Afgørelse

bendixen.dk

BENDIXEN NEON ApS

MOD

Allan Udengård Bendix

14. juni 2019


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”bendixen.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet BENDIXEN NEON ApS (CVR-nummer 83459816) med startdato den 1. februar 1978. Selskabet har til formål at drive industri, fabrikation og handel, herunder finansiering og investering. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”274000 Fremstilling af elektriske belysnings- artikler” og med bibranchen ”464350 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler”. Sekretariatet har ved en søgning den 21. maj 2019 i Google (www.google.d• konstateret, at der under domænenavnet ”bxn.dk” er etableret en hjemmeside for klagerens virksomhed, ligesom det samme er tilfældet under domænenavnet ”bendixen-neon.dk”, der viderestiller til hjemmesiden under førstnævnte domænenavn. Af opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• fremgår det, at domænenavnene ”bxn.dk” og ”bendixen-neon.dk” er registreret henholdsvis den 7. januar 2019 og den 27. november 1996, og at registranten af de pågældende domænenavne er klageren. Ved opslag den 21. maj 2019 på ”bxn.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Bendixen Neon ApS blev grundlagt af Poul Erik Bendixen i 1949 i samarbejde med en kollega under navnet Bendixen og Søndergaard. Siden 1978 har virksomhedens navn været "Bendixen Neon". (se bilag 83459816). Da tiden er løbet fra neonlyskilden mener vi ikke, at navnet længere er aktuelt for virksomheden. I søgen efter alternativer er vi hele tiden kommet tilbage til, at "Bendixen"-navnet er hvad vi er bredt kendt for i den danske skiltebranche. Vores navn Bendixen bliver forbundet med høj kvalitet og kundeservice. Vi ønsker derfor et navneskifte af vores virksomhed til "BENDIXEN". I den forbindelse har vi kigge på domænet "bendixen.dk" og bemærket, at det ikke er i fysisk anvendelse på nettet. Vi har et stort ønske om at overtage domænet fra nuværende domæneejer, men det har ikke været muligt at opnå kontakt til vedkommende efter gentagne henvendelser til vedkommendes sekretær telefonisk og følgende skriftligt. Vi ser os nødsaget til at klage for at få vedkommende til at tage stilling til domænet. [...] Vi mener at skulle have medhold i klagen da domænet er af stor vigtighed for vores virksomhed og da domænet i dag ikke bliver anvendt af nuværende ejer som har haft mulighed for at anvende domænet siden oprettelsen i 1997, (se bilag "find information..."). Domænet vil underbygge vores virksomhedsstrategi med navneskift og hermed underbygge vores virksomheds virke og arbejdspladser til gavn for samfundet.” Som bilag (litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en udskrift af 13. december 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag(litreret af sekretariate• er en udskrift af 13. december 2018 fra DK Hostmasters WHOIS- database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”bendixen.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Ved sekretariatets opslag den 21. december 2018 på ”bendixen.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Ved fornyet opslag på ”bendixen.dk” den 19. maj 2019 har sekretariatet taget følgende kopi: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: ”Indklagede har registreret domænenavnet bendixen.dk den 20. november 1997. Indklagede registrerede i sin tid domænenavnet med henblik på at anvende domænet til e-mail og til brug for bl.a. hjemmeside og serverlogin. Domænenavnet har løbende været anvendt af indklagede og indklagedes familie til e-mails/e- mailadresser og indklagede har endvidere konkrete planer om at udvikle et ”familie-site”, til brug for indklagedes familie med informationer om slægten ”Bendixen”. Indklagede er barn af Kirsten og Leif Bendixen (Bilag A – personattes• og er født Allan Bendix Bendixen, men ændrede i