Afgørelse

cphleasing.dk

Leasing Copenhagen ApS

MOD

CPH CAPITAL ApS

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”cphleasing.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet Leasing Copenhagen ApS (CVR-nummer 39899515) med startdato den 25. september 2018. Selskabet har den 26. november 2018 registreret binavnene CPH Leasing ApS, Leasing CPH ApS og Copenhagen Leasing ApS. Selskabet er registeret under branchekode ”771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer” og som bibranche ”451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser”. Selskabet har til formål drive virksomhed med køb, salg og leasing af automobiler og dermed beslægtet virksomhed. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”CPH Capital ApS har registreret domænenavnet cphleasing.dk. Domænet bliver ikke anvendt og siden er inaktiv. CPH Leasing er et binavn til vores virksomhed og det har derfor en stor betydning for vores forretning, at eje dette domæne da mange af vores kunder bliver vildledt. Mange kunder har klaget over, at vores hjemmeside ikke fungere da de forveksler vores nuværende hjemmeside leasingcph.dk med cphleasing.dk. [...] Vi mener, at vi skal have medhold i vores klage, da vores binavn er CPH Leasing og mange af vores nuværende kunder bliver vildledt og ender på side cphleasing.dk som på nuværende tidspunkt ejes af CPH Capital. Dette har ført til klager fra kunder som klager over, at vores hjemmeside ikke virker. Dette sker fordi, at de går ind på siden cphleasing.dk fremfor vores nuværende side leasingcph.dk. Vi har taget to screenshots over en månedsperiode hvor siden begge gange har været tom og inaktiv. Derfor antager vi, at domænet cphleasing.dk ikke er aktiv.” Som bilagoghar klageren fremlagt udaterede skærmprint af opslag på ”cphleasing.dk”. Bilag (litreret af klagenævne• er et skærmprint af et opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• vedrørende klagerens virksomhed. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”CPH Capital ApS har registreret cphleasing.dk tilbage i 2014 og bruges i forbindelse med vores leasing virksomhed som startede i 2007. Cphleasing.dk bruges som vores ansigt udadtil, til vores kunder inde for underholdningsbranchen. Siden cphleasing.dk bliver brugt og er fint aktiv. Vi har haft vores leverandør af siden til at kikke på sagen og de melder at siden kører. (se bilag K). Cphleasing ApS og Cphleasing.dk er bi-navne til CPH Capital ApS (se bilag J). Leasing Copenhagen ApS er en nystartet virksomhed, startet september 2018 og deres hjemmeside på domænet leasingcph.dk blev første gang registreret d.november 2018 og der blev første gang offentliggjort indhold d.november 2018 (se bilag A, bilag B og bilag C). [...] Vi mener ikke at Leasing Copenhagen ApS har ret til domænenavnet blot fordi at de har oprettet et bi-navn i CVR registret år efter at vi har registreret domænet. Desuden har vi selv bi- navnene Cphleasing ApS og Cphleasing.dk ApS registreret. Det noget tvivlsomt at de skulle have ”mange” kunder der bliver vildtledt på en hjemmeside der er så ung (under en måned gammel). Yderligere ser det ikke du til at der er google analytics installeret til siden, hvorfor det også er noget tvivlsomt om det overhovet kan registreres hvor mange besøgende siden reelt har haft. De biler som der tilbydes leasing på er direkte ”copy-paste” fra en anden hjemmeside ”findleasing.dk” (findleasing.n• (se bilag D, bilag E og bilag F). Deres side linker til en tredjepart - findlasing.dk (findleasing.nu). Man kan se at der eks. er en grøn Aston Martin de tilbyder fra ”deres lager”. Vores påstand er at Copenhagen Leasing ApS ikke har nogle direkte leasing aftaler på de biler de viser på deres hjemmeside. Alle biler der står som ”på lager” er alle biler der linkes til, til andre udbydere hvor der endda er direkte kontakt information til det/ den firma/ privatperson som ejer bilerne (se bilag G). Mere suspekt bliver det også af at deres anbefalinger