Afgørelse

deps.dk

DEPS ApS

MOD

[A]

15. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”deps.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet DEPS ApS (CVR-nummer 39148625) med startdato den 1. december 2017. Selskabet har til formål at udøve byggevirksomhed og haveservice eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed, og selskabet er endvidere registreret under branchekode ”439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering”. I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg skriver dette dokument som led i min søgen på registranten af mit domæne deps.dk. Jeg er via kundesupport hos dk-hostmaster blevet informeret, at da registranten i CPR-registret er registreret som anonym kan de ikke udleverer registrantens oplysninger. Sagen er således, at deps er min virksomhed med hjemmesiden deps.dk, hvilken er registreret på Norgesvej 51, 4800 Nykøbing Falster. Virksomheden erår gammel og er drevet gennem henvendelser via deps.dk. Forår siden købte jeg en total online løsning af virksomheden mødebooker.dk. Jeg indgår en mundtlig aftale omkring de økonomiske forhold samt forventninger til proces og færdigt resultat. Mødebooker.dk formår ganske hurtigt at få deps.dk på internettet, men desværre kun som en template version af en ligegyldig hjemmeside. Efter forgæves henvendelser til mødebooker uden resultat af samtaler opgiver jeg at få udført det aftalte arbejde, med ærgrelse over at have betalt en faktura upfront. Herefter får jeg anden it-kyndig til at starte forfra med hjemmesiden. Dette resulterer i, at da deps.dk skal online har den nye it-mand ikke adgang til domænet. Jeg ringer til mødebooker og ber om mit domæne, hvorefter jeg bliver afpresset for yderligere penge for at få udleveret mit domæne. Hvorledes mødebooker og [navn udeladt] får overført domænet på en måde, at jeg er online kender jeg ikke til, men deps.dk kommer online og jeg er glad og tilfreds indtil den 08.01.2021 hvor det blir min virkelighed, at jeg ikke er online længere og ej heller har min e-mail til rådighed længere. Jeg søger af denne årsag indsigt i hvem, som er registrant af domænet deps.dk? Som bilag vedhæfter jeg mine betalinger til one.com her har jeg betalt for den årlige domænepris samt bilag på faktura fra mødebooker.dk. Ønsker I yderligere dokumentation af en type jeg måtte kunne fremskaffe, fremsender jeg dette. Afslutningsvis er det vigtigt for mig at gøre opmærksom på at den ansvarlige for mit online nedbrud vil blive stævnet og det skønnes, at ugentligt har Deps ApS et fortjenestetab på [beløb udeladt]. Jeg håber og ønsker for alle parter, hurtig proces og nem overdragelse af domænet.” Som bilag (litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en udskrift af 13. januar 2021 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. Bilag (litreret af sekretariate• er en faktura af 28. november 2018 stilet til klageren vedrørende fornyelse af domænenavnet ”deps.dk” omfattende perioden fra den 31. januar 2019 og til den 31. januar 2023. Fakturaen er udstedt af Simply.com. Bilag(litreret af sekretariate• er en faktura af 10. april 2019 stillet til klageren vedrørende fornyelse af ”Basic Suite” for perioden fra den 24. april 2019 og til den 24. april 2020. Fakturaen er udstedt af Simply.com. Bilag (litreret af sekretariate• er et udfyldt skema til anmodning om oplysninger til tredjepart i relation til domænenavnet ”deps.dk”. Bilag 5-7 (litreret af sekretariate• er tilsyneladende kopi af en udateret korrespondance mellem klageren og indklagede, hvori klageren rejser en bekymring for, at indklagede er ansvarlig for nedlukningen af domænenavnet ”deps.dk” og i den forbindelse anmoder om svar på, om indklagede er indstillet på at overdrage domænenavnet til klageren. Af korrespondancen fremgår det endvidere, at indklagede vil overholde sin del af aftalen og pege domænet på klagerens servere, hvis klageren også overholder sin del af aftalen og giver indklagede ”sine penge”. Dette bestrides af klageren i korrespondancen, der anfører, at han ikke skylder indklagede penge, idet klageren for tre år siden betalte indklagede ca. 6.000 kr. for en hjemmeside, indklagede aldrig leverede. Sekretariatet har ved opslag den 10. februar 2021 på ”deps.dk” taget følgende kopi, idet noget lignende fremkom ved sekretariatets opslag den 20. januar 2021: Ved e-mail af 20. januar 2021 har DK Hostmaster på forespørgsel fra sekretariatet oplyst, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”deps.dk”. Sekretariatet har ved opslag den 10. februar 2021 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på det omtvistede domænenavn ”deps.dk” er arkiveret i altgange i perioden fra den 12. marts 2018 og til den 29. november 2020. Det fremgår heraf, at domænenavnet ”deps.dk” i hvert fald periodevis i det nævnte tidsrum har