Afgørelse

hcafestfyrvaerkeri.dk

H.C. Andersen Festfyrværkeri ApS

MOD

Henri Drenck

16. maj 2019


Påstande:

Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”hcafestfyrvaerkeri.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”H.C. Andersen Festfyrværkeri er en virksomhed som sælger fyrværkeri en gros i alle henseender. – Virksomhedens kunder er blandt andet Stark, Bygma og Dagrofa m.m. H.C. Andersen Festfyrværkeri er et registeret varemærke. – Registreringen er foretaget hos Patent- og Varemærkestyrelsen i år 2012. H.C. Andersen Festfyrværkeri er en del af en koncern hvori virksomhedsnavnene H.C. Andersen Fyrværkeri samt H.C. Andersen Festfyrværkeri er registeret hos Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) under cvr. nr. 27412793 samt cvr. nr. 20829737. H.C. Andersen Festfyrværkeri anvender domænenavnet www.hcaf.dk. H.C. Andersen Festfyrværkeri er ligeledes registeret hos flere myndigheder herunder Sikkerhedsstyrelsen til, at lovligt at kunne importere og videre sælge fyrværkeri en gros. – Vores produkter bliver påført egne firma oplysninger med henblik på en eventuel markedsovervågning. – En sådan overvågning skal medvirke til, at forbrugere ikke udsættes for farlige eller ulovlige produkter. – Dette er obligatorisk krav i forhold til fyrværkeri lovgivningen. Når andre virksomheder anvender H.C. Andersen Festfyrværkeri i markedsføring øjemed kan nemt skade vores forretningsgrundlag samt forvirre forbrugeren. Vi på nuværende allerede har konstateret forvirring hos kunder. ... Følgende tekster fremgår ligeledes på www.hcafestfyrvaerkeri.dk ”Vi er H.C. Andersen Festfyrværkeri” Det er vores overbevisning, at anklagedes domænenavn www.hcafestfyrvaerkeri.dk åbenlyst kan forveksles med www.hcaf.dk. Det bemærkes at www.hcafestfyrvaerkeri.dk oplyser at ejerskabet for websitet er ”H.C. Andersen Festfyrværkeri med cvr. nr. 13725403” – Oplysningerne hertil er et enkeltmandsfirma med navnet: ”HENRI DRENCK”. Vi mener at indklagedes anvendelse af domænenavnet https://hcafestfyrvaerkeri.dk strider mod god domænenavnsskik, idet det forvirrer forbrugerne. Ligeledes er det vores overbevisning, at der foreligger en væsentlig lighed mellem domænenavnene, samt indklagede bevist prøver at profitere på vores brand samt markedsposition da indklagede sælger sammenfaldende produkter.” Som bilagoghar klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren den 26. juni 2017 ændrede navn fra ”Retail Denmark ApS” til ”H.C. Andersen Festfyrværkeri ApS” og fik registreret bl.a. binavnet ”H.C. Andersen Fyrværkeri ApS”. Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagedes enkeltmandsvirksomhed. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende ”H.C. Andersen Festfyrværkeri - Lager ApS”, som er tilknyttet klageren. Bilager kopi af udateret brev fra klagerens advokat til indklagede, hvori det gøres gældende, at indklagedes brug af bl.a. domænenavnet ”hcafestfyrvaerkeri.dk” krænker klagerens rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Indklagede har siden 1989 drevet virksomhed med fremstilling og salg af fyrværkeriprodukter, og har altid anvendt det samme CVR nr. 13725403. Henri Drenck har altid anvendt navnet H. C. Andersen Fyrværkeri for sin virksomhed. I begyndelsen af 1990 ́erne begyndte han at anvende navnet H. C. Andersen Festfyrværkeri og stiftede et selskab med dette navn. I 2004 lukkede H. C. Andersen Festfyrværkeri A/S efter en konkurs, men indklagede drev sin personligt ejede virksomhed videre i samme CVR nr., stadig med salg af festfyrværkeri, og stadig med benyttelse af navnet H. C. Andersen Fyrværkeri. I 2011 indgik indklagede et