Afgørelse

nokas.dk

Norsk Kontantservice (NOKAS) AS

MOD

Spin Invest AS

16. april 2010


Påstande:

Klagerens påstand Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”nokas.dk” til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”nokas.dk” slettes. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et norsk selskab, som leverer ydelser indenfor kontanthåndtering, herunder opbevaring, behandling, distribution, opgørelse, rapportering, transport og automatdrift. Klageren havde i 2008 en omsætning på NOK 459 mio. I klageskriftet har klageren bl.a. anført følgende: ”Selskapet er også nå etablert med egne heleide datterselskaper i Sverige og Danmark, og arbeider for å legge grunnlaget for en nordisk ekspansjon i tråd med strategisk plan 2008-2010. Det danske datterselskapet, NOKAS (Danmar• A/S ble stiftet 7. juli 2009. Selskapets vedtektsfestede formål er kontanthåndtering og dermed beslektet virksomhet.” Som bilag har klageren fremlagt CVR udskrift for NOKAS (Danmar• A/S, hvoraf fremgår at selskabet er stiftet 7. juli 2009. Stifteren af selskabet er klageren. Videre har klageren anført følgende: ”Ordet ”nokas” er et distinktivt og særpreget kortnavn for Norsk Kontantservice. Ordet har ingen betydning ut over dette. I Norge er ordet heller aldri brukt på annen måte enn som henvisning til Norsk Kontantservice sin virksomhet. Søkeordet ”nokas” på google.no gir så godt som utelukkende treff som er relatert til klagers virksomhet. NOKAS har, fra stiftelsen i 2001, benyttes betegnelsen NOKAS for sin virksomhet. Dette er skjedd både internt og eksternt. NOKAS er benyttet også i officielle sammenhenger, for eksempel gjennom de offentlig tilgjengelige årsrapporterne. [...] NOKAS, både ordmerket og logoen, er også benyttet på brevpapir, visittkort og lignende. I alle fall fra 2004 var NOKAS rettighetshaver til ordmerket ”nokas” gjennom innarbeiding. Særlig etter den massive publisiteten etter det såkaldte NOKAS-ranet i 2004, har ordet ”nokas” vært uløselig forbundet med NOKAS.” Som bilaghar klageren fremlagt artikel fra Wikipedia.no om NOKAS røveriet, der fandt sted den 5. april 2004. Som bilaghar klageren desuden fremlagt norsk varemærkeregistrering nr. 249794 for NOKAS for varer i klasse 36, og 45. Desuden er fremlagt norsk varemærkeansøgning nr. 200902568 for NOKAS for varer i klasse 9, 36, 38,og 45, samt norsk varemærke ansøgning nr. 200902567 for NOKAS NEMSYS for varer i klasse 9, 36, 38,og 45. Som bilager fremlagt EU varemærkeansøgninger nr. 008158289 og 008158263 for NOKAS og NOKAS NEMSYS for varer i klasse 9, 36, 38, og 45. Sekretariatet har ved opslag i EU’s varemærkedatabase den 27. marts 2010 konstateret at Nokia Corporation har nedlagt indsigelse mod begge disse EU varemærkeansøgninger. Klageren har desuden oplyst, at der har været forudgående kontakt mellem parterne omkring domænenavnet ”nokas.dk”. Som bilag er fremlagt e-mail af 24. august 2009 fra indklagede til klageren, hvor bl.a. følgende fremgår: ”Etter å ha sjekket hva som ble tilbudt til dere sist vi snakket sammen, har jeg nå revurdert mitt tilbud. Jeg kan tilby dere følgende domener: * nokas.se * nokas.de * nokas.dk Disse domenene kan jeg tilby dere samlet for kr. 200.000,-” Som bilag har klageren fremlagt dennes advokats svar af 1. september 2009, hvoraf bl.a. følgende fremgår: ”Norsk Kontantservice har grunn til at å tro at du ikke har noen rettigheter eller legitime interesser i nokas. Det er videre grunn til å tro at domenenavnene ble registrert kun for å videreselge disse til Norsk Kontantservice, jf. din e-post av 24. august. Registreringen har dermed skjedd i ond tro, og er klart til fortrengsel for rettighetshavers legitme bruk av domenenavnene. Vi ber derfor om at domenenavnene