været anvendt i forbindelse med en hjemmeside for klagerens virksomhed, DEPS ApS. Sekretariatet har i den forbindelse taget følgende kopi af hjemmesiden som arkiveret den 12. marts 2018 og som senest arkiveret den 29. november 2020: Ved opslag den 10. februar 2021 i Det Centrale Virksomhedsregister (www. cvr.d• har sekretariatet konstateret, at der er registreret en enkeltmandsvirksomhed under navnet Mødebooker.dk (CVR- nummer 31350514) med startdato den 20. februar 2017 og ophørsdato den 31. oktober 2019. Virksomheden var registreret under branchekode ”731110 Reklamebureauer” og med bibranchen ”466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr”. Som fuldt ansvarlig deltager var registreret indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren for tre år siden købte en total online løsning til domænenavnet ”deps.dk” af virksomheden Mødebooker.dk, • at Mødebooker.dk ganske hurtigt formår at få ”deps.dk” på internettet, men desværre kun som en såkaldt ”template version” af en ligegyldig hjemmeside, • at klageren efter forgæves henvendelser til Mødebooker.dk opgiver at få det aftalte arbejde udført og starter forfra med hjemmesiden med hjælp fra anden side, • at hjemmesiden på domænenavnet ”deps.dk” kommer online, og at klageren er glad og tilfreds indtil den 8. januar 2021, hvor klagerens hjemmeside pludselig ikke længere er online, og hvor klageren ikke længere har sin e-mail til rådighed, • at klageren har betalt det årlige gebyr for registrering af domænenavnet ”deps.dk”, hvilket understøttes af bilagog 2, og • at domænenavnet ”deps.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Klageren har oplyst bl.a., at klageren for tre år siden købte en total online-løsning vedrørende domænenavnet ”deps.dk” af virksomheden Mødebooker.dk, men at denne virksomhed aldrig udførte det aftalte arbejde på trods af klagerens betaling herfor. Klagenævnet lægger efter det oplyste til grund, at indklagede har registreret domænenavnet ”deps.dk” på vegne af og til brug for klageren, og at indklagede således har handlet som fuldmægtig for klageren. Da klageren således må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn, følger det heraf, at klageren kan kræve registreringen af domænenavnet ”deps.dk” overført til sig. Dette understøttes efter klagenævnets vurdering af dels det forhold, at oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• bekræfter, at domænenavnet ”deps.dk” i hvert fald periodevis fra den 12. marts 2018 og til den 29. november 2020 har indeholdt en hjemmeside for klagerens virksomhed, dels at klageren efter det oplyste har stået for gebyrbetalingen i forbindelse med fornyelse af domænenavnet ”deps.dk” knyttet til perioden fra den 31. januar 2019 og til den 31. januar 2023 (jf. bilag 2). Den fremlagte korrespondance mellem klageren og indklagede – i form af bilag 5-7 – tyder efter klagenævnets opfattelse på, at indklagede påberåber sig at udøve en tilbageholdelsesret i domænenavnet ”deps.dk”, indtil klageren har betalt, hvad indklagede mener at have til gode hos klageren som følge af ydelser leveret af indklagede. Det følger af almindelige formueretlige regler, at en kreditors adgang til at øve pression mod en skyldner gennem udøvelse af tilbageholdsret forudsætter, at en række betingelser er opfyldt. Kreditor må således kunne godtgøre eller sandsynliggøre, at denne har et krav. Kreditor skal derudover retmæssigt besidde en sådan magt over det tilbageholdte, at denne er i stand til faktisk at hindre, at der sker overdragelse til ejeren, ligesom der skal foreligge en nærmere – snæver – forbindelse (konneksite• mellem kravet og besiddelsen. I det foreliggende tilfælde er det – som anført – uretmæssigt, at indklagede fremstår som indehaver af domænenavnet, og indklagedes besiddelse af dette er derfor ikke lovlig. Det er derfor ikke godtgjort, at en helt grundlæggende betingelse for at udøve tilbageholdsret i domænenavnet ”deps.dk” konkret er opfyldt. Det følger således allerede heraf, at betingelserne for, at indklagede kan udøve tilbageholdsret i det omtvistede domænenavn, ikke er opfyldt. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, er der herefter intet grundlag for at fastslå, at indklagede har nogen legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”deps.dk”. Klageren, der har navnet ”DEPS ApS” og har drevet en hjemmeside under domænenavnet ”deps.dk” i forbindelse med sin virksomhed, har derimod en åbenbar interesse i at råde over det pågældende domænenavn. Klagenævnet finder på baggrund af det oven for anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet ”deps.dk” samt nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet til klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”deps.dk” skal overføres til klageren, DEPS ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.