Afgørelse

mobilbasen.dk

Mobilportalen ApS

MOD

Mobilbasen ApS

16. april 2010


Påstande:

Klagerens påstand Domænenavnene ”mobilbasen.dk”, ”mobil-basen.dk”, ”mobil-base.dk” og ”mobilbase.dk” slettes. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet ”Mobilportalen ApS” og med startdato den 12. august 2005. Klageren har registreret følgende binavne: ”Mobilbase ApS (Mobilportalen ApS)”, ”Mobildanmark ApS (Mobilportalen ApS)” og ”Mobiltest ApS (Mobilportalen ApS)”. Sekretariatet har indhentet en Fuldstændig Rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende klageren, hvoraf det bl.a. fremgår, at binavnet ”Mobilbase ApS (Mobilportalen ApS)” er registreret efter en ændring af klagerens vedtægter den 5. februar 2009. Om klagerens virksomhed er bl.a. oplyst følgende i klageskriftet: ”Klager har i en længere årrække drevet virksomhed i form af en hjemmeside på nettet. Forretningsområdet er artikler, tests af mobiltelefoner. Herudover har hjemmesiden en række yderligere faciliteter, herunder videndeling, rådgivning for købere, forhandlerkontrakter og et chatforum. Hjemmesiden er annoncefinansieret og har ca. 200.000 visninger på årsbasis. Siden januar 2006 har hjemmesiden været markedsført under betegnelsen Mobilbase-danmark.dk.” Domænenavnet ”mobilbase-danmark.dk” er registreret den 6. oktober 2005, jf. bilag 8. Klageren har fremlagt en udskrift af 6. august 2009 af hjemmesiden www.mobilbase-danmark.dk, jf. bilag 2. Ved opslag på denne hjemmeside den 17. marts 2010 har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har konstateret, at klageren under samme handle – MA9539-DK – har registreret i alt domænenavne under internetdomænet ”.dk”, herunder også ”mobilforum.dk” og ”mobil- forum.dk”. Ved opslag den 20. marts 2010 på de to førstnævnte domænenavne fremkom en hjemmeside, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: Klageren har som bilag fremlagt en udskrift fra ”Mobil-forum.dk”, der indeholder et indlæg af 24. januar 2006 med overskriften ”Ny Prisbase I Danmark”, hvori klageren omtaler lanceringen af klagerens hjemmeside www.mobilbase-danmark.dk med en bemærkning om, at ”fra i morgen hvor der er officiel lancering har mobilpriser ikke monopol på pris oplysninger mere”. Bilag indeholder en udskrift fra ”mobilbladet.dk”, der indeholder en artikel af 4. februar 2006, hvori lanceringen af klagerens hjemmeside også er omtalt. Sekretariatet har konstateret, at der i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• er arkiveret en række hjemmesider på adressen www.mobilbase-danmark.dk, hvoraf den ældste er dateret den 20. februar 2006. Sekretariatet har taget følgende kopi af denne hjemmeside: Indklagede er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet ”Mobilbasen ApS” og med startdato den 2. september 2005. Indklagede har endvidere registreret ”Mobile Media Scandinavia ApS (Mobilbasen ApS)” som binavn. Som bilag er fremlagt en Fuldstændig Rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende indklagede, hvoraf det bl.a. fremgår, at indklagede har antaget sit nuværende navn og binavn ved en vedtægtsændring den 20. marts 2009. Det fremgår bl.a. også heraf, at indklagedes navn i perioden 1. februar 2006 til 20. marts 2009 var ”Mobile Media Scandinavia ApS”. Om indklagedes virksomhed er bl.a. oplyst følgende i svarskriftet: ”Mobilbasen ApS står bag Danmarks største univers af mobilrelateret indhold og tjenester. Under overskriften Mobilbasen.dk findes kendte brands som mobilsiden.dk, mobilpriser.dk, mobildebat, mobilauktion og frisms, Bilag