blir overført vederlagsfritt til vår klient.” Klageren har oplyst, at indklagede den 9. september 2009 telefonisk meddelte klageren, at domænenavnet var blevet overdraget til et internationalt selskab. Indklagede svarede dog skriftligt ved brev af 10. september 2009, som er fremlagt som bilag 17, hvoraf følgende bl.a. fremgår: ”Vårt datterselskap, som er under etablering, har som formål å benytte seg af domenene til et produkt som skal lanseres i hele Europa. Av den grunn fortsetter vi vår fremdrift i dette prosjektet, da navnet Nokas ikke på noen måte er varemerkeregistrert i EU.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift af 14. september 2009 fra ”nokas.dk”. Udskriften viser en hjemmeside uden aktivitet. Sekretariatet har ved opslag på ”nokas.dk” den 1. oktober 2009 taget følgende kopi: Denne kopi er i overensstemmelse med den af klageren fremlagte udskrift. Indklagede er et norsk selskab stiftet 18. oktober 2005. I sit svarskrift anfører indklagede, at klagerens virksomhed henvender sig til erhvervsdrivende, mens indklagedes virksomhed henvender sig til forbrugere. Desuden har indklagede oplyst, at denne i 2007 indledte et projekt med etablering af automater til udstedelse af gavekort. Om dette har indklagede bl.a. anført følgende: ”Spin Invest AS registrerte domenene i 2007 kort etter at den først avtalen om etablering av nordiske kortautomater ble påbegyndt forhandlet. Prosjektet ble kalt Nordisk KortAutomatService. Avtale om dette ble inngått 27. november 2007.” Som bilag A har indklagede fremlagt udateret og ikke underskrevet intensjonsavtale fra 2007 mellem Terminalkonsulenten v/ Nazar og Sektor Eindomsutvikling AS v/ Pål Thorsen omkring levering af 30-50 gavekortterminaler. Videre har indklagede anført: ”Prosjektet er beskrevet på nettsider. Vi sender kopi af norske nettsidene hvor innklagede valgte å bruke et annet navn for å unngå forvirring med klager.” Som bilag B er fremlagt en udateret brochure for Digiloader Norge AS, der indeholder oplysninger om en automatlignende genstand, der kan udstede gavekort. Betegnelserne ”nokas” eller ”Nordisk Kortautomatservice” er ikke benyttet i brochuren. Videre har indklagede anført: ”Vi vedlegger for ordens skyld korrespondance med BBS (Bankernes Betalingssentra• som for øvrig er innen samme bransje som klager i Norge for å vise prosjektets kontinuerlige fremdrift.” Som bilag C er fremlagt e-mailkorrespondance fra april til oktober 2008 mellem en række ikke nærmere identificerede personer, omkring udvikling og opsætning af gavekortautomater. Indklagede er modtager af nogle af disse e-mails. I korrespondance benyttes betegnelserne ”nokas” og ”Nordisk Kortautomatservice” ikke. Videre har indklagede anført: ”Vi vedlegger også utskrift fra nettsidene i Norge og Danmark, slik disse fremstår nå da det synes for oss som om klager har gitt et uriktig inntrykk. [...] Innklagedes virksomhet går etter planen og domenene planlegges om kort tid etter at teknisk uttesting er ferdig og organisasjon er på plass og overføres til selskaber i det svenske, danske og tyske markedet. Prosjektet er presentert under den forkortelsen som domenene er registrert under.” Som bilag D har indklagede fremlagt udskrift af 26. oktober 2009 fra ”nokas.dk”, hvor der bl.a. er vist to automater og teksten ”Nordisk Kortautomat Service” samt ”Website under construction”. Endvidere har indklagede anført følgende: ”Det er hevdet at innklagede ikke har en legitim interesse. Dette skal angivelig bety at det må kreves en begrunnelse utover at domenenavnet ønskes og er begrunnet i det prosjektet som forelå. Det er noe uklart om Norsk Kontantservice AS mener at det ble foretatt en saksbehandlingsfeil ved første gangs registrering eller