i deres ”slider” på siden er anbefalinger af et helt andet firma; RB Eriksen A/S (Se bilag H og bilag I). Siden cphleasing.dk kører i bedste velgående (se bilag K).” Som bilag A, B, E, G, H, I har indklagede fremlagt en række skærmprint af opslag på ”leasingcph.dk”. Bilag C er et skærmprint af en søgning i Google på ”leasingcph.dk”. Bilag D er efter det oplyste et skærmprint af ”kilde-kode” for klagerens hjemmeside under domænenavnet ”leasingcph.dk”. Bilag F er et skærmprint af et opslag på ”findleasing.nu”. Bilag J er et skærmprint af et opslag i Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. Heraf fremgår, at indklagede er et anpartsselskab, der er registreret under navnet CPH CAPITAL ApS med startdato den 2. oktober 2007. Selskabet har registreret binavnene Cphleasing ApS, Cphleasing.dk ApS, Diskotekerne ApS og Diskotekerne.dk ApS. Selskabet er registreret under branchekode ”772900 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdning i.a.n.”. Selskabets formål er handel, udlejning, industri, finansiering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Sekretariatet har ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede konstateret, at binavnene Cphleasing ApS og Cphleasing.dk ApS er registreret i forbindelse med en vedtægtsændring den 2. januar 2019. Bilag K er et skærmprint af et opslag på ”cphleasing.dk”, jf. nedenfor. Ved sekretariatets opslag den 21. december 2018 på ”cphleasing.dk” fremkom der ingen hjemmeside. Ved fornyet opslag den 24. april 2019 på ”cphleasing.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har ved opslag den 24. april 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”cphleasing.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (DA12037- DK) er anført som registrant af yderligere følgende 102 domænenavne: 4-rent.dk audio-visuel.dk av-udlejningen.dk avudlejningen.dk blue-rent.dk blue-rental.dk bluerent.dk bluerental.dk bombe-rør.dk confettikanon.dk confettirør.dk conpro.dk discotek-udlejning.dk discotekerne.dk discoteks-udlejning.dk discoteksudlejning.dk discotekudlejning.dk disko-lys.dk diskokugle.dk diskotek-udlejning.dk diskotek-udstyr.dk diskotekerne.dk diskoteks-udlejning.dk diskoteksudlejning.dk diskotekudlejning.dk dj-forum.dk djforum.dk djpult.dk find-massage.dk findmassage.dk funktionone.dk is-fontæne.dk is-til-bar.dk is-til-baren.dk is-til-fest.dk istilbar.dk istilbaren.dk konferenceudlejning.dk konfettikanon.dk konfettirør.dk ledskærm.dk lej-anlaeg.dk lej-anlæg.dk lej-lyd.dk lej-lys.dk lejav.dk lejdiskolys.dk lejeafsoundboks.dk lejensoundbox.dk lejlyd.dk lejlys.dk lejpodie.dk lejpodier.dk lyd-anlaeg.dk lyd-anlæg.dk lyd-og-lys-udlejning.dk lyd-og-lysudlejning.dk lydanlaeg.dk lydudlejningen.dk lys-og-lyd.dk lyseffekt.dk lyslyd.dk lysoglydudlejning.dk lystilfest.dk messe-udlejning.dk mobil-scene.dk musik-anlaeg.dk ohfx.dk pa-anlæg.dk paanlæg.dk paintglow.dk podie-byg.dk podie-udlejning.dk podieudlejning.dk puzzi.dk røgmaskiner.dk røy.dk scene-lys.dk scene-podie.dk scene-podier.dk scene-udlejning.dk skaffer.dk smartsystems.dk sound-boks.dk sound-box.dk soundboks-udlejning.dk soundboxudlejning.dk spejlkugler.dk stage-confetti.dk stageconfetti.dk stor-skærm.dk tradelover.dk tradelovers.dk udlejning-diskotekudstyr.dk udlejning-projektor.dk udlejning-service.dk udlejningdiskoteksudstyr.dk udlejningprojektor.dk uv-lys.dk uvbelysning.dk uvlys.dk uvmaling.dk Ved sekretariatets opslag på tilfældige af de oven for angivne domænenavne fremkom i ingen tilfælde aktive hjemmesider. Ved sekretariatets opslag den 28. april 2019 på domænenavnet ”cphleasing.dk” på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• fremgik det, at der siden indklagedes registrering af domænenavnet ”cphleasing.dk” den 28. juli 2014 og frem til den 3. oktober 2016 er lagret hjemmesider under domænenavnet i altgange. I hele perioden ses følgende at være lagret under domænenavnet: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har registreret binavnet CPH Leasing ApS i forbindelse med sin virksomhed, og at det har stor betydning for klagerens virksomhed at kunne anvende domænenavnet ”cphleasing.dk”, • at klagerens kunder pt. bliver vildledt, idet der sker forveksling mellem det omtvistede domænenavn ”cphleasing.dk” og domænenavnet ”leasingcph.dk”, som klageren pt. anvender i forbindelse med sin virksomhed, • at klageren derfor har modtaget klager fra flere kunder over, at klagerens hjemmeside ikke fungerer, • at domænenavnet ”cphleasing.dk” ikke anvendes aktivt af indklagede, og • at domænenavnet ”cphleasing.