forbindelse med ægteskab (Bilag B – vielsesattes• den 2. september 2006 navn til Allan Udengård Bendix. Det skal i den forbindelse bemærkes at ”Bendixen” bæres af mindre end 2000 personer (Bilag C – Danmarks Statisti• og således er et beskyttet efternavn jf. navneloven § 3, stk. 1. Indklagede kan jf. navneloven § 4, stk. 1, nr.til hver en tid tage efternavnet ”Bendixen” fordi efternavnet tidligere har været indklagedes efternavn. Indklagede har stiftet og ejer sammen med sin bror – Stig Bendixen - IT-virksomheden ITAVIS ApS. Indklagede stiftede ITAVIS ApS den 14. april 2002 og indklagede hed på daværende tidspunkt Allan Bendix Bendixen, jf. udskrift fra Erhvervsstyrelsen (Bilag D). Klager anfører at ”tiden er løbet fra neon-lyskilden” og at navnet således ikke længere er aktuelt for virksomheden, som ifølge deres hjemmeside beskæftiger sig med skilte (Bilag E – screenshot fra bendixenneon.dk). Indklagede anbefaler på den baggrund, at et domænenavn som f.eks. bendixen-skilte.dk i langt højere grad vil være relevant for klagers virksomhed. Dette domænenavn er desuden – i skrivende stund – tilgængeligt ifølge opslag på dk-hostmaster.dk. Klager anfører at være kendt som ”Bendixen”, men dette fremstår imidlertid udokumenteret. Således giver en simpel Google-søgning på ”Bendixen” først og fremmest resultater der peger på en guldsmed, en fiskehandel samt danseinstruktør Britt Bendixen (se Bilag F). Først på side af Google-søgningen fremkommer link til klager (Bilag G). Indklagede kan konstatere at der er en række øvrige virksomheder, der har domænenavne der indeholder ”Bendixen”. Til eksempel: www.bendixen-thisted.dk (guldsmed og urmage• www.bendixen-fiskehandel.dk (fiskehande• www.vvs-bendixen.dk (blikkenslage• www.bobendixen.dk (design- og livsstilsbuti• Og naturligvis klagerens eget domæne: www.bendixen-neon.dk (skilte). [...] Udgangspunktet for retten til domænenavnet er ”først i tid, bedst i ret”. Indklagede har registreret domænenavnet bendixen.dk den 20. november 1997 og har allerede af den grund ret til domænenavnet. Det gøres gældende at indklagede ikke krænker klagers rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Tværtimod gøres det gældende at ”Bendixen” er et beskyttet efternavn, som virksomheden Bendixen Neon ApS ikke har adkomst til og en registrering af virksomheden under domænenavnet bendixen.dk vil være uberettiget i medfør af navnelovens §og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. domæneloven § 25, stk. 1. Indklagede er født Allan Bendix Bendixen (Bilag A) og har jf. navnelovens § 4, stk. 1, nr.ret til at benytte det beskyttede efternavn ”Bendixen”. Navnet kan ikke tages af klageren jf. navneloven § 3, stk. 1. Interesseafvejningsreglen i domæneloven § medfører heller ikke at klageren har ret til domænenavnet bendixen.dk, først og fremmest fordi klageren driver virksomhed under navnet ”Bendixen Neon ApS” og ikke ”Bendixen”. Som dokumenteret i sagsfremstillingen er der en række virksomheder, der er registreret med ”Bendixen” som en del af domænenavnet og klager har ikke dokumenteret en ”eneret” til ”Bendixen”. Domænenavnet ”bendixen.dk” har endvidere ikke nogen aktuel erhvervsmæssig betydning for klageren. Det gøres gældende at klager, fordi de ønsker at skifte navn, ikke skal have adkomst til et retmæssigt registreret domænenavn og at det vil medføre en fuldstændig urimelig retstilstand, hvis vilkårlige virksomheder, der ønskede et navneskifte, skulle have en ret til at ”plukke” i allerede registrerede domænenavne. Det gøres i den forbindelse gældende at klageren er registreret under virksomhedsnavnet ”Bendixen Neon ApS” og ikke ”Bendixen”. Praksis fra domæneklagenævnet viser (f.eks. sag nr. 2010-0161 ”Nemid.dk”), at det i hensynet til indklagedes interesser skal tillægges væsentlig betydning at indklagede har registreret domænenavnet længe inden, at klager valgte at anvende navnet. Som anført i sagsfremstillingen agter indklagede, i øvrigt sammen med sin bror Stig Bendixen, at anvende domænenavnet til en hjemmeside for familien Bendixen, hvilket er særligt relevant, grundet familiens beskyttede efternavn. Indklagedes interesse i domænenavnet er således større end klagerens, der ikke har nogle dokumenterede rettigheder til navnet ”Bendixen” og i øvrigt har mulighed for at tilrettelægge sit påtænkte navneskifte ud fra andre frie domænenavne.