om de mener at den adgangen som innklagede hadde til å registrere domenet oprinnelig senere skal ha bortfalt fordi Norsk Kontantservice AS etterpå hadde bestemt sig for å bruke det forkortede navnet når de skulle registrere datterselskap i Sverige og Danmark. Vi forstår hele argumentasjonen slik at Norsk Kontantservice AS etter på har bestemt sig for en etablering under et forkortet navn så mister alle andre sin rett til bare å registrere domener, men også til å beholde domenet. Det er ikke dokumentert at det i 2007 forelå alminnelig kjente opplysninger som innebar at det var kjent at klager skulle etablere seg i Sverige og Danmark. Enda mindre var det kjent at selskapet da ville registrere seg under NOKAS i stedet for Svensk Kontantservice eller Skandinavisk Kontantservice. [...] Det skapes et inntrykk av at innklagede skal ha forsøkt å tjene penger på å selge et domene til klager. Spin Invest AS har aldri tatt kontakt med klager for å kunne selge domener. Klager har aldri ønsket og forhandle om et salg, men har utelukkende sagt at siden det stadig fremheves at dette er av betydning for en norsk bedrift kan han selge dette mot at han [får] dekket sine kostnader, herunder kostnader til profesjonelle merkevarebyggere som kan bistå til å finne et like godt egnet navn. Undersøkelser med tjenesteytere knyttet til markedsføring og navn har antydet at et slikt oppdrag vil koste minst 200.000 kroner. Disse kostnader er ønsket dekket og det fremstår som noe underlig at ikke klagerne eller Deres rådgivere er kjent med hvilket kostnadsnivå slike prosjekter har når man skal engasjere profesjonell bistand. Enda underligere bliver det at det forhold at man viser velvilje for å finne en løsning skal brukes mot en part som trolig vil være uten økonomisk gevinst ved en overdragelse. Det er også naturlig å anta at selskapet i så fall ville ha registrert sig under ledige navn og domenenavn. Det er noe underlig at klager har fraveket vanlige undersøkelsesprosedyrer og nå søker å rette opp dette ved å la vår klient måtte bære ulempene med dette. Innklagedes virksomhet rette seg mot forbrukermarkedet hvor enkle korte domener og navn er fordelaktig. Norsk Kontantservice derimot retter sig mot profesjonelle virksomheter med behov for sikkerhetsopplegg. Spilleautomater retter seg mot helt andre kunder enn det som Norsk Kontantservice retter sig mot. Vi antar det således som åpenbart at noen forvekslingsfare ikke foreligger med mindre Norsk Kontantservice i Sverige og Danmark planlegger å rette sin markedsføring mot spilleautomatbrukere.” I sin replik har klageren anført at det forhold, at dennes virksomhed retter sig mod andre erhvervsdrivende ikke har indflydelse på vurderingen. Endvidere har klageren anført: ”Så vidt klager forstår, argumenterer innklagede for at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom klager sin virksomhet og den påståtte virksomheten til Nordisk kortautomatservice. Det er i den forbindelse vist til at virksomheten til Nordisk kortautomatservice ”i motsetning til klagemotpartens virksomhet ikke er innrettet mot forbrukere”, jf. tilsvaret side 1. Klager kan ikke se at forvekslingssynspunktet er relevant i denne saken. Innklagde har ennå ikke foretatt noen manifest handling som en eventuell forveksling kan vurderes opp mot. Uansett er det svært vanskelig å følge innklagde når det hevdes at virksomheten til Nordisk kortautomatservice henvender seg til forbrukere. Mener man at det er forbrukere som er avtagere av automatene/servicen på disse? Klager minner i den forbindelse på at det ikke er noe som tyder på at det er forbrukere man korresponderer med i dokumentene som er fremlagt av innklagde. [...] Innklagde hevder å ha et prosjekt som siden 2007 