A. Mobilbasen ApS har drevet virksomhed omkring Mobilsiden.dk de senesteår, hvor fagområdet har været og er mobiltelefoni, teleindustri og onlinemedier. Mobilbasen ApS er medlem af FDIM (Foreningen for Danske Interaktive Medie• og det ses af Bilag B, at mobilsiden.dk (med undersite• ligger på listen som nr.over sites med flest brugere i Danmark. Disse tal er offentlige. Af Bilag C ses det sidste års trafik for henholdsvis mobilsiden.dk, frisms.dk, mobilpriser.dk, mobildebat.dk og mobilauktion.dk, hvor det fremgår, at trafikken i september måned 2009 samlet var på 267.818 unikke besøgende (cookies), 686.984 besøg og 2.410.490 sidevisninger. [...] Mobilbasen ApS harfuldtidsansatte i Danmark ogprogrammører ansat i Vilnius i Litauen. Domænet mobilbasen.dk blev registreret i 2001 og har siden registreringen været brugt aktivt til at henvise brugeren til mobilsiden.dk.” Ved opslag på www.mobilbasen.dk den 18. september 2009 har sekretariatet taget følgende kopi, der svarer til det fremlagte bilag A: Sekretariatets opslag den 25. november 2009 på domænenavnene ”mobil-basen.dk”, ”mobilbase.dk” og ”mobil-base.dk” blev alle viderestillet til den samme hjemmeside (www.mobilbasen.dk). Det omtalte bilag B indeholder en udskrift af ”Toplisten”, der udarbejdes af FDIM (www.fdim.dk), og som indeholder ”[o]fficielle tal for hvor mange der har besøgt de danske internetudgivelser (’sites’), antallet af besøg samt antallet af sete sider. Opdateret hver måned”. Den fremlagte udskrift angår august måned 2009 og viser, at ”mobilsiden.dk” her var nr. på denne liste med 162.144 brugere, 735.652 besøg, 3.778.382 sidevisninger og 295.127 ”unikke cookies”. Det omtalte bilag C indeholder statistiske oplysninger om bl.a. ”besøg” og ”sidevisninger” på nogle af indklagedes hjemmesider, men ikke for nogen af de omtvistede domænenavne. Det fremgår bl.a. heraf, at ”mobilsiden.dk” i august måned 2009 havde haft 248.227 ”besøg”, 712.464 ”sidevisninger” og 128.555 ”unikke besøgende (cookies)”. Indklagede har endvidere fremlagt en udskrift af de domænenavne, som indklagede har registreret under internetdomænet .dk, jf. bilag D. Det fremgår heraf, at indklagede har registreret i alt domænenavne, der især indeholder generiske betegnelser med relation til mobiltelefoni, herunder domænenavnet ”mobilsiden.dk”, der er registreret den 3. april 1998, og domænenavnet ”mobilpriser.dk”, der er registreret den 26. oktober 1998. Ved opslag på www.mobilsiden.dk den 20. marts 2010 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved opslag samme dag på www.mobilpriser.dk har sekretariatet taget følgende kopi: Det fremgår af sagens bilag 9, at klageren ved en e-mail af 31. marts 2009 rettede henvendelse til indklagede i anledning af indklagedes navneændring til ”Mobilbasen ApS” med krav om, at indklagede skulle ændre sit navn til et andet navn, der ikke er forveksleligt med klagerens. Det fremgår også af bilag 9, at indklagede ved e-mail af 2. april 2009 afviste dette krav, idet indklagede bl.a. anførte følgende: ”Vi har anvendt mobilbasen.dk, som varemærke på vores hjemmeside, ligesom at vi har haft retten til domain navnet lang tid inden du d. 5/2 2009 optog binavnet Mobilbase ApS. Det er min vurdering at din brug af binavnet Mobilbase ApS er uberett[iget] og jeg har overbragt sagen til vores advokat ...” Om baggrunden for klagen er desuden bl.a. anført følgende i klageskriftet: ”Ultimo 2008 blev indklagedes hjemmeside, www.Mobilbasen.dk, taget i brug. Indklagede havde ultimo 2008 erhvervet den hvilende webadresse, Mobilbasen.dk, hvorfra der ikke hidtil har været drevet forretningsmæssig virksomhed. Hjemmesiden blev aktiveret den ultimo 2008. Klageren kan ikke tidsfæste det præcist udover, at det er sket ultimo 2008. Der vedlægges screen fra den 3. januar 2009 (bilag 3) og den 24. marts 2009 (bilag 4), hvor det omtales.” Bilagindeholder en udskrift fra en tråd i et debatforum på hjemmesiden www.mobildebat.dk, med overskriften ”mobilbasen.dk – what’s the deal?”