samarbejde med Ulrik Nielsen vedrørende salg af nytårsfyrværkeri, men samarbejdet ophørte efter nytåret 2012/2013. Efterfølgende er Ulrik Nielsen begyndt at markedsføre og sælge festfyrværkeriløsninger i regi af selskabet Retail Danmark ApS 27412793, der den 26/6 2017 ændrede navn til H. C. Andersen Festfyrværkeri ApS. Klageren benytter, og har i en årrække benyttet sig af et forretningskendetegn, der er egnet til at fremkalde forveksling med indklagedes virksomhed, specielt når de tilbyder samme produkter og service. Idet indklagede gennem en årrække stiltiende har accepteret klagers brug af H.C. Andersen- navnet, accepterer indklagede, at han ikke kan fremsætte indsigelser mod klageres fortsatte anvendelse af navnet. Der er ingen tvivl om, at indklagedes brug af H. C. Andersen navnet er langvarigt og må betragtes som såvel et indarbejdet varemærke for hans virksomhed som et pseudonym for indklagede. ... Markedsføringslovens § indebærer, at forretningskendetegn og alt hvad der med rimelighed kan opfattes som et kendetegn for en bestemt virksomhed, herunder hvad der er af publikum og eller konkurrenter opfattes som synonym med en virksomhed, er beskyttet mod andres uberettigede brug af forretningskendetegnet. Det gøres derfor gældende, at klagers brug af H. C. Andersen-navnet i princippet strider mod indklagedes rettigheder, idet indklagede må siges at være synonym med navnet H. C. Andersen Fyrværkeri. Vedrørende brugen af domænenavnene; hcafestfyrvaerkeri.dk, hcafestfyrværkeri.dk, hcafyrvaerkeri.dk, hcafyrværkeri.dk og hcafyrvaerkeri.dk kan klageren som indehaver af et yngre varemærke, jfr. varemærkelovens § 10, jfr. §§og 9, ikke forbyde indklagede brugen af et ældre varemærke. Indklagede optræder derfor ikke illoyalt ved at anvende domænenavnene, hcafestfyrvaerkeri.dk, hcafestfyrværkeri.dk, hcafyrvaerkeri.dk, hcafyrværkeri.dk og hcafyrvaerkeri.dk. Det er ikke i strid med god domænenavnsskik, jfr. Lov om Internetdomæner § 25, stk. 1, når man tager i betragtning hvor længe indklagedes virksomhed i branchen har været kendt under H. C. Andersen Fyrværkeri mm. Historisk må det anføres, at navnet H. C. Andersen tilhører indklagede, og det vil være misvisende for ham at kalde sig noget andet. Indklagedes kunder kender ham og hans forretning under navnet H. C. Andersen, hvilket vil betyde at Henri Drenck vil miste kunder hvis han efter så mange år skal kalde sin virksomhed noget andet.” Ved brev af 1. december 2017 anmodede indklagedes advokat Klagenævnet for Domænenavne om, at sagen måtte sættes i bero på grund af en verserende retssag mellem parterne vedrørende rettighederne til kendetegnet ”H.C. Andersen Fyrværkeri”. Ved brev af 11. januar 2018 meddelte klagenævnets sekretariatet sagens parter, at klagenævnets formand havde besluttet at udsætte klagesagen, indtil den verserende retssag mellem sagens parter var endeligt afsluttet. I indklagedes advokats e-mail af 14. december 2018 er bl.a. anført følgende: ”Der er i dag afsagt dom i den verserende sag ved Sø- og Handelsretten. Jeg vedlægger kopi af dommen til gennemlæsning. Min klient, i denne sag Indklagede, er blevet frifundet for Klagers påstande, herunder at han skulle "forbydes at benytte domænenavnene hcafestfyrvaerkeri.dk, hcafestfyrværkeri.dk, hcafyrvaerkeri.dk, hcafyrværkeri.dk og hcstvveerkeri.dk". Ligeledes er Indklagede frifundet for at skulle "tilpligtes at overdrage domænenavne hcafestfyrvaerkeri.dk, hcafestfyrvaerkeri.dk, hcafestfyrværkeri.dk, hcafyrvaerkeri.dk, hcafyrværkeri.dk og hcafyvaerkeri.dk' til Klager.” Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet konstateret, at klageren den 15. juni 2012 fik registreret følgende figurmærke i vareklasse for bl.a fyrværkerigenstande, jf. bilag 1: Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”hcaf.dk” har sekretariatet den 16. april 2019 taget følgende kopi: Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”hcafestfyrvaerkeri.dk” har sekretariatet den 16. april 2019 taget følgende kopier, jf. bilagog 3: I sin dom af 14. december 2018 lægger Sø- og Handelsrettens til grund, at der ved klagerens køb af samtlige anparter i selskabet ”Fyrværkerifabrikken Jylland ApS” af indklagede ikke skete nogen overdragelse af et ”H.C. Andersen”-navn, og at navnet var uomtalt i salgsaftalen. Navnet var således ikke en del af det registrerede navn på det overdragne selskab eller et registreret binavn i dette, og der forelå ikke oplysninger om, at selskabet på overdragelsestidspunktet på andet grundlag skulle have været indehaver af nogen rettighed til en sådan betegnelse. Under parternes samarbejde fik klageren i 2012 registreret figurmærket ”H.C. Andersen Festfyrværkeri” i klasse 13, og indklagede, der måtte antages at være blevet gjort bekendt med registreringen, rejste ikke indsigelser herimod. Sø- og Handelsretten lægger endvidere til grund, at indklagedes festfyrværkerivirksomhed har fundet sted under anvendelse af navnet ”H.C. Andersen Fyrværkeri”/”H.C. Andersen Festfyrværkeri” gennem en årrække forud for klagerens køb i 2011 af selskabet ”Fyrværkerifabrikken Jylland ApS”, og at indklagede også har benyttet betegnelsen under parternes samarbejde og tillige efter ophøret af dette samarbejde. Sø- og Handelsretten finder det ubetænkeligt at fastslå, at indklagede har gjort en sådan brug af betegnelsen ”H.C. Andersen Fyrværkeri”, at han på tidspunktet for overdragelsen af selskabet ”Fyrværkerifabrikken Jylland ApS” havde opnået en kendetegnsret til betegnelsen i henhold til varemærkeloven og markedsføringsloven. Da der ikke skete en overdragelse af retten til kendetegnet i forbindelse med salget af selskabet, og da indklagedes rettigheder ikke kan anses at være bortfaldet på andet grundlag, består indklagedes kendetegnsretlige beskyttelse af betegnelsen fortsat. På den anførte baggrund kunne Sø- og Handelsretten ikke give klageren medhold i, at bl.a. domænenavnet ”hcafestfyrvaerkeri.dk” skulle overdrages til klageren. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er er en virksomhed, som sælger fyrværkeri en gros, • at klageren i 2012 fik ”H.C. Andersen Festfyrværkeri” registreret som varemærke, • at klageren har fået virksomhedsnavnene ”H.C. Andersen Fyrværkeri” og ”H.C. Andersen Festfyrværkeri” registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, • at klageren anvender domænenavnet ”hcaf.dk”, • at klageren er registreret hos flere myndigheder, herunder Sikkerhedsstyrelsen, til lovligt at kunne importere og videresælge fyrværkeri en gros, • at når andre virksomheder anvender betegnelsen ”H.C. Andersen Festfyrværkeri” i markedsføring, kan det skade klagerens forretningsgrundlag samt forvirre forbrugeren, • at klageren allerede har konstateret forvirring hos kunderne, • at indklagede på sin hjemmeside på domænenavnet ”hcafestfyrvaerkeri.dk” har anført teksten: ”Vi er H.C. Andersen Festfyrværkeri”, • at det på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”hcafestfyrvaerkeri.dk” oplyses, at hjemmesidens ejer er ”H.C. Andersen Festfyrværkeri med cvr. nr. 13725403”, mens dette cvr. nr. i virkeligheden henviser til en enkeltmandsvirksomhed med navnet ”HENRI DRENCK”, • at indklagedes domænenavn ”hcafestfyrvaerkeri.dk” åbenlyst kan forveksles med klagerens domænenavn ”hcaf.dk”, • at indklagede bevidst prøver at lukrere på klagerens brand og markedsposition, da indklagede sælger produkter af sammen art som klageren, og • at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”hcafestfyrvaerkeri.dk” strider mod god domænenavnsskik.