har gått under navnet ”Nordisk kortautomatservice”. Dette er søkt dokumenteret blant annet ved å vise til en usignert intensjonsavtale ingått 27. november 2007 med Sektor Eindomsservice (bilag A). Det er høyst uklart hva innklagde søker å dokumentere ved dette avtaleutkastet. Det kan imidlertid konstateres at avtalen overhodet ikke nevner ordene NOKAS eller Nordisk kortautomatservice. Det er videre hevdet at prosjektet er beskrevet ”på nettsider”. I den sammenheng er det vedlagt utskrift fra nettsidene til selskabet Digiloader AS (bilag B). Også her er det høyst uklart hva som søkes dokumentert. Hvem Digiloader AS er, og hva dette selskapet har å gjøre med det angivelige prosjekter fremgår ikke. Det kan imidlertid uten videre konstateres at nettsidene ikke nevner NOKAS eller Nordisk kortautomatservice med ett ord. Dernest er det fremlagt utskrift av korrespondanse angivelig knyttet til ”NOKAS-prosjektet”, jf. bilag C. Igjen er det høyst uklart hva som her søkes dokumentert, men nok engang konstateres at ordene NOKAS eller Nordisk kortautomatservice ikke nevnes overhovedet. Endelig hevder innklagde at ”Prosjektet er presentert under den forkortelsen som domenene er registrert under”. Påstanden underbygges ikke, og det foreligger overhodet ingen notoritet over påstanden. Faktum er at første (og eneste gan• ordet Nordisk kortautomatservice benyttes av innklagde, er i forbindelse med at innklagde nå har lagt ut et bilde på nokas.se, nokas.dk og nokas.de (bilag D). Jeg går ut ifra at det ikke bestrides at disse bildene er lagt ut etter at klager tok kontakt med innklagde med krav om overføring af domenenavnene, jf. sidene slik de så ut 14. september 2009, jf. bilagtil klagen. Klager anfører at det eneste innklagde har klart å dokumentere ved de fremlagte dokumenter er at Innklagde ikke har benyttet NOKAS og/eller Nordisk kortautomatservice som navn på det angivelige prosjektet. Det som videre er dokumentert er at prosjektet ikke har hatt særlig fremdrift. Det er påfallende at det ikke foreligger noe dokumentasjon overhodet som bekrefter bruken av NOKAS eller Nordisk kortautomatservice – dette til tross for at ”Innklagdes virksomhet går etter planen og domenene planlegges om kort tid etter teknisk uttesting er ferdig og organisasjonen er på plass og overføres til selskaper i det svenske, danske og tyske markedet”, jf. tilsvaret side 2. Det påfallende og feilslåtte forsøket på å konstruere legitim interesse taler etter klager sitt syn for at innklagde heller aldri har hatt noen interesse i domenenavnet, ut over å selge dette til NOKAS. Innklagde hevder videre at de ”aldri har tatt kontakt med Klager for å kunne selge domener”. Dette er beviselig uriktig, jf. klagen bilag 14. Til orientering har Wallem også henvendt sig telefonisk til klager med samme salgsbudskap. Innklagde hevder endelig at kravet på NOK 200 000 skal dekke utgifter til ”profesjonelle merkevarebyggere som kan bistå til å finne et like godt egnet navn.” Klager har svært vanskelig for å se at beløpet står i noen som helst sammenheng med de anførte kostnadene. Kravet oppfattes som et rent fantasibeløb, og er heller på ingen måte dokumentert.” Sekretariatet har ved opslag på ”nokas.dk” den 27. marts 2010 taget følgende kopi: Ved en søgning på Google den 27. marts 2010 på ”nokas” fremkom 311 resultater når søgning afgrænsedes til dansk. Ved en gennemgang af de første resultater konstateredes det, at resultater relaterede sig til klageren og primært til NOKAS røveriet den 5. april 2004. Et enkelt resultat relaterede sig til klagerens danske virksomhed, NOKAS (Danmar• A/S. De øvrige resultater relaterede sig hverken til klageren eller indklagede. Ved opslag i CVR registret den 27. marts 2010 har sekretariatet konstateret, at NOKAS (Danmar• A/S er registreret med hjemsted på en c/o adresse hos et advokatfirma. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har rettighederne til NOKAS i Danmark i medfør af stiftelsen af NOKAS (Danmar• A/S, • at klagers virksomhed i Danmark er påbegyndt, • at klageren agter at benytte ”nokas.dk” til varetagelse af sine erhvervsmæssige interesser i Danmark, • at klageren har varemærkerettigheder til betegnelsen NOKAS i Norge, • at NOKAS er et velkendt varemærke i Norge, • at der er en risiko for forveksling mellem klagerens virksomhed og ”nokas.dk”, • at indklagede ikke har nogen legitim interesse i domænenavnet, • at indklagede først efter klagerens henvendelse har taget domænenavnet i brug, • at indklagede har været i ond tro om klagerens rettigheder til betegnelsen NOKAS, • at indklagede udelukkende har registreret ”nokas.dk” med henblik på videresalg, da denne har været opmærksom på muligheden for, at klageren ville udvide sine aktiviteter til Danmark, • at indklagede ved sin registrering groft snylter på klagerens virksomhed, • at indklagedes begrundelse for registreringen af domænenavnet er konstrueret efter klagerens henvendelse, • at det forhold at klagerens virksomhed henvender sig til andre erhvervsdrivende ikke har indflydelse på sagen, • at den af indklagede fremlagte intensjonsavtale fra 2007 og e-mail korrespondance fra 2008 ikke benytter betegnelserne ”nokas” eller ”Nordisk Kortautomatservice”, • at den af indklagede fremlagte dokumentation for sit projekt, ikke benytter betegnelserne ”nokas” eller ”Nordisk Kortautomatservice”, • at indklagede kun har dokumenteret at betegnelserne ”nokas” eller ”Nordisk Kortautomatservice” ikke er blevet benyttet for projektet, der henvises til som begrundelse for registreringen, • at efterfølgende ond tro om klagernes rettigheder bringer indklagedes opretholdelse af registreringen i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1. • at indklagedes registrering og opretholdes af ”nokas.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1, • at indklagede har tilbudt at sælge domænenavnet til klageren til overpris, og • at indklagedes registrering og opretholdelse af ”nokas.dk” er ulovlig warehousing, jf. domænelovens § 12, stk. 2.
Indklagede har gjort gældende:
• at ”nokas.dk” ikke har væsentlig og direkte værdi for klageren, idet dennes virksomhed henvender sig til andre erhvervsdrivende, • at indklagedes virksomhed er rettet mod forbrugere, • at indklagede registrerede domænenavnet før klageren stiftede sit selskab i Danmark, • at betegnelsen ”nokas” kun er velkendt på grund af røverisagen fra 2005, • at indklagede ikke var i ond tro om klagerens planer om at udvide sine aktiviteter til Danmark, da domænenavnet blev registreret, og • at klagerne ikke har forsøgt at sælge domænenavnet til overpris,

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, har klageren ikke etableret nogen kendetegnsrettigheder til betegnelsen ”nokas” i Danmark, hverken efter varemærkeloven eller markedsføringslovens § 18. Det forhold at der er indgivet ansøgning om registrering af et EU varemærke ændrer ikke herved, så længe registreringsprocessen ikke er afsluttet. Nævnet lægger desuden til grund, at klageren endnu ikke har iværksat reel erhvervsmæssig aktivitet i Danmark, da denne fortsat har registreret sit danske selskab med c/o adresse hos et advokatfirma. Sagen giver derfor anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Det er i forarbejderne til domænelovens § 12, stk. 1, bl.a. forudsat, jf. Lovforslag L 165 for folketingsåret 2004-2005, s. 33-34, at de forhold, der indgår i god skik-vurderingen, ikke alene kan angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt, efter