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af sin personattest, hvoraf bl.a. fremgår navnet Allan Udengård Bendix. Af personattesten fremgår det endvidere, at indklagedes forældre begge hedder Bendixen til efternavn. Bilag B er kopi af en vielsesattest, hvor der også fremgår navnet Allan Udengård Bendix. Bilag C er efter det oplyste en udskrift af 18. januar 2019 fra Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.d• vedrørende navnet Bendixen. Ifølge udskriften var der pr. 1. januar 2019 i alt 1.848 personer i Danmark, som bærer efternavnet Bendixen. Bilag D er en udskrift af 17. januar 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende selskabet ITAVIS ApS (CVR-nummer 26583756) med startdato den 12. april 2002. Af udskriften fremgår bl.a., at stifter er Allan Bendix Bendixen, som også indgår i selskabets direktion. Bilag E er efter det oplyste et skærmprint af 17. januar 2019 fra hjemmesiden under domænenavnet ”bendixen-neon.dk”. Bilag F og G er efter det oplyste to udskrifter af 17. januar 2019 fra en søgning i Google (www.google.d• på ”Bendixen”. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: ”Nedenfor er vores kommentarer med udgangspunkt i indklagedes svarbrev. Vores kommentarer er markeret med fed skrift. ”Indklagede har registreret domænenavnet bendixen.dk den 20. november 1997.” Domænet er efterår ikke blevet taget i brug endnu som hjemmeside. ”Indklagede registrerede i sin tid domænenavnet med henblik på at anvende domænet til e-mail og til brug for bl.a. hjemmeside og serverlogin. Domænenavnet har løbende været anvendt af indklagede og indklagedes familie til e-mails / e-mail adresser.” Indklagede og sin familie kan gives tilladelse til fortsat at kunne anvende domænet bendixen.dk til sine e-mails. Det ser vi ikke som et problem. Der kan teknisk videresendes til et nyt domæne f.eks. bendixen- slægten.dk. ”og indklagede har endvidere konkrete planer om at udvikle et ”familie-site”, til brug for indklagedes familie med informationer om slægten ”Bendixen”. Kunne det tænkes at domænet Bendixenslægten.dk var ledigt? Domænet ville i langt højere grad være relevant for et ”familie site”. ”Indklagede er barn af Kirsten og Leif Bendixen (Bilag A – personattes• og er født Allan Bendix Bendixen, men ændrede i forbindelse med ægteskab (Bilag B – vielsesattes• den 2. september 2006 navn til Allan Udengård Bendix. ” Det understreger at vigtigheden af navnet ”Bendixen” hos indklagede ikke er stor. [...] ”Klager anfører at ”tiden er løbet fra neon-lyskilden” og at navnet således ikke længere er aktuelt for virksomheden, som ifølge deres hjemmeside beskæftiger sig med skilte (Bilag E – screenshot fra bendixenneon.dk).” BENDIXEN NEON producerer også facadebeklædning, lamper, kreative kunstværker for kunstnere og mange andre produkter, som ikke indbefatter ”skilte”. Vi ønsker ikke at låse os fast på en branche eller produktgruppe. ”Indklagede anbefaler på den baggrund, at et domænenavn som f.eks. bendixen-skilte.dk i langt højere grad vil være relevant for klagers virksomhed.” Vi ønsker ikke med vores navneskifte at låse os fast i en bestemt branche eller produktgruppe, da virksomheden også har vigtige kunder uden for skiltebranchen. [...] ”Klager anfører at være kendt som ”Bendixen”, men dette fremstår imidlertid udokumenteret.” Nej det kan ikke påvises, at vi (ved en googlesøgning på ”Bendixen”) kommer frem