der har været på webministeriet.dk siden 7/12-2013. I årene fra 2016 frem til 2019 har jeg været skrevet på venteliste til domænet ..., da der som bekendt ikke har været aktivitet på domænet. Dette et udtryk for at jeg har et stort ønske om at overtage domænet webministeriet.dk. Til trods for mine henvendelser har dette, fra indklagedes side, ikke ført til fornyet aktivitet på webministeriet.dk .... WaybackMachine dokumenterer at der ingen aktivitet er på hjemmesiden. Og der er fortsat i dag ingen aktivitet på webministeriet.dk. Det vidner tydeligvis om at indklagede ingen hensigter har med at benytte webministeriet.dk eller på anden vis anvende det. Indklagede spærrer for aktiv brug af domænet. ... Sidst har det betydning for min forretning på webministeriet.net (besøg www.webministeriet.net), at min virksomheds vigtigste website ser ud som om det er lukket, da der i år har været lukket ned for hjemmesiden webministeriet.dk. De fleste danske kunder forventer at en dansk virksomhed har et .dk domæne. Indklagede kan i sagens natur på ingen måde godtgøre fortsat ejerskab af webministeriet.dk, og derfor overdrages til undertegnede. Jeg kan dokumentere at indklagede ikke længere bruger webministeriet.dk aktivt eller har til hensigt til at gøre det – det sidste med udgangspunkt i at der vises tydelig interesse for at benytte domænet, og til trods herfor har indklagede ikke foretaget sig noget som helst = begyndt at tage webministeriet.dk i aktiv anvendelse. Indklagede spærrer for aktivt brug af domænet, og det det skader potentielt min forretning. Jeg har siden 2015 kunnet bringe webministeriet.dk aktivt igen, efter at domænet i dag ikke har været aktivt anvendt efterårs stilstand.” Klageren har som bilag fremlagt en SMS-korrespondance med indklagede fra perioden den 15. september 2016 til den 4. juni 2018, hvoraf fremgår, at der mellem parterne løbende har været drøftelser om overdragelse af domænenavnet ”webministeriet.dk” mod betaling af 2.500 kr., men at en aftale herom aldrig er blevet endelig indgået. Som bilag 3-5 har klageren fremlagt fakturaer fra DK Hostmaster vedrørende betaling for, at klageren frem til den 30. april 2019 er på venteliste til at overtage domænenavnet ”webministeriet.dk”, hvis det bliver frit. Som bilag har klageren fremlagt et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår, at indholdet på domænenavnet ”webministeriet.dk” er lagret gange i perioden fra den 15. oktober 2002 til den 13. september 2017. Udskriftet viser, at der i perioden 20. oktober 2005 til den 25. juni 2013 ikke er lagret nogen kopi af indholdet på domænenavnet, og at domænenavnet den 26. juni 2013 alene indeholdt en kort tekst med en henvisning til domænenavnet ”franskeferielejligheder.dk”. Det fremgår af de efterfølgende lagringer, at domænenavnet ikke blev hostet i perioden fra den 7. december 2013 til den 13. september 2017. Ved opslag på ”webministeriet.dk” den 28. december 2018 og den 9. marts 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke findes nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved opslag den 9. marts 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”webministriet.dk”. Ved sekretariatets søgning på ”webministeriet” den 9. marts 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 33, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af disse søgeresultater vedrørteklageren, mens et vedrørte indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede tidligere har drevet virksomhed under navnet ”webministeriet”, men at driften af denne virksomhed ophørte i 2009, hvorfor indklagede ikke længere har en reel interesse i domænenavnet ”webministeriet.dk”, • at indklagedes manglede interesse i domænenavnet også kommer til udtryk ved, at domænenavnet ikke har været aktivt siden 7. december 2013, • at klageren har gjort forsøg på at købe domænenavnet fra indklagede, men at disse forsøg ikke har båret frugt, • at klageren driver sin webbureauvirksomhed fra domænenavnet ”webministeriet.net”, hvorfor klageren har en store interesse i at overtage det omtvistede domænenavn, og • at klageren siden 2016 har været på venteliste til at overtage domænenavnet, hvilket understøtter at klageren har en stor interesse i at overtage domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede, Morten Kruse Søndergaard, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, H365 Webbureau IVS, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”webministeriet.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, H365 Webbureau IVS, driver en webbureauvirksomhed fra domænenavnet ”webministeriet.net”, og klageren må anses for at have en naturlig og væsentlig interesse i tillige at kunne råde over domænenavnet ”webministeriet.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”webministeriet.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede ikke anvender og efter det oplyste ikke siden 2013 har anvendt domænenavnet ”webministeriet.dk”, hvorfor klagenævnet bevismæssigt lægger til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Det forhold, at indklagede tidligere har drevet en virksomhed ved navn ”Webministeriet”, kan ikke føre til et andet resultat, allerede fordi driften af denne virksomhed ophørte i 2009. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”webministeriet.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”webministeriet.dk” skal overføres til klageren, H365 Webbureau IVS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.