Afgørelse

functional.dk

Functional Supply A/S

MOD

Thomas Gregersen

26. april 2019


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”functional.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Navnet "Functional" er varemærkeregistret. (Se bilag 3.) Ordet "Functional" har ingen tråd til det nuværende indhold på functional.dk. Functional.dk indeholder kun et forside billede uden funktion eller kontaktoplysninger. (Se bilag 1) Vi har forsøgt at skabe dialog med indehaveren flere gange, omkring overdragelsen og finde en fælles løsning, desværre uden succes. Se følgende historik. Historik 6/12 2018 - Telefon Vi havde en snak med ejeren af Functional.dk Thomas Gregersen d. 6/12 2018, hvor han kategorisk afviste at overdrage domænet. 10/12 2018 - Telefon/SMS Vi forsøgte at genoptage kontakten per telefon samt SMS d. 10/12 2018, desværre uden held. 12/12 - Telefon Vi fik fat i ham igen, da vi ringede fra et andet telefonnummer. Han var stadig afvisende, men vi kunne sende ham en email med et tilbud, som kompentation for overdragelsen. Men afsluttede med at sige, at han stadig var afvisende. 13-12 Vi har nu valgt, at indsende en klage til klagenævnet for domænesager, da vi ikke har kunne få domænet overdraget. ... Vores virksomhed Functional Supply har eksisteret siden 2017 og har fået en rigtig god start inden for salg af kostilskudsprodukter til detailhandlen og fitnesscentre via vores varemærkeregistret navn ”Functional”. Vi ønsker derfor at udvide vores kundesegment, ved etablering af en e-handelsplatform, som senere skal ekspanderes til udlandet. Vi har derfor i første omgang, stærkt brug for domænet functional.dk da det er domænet, som kunderne vil forvente at finde os på i Danmark. Derudover består den nuværende side på Functional.dk af et meget sparsomt indhold, som den vedhæftede dokumentation vil påpege. (Se bilag 1) B.la. bliver man mødt på Functional.dk af et enkelt billede, som hverken linker til indhold på siden eller består af kontaktoplysninger. Derfor tyder alt på, at domænet ikke har et egentligt formål. Vi har dog kunne komme ind bag om forsiden, ved gå en alternativ vej via Google og søge på ordet Functional". Hvilket mere tyder på en indekseringsfejl fra ejerens side, da selve forsiden er tom for indhold på Functional.dk” Alt indhold i sidens hovedmenu (Se bilag 1) linker til eksterne kilder og den eneste interne side med indhold, er fraapril 2015. Derudover kan vi heller ikke se relevansen mellem ordet Functional og sidens indhold, samt ejerens tilknytning til det engelsk navn ”Functional”.” Bilag er et dokument med angivelse af de informationer, der kan findes i forbindelse med forskellige typer af søgninger relateret til domænenavnet ”functional.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren den 12. december 2017 fik registreret et figurmærke, der består af betegnelsen ”functional” i en særlig skriftmæssig udformning som EU-varemærke i vareklasserne 3, 5, 18, 25, 28, 29, 30, 32,og 43. Ved opslag på domænenavnet ”functional.dk” har sekretariatet den 25. marts 2019 taget følgende kopi: Ved opslag den 31. marts 2019 på internetadressen ”http://functional.dk/CV.php ” fremkommer en personlig hjemmeside for indklagede, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopier: Det fremgår af hjemmesiden, at indklagede er uddannet i informationsvidenskab, og der er endvidere angivet bl.a. følgende: ”Mine faglige interesser ligger indenfor programmering samt udvikling og design af IT, med brugerinvolvering, brugervenlighed og øget forståelse for brugerdomænet i fokus. Med tiden skulle dette også gerne smitte af på udformningen af mit website: www.functional.dk” Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der den 11. februar 2015 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”functional.dk”: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, hvis navn er ”Functional Supply”, har eksisteret siden 2017 og beskæftiger sig med salg af kosttilskud til detailhandlen og fitnesscentre under brug af forretningskendetegnet ”Functional”, • at klageren har stiftet varemærkeret til betegnelsen ”functional”, • at indholdet på domænenavnet ”functional.dk” ikke har nogen forbindelse til ordet ”functional”, • at hjemmesiden på domænenavnet ”functional.dk” ikke linker til indhold eller indeholder kontaktoplysninger, og at domænenavnet tilsyneladende ikke har et egentligt formål, • at klageren har haft kontakt med indklagede med henblik på overtagelse af domænenavnet ”functional.dk”, men indklagede var afvisende over for en overdragelse, og • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”functional.dk” til en e-handelsplatform, som senere skal ekspandere til udlandet. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på baggrund af sagens oplysninger må antages, at domænenavnet ”functional.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”functional.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, hvis navn er Functional Supply A/S, har fået registreret en figurlig udformning af betegnelsen ”functional” som EU-varemærke i en række forskellige vareklasser. Klageren har oplyst at ville anvende domænenavnet ”functional.dk” til en e-handelsplatform, som senere skal ekspandere til udlandet. På den anført baggrund finder klagenævnet, at klageren må anses for at have en naturlig interesse i domænenavnet ”functional.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”functional.dk” indeholder det almindelige engelske ord ”functional”, som bl.a. kan betyde funktionel, praktisk og hensigtsmæssig, og som også i Danmark må anses for at have en generisk betydning. Derfor kan mange andre end sagens parter have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede for øjeblikket bruger domænenavnet ”functional.dk” til en personlig hjemmeside og også tidligere har anvendt domænenavnet til dette formål. Det fremgår endvidere, at indklagede er uddannet i informationsvidenskab og har faglige interesser, der vedrører programmering samt udvikling og design af IT med brugerinvolvering, brugervenlighed og øget forståelse for brugerdomænet i fokus. Klagenævnet finder, at en hjemmeside, der beskæftiger sig med indklagedes faglige interesser, er egnet til at afspejle signalværdien af domænenavnet ”functional.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”functional.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”functional.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Functional Supply A/S, medhold. 8Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.