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden 1989 har drevet virksomhed med fremstilling og salg af fyrværkeriprodukter og i forbindelse hermed altid har anvendt navnet ”H. C. Andersen Fyrværkeri”, • at indklagede i begyndelsen af 1990 ́erne begyndte at anvende navnet ”H.C. Andersen Festfyrværkeri”, • at indklagede i 2011 indgik et samarbejde med klagerens ejer vedrørende salg af nytårsfyrværkeri, men at samarbejdet ophørte efter nytåret 2012/2013, • at klagerens ejer efter samarbejdsforholdets ophør begyndte at markedsføre og sælge festfyrværkeriløsninger gennem selskabet Retail Danmark ApS, der den 26. juni 2017 ændrede navn til H. C. Andersen Festfyrværkeri ApS, • at indklagedes brug af H. C. Andersen-navnet er langvarigt og må betragtes som et indarbejdet varemærke for hans virksomhed, • at klageren i en årrække har benyttet sig af et forretningskendetegn, der er egnet til at fremkalde forveksling med indklagedes virksomhed, • at indklagede gennem en årrække stiltiende har accepteret klagers brug af H.C. Andersen- navnet, • at klageren som indehaver af et yngre varemærke, jf. varemærkelovens § 10, jf. §§og 9, ikke kan forbyde indklagede brugen af et ældre varemærke, og • at indklagede ikke optræder illoyalt ved bl.a. at anvende domænenavnet ”hcafestfyrvaerkeri.dk”, og derfor heller ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domæneloven § 25, stk. 1.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende:
at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”hcafestfyrvaerkeri.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren fik den 15. juni 2012 registreret et varemærke med en figur, der indeholder betegnelsen ”H.C. Andersen Festfyrværkeri”. Klageren ændrede endvidere den 26. juni 2017 navn til ”H.C. Andersen Festfyrværkeri ApS” og fik registreret binavnet ”H.C. Andersen Fyrværkeri ApS”. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren markedsfører sig under betegnelsen ”H.C. Andersen Festfyrværkeri” bl.a. på sin hjemmeside på domænenavnet ”hcaf.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”hcafestfyrvaerkeri.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Sø- og Handelsretten har i sin dom af 14. december 2018 lagt til grund, at indklagede har markedsført sin festfyrværkerivirksomhed under anvendelse af navnet ”H.C. Andersen Fyrværkeri”/”H.C. Andersen Festfyrværkeri” gennem en årrække forud for 2011 og finder det ubetænkeligt at fastslå, at indklagede har gjort en sådan brug af betegnelsen ”H.C. Andersen Fyrværkeri”, at han i 2011 havde opnået en kendetegnsret til betegnelsen i henhold til varemærkeloven og markedsføringsloven. Da der ikke skete er en overdragelse af retten til kendetegnet, og da indklagedes rettigheder ikke kan anses at være bortfaldet på andet grundlag, finder Sø- og Handelsretten, at indklagedes kendetegnsretlige beskyttelse af betegnelsen fortsat består. Der er ikke for Klagenævnet for Domænenavne fremkommet oplysninger, der giver grundlag for en anden vurdering af indklagedes berettigelse til kendetegnet ”H.C. Andersen Fyrværkeri”/”H.C. Andersen Festfyrværkeri”. På det anførte grundlag finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”hcafestfyrvaerkeri.dk”. Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”hcafestfyrvaerkeri.dk”. Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, H.C. Andersen Festfyrværkeri ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.