. Det fremgår heraf, at brugeren ”Whooper” i et indlæg af 3. januar 2009 bl.a. anfører følgende: ”Ja nu kunne jeg ikke holde min nysgerrighed tilbage længere [...] Hvad er det meningen der skal ske med mobilbasen.dk som der også linkes til her på siden i højre hjørne?” Bilagindeholder en udskrift af et indlæg af 24. marts 2009, hvori brugeren ”JohnG” bl.a. anfører følgende: ”Hermed en opdatering på ’the deal’. Mobilbasen ApS er nu firmaets officielle navn. Vi har skiftet Mobile Media Scandinavia ApS navnet ud, fordi det ikke er mundret og alt for langt. Desuden havde vi ikke noget domain som matchede det særligt godt. Mobilbasen.dk samler alle vores aktiviteter. Det anvendes blandt andet til at præsenteres vores samlede univers overfor samarbejdspartnere og kunder. Det er således Mobilbasen ApS der indgås de juridiske aftaler med. Når man taler om Mobilbasen taler man om det samlede firma – inklusive alle aktiviteter, medarbejdere osv. ’...en del af mobilsiden’ står der på alle vores sider. Det er fordi Mobilsiden.dk er det officielle kaldenavn for webuniverset. Navnet er det ældste vi har og det mest ’generiske’ / ’betegnende’ for webben som helhed – det er også Mobilsiden.dk der anvendes i forbindelse med markedsføring. Jeg håber det besvarer jeres spørgsmål” I sit svarskrift har indklagede bl.a. anført, at domænenavnet ”mobilbasen.dk” siden dets registrering i 2001 har været brugt aktivt til at henvise brugere til ”mobilsiden.dk”. I replikken har klageren bestridt denne oplysning. Klageren har herved bl.a. henvist til bilag 6, der indeholder udskrifter af de hjemmesider, der er arkiveret på adressen www.mobilbasen.dk i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org). Det fremgår heraf, at der alene er arkiveret hjemmesider på denne adresse i perioden 29. december 2002 til 22. september 2003, og at ingen af disse hjemmesider fremstår som havende nogen tilknytning til indklagede eller til indklagedes hjemmeside www.mobilsiden.dk. Klageren har på den baggrund opfordret klageren til bl.a. at oplyse og dokumentere, hvornår indklagede har erhvervet domænenavnet ”mobilbasen.dk” samt hvornår og hvordan domænenavnet ”mobilbasen.dk” har været anvendt aktivt før ultimo 2008. Om erhvervelsen af domænenavnet ”mobilbasen.dk” har indklagede bl.a. anført følgende i sin duplik: ”Domænet blev i 2001 købt af René Dalgaard, RD Group, Denmark, Bejlerholm 12, 9400 Nørresundby, der den 27. maj 2005 solgte det til Ferass EL Bizri, som på daværende tidspunkt havde opkøbt Mobilsiden ApS, der havde domænerne mobilsiden.dk og mobilpriser.dk. Ferass EL Bizri er ikke længere end del af firmaet. [...] Det nærmeste der kan kommes et erhvervelsesdokument er en udskrift af en mail fra DanDomain til Ferass EL Bizri den 27. maj 2005, Bilag E.” Bilag E indeholder udskrift af en e-mail af 27. maj 2005 fra DanDomain til Ferass EL Bizri, hvori det bl.a. anføres, at DanDomain nu har oprettet webhotel og domæne for domænenavnet ”mobilbasen.dk”. Om brugen af domænenavnet ”mobilbasen.dk” før ultimo 2008 har indklagede bl.a. anført følgende i sin duplik: ”Domænet