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har registreret domænenavnet cphleasing.dk i 2014, og at domænenavnet anvendes i forbindelse med indklagedes virksomhed inden for leasing af udstyr til kunder inden for underholdningsbranchen, • at domænenavnet ”cphleasing.dk” anvendes aktivt af indklagede til markedsføring over for virksomhedens kunder, • at indklagede har haft sin leverandør af hjemmesiden under domænenavnet ”cphleasing.dk” til at undersøge hjemmesiden, og leverandøren har meddelt, at ”siden kører”, • at klageren er en nystartet virksomhed, • at klagerens registrering af binavnet CPH Leasing ApS er foretaget fire år efter indklagedes registrering af domænenavnet ”cphleasing.dk”, • at indklagede desuden selv har registreret binavnene Cphleasing ApS og Cphleasing.dk ApS, • at der efter indklagedes opfattelse kan konstateres flere mistænkelige forhold vedrørende klagerens hjemmeside under domænenavnet ”leasingcph.dk”, og • at der på den baggrund bør ske frifindelse.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”cphleasing.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden september 2018 har drevet virksomhed inden for leasing af biler mv. under navnet Leasing Copenhagen ApS, og at klageren i november 2018 bl.a. har registreret binavnet CPH Leasing ApS. Endvidere fremgår det, at klageren på nuværende tidspunkt anvender domænenavnet ”leasingcph.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klageren har anført, at det har stor betydning for dennes virksomhed at kunne anvende domænenavnet ”cphleasing.dk”, idet domænenavnet svarer til klagerens binavn, og at klagerens kunder på nuværende tidspunkt forveksler domænenavnene ”leasingcph.dk” og ”cphleasing.dk”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”cphleasing.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at det omtvistede domænenavn består af den engelske forkortelse for København og det almindelige ord ”leasing”, hvis signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede siden 2007 har drevet virksomhed inden for leasing af udstyr til underholdningsbranchen, og at indklagede er registreret under navnet CPH CAPITAL ApS samt med flere binavne, herunder Cphleasing ApS og Cphleasing.dk ApS. Indklagede har registreret domænenavnet ”cphleasing.dk” den 28. juli 2014. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”cphleasing.dk” anvendes aktivt af indklagede i forbindelse med markedsføringen af virksomheden over for dennes kunder. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser, at domænenavnet ”cphleasing.dk” forud for indgivelsen af klageskriftet i nærværende sag ikke ses at have været anvendt til en aktiv hjemmeside, men at domænenavnet aktuelt anvendes til en hjemmeside vedrørende indklagedes virksomhed. Klagenævnet finder dette forhold påfaldende, ligesom det findes påfaldende, at indklagedes binavne, Cphleasing ApS og Cphleasing.dk ApS, først er registreret den 2. januar 2019 og dermed efter klagerens indgivelse af klageskrift af 19. december 2018. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det dog ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”cphleasing.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”cphleasing.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”cphleasing.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Leasing Copenhagen ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.