som den første. Men det vil vi rigtig gerne gøre i fremtiden. På vores virksomheds facade står der kun ”Bendixen” og det har der gjort siden 1967, hvor virksomheden flyttede til nuværende lokation. Se bilag [...] Navnet kan ikke tages af klageren jf. navneloven § 3, stk. 1. ”Bendixen Neon” grundlægger og ejer gennemår hed Poul Erik Bendixen. Se bilagog derfor mener vi at være ligeså berettiget til at bruge navnet ”Bendixen”. [...] ”Domænenavnet ”bendixen.dk” har endvidere ikke nogen aktuel erhvervsmæssig betydning for klageren.” Vi er uenige i denne påstand. Vi betragter os selv som ”Bendixen”. Der er drevet virksomhed iår med dette navn involveret. Den langeårs historie (se bilag 5) er en af vores vigtigste konkurrenceparameter . Vi har opbygget et brand der forbindes med høj kvalitet, og den lange historie understreger vores seriøsitet, herunder seriøsiteten af anvendelsen af navnet. Vi er leverandør til nogle af Danmarks største virksomheder, som vælger os for vores gode navn og ry. Modsat andre som fravælger navnet. [...] Det er vigtig for vores virksomhed at have et ”let” domænenavn og ikke fastlægge os på produkter og brancher. Da vores verden som ”flexibel producent” af specialløsninger til både skiltebranche, inventarbranchen med flere, anser vi det meget sandsynligt, at blive fravalgt til visse projekter, hvis vi vælger mere til navnet end ”Bendixen” ”Bendixen” er vores DNA og står for os for høj kvalitet og dansk produktion. Det må være mere vigtigere, at en dansk erhvervsvirksomhed gennemår, kan underbygge sin strategi, og de medfølgende arbejdspladser, end at ”Bendixen slægten” har domænet ”www.bendixen.dk” kontra ”www.bendixen-slægten.dk” Vi kan ikke følge indklagede har større interesse end os i domænet www.bendixen.dk. [...] Vi vil påpege, at hvis indklagede er meget interesseret i sin slægt, og ønsker at udvikle et website til der hørende information, undrer det os, at han fravælger efternavnet Bendixen, samt at der er gået over år uden sitet er online. Desuden vil vi påpege, at der findes udmærkede websites som opfylder alle behov for at oplyse om familie stamtræ o.l. Det skal videre bemærkes, at vi er i proces med at få ”BENDIXEN” varemærke registreret, se bilagfaktura fra advokatvirksomhed. Hvilket understreger vigtigheden af navnet for os kontra indklagedes interesse.” Som bilag har klageren efter det oplyste fremlagt et foto af klagerens facade, hvor der er påført navnet BENDIXEN. Bilager tilsyneladende kopi af et forord til en bog eller lignende, som dokumenterer at klagerens grundlægger og ejer gennemår hed Poul Erik Bendixen. Bilager kopi af en side til en bog eller lignende vedrørende Bendixens historie. Bilager tilsyneladende en faktura af 5. februar 2019 fra Otello advokatfirma for ansøgningsgebyr samt udarbejdelse og indlevering af varemærkeansøgning. Det kan udledes af bilaget, at varemærkeansøgningen knytter sig til ordmærket ”Bendixen” i EU. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: ”SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING: Klagers replik indeholder mange udokumenterede anbringender, og indklagede ønsker derfor indledningsvist at henlede opmærksomheden på, at indklagede opfylder udgangspunktet for retten til domænenavnet ”først i tid, bedst i ret”, ved at have registreret domænenavnet bendixen.dk allerede den 20. november 1997. Klager gør i sin replik gældende, at klager betragter sig selv som ”Bendixen” og lægger til grund for dette, at der på virksomhedens facade alene står ”Bendixen” hvilket har været tilfældet siden 1967 og at virksomheden igennemår har opbygget et brand baseret på netop dette navn. Via opslag hos DK Hostmaster kan indklagede konstatere, at Bendixen Neon ApS den 27. november 1996 har registreret domænenavnet bendixen-neon.dk (Bilag H – print fra dk- hostmaster.dk), dvs. på et tidspunkt hvor det må antages at domænenavnet