mobilbasen.dk har siden overdragelsen den 27. maj 2005 været brugt til at føre trafik ind til henholdsvis mobilsiden.dk og mobilpriser.dk. Da Google Analytics først blev brugbart i 2006 kan dokumentation først ske der. I perioden fra ultimo 2006 til den 1/12-2009 har mobilbasen.dk henvist mere end 4000 besøg til mobilsiden.dk. Disse besøg opdelt på henvisningsstier fremgår af Bilag F. [...] Som dokumentation for, at der er henvist trafik fra mobilbasen.dk til både mobilpriser.dk og mobilsiden.dk vedlægges Bilag G og Bilag H, hvor det fremgår, at mobilbasen.dk har henvist 6.320 besøgende til mobilpriser.dk og 4.261 til mobilsiden.dk.” Bilag F, G og H indeholder udskrifter og en grafisk afbildning fra ”Google Analytics” vedrørende henvisninger til ”mobilsiden.dk” i perioden 1. januar 2006 til 1. december 2009. Bilag F vedrører ”mobilbasen.dk” som ”henvisningswebsted” til Mobilsiden.dk, og heraf fremgår bl.a. følgende: ”Dette henvisningswebsted har sendt 4.131 besøg viahenvisningsstier” Bilag G indeholder en udskrift af ”henvisningswebsteder” til ”mobilpriser.dk” i samme periode. Det fremgår bl.a. heraf, at ”mobilbasen.dk” i denne periode har henvist 6.320 ”besøg”. Bilag H indeholder en tilsvarende udskrift vedrørende ”henvisningswebsteder” til ”mobilsiden.dk”, hvoraf det bl.a. fremgår, at ”mobilbasen.dk” i perioden har henvist 4.261 ”besøg”. Fordelingen af disse besøg over den pågældende periode fremgår ikke af disse udskrifter. Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sit supplerende processkrift: ”Klager har nu noteret sig, at indklagede er enig i, at Domænet Mobilbasen.dk ikke har været aktivt, men alene har været anvendt til at føre trafik til mobilsiden.dk og mobilpriser.dk. Siden har således ikke herudover været aktiv. Klager fastholder og gør gældende, at domænet ikke derved har været aktivt, og det fastholdes derfor, at klager, der siden 2006 har markedsført sin side Mobilbase-danmark.dk, har tidsmæssig prioritet forud for indklagede. [...] Herudover gøres det gældende, at fremlæggelse af bilag F og G ikke dokumenterer, at de i sagen omstridte domænenavne har været i brug før ultimo 2008. Klager har på bilag indskrevet årstallene for bilag F i nyt bilagpå grafen. Det fremgår heraf, at indklagedes side først aktiveres og markedsføres egentlig ultimo 2008.” Klageren har desuden som bilagfremlagt en udskrift af en statistik for ”mobilbase-danmark.dk”, der bl.a. indeholder oplysninger om besøgende pr. måned i 2009. Det fremgår heraf, at antallet af besøgende har været faldende fra 3.048 unikke besøgende (”unique visitors”) i januar 2009 til 824 unikke besøgende i december 2009. Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sit supplerende processkrift: ”Klager gør i strid med sandheden gældende, at indklagede har erklæret sig enig i, at domænet mobilbasen.dk ikke har været aktivt, da det netop har været tilfældet.” Indklagede har desuden bl.a. anført følgende i sin duplik: ”4) Goodwill Da klager ikke har benægtet, at der er 200.000 sidevisninger om året, må dette gøres gældende. Uanset dette og sammenholdt med bemærkningerne i den indledende klage om, at indklagede ’har snyltet på klagers mangeårige indarbejdede goodwill’ må man ud fra sædvanlig definition af ordet goodwill anse det for begrænset, hvor stor denne er og at der er nogen form for tab. Det ses af klagers regnskab for 2007, at årets resultat for Mobilportalen ApS var af en begrænset størrelse samt at det af revisionspåtegningen fremgår, at selskabet har tabt mere end 50% af sin egenkapital, jfr. Bilag