Afgørelse

kravmagataastrup.dk

IKMF-KravMaga.dk

MOD

Game Lounge Ltd

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”kravmagataastrup.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en frivillig forening, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 1) er registreret under navnet IKMF-KravMaga.dk (CVR-nummer 32381383) med startdato den 15. september 2009. Klageren er registreret under branchekode 949900 ”Andre organisationer og foreninger i.a.n.”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vor forening har siden 2009 anvendt navnet ”KravMagaTaastrup”. I forbindelse med skift til nyt verdensforbund skifter vi hovednavn, men ville fortsat anvende KravMagaTaastrup.dk, pga. forskellige forhold sker der fejlagtigt ikke en fornyelse af domænet, men fortsat betaling for at have webserver til domænet, hvilket ligger hos Simply.com. Vor forening ligger i Taastrup by og har altid været den eneste KravMaga (selvforsvar/ kampspor• klub i byen. Jeg har forgæves mailet til registrant, uden at De har reageret. ... Registrant er hjemmehørende på Malta og har ingen relation til Taastrup by og heller ingen relation til kampsport i byen eller andre steder i DK. I stedet reklameres for Online spil, som vi på ingen måde ønsker at blive associeret med. På vor hjemmeside har vi hele tiden brugt navnet KravMagaTaastrup (se vedhæftede screenshoot samt har en facebook gruppe med samme navnet. https://www.facebook.com/groups/kravmagataastru• Det er således vor opfattelse, at registrant bryder med de danske regler for brug af .dk domæner, og domænet derfor bør tilbageføres/overdrages til os.” Bilager følgende udskrift fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ” ikmf-kravmaga.dk”: Bilager følgende udskrift fra klagerens facebook-profil: I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”We bought the domain at an domain auction. Since the domain name had KravMaga in its name we wrote about martial arts in the content. We have not intention to confuse any visitors. That is the circumstance. We will let you decide on the rights to the domain according to the DK Hostmaster terms and conditions” Klageren har i replikken henholdt sig til det i klageskriftet anførte. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”kravmagataastrup.dk” den 15. december 2020 taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på domænenavnet den 17. januar 2021 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet fremstod som vist ovenfor. Hjemmesiden på domænenavnet indeholder, hvad der fremstår som blog-indlæg om kampsort samt en reklame for et online casino. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at domænenavnet ”kravmagataastrup.dk” blev registreret den 17. august 2020. DK Hostmaster har ved mail af 18. januar 2021 oplyst, at Michael John Petersen, der er repræsentant for klageren, oprindeligt registrerede domænenavnet ”kravmagataastrup.dk” den 3. juli 2009, og at han – bortset fra en periode, hvor TIK KravMaga Taastrup har været anført som registrant – var registrant af domænenavnet frem til den 14. august 2020, hvor registreringen af domænenavnet blev slettet. DK Hostmaster har endvidere oplyst, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”kravmagataastrup.dk” – er registrant af 329 domænenavne af meget forskellige karakter. Ved opslag påtilfældigt udvalgte af disse domænenavne har sekretariatet konstateret, at der i otte tilfælde var hjemmesider, der i deres opbygning og indhold svarer til den hjemmeside, der findes på det omtvistede domænenavn, idet de indeholder, hvad der fremstår som blog-indlæg samt en eller flere reklamer for et online casion. I ét tilfælde viderestillede domænenavnet til et online casion og i ét tilfælde var der ikke nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved oplag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• har sekretariatet konstateret, at indholdet af domænenavnet ”kravmagataastrup.dk” er lagretgange i perioden 24. november 2009 til 26. januar 2020, dvs. forud for indklagedes registrering af domænenavnet, og tre gang i perioden fra 28. september 2020 til 28. november 2020, dvs. efter indklagedes registrering af domænenavnet. Det fremgår, at domænenavnet i hvert fald frem til januar 2020 indeholdt en hjemmeside for klagerens forening, og at domænenavnet i hvert fald fra den 28. september 2020 fremstod som vist ovenfor. Ved sekretariatets søgning på ”krav maga taastrup” den 17. januar 2021 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 294, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. De førstesøgeresultater vedrørteklageren, mens ét vedrørte indklagede. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er en frivillig kampsportsforening, der siden 2009 har anvendt navnet ”Krav Maga Taastrup”, • at klagerens forening er og har altid været den eneste Krav Maga selvforsvarsklub i Taastrup, • at klageren indtil for nylig har været registrant af domænenavnet ”kravmagataastrup.dk”, • at det beror på en fejl, at klageren ikke fik forlænget registreringsperioden, hvilket gjorde det muligt for indklagede at registrere domænenavnet, • at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet, idet indklagede er hjemmehørende på Malta og hverken har nogen relation til Taastrup eller Krav Maga, og • at indklagede derimod driver virksomhed med online spil, hvilket klageren ikke vil associeres med.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har registreret domænenavnet og derfor har ret til at bruge det, • at indklagede anvender domænenavnet til at skrive om kampsport, hvorved domænenavnet bliver brugt i overensstemmelse med sin signalværdi, og • at indklagedes brug af domænenavnet ikke har til formål for vildlede forbrugerne.

Nævnets bemærkninger:

Da domænenavnet ”kravmagataastup.dk” efter det oplyste ikke har kommerciel betydning for i hvert fald klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”kravmagataastrup.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er en frivillig forening, der Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet IKMF-KravMaga.dk (CVR-nummer 32381383) med startdato den 15. september 2009. Klageren er en kampsportsklub, der i en lang årrække har anvendt det domænenavnet ”kravmagataastrup.dk” til sin hjemmeside, men som – efter egne oplysninger – ved en fejl ikke fik forlænget registreringen af domænenavnet, hvorfor registreringen blev slettet den 14. august 2020. Sekretariatets undersøgelser har endvidere vist, at betegnelsen ”krav maga taastrup” på internettet i ikke ubetydeligt omfang forbindes med klageren. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af det omtvistede domænenavn. Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede anvender domænenavnet ”kravmagataastrup.dk” til, hvad der fremstår som blog-indlæg om kampsport, hvori der er inkorporeret reklamer for et online casino. Domænenavnet fremstår således – bortset fra reklamen for casinoet – som om, det fortsat har tilknytning til klageren. Indklagede har i øvrigt en række andre domænenavne, der opbygningsmæssigt svarer til det omtvistede domænenavn, dvs. hvor det, der fremstår som blog-indlæg, indeholder reklamer for online casinoer. Klagenævnet finder på denne baggrund, at det må lægges til grund, at indklagedes formål med registrering og brug af det omtvistede domænenavn er at snylte på klagerens navn og omdømme for herigennem at tjene penge på reklamer for et online casino. Klagenævnet finder herefter, at indklagede ikke kan anses for at have nogen legitim interesse i at råde over domænenavnet. På baggrund af ovenstående er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”kravmagataastrup.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”kravmagataastrup.dk” skal overføres til klageren, IKMF- KravMaga.dk. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.