bendixen.dk var ledigt. Såfremt det vitterligt er tilfældet at Bendixen Neon ApS først og fremmest har været kendt under navnet ”Bendixen” og virksomheden i øvrigt har identificeret sig med, og været kendt under, dette navn siden 1967, er det påfaldende, at virksomheden ikke registrerede domænenavnet bendixen.dk i 1996. Indklagede gør gældende, at såfremt Bendixen Neon ApS finder det væsentligt at kunne anvende et domænenavn, som er identisk med det navn virksomheden ønsker at markedsføre sig under, må udgangspunktet være, at virksomheden afsøger mulige ledige domænenavne, inden virksomheden træffer beslutning herom. Det gøres gældende at Bendixen Neon ApS ikke har nogen rettigheder til domænenavnet bendixen.dk. Ang. indklagedes brug af bendixen.dk Klager anfører at indklagede siden registreringen af bendixen.dk ikke har taget domænet i brug som hjemmeside. Dette bestrides. Det er således ikke muligt at opdele eller adskille brugen af et domænenavn i f.eks. henholdsvis ”hjemmeside” og ”e-mails” og indklagede anvender netop domænenavnet til e-mails hvorfor domænenavnet konkret er taget i brug. At klager tilbyder at videresende indklagedes e-mails til et andet domæne er, om end teknisk muligt, en IT sikkerhedsmæssig uacceptabel løsning, i det en sådan model i praksis ville give Bendixen Neon ApS en uindskrænket råderet til indklagedes e-mail. Ydermere har indklagede, som anført på svarskriftets side 2, aktuelle og konkrete planer om at anvende bendixen.dk til publicering af et website. At klager tilbyder indklagede fortsat anvendelse af bendixen.dk til brug for e-mail, taler i øvrigt imod klagers påstand om at være særlig kendt under navnet ”Bendixen”, da det i givet fald burde være væsentligt for klager at have adgang til netop e-mailadresser under samme domænenavn, som virksomheden er kendt under. Klager anfører på replikkens sideat domænenavnet ”bendixen-slægten.dk” i langt højere grad ville være relevant for den type website, som indklagede påtænker at publicere. Dette er uden retslig relevans for sagen og klager bestemmer ikke over hvilket domæne indklagede skal bruge. Det bemærkes i den forbindelse, at domænenavne indeholdende særlige danske karakterer, som f.eks. æ, ø og å, helt generelt ikke er anbefalelsesværdige, da de ikke understøttes af alle browsere jf. https://www.dk-hostmaster.dk/da/godkendte-tegn. Ang. navnet Bendixen Klager anfører at fordi indklagede har taget navneskifte i forbindelse med indgåelse af ægteskab, så er vigtigheden af navnet Bendixen ikke stor hos indklagede. Det bestrides at navnet Bendixen skulle være mindre vigtig for indklagede. Indklagede har indgået ægteskab med Heidi Udengård Bendix og i den forbindelse har indklagede sammen med sin ægtefælle valgt deres efternavne. Det hører en svunden tid til, hvor det altid var mandens efternavn, der per automatik blev videreført. Indklagede kan ydermere oplyse, at han har en søn – Rasmus Bendixen (Bilag I – fødsels- og dåbsattes• og som anført på svarskriftets side 2, driver indklagede en IT-virksomhed sammen med sin bror – Stig Bendixen. Navnet Bendixen står således indklagede nært. Klager anfører at virksomheden Bendixen Neon ApS er grundlagt af Poul Erik Bendixen. Dette forhold medfører ikke nogen juridisk adkomst for klager til bendixen.dk. Klager anfører på side i replikken at klager er: ”...ligeså berettiget til at bruge navnet ”Bendixen””. Selv hvis det skulle være tilfældet, at parterne, som anført af klager, har en lige ret til domænenavnet bendixen.dk, vil retten til domænenavnet bendixen.dk, jf. princippet om ”først i tid, bedst i ret”, utvivlsomt skulle tilfalde indklagede. Ang. værdien af bendixen.dk for Bendixen Neon ApS Klager anfører at Bendixen Neon ApS har opbygget et brand med navnet ”Bendixen” og som er forbundet med høj kvalitet og seriøsitet og at det er sandsynligt at klager bliver fravalgt til visse