I.” Bilag I indeholder en kopi af årsrapporten for klageren for 2007 (klagerens andet regnskabsår), hvoraf det bl.a. fremgår, at klageren har tabt mere end% af sin egenkapital. Herom er bl.a. anført følgende i revisionspåtegningen: ”Vi henviser til ledelsesberetning[en], hvor ledelsen redegør for selskabets evne til at fortsætte sin drift. Vi er enige med ledelsen i grundlaget for, at årsrapporten aflægges under forudsætning af fortsat drift.” Klageren har desuden som bilagfremlagt kopi af et brev af 26. marts 2007 fra klagerens advokat til indklagede, hvori indklagede gøres opmærksom på klagerens varemærkeregistrering af betegnelsen ”Mobil-forum.dk” og anmodes om at fjerne betegnelserne ”mobil-forum” og ”mobilforum” som ”meta-tags” på indklagedes hjemmeside. Brevet er bl.a. vedlagt et udkast til en begæring om nedlæggelse af fogedforbud mod indklagedes brug af disse betegnelser som ”meta- tags”, jf. bilag 15. Klageren har oplyst, at indklagede herefter fjernede de pågældende ”meta-tags” fra sin hjemmeside. Klageren har endvidere fremlagt en kopi af Retten i Hillerøds fogedrets kendelse af 10. maj 2007 i en sag mellem klageren og MKF Danmark ApS, hvorved MKF Danmark ApS forbydes ”at anvende betegnelserne ’Mobilforum’ og ’Forum Mobil’ eller dermed forvekslelige betegnelser” med henvisning til klagerens danske varemærkeregistrering af betegnelsen ”mobil-forum.dk” som ordmærke, jf. bilag 7. Klageren har desuden fremlagt en udskrift af Sø- og Handelsrettens retsbog af 1. oktober 2008, hvoraf det fremgår, at sagen efterfølgende blev forligt mellem parterne, og at forliget bl.a. indeholdt et forbud med samme ordlyd som nedlagt af fogedretten, jf. bilag 8. Ved en søgning i Google den 20. marts 2010 på ”mobilbase-danmark” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 4.730, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved sekretariatets gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 35, idet Google udelod nogle af de resultater, der i meget høj grad ligner de viste 35. Af de vistesøgeresultater vedrørte de omtale af klageren, mens de resterende fire søgeresultater ikke vedrørte nogen af parterne i sagen. Ved en tilsvarende søgning på ”mobilbasen” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 12.900. Blandt de førstesøgeresultater vedrørte deomtale af indklagede, mens to vedrørte omtale af klageren. De resterende seks søgeresultater vedrørte omtale af ”mobilbasen.net” og ”mobilbasen.com”. Sekretariatet har konstateret, at disse domænenavne er registreret af to forskellige tredjemænd. Ved opslag på www.mobilbasen.net den 20. marts 2010 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved opslag samme dag på www.mobilbasen.com har sekretariatet taget følgende kopi: Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”mobilbasen.dk” er registreret i 2001, men ikke er taget i brug før aktivering af hjemmesiden, hvilket er sket ultimo 2008, • at den passive registrering af domænenavnet ”mobilbasen.dk” ikke kan sidestilles med erhvervsmæssig brug, jf. varemærkelovens § 4, • at navnet www.mobilbasen.dk ikke har været benyttet iår, jf. analogien til varemærkelovens § om brugspligt, • at indklagedes aktivering af webadressen ”mobilbasen.dk” ultimo 2008 er i strid med god domænenavnsskik, • at indklagede først den 20. marts 2009 har registreret ”Mobilbasen ApS” som selskabsnavn, • at klageren over for indklagede har taget forbehold for at få dette selskabsnavn udslettet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, • at klageren siden 2006 har