at domænenavnet er registreret. Det er endvidere forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Af forarbejderne til loven fremgår bl.a.: ”Da værdien af et internet-domænenavn står og falder med navnets evne til at skabe associationer til en specifik faktisk brug, vil der i virkelighedens verden kun være et begrænset antal navne med sigte på bestemte formål. Dette kan også udtrykkes således, at der er »knaphed« på de pågældende internet-domænenavne. Derfor vil der ofte kunne opstå et interessemæssigt misforhold mellem den interesse, der på den ene side gør sig gældende hos den, der har registreret et internet-domænenavn uden at tage dette i brug, og andre, der på grund af deres tilknytning til de værdier, det pågældende internet-domænenavn signalerer, ønsker at få adgang til at benytte det pågældende internet-domænenavn. En regel om god skik kan benyttes til at finde en passende balance, hvorefter værdifulde internet-domænenavne tages i aktiv brug på en måde, der kommer internet-samfundet til gavn.” Nævnet lægger til grund, at betegnelsen NOKAS er en velkendt betegnelse for klagerens virksomhed i Norge, og at indklagede kendte til klageren på tidspunktet for registrering af domænenavnet. Nævnet finder dog ikke anledning til at fastslå, at indklagede var bekendt med klagerens planer om at udvide sine aktiviteter til bl.a. Danmark, hvorfor indklagede på tidspunktet for registrering af domænenavnet ikke kan anses for at have handlet i strid med god domænenavnsskik. Indklagede har forklaret, at denne agter at benytte domænenavnet i forbindelse med udbud af automater til gavekort, hvilket skal ske under betegnelsen ”nokas”, der fungerer som en forkortelse for Nordisk Kortautomatservice. Valget af betegnelsen ”nokas” er hverken naturligt eller nødvendigt af hensyn til indklagedes påtænkte aktiviteter. Nævnet finder endvidere ikke, at indklagede med tilstrækkelig vægt har dokumenteret, at der er taget reelle skridt til en egentlig erhvervsmæssig aktivitet under anvendelse af denne betegnelse. Således er der ikke i noget af det materiale indklagede har fremlagt, hvor betegnelserne ”nokas” eller ”Nordisk Kortautomatservice” benyttes. I vurderingen indgår bl.a. også det forhold, at indklagede først efter klagernes indlevering af klage til nævnet, har taget domænet i brug. Det må på denne baggrund antages, at indklagedes virksomhed ligeså vel kunne udbydes under andre betegnelser. Heroverfor står, at klageren ved at stifte et dansk selskab under navnet ”Nokas (Danmar• A/S” har taget reelle skridt til at indlede erhvervsmæssig aktivitet i Danmark under anvendelse af kendetegnet ”nokas”. Klager har således og når også henses til betegnelsens velkendthed i Norge efter nævnets opfattelse en reel interesse i at kunne benytte det omtvistede domænenavn til brug for sin virksomhed i Danmark og vil kunne udnytte dette på en måde, som afspejler de værdier, som domænenavnet ”nokas.dk” signalerer. Efter en samlet afvejning af sagens omstændigheder, som de foreligger oplyst for klagenævnet, finder klagenævnet, at klagers interesser i at kunne benytte domænenavnet ”nokas.dk” klart overstiger indklagedes, og at indklagede således har handlet i strid med god domænenavnsskik ved at afvise at overføre domænenavnet til klager. Klagenævnet finder på denne baggrund ikke behov for at overveje, om indklagede ved sin adfærd skulle have handlet retsstridigt på andre måder. Nævnet træffer herefter følgende

Afgørelse:

Indklagede, Spin Invest AS, tilpligtes at anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”nokas.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Norsk Kontantservice AS. Overførslen gennemføres uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.