projekter, hvis de hedder noget andet end ”Bendixen”, og at det er vigtigt for klager at have et ”let” domænenavn og ikke lægge sig fast på produkter og brancher. Disse udsagn har ingen retslig relevans og ændrer ikke på at indklagede var ”først i tid, bedst i ret” med hensyn til registreringen af bendixen.dk. Hvis navnet ”Bendixen” vitterligt har haft så stor betydning for klager, så burde klager have registreret domænenavnet bendixen.dk langt tidligere og ikke kun bendixenneon.dk. Det kan i øvrigt dokumenteres at klager i hvert fald siden 6. oktober 1999 har markedsført sig med andet og mere end neon-skilte via hjemmesiden bendixenneon.dk (Bilag J – screenshot fra Internet Wayback Machine). Det fremgår blandt andet at virksomheden allerede på dette tidspunkt beskæftigede sig med butiksindretning, facader m.m. Når virksomheden har udbudt disse produkter mindst siden 1999 via bendixen-neon.dk, tyder det ikke på at klager har ret, når klager anfører at virksomheden bliver fravalgt (alen• på grund af domænenavnet, da klager i så fald langt tidligere burde have forsøgt at indrette sin forretning efter dette vilkår. Klager oplyser at være i proces med at varemærkeregistrere ”Bendixen”. Indklagede skal i den forbindelse blot oplyse at en eventuel varemærkeregistrering af ordmærket ”Bendixen” ikke giver klager en særlig rettighed til domænenavnet bendixen.dk, ikke mindst fordi indklagede gennem sin brug af domænenavnet ikke krænker nogen varemærkerettigheder.” Som bilag H har indklagede fremlagt en udskrift af 7. marts 2019 fra DK Hostmasters WHOIS- database (www.dk-hostmaster.d• vedrørende domænenavnet ”bendixen-neon.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Bilag I er efter det oplyste kopi af en fødsels- og dåbsattest vedrørende indklagedes søn, hvor efternavnet Bendixen er anført. Bilag er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”bendixen-neon.dk”, der tilsyneladende viser hjemmesiden under domænenavnet som lagret den 6. oktober 1999. Sekretariatet har ved opslag den 24. maj 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk- hostmaster.d• konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”bendixen.dk”. Sekretariatet har i samme anledning konstateret, at indklagede under samme bruger-id (AB1416-DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede domænenavn under det .dk- internetdomænet. Ved opslag den 24. maj 2019 på ”bendixen.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at der ikke er lagret nogen hjemmesider i forbindelse med det omtvistede domænenavn. Sekretariatet har ved opslag i CVR-registret den 29. maj 2019 konstateret, at klagerens legale ejere er Knud Ove Kjellerup Holding ApS og Thorbjørn Kjellerup Holding ApS, og at klagerens reelle ejere er Knud Ove Kjellerup og Thorbjørn Duedahl Kjellerup. Ved en søgning i Google (www.google.d• den 24. maj 2019 på ”bendixen” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 565.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte et enkelt af søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterendesøgeresultater vedrørte i overvejende grad konkrete personer med (efter)navnet Bendixen og virksomheder inden for forskellige brancher, hvori Bendixen indgik i virksomhedens navn. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagerens virksomhed blev grundlagt af Poul Erik Bendixen i 1949 i samarbejde med en kollega under navnet Bendixen og Søndergaard, • at klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet BENDIXEN NEON ApS med startdato den 1. februar 1978, • at tiden er løbet fra neonlyskilden, hvorfor betegnelsen ”neon” ikke længere er aktuel for klagerens virksomhed, • at klageren i sin søgen efter et alternativt navn har vurderet, at ”Bendixen”-navnet favner hvad klageren bredt er kendt som i den danske skiltebranche, • at navnet ”Bendixen” således er forbundet med høj kvalitet og