benyttet betegnelsen www.mobilbase-danmark.dk, • at klageren således har taget betegnelsen ”mobilbase-danmark” i brug forud for indklagedes brug af betegnelsen ”mobilbasen”, • at adresserne ”mobilbasen.dk” og ”mobilbase-danmark.dk” er klart forvekslelige, • at dette underbygges af den negative trafikudvikling, der har været på klagerens hjemmeside i 2009, jf. bilag 10, som alene kan begrundes i forveksleligheden, • at betegnelsen ”mobilbase-danmark” som sammensat navn opfylder kriterierne for særpræg, • at der er klar vareartslighed, og • at indklagedes adfærd alene har haft til hensigt at snylte på klagerens mangeårige indarbejdede goodwill og således også er i strid med markedsføringslovens § 1.
Indklagede har gjort gældende:
• at der ikke foreligger nogen risiko for forveksling mellem parternes navne, • at klagerens negative trafikudvikling ikke er et sandsynligt udtryk for, at der foreligger en sådan forvekslelighed, idet der kan være utallige andre grunde hertil, • at betegnelsen ”mobilbase-danmark” ikke opfylder kravet om særpræg, idet betegnelsen består af to ord, som både enkeltvis og sammensat er af rent beskrivende karakter, • at betegnelsen ”mobilbase-danmark” derfor som udgangspunkt ikke i sig selv har tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse, • at domænenavnet ”mobilbasen.dk” ikke er registreret med henblik på videresalg, • at domænenavnet ”mobilbasen.dk” siden dets registrering aktivt har linket til ”mobilsiden.dk”, • at anvendelsen af dette domænenavn – sammen med indklagedes virksomhedsnavn – er kendetegnende for indklagedes samlede portefølje, og at indklagede derfor har en anerkendelsesværdig interesse i at opretholde domænenavnet ”mobilbasen.dk”, • at indklagede ikke har snyltet på klagerens ”mangeårige indarbejdede goodwill”, • at klageren således de sidstemåneder har haft ca. 200 gange flere besøgende end klageren, • at der med klagerens 200.000 sidevisninger pr. år rent faktisk ikke eksisterer nogen form for goodwill og dermed heller ikke nogen form for tab, • at klagerens forretning har eksisteret i år, mens indklagedes forretning har eksisteret i år med stigende trafik, stigende omsætning og et stigende antal ansatte, hvorfor klagerens goodwill er væsentlig større og behovet for at snylte på andre ikke eksisterer, • at indklagede ikke har varemærkebeskyttet ”Mobilbasen”, da denne betegnelse antageligt er for generisk til at kunne varemærkebeskyttes, • at klagen i denne sag af indklagede opfattes som en personlig hetz, da klageren i mange år har været fjendtligt indstillet over for indklagedes virksomhed, og • at indklagedes brug af domænenavnet ”mobilbasen.dk” derfor ikke strider mod god domænenavnsskik.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har registreret domænenavnet ”mobilbase-danmark.dk” den 6. oktober 2005. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at klageren i hvert fald siden februar 2006 har gjort brug af domænenavnet ”mobilbase-danmark.dk” til en hjemmeside, som indeholder en prisdatabase for mobiltelefoner, tilbehør til mobiltelefoner o. lign. Det fremgår af sagens oplysninger, at denne prisdatabase blev lanceret som en konkurrent til den prisdatabase, der findes på adressen www.mobilpriser.dk, som drives af indklagede. Domænenavnet ”mobilbasen.dk” er registreret i 2001. Indklagede har oplyst, at indklagede erhvervede dette domænenavn i maj 2005, og at opslag herpå siden da er blevet viderestillet til www.mobilsiden.dk, der drives af indklagede og indeholder nyheder om og test af mobiltelefoner. Som