Afgørelse

ican.dk

ICAN A/S

MOD

Henrik Kjærsgaard Hansen

02.04.2001


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "ican.dk" til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Subsidiært overdragelse mod betaling af kr. 1.293,75 fra klageren til indklagede.

Sagsfremstilling:

Klagerens virksomhedsbetegnelse er ICAN A/S, og under denne betegnelse driver klageren virksomhed med produktion og salg af diverse typer åndedrætsværn, jf. www.ican.as Klageren har siden 1985 været registreret som et aktieselskab under betegnelsen ICAN A/S, og står registreret således i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. klageskriftet af 12. september 2000. Klageren har ligeledes registreret betegnelsen ICAN som et varemærke (ordmærk• i Danmark og en række andre lande, jf. klageskriftet af 12. september 2000 og bilaghertil. Klageren har registreret og anvender p.t. domænenavnet "ican.as" for virksomhedens hjemmeside. Da klageren opdagede, at mange søgte virksomheden under domænenavnet "ican.dk" kontaktede klageren DK Hostmaster A/S for at få registreret denne betegnelse, og opdagede derved, at dette domænenavn allerede var registreret af indklagede. Klageren har herefter indbragt sagen for klagenævnet. Sideaf 3KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE - powerware.dk 17-10-01http://www.difo.dk/klager/ican.html Indklagede har accepteret, at klagenævnet behandler sagen, jf. svarskriftet af 8. november 2000. I svarskiftet forklarer indklagede, som oplyser at være uddannet i at lave hjemmesider, at registreringen af "ican.dk" skete med henblik på et senere salg til klageren af en opbygget hjemmeside under domænenavnet. Dette er aldrig blevet gennemført pga. arbejdspres hos indklagede og klagerens efterfølgende ibrugtagning af "ican.as", hvilket indklagede tog som udtryk for manglende interesse hos klageren for domænenavnet "ican.dk", jf. svarskriftet. Der har ingen kontakt været mellem parterne forud for nærværende sag. I svarskriftet tilbyder indklagede, at klageren kan købe domænenavnet "ican.dk" for kr. 1.293,75, hvilket beløb skulle udgøre indklagedes samlede registreringsomkostninger, forudsat frafald af krav på dækning af klagegebyr. Sekretariatet har forelagt indklagedes forligsforslag for klageren. Klageren har afvist at ville betale for overdragelsen, jf. skriftet af 7. december 2000, og ønsket at klagenævnet afgjorde tvisten. I henhold til indklagedes oplysninger har domænenavnet "ican.dk" på intet tidspunkt været aktivt anvendt. Den 25. marts 2001 blev "ican.dk" ikke anvendt aktivt ved sekretariatets søgning. Under det pågældende domænenavn lå alene en henvisning til en domæne-navnebørs. Indklagede har oplyst at have registreretdomænenavne udover "ican.dk". Parternes anbringender:

Klageren har gjort gældende:
!at "ICAN" er et registreret aktieselskabsnavn og varemærke tilhørende klageren, !at indklagede i forbindelse med registreringen af "ican.dk" har været bekendt med klagerens eksistens og brug af navnet "ICAN A/S", og !at indklagede har handlet i strid med gældende dansk ret eller DIFOs regler samt ingen loyale interesser har haft i registreringen.
Indklagede har gjort gældende:
!at registreringen var loyal og ikke udtryk for navnepirateri, !at domænenavnet "ican.dk" aldrig har været i brug og derfor ikke har kunnet krænke tredjemands rettigheder, og !at indklagedes registreringsomkostninger bør honoreres af klageren ved en overdragelse(salg).

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af markedsføringslovens §og almindelige retsgrundsætninger. Markedsføringslovens §er affattet således: "§ 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik." Sideaf 3KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE - powerware.dk 17-10-01http://www.difo.dk/klager/ican.html Klageren driver en erhvervsvirksomhed under betegnelsen ICAN A/S, og betegnelsen "ICAN" nyder beskyttelse som forretningskendetegn. I henhold til indklagedes angivelser i svarskriftet kan det lægges til grund, at indklagede på tidspunktet for registreringen af domænenavnet var bekendt med klagerens eksisterende virksomhed og virksomhedsbetegnelse. Det må ligeledes lægges til grund, at indklagedes registrering skete med henblik på et senere erhvervsmæssigt salg af domænenavnet og tjenesteydelser omkring etablering af en hjemmeside til klageren. Indklagedes handlemåde afskærer klageren fra umiddelbart at få sit forretningstegn registreret som domænenavn under toplevel domænet .dk, medmindre klageren betaler indklagede for domænenavnet, som indklagede ikke selv har nogen loyal interesse i at bruge. Nævnet finder, at en sådan handlemåde er udtryk for en illoyal markedsadfærd, som er i strid med god markedsføringsskik og med redelig handlemåde. Indklagedes registrering af domænenavnet "ican.dk" og nægtelse af at overføre registreringen til klageren vederlagsfrit, indebærer som følge af det anførte en overtrædelse af såvel markedsføringslovens §som af almindelige retsgrundsætninger. Med bemærkning om, at det falder uden for nævnets kompetence at tage stilling til, om indklagede kan kræve afholdte udgifter refunderet af klageren, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Indklagede, Henrik Kjærsgaard Hansen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "ican.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, ICAN A/S. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.