kundeservice, hvorfor klageren ønsker at ændre virksomhedens navn til ”BENDIXEN”, • at klageren i den forbindelse er interesseret i at overtage domænenavnet ”bendixen.dk”, som indklagede tilsyneladende ikke anvender, • at indklagede registrerede domænenavnet ”bendixen.dk” i november 1997 ogår efter stadig ikke har taget domænenavnet i brug for en hjemmeside, • at det undrer klageren, at indklagede har fravalgt efternavnet Bendixen, hvis indklagede er så interesseret i navnet, • at det imidlertid ikke har været muligt at komme i dialog med indklagede med henblik på at drøfte en overdragelse af domænenavnet ”bendixen.dk”, • at domænenavnet ”bendixen.dk” er af stor vigtighed for klagerens virksomhed, da domænenavnet vil understøtte strategien om navneskift, • at klageren ikke alene beskæftiger sig med skilte, men også med facadebeklædning, lamper, kreative kunstværker mv., • at klageren således i forbindelse med sit valg af domænenavn ikke ønsker at låse sig fast på en bestemt branche eller produktgruppe, • at indklagede og indklagedes familie kan gives tilladelse til fortsat at kunne domænenavnet ”bendixen.dk” i forbindelse med e-mailkommunikation, • at domænenavnet ”bendixen-slægten.dk” – hvis det er ledigt – i langt højere grad ville være relevant i forhold til indklagedes behov end det omtvistede domænenavn, • at klageren er i en proces med at få ”BENDIXEN” registreret som varemærke i EU, hvilket understreger klagerens interesse i domænenavnet, • at indklagede ikke har en større interesse end klageren i at kunne gøre brug af domænenavnet ”bendixen.dk”, og • at domænenavnet ”bendixen.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede registrerede domænenavnet ”bendixen.dk” den 20. november 1997, • at indklagede registrerede domænenavnet med henblik på at anvende det i forbindelse med e- mailkommunikation og for bl.a. hjemmeside og serverlogin, • at domænenavnet ”bendixen.dk” løbende har været anvendt af indklagede og indklagedes familie til e-mails/e-mailadresser, • at indklagede desuden har konkrete planer om at udvikle et ”familie-site” med informationer om slægten ”Bendixen”, • at indklagede tidligere har båret navnet Allan Bendix Bendixen, men ændrede sit navn i forbindelse med indgåelse af ægteskab i 2006, • at efternavnet ”Bendixen” ifølge oplysninger fra Danmarks Statistik bæres af mindre end 2.000 personer i Danmark, • at der således er tale om et beskyttet efternavn i henhold til navnelovens § 3, stk. 1, og at indklagede til enhver tid kan tage efternavnet Bendixen, jf. navnelovens § 4, stk. 1, nr. 1, • at klageren påstår at være kendt under navnet ”BENDIXEN”, men at dette fremstår helt udokumenteret, • at klageren registrerede domænenavnet ”bendixen-neon.dk” den 27. november 1996, dvs. på et tidspunkt, hvor det må antages at domænenavnet ”bendixen.dk” var ledigt, • at det er påfaldende, at klageren ikke i stedet registrerede domænenavnet ”bendixen.dk”, hvis man vitterligt har været kendt under navnet BENDIXEN, • at klageren ifølge oplysninger på sin hjemmeside beskæftiger sig med skilte, hvorfor et mere oplagt domænenavn for klageren ville være ”bendixen-skilte.dk”, • at dette domænenavn ifølge DK Hostmasters WHOIS-database på nuværende tidspunkt ses at være ledigt, hvorfor klageren med fordel kan registrere domænenavnet, • at klageren driver virksomhed under navnet BENDIXEN NEON ApS og ikke under navnet BENDIXEN, • at det vil skabe en uhensigtsmæssig retstilstand, hvis virksomheder i anledning af navneskift skal kunne ”plukke” allerede registrerede domænenavne, • at der findes en række virksomheder udover klageren, der har registreret domænenavne indeholdende navnet Bendixen, • at udgangspunktet for retten til et domænenavn er princippet først i tid, bedst i ret, hvorfor indklagede allerede af den grund har ret til domænenavnet ”bendixen.dk”, • at indklagede med sin registrering af