sagen er oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger herom. Betegnelsen ”mobilbase” består af en sammensætning af ordet ”mobil”, som bl.a. er en anerkendt betegnelse for en mobiltelefon, og ordet ”base”, der bl.a. er en anerkendt betegnelse for en ”database”, jf. Den Danske Ordbog, som er tilgængelig via www.sproget.dk. Betegnelsen ”mobilbase” (og almindelige bøjninger hera• er derfor egnet til at blive opfattet som en generisk betegnelse for en samling af oplysninger angående mobiltelefoner. Tilføjelsen af ordet ”danmark” er egnet til at blive opfattet som en præcisering af, at den pågældende samling har en tilknytning til Danmark. Betegnelsen ”mobilbase-danmark” har derfor ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller kendetegn for klagerens virksomhed, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop klageren, jf. (princippet • varemærkelovens § 13. Som sagen er oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at klageren har etableret en sådan kendetegnsret til betegnelsen ”mobilbase-danmark” forud for indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet ”mobilbasen.dk”. Nævnet finder heller ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”mobilbasen.dk” strider mod § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder også anvendelse på domænenavnsregistreringer, der er foretaget før lovens ikrafttræden, jf. domænelovens § 27, stk. 2. Det fremgår af sagens oplysninger, at betegnelsen ”mobilbase-danmark” i dag på internettet i høj grad forbindes med netop klageren. Henset hertil og til oplysningerne om besøg på indklagedes hjemmeside www.mobilbase-danmark.dk finder nævnet, at det ikke kan afvises, at klageren i dag nyder beskyttelse efter markedsføringslovens §og også gjorde det på tidspunktet for indklagedes registrering af domænenavnene ”mobil-basen.dk”, ”mobilbase.dk” og ”mobil-base.dk”. Markedsføringslovens §er sålydende: ”§ 18. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres.” Henset til den generiske betydning af betegnelsen ”mobilbase(n)”, som er omtalt ovenfor, finder nævnet imidlertid, at en eventuel beskyttelse af klagerens kendetegn ”mobilbase-danmark” efter markedsføringslovens §ikke kan udstrækkes til en brug af denne generiske betegnelse i sig selv, jf. herved princippet i varemærkelovens § 5, nr. 2, der indebærer, at indehaveren af en varemærkeret ikke kan forbyde, at andre gør erhvervsmæssig brug af en sådan betegnelse, såfremt brugen er i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnene ”mobil-basen.dk”, ”mobilbase.dk” og ”mobil-base.dk” indebærer derfor ikke en overtrædelse af markedsføringslovens § 18. Registreringen den 5. februar 2009 af ”Mobilbase ApS (Mobilportalen ApS)” som nyt binavn for klageren kan ikke i sig selv føre til en anden vurdering. Af de anførte grunde og henset til indklagedes hidtidige brug af domænenavnet ”mobilbasen.dk” finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering af de tre nævnte domænenavne er sket med henblik på at snylte på det renommé, som måtte være knyttet til klagerens virksomhed, eller i øvrigt er retsstridig i forhold til klager. Indklagedes registrering og anvendelse af disse domænenavne strider derfor heller ikke mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. Nævnet træffer herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Mobilportalen ApS, medhold i, at registreringen af domænenavnene ”mobilbasen.dk”, ”mobil-basen.dk”, ”mobilbase.dk” og ”mobil-base.dk” slettes.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.