Afgørelse

freestuff.dk

Kim Dam Grønhøj

MOD

Bo Jesper Østergaard Larsen

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”freestuff.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”I forhold til god domænenavnsskik fra domæneloven vurderer jeg, at Bo ikke reelt benytter sig af Freestuff.dk domænet, men at han primært er domænehaj som vist i bilag "Find information for .dk-domænenavn _ DK Hostmaster.pdf" har han rigtig mange domænenavne som er tæt op af hinanden. I forhold til freestuff.dk kan jeg se ud fra de screenshot jeg har fra wayback machine, som vedhæftet i bilag har der kun været links til en anden hjemmeside på Freestuff.dk domænet med navnet ”http://www.zike.dk/freestuff.php”, som linker videre igen til ”http://www.gratisspil.dk/partner/gameLeasing2/gratisspil.php” i et iframe i over år. Der har ikke været ændret indhold på den rigtige side i de år. I dag findes dele af disse links "http://www.gratisspil.dk/partner/gameLeasing2/gratisspil.php" ikke længere, der er blot 404 fejl og det har de ikke gjort i et år. ... Jeg har tidligere kontaktet Bo telefonisk om udlevering af Freestuff.dk, men han afviste følgende. Jeg har desværre ikke dokumentationen for, jeg har lavet denne kontakt. Jeg føler, at det er synd et godt domænenavn blot skal bruges til et iframe med links. Iframe linket virker ingen gang længere på domænet. Jeg har svært ved at forstå, hvad domænet bliver benyttet til end, at Bo har det som domænehaj. Ligesom alle de andre over 100 domænenavn han har. Jeg har tidligere benyttet mig af domænenavnet tilbage i 2004-2010, hvorimod domænet blev tilført til mig da jeg fyldteår 2008. Jeg tilbød folk gratis viden omkring IT-guides, software, koder, tricks, artikler og nyheder. Jeg elsker at videndele indenfor computer science og IT. Hvorfor lige dette domænenavn? Jeg vil gerne benytte dette domænenavn, da jeg tidligere har benyttet mig af det. Det domænenavn har folk tidligere kendt mig fra, når jeg vidensdelte, samt jeg lavede et socialt medie for danskere indenfor IT-området. Jeg lavede det sociale medie primært på dansk for at formidle til danskere, selvom domænenavnet er på engelsk. Jeg ønsker gerne primært benytte navnet "freestuff", for at illustrere at det er gratis ting jeg kender til og ønsker formidle mere om. Jeg ønsker primært ikke at tjene på at formidle IT faglig viden, samt jeg ønsker formidle det i et lavere niveau, som en almindelig dansker kan bruge.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS- database, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede blev registrant af domænenavnet ”freestuff.dk” den 14. februar 2013. Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår, at indholdet på domænenavnet ”freestuff.dk” er lagret gange i perioden fra den 18. januar 2014 til den 12. november 2018. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine konstateret, at der siden indklagedes registrering af ”freestuff.dk” den 14. februar 2013 er foretagetlagringer af indholdet på domænenavnet. Klageren har som bilag (litreret af sekretariate• fremlagt følgende udaterede skærmprint fra domænenavnet ”freestuff.dk”: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”freestuff.dk” den 21. december 2018 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 3. Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS- database, hvoraf fremgår, at indklagede under bruger-ID (BJOL5-DK) ud over ”freestuff.dk” er anført som registrant af 4.589 domænenavne af meget forskellig karakter. Sekretariatet har ved opslag den 23. april 2019 på de første af indklagedes domænenavne konstateret, at der på ingen af disse fremkom nogen hjemmeside. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Jeg bruger domænet Freestuff.dk, som I kan se på bilag A, hvor man bl.a. kan spille gratis online spil, og andre gratis ting. FreeStuff.dk - En verden af gratis ting. ... Jeg er uforstående overfor, at klager kalder mig domænehaj, da jeg på intet tidspunkt har sat domænet til salg. Jeg er ligeledes uforstående overfor, hvorfor klager skal gøre sig til dommer for hvad der er rigtigt og hvad der er forkert indhold på Freestuff.dk. Jeg synes det er forkert, at klager anfægter mit indhold på Freestuff.dk, når man ser på hvad klager havde af indhold på Freestuff.dk tilbage i 2008 ( bilag B) og 2009 ( bilag C ). Klager har selv slettet domænet tilbage i 2010. Domænet har været ledigt fra 2010-2013, hvor klager har haft mulighed for at registrere domænet igen, men dette har klager valgt ikke at gøre.” Indklagede har som bilag A fremlagt følgende udaterede skærmprint fra domænenavnet ”freestuff.dk”: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”freestuff.dk” den 23. april 2019 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag A. Som bilag B og C har indklagede fremlagt udskrifter fra Internet Archive Wayback Machine, der viser indholdet på domænenavnet ”freestuff.dk” den 15. september 2008 og den 8. august 2009, hvor klageren efter det oplyste var registrant af domænenavnet. Det fremgår, at der på de pågældende tidspunkter ikke var nogen aktiv hjemmeside på domænenavnet. Klageren har i replikken bl.a. anført følgende: ”Indklagende har ændret ”Freestuff.dk” indholdet med 404 fejl den 6-7. januar 2019 efter jeg har klaget over domænet, som indklagende henviser til i bilag A, hvilket jeg finder besynderligt i forhold Lov om internet domæne, ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.”