domænenavnet ”bendixen.dk” ikke krænker klagerens rettigheder, herunder varemærkerettigheder, • at en eventuel varemærkeregistrering af ordmærket ”BENDIXEN” fra indklagedes side ikke giver denne en særlig ret til domænenavnet ”bendixen.dk”, • at det tværtimod forholder sig således, at klagerens anvendelse af domænenavnet ”bendixen.dk” vil indebære en krænkelse af navnelovens § 27, • at der således også vil være tale om en krænkelse af god domænenavnsskik fra klagerens side, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at indklagedes interesse i domænenavnet ”bendixen.dk” må anses for større end klagerens interesse heri, • at klagerens løsning om, at indklagede fortsat kan anvende domænenavnet ”bendixen.dk” i forbindelse med e-mails er uacceptabel, og • at domænenavnet ”bendixen.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”bendixen.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Domænenavnet ”bendixen.dk” er identisk med efternavnet Bendixen, der her i landet bæres af mindre end 2.000 personer og således er beskyttet, jf. navnelovens § 3, stk. 1. Klagenævnet lægger til grund at indklagede – som efter det oplyste tidligere har båret efternavnet Bendixen – må anses for berettiget til at tage Bendixen som efternavn (igen), jf. navnelovens § 4, stk. 1, nr. 1. Indklagedes opretholdelse af registreringen og brug af det omtvistede domænenavn findes således at være retmæssig efter de navneretlige regler. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• under navnet BENDIXEN NEON ApS med startdato den 1. februar 1978 og at klageren beskæftiger sig med skilte, facadebeklædning, lamper mv. Endvidere fremgår, at klageren på nuværende tidspunkt gør brug af bl.a. domænenavnet ”bendixen-neon.dk” i forbindelse med markedsføring af sin virksomhed. Klageren har over for klagenævnet anført bl.a., at tiden er løbet fra neonlyskilden, hvorfor betegnelsen ”neon” ikke er længere beskriver karakteren af klagerens virksomhed. Klageren påtænker derfor at ændre selskabsnavnet i overensstemmelse hermed. Af samme grund ønsker klageren at få overdraget domænenavnet ”bendixen.dk” til sig med henblik på at kunne gøre brug af dette domænenavn. Klagenævnet bemærker i denne forbindelse, at klagerens virksomhed oprindelig er grundlagt af Poul Erik Bendixen under navnet ”Bendixen Neon ApS”, og at virksomheden er videreført af klager under dette navn. Klagers virksomhed er dog efter det oplyste ikke for øjeblikket ejet af personer, som tilhører slægten Bendixen, og der foreligger ingen aftale mellem klager og medlemmer af indklagedes slægt om brugen af navnet Bendixen. Ud fra det oplyste må det således lægges til grund, at klager har overtaget den klagende virksomhed med det til virksomheden hørende virksomhedsnavn, som i Erhvervsstyrelsen er registreret som ”Bendixen Neon ApS”. Klagers adkomst til at benytte virksomhedsnavnet ”Bendixen Neon ApS” indebærer ikke i sig selv en fortrinsret til også at gøre brug af betegnelsen ”Bendixen”, selv om denne udgør den karakteristiske del af navnet. Nævnet finder det endvidere ikke godtgjort, at betegnelsen ”Bendixen” af klager er indarbejdet som betegnelse for klager eller klagers produkter i en sådan grad, at betegnelsen i almindelighed vil blive opfattet som en reference til klagers virksomhed og produkter. Da klageren således ikke på det foreliggende grundlag ses at have en selvstændig adkomst til at benytte det beskyttede efternavn Bendixen i isoleret form som navn på sin virksomhed eller på anden måde, finder Klagenævnet ikke at klager har dokumenteret at have en relevant interesse i at overtage det omtvistede domænenavn. Da indklagede ikke i øvrigt ses at handle på en måde, som er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik træffer nævnet følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, BENDIXEN NEON ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.