. Hans tidligere indhold af ”Freestuff.dk”, så således ud bilag 8. I forhold til indklagende undrer sig over vurderingen af domænehaj, kan jeg hentyde til følgende herunder: 1. Indklagende ejer også ”free-stuff.dk”, som i dag ingen indhold har. Se bilagog bilag (januar 23. 2019) 2. Indklagende benytter domænet til viderestilling ved brug af HTML-iframe teknologi, som linker til ”www.zike.dk/freestuff.php”, hvorimod den reelle indholdsside ikke indeholder andet end en titel. Jeg vil i dette tilfælde også henvise til en tidligere afgørelse om viderestilling, sagsnr ”2018-0449”. 3. Indklagende benytter lignende HTML-iframe teknologi for domænet ”gameportal.dk”, hvilket jeg finder besynderligt. Se bilag 12. Indklagedes reelle hjemmeside er ”www.zike.dk”. Han linker blot til en fil, som er ved samme datalokation for den hjemmeside. Se bilaghvordan den ser ud. Indklagende nævner, at det er forkert, jeg skriver, hvad der er rigtig og forkert. Jeg forsøger og udtrykker i forhold til den abstrakte lovgivning vi har, omkring hvad der er god domæneskik. Indklagende henviser til bilag C. Jeg kan fortælle, at det er nødvendigt at begrænse adgang under udvikling af en hjemmeside. Bilag B som indklagende har indsendt har været grundet travlhed at hjemmesiden var midlertidig nede og var derfor oppe igen 1-2 år efter, som jeg kan henvise til bilag 14. Siden var også oppe i 2005 bilag 6. Det er rigtigt, at domænet har været slettet i 2010. Jeg har nogle år efter undersøgt, om det var ledigt stadigvæk.” Som bilaghar klageren fremlagt et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine, der viser, at domænenavnet ”freestuff.dk” den 8. august 2005 indeholdt en hjemmeside. Som bilaghar klageren fremlagt et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede også er registrant af domænenavnet ”free-stuff.dk”. Klageren har som bilag fremlagt et udateret skærmprint fra domænenavnet ”free-stuff.dk”, der viser, at domænenavnet ikke indeholdt nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag på ”free- stuff.dk” den 23. april 2019 konstateret, at domænenavnet på dette tidspunkt fremstod på samme både som ”freestuff.dk” (bilag A). Klageren har som bilagfremlagt et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine, der viser, at der den 12. november 2018 ikke blev fundet nogen hjemmeside på domænenavnet ”freestuff.dk”. Som bilaghar klageren fremlagt et udateret skærmprint fra domænenavnet ”zike.dk”. Som bilaghar klageren fremlagt følgende udaterede skærmprint: Klageren har som bilag fremlagt et lignede skærmprint, der viser forholdet mellem to af indklagedes andre domænenavne (”gameportal.dk” og ”bolarsen.dk”) Indklagede har i duplikken anført følgende: ”Jeg undrer mig over, at klager synes det er besynderligt, at jeg har opdateret min hjemmeside Freestuff.dk, det er jo en hjemmeside jeg bruger. Der er en dansk og en engelsk version af Freestuff.dk, som indeholder alverdens gratis ting på internettet. Der har været opstået en fejl på hjemmesiden i en periode i 2018, hvor jeg har haft travlt og ikke har haft tid til at opdatere hjemmesiden. Det med travlhed og manglende tid til at opdatere hjemmesider i en periode, kan jeg forstå, at klager godt kan sætte sig ind i, da klager selv har haft det på samme måde tilbage i 2008 (bilag B) og 2009 (bilag C). 1. Free-stuff.dk bliver primært brugt til den engelske version af Freestuff.dk 2. Freestuff.dk bliver på nuværende tidspunkt hosted på min anden hjemmeside Zike.dk's webhotel, indtil jeg får oprettet et nyt webhotel til Freestuff.dk Jeg kan ikke se noget forkert i, at Freestuff.dk bliver hosted på Zike.dk's webhotel. Ligeledes har det ingen betydning for brugen eller oplevelsen af Freestuff.dk, at hjemmesiden bliver hosted på Zike.dk's webhotel. Freestuff.dk er ikke en del af hjemmesiden Zike.dk og man kan ikke gå ind på Freestuff.dk via hjemmesiden Zike.dk, som klager påstår. Ligeledes kan du ikke gå ind på hjemmesiden Zike.dk via hjemmesiden Freestuff.dk. Det er to selvstændige hjemmesider, som ikke har noget med hinanden at gøre, andet end de er hosted på samme webhotel. Zike.dk er ikke den reelle hjemmeside, som klager fejlagtigt påstår. Freestuff.dk reelle indholdsside kan I se på bilag A eller på www.freestuff.dk. 3. Gameportal.dk bliver hosted på min anden hjemmeside Bolarsen.dk's webhotel.” Ved sekretariatets søgning på ”free stuff” den 23. april 2019 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 26.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte et indklagede, mens ingen vedrørte klageren. Søgeresultaterne viste i øvrigt særligt en række blogs og personlige hjemmesider. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede ikke reelt benytter domænenavnet ”freestuff.dk”, idet indklagede primært er en domænehaj, der har registreret mange domænenavne, der minder om hinanden, • at der på tidspunktet for indgivelsen af klagen ikke fandtes nogen hjemmeside på ”freestuff.dk”, • at det forhold, at indklagede efter klagens indgivelse har genetableret en hjemmeside på ”freestuff.dk”, ikke kan tillægges betydning til fordel for indklagede, • at indholdet på ”freestuff.dk” er hentet fra domænenavnet ”zike.dk”, som igen er hentet fra domænenavnet ”gratisspil.dk”, • at klageren tidligere har kontaktet indklagede med henblik på overtagelse af ”freestuff.dk”, men at indklagede har afvist dette, • at klageren i perioden fra 2004-2010 benyttede ”freestuff.dk” til en hjemmeside vedrørende IT- guides, software, koder mv., som klageren stillede gratis til rådighed, • at klageren ønsker at generhverve ”freestuff.dk”, idet klageren tidligere har været kendt i det dansk IT-miljø for sine aktiviteter på ”freestuff.dk, og idet klageren nu igen ønsker at formidle sin IT- faglige viden til almindelige dansker, og • at indklagedes registrering af domænenavnet er i strid med domænelovens § 25.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede anvender domænenavnet ”freestuff.dk” til en hjemmeside, hvorpå det bl.a. er muligt at spille gratis online-spil, • at indklagede på ingen måde kan kaldes en domænehaj, idet indklagede på intet tidspunkt har haft ”freestuff.dk” til salg, • at klageren intet grundlag har for at anfægte indholdet på ”freestuff.dk”, navnlig ikke når indholdet sammenholdes med det indhold, der var på domænenavnet, da klageren benyttede domænenavnet, • at der ikke er noget underligt i, at indklagede efter klagens indgivelse har opdateret hjemmesiden på ”freestuff.dk”, idet baggrunden for, at der på et tidspunkt i 2018 opstod en fejl, når man søgte på hjemmesiden, var, at indklagede på grund af travlhed ikke havde lejlighed til at opdatere hjemmesiden, • at det ikke er usædvanligt, at der kan være perioder med fejl på en hjemmeside, hvilket da også var tilfældet, da klageren var registrant af domænenavnet, • at klageren efter egne oplysninger ophørte med at bruge domænenavnet i 2010, hvorfor domænenavnet var frit tilgængeligt i perioden fra 2010 til 2013, hvor klageren kunne have genregistreret domænenavnet, hvis klageren ønskede dette, • at der ikke er noget forkert i, at ”freestuff.dk” bliver hostet på et webhotel via domænenavnet ”zike.dk”, og • at ”freestuff.dk” og ”zike.dk” er to selvstændige hjemmesider, hvorfor ”freestuff.dk” således ikke er en del af ”zike.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagede har overtrådt domænelovens § bl.a. ved at have registreret domænenavnet ”freestuff.dk” som led i warehousing. Som sagen er oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”freestuff.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”freestuff.dk” med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærker i den forbindelse, at den omstændighed, at indklagede er registrant af en lang række andre domænenavne under ”.dk”- domænet ikke i sig selv godtgør, at domænenavnet er registreret med henblik på videresalg eller udlejning. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Betegnelsen ”freestuff.dk” er en sammensætning af to engelske ord, der oversat til dansk betyder ”gratis ting”. Klageren har efter det oplyste tidligere været registrant af domænenavnet ”freestuff.dk”, som klageren – uden betaling herfor – brugte til at formidle sin viden om IT til offentligheden. Klageren ønsker at genoptage denne aktivitet, til hvilket formål klageren vil anvende domænenavnet ”freestuff.dk”. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”freestuff.dk”. Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagede interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at betegnelsen ”freestuff” alene er en rent beskrivende betegnelse, som mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet. Indklagede registrerede den 14. februar 2013 domænenavnet ”freestuff.dk”, som indklagede anvender til at stille bl.a. spil gratis til rådighed for offentligheden. Klagenævnet finder på baggrund heraf, at indklagede har en naturlig og legitim interesse i, at kunne råde over domænenavnet. Det forhold, at domænenavnet i en periode i 2018, herunder på tidspunktet for klagens indgivelse, ikke indeholdt en aktiv hjemmeside, ændrer ikke herpå. Klagenævnet finder herefter på baggrund af en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesse i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesse. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domæneskik, ved at registrere og opretholde registreringen af domænenavnet ”freestuff.dk”. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering af domænenavnet ”freestuff.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Kim Dam Grønhøj, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.