Afgørelse

behandler.dk

Behandler.dk v/[A]

MOD

MIRA INTERNET ApS

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”behandler.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er driver en personligt eget mindre virksomhed, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.d• er registreret under navnet Behandler.dk v/[A] (CVR-nummer 41900881) med startdato den 1. december 2020. Virksomheden er registreret under branchekode 869030 ”Psykologisk rådgivning” og bibranchekoderne 620100 ”Computerprogrammering” og 711290 ”Anden teknisk rådgivning”. Indklagede er et anpartsselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.d• er registreret under navnet MIRA INTERNET ApS (CVR-nummer 36057890) med startdato den 25. juli 2014. Selskabet er registreret under branchekode 611000 ”Fastnetbaseret telekommunikation” og bibranchekode 631100 ”Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser”. Selskabets formål er, at ”drive Internetrelateret virksomhed, udlejning af software, hosting af servere, salg af Internetforbindelser, udvikling af hjemmesider og programmer, samt andre varer / ydelser som relaterer til Internettet”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet behandler.dk har været registreret siden 1997. Det har aldrig været i brug jf. bilag 1, som viser en række kronologiske screenshots fra Wayback Machine (archive.org). I bilagses det at det sporadisk er online en gang med indhold der lader til at være synligt ved et uheld. Den første registrerede anvendelse i bilagindikerer, at det blev brugt fra 2001-2003 som reklame på blå baggrund for et forsøg på at sælge biler og domæner. I 2004-2005 fik det anvendelse som squatting side. I perioden 2006-2009 blev der kun registreret to ændringer af Wayback Machine, begge til en squattinglignende side til sommerhusudlejning. I 2013 havde det anvendelse som redirect til en hestemassør (som brugte et markant anderledes domæne som overskrift på hjemmesiden), men det blev hurtigt forladt igen, for i 2014-16 var det en fejlmeddelelse og i 2017-18 var det igen en squatting-lignende holding side der reklamerer for feriehuse. En lignende sag blev behandlet i jnr. 2020-0197, hvor en side blev brugt under misvisende navn til squatting. En portscanning (bilag 2) viser at domænet ikke længere peger på nogen mailserver, http server eller lignende. DNS-serveren hedder "bristol.domeneshop.no": En norsk domæne-sælger. Mit indtryk er, at indklagede har glemt domænet efter at have forsøgt at sælge det/brugt det til squatting/besynderlige redirects iår. ... Indklagede driver ikke virksomhed der relaterer sig til behandling og har aldrig brugt domænet til noget der havde med emnet at gøre. Tværtimod er indklagede selv en domæneregistrant der arbejder med hosting og webdesign ifølge deres hjemmeside (bilag 3). Jeg vil gerne have domænet til min nye hobbyvirksomhed behandler.dk, som jeg har registeret fordi jeg troede domænet ikke var optaget, efter som det ikke resolvede. Jeg har en side klar hvor jeg vil tilbyde et gratis ikke-kommercielt katalog over alle behandlere i Danmark, hvor behandlere kan anbefale hinanden og vi på den måde kan skabe en form for offentligt netværk af anbefalinger til behandlere i alle områder af behandling, være det fysioterapi, akupunktur, etc., eller psykologi som jeg selv studerer. Derudover vil jeg gerne kunne beskrive hvordan de forskellige behandlingsformer fungerer, således at brugerne kan træffe et informeret valg. Det er ikke i øjeblikket reelt muligt, og brugere af både private og offentlige behandlingstilbud famler i blinde. Det vil jeg gerne lave om på.” Bilagudskrifter fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, at indholdet af domænenavnet ”behandler.dk” er lagretgange i perioden 22. november 2001 til 8. august 2018. Udskrifterne viser, at domænenavnet i perioden fra 2001 til 2003 blev anvendt til reklamer for salg af biler og domæner, i perioden 2004-2004 viste links til forskellige behandlere, i perioden 2006- 2009 blev anvendt til reklamer for sommerhusudlejning, i 2013 viderestillede til en hjemmeside vedrørende hestemassage, i perioden 2014-2016 viste en fejlmeddelelse og i perioden 2017-2018 viste links vedrørende sommerhusudlejning. Bilag indeholder endvidere følgende udaterede skærmprint af indholdet på domænenavnet behandler.dk: Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet den 3. december 2020 og 17. januar 2021 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist ovenfor. Bilager følgende udskrift, der synes at vedrører domænenavnet ”psykolog.dk”: Bilager følgende skærmprint af indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”mira.dk”: Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOISE-database konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”behandler.dk”. DK Hostmaster har ved mail af 3. december 2020 oplyst sekretariatet, at domænenavnet siden dets registrering den 12. februar 1997 skiftevis har været registreret af Mira Internet ApS, Mira Internet A/S og Mira InternetSolutions, der alle synes relateret til indklagede. DK Hostmaster har ved mail af 18. januar 2021 oplyst sekretariatet, at indklagede – ud over at være registrant af domænenavnet ”behandler.dk” – er registrant af følgendedomænenavne: adslmail.dk bobedst.dk bolig4me.dk camping-booking.dk campingbooking.dk diner.dk din-vinhandel.dk dinvinhandel.dk dixen.dk folkeskole.dk god-vin.dk harddisk.dk hushandel.dk jobfyn.dk jobjylland.dk julidanmark.dk lennartk.dk nvd.dk online-vinhandel.dk onlinevinhandel.dk rose-vin.dk rulleporte.dk ski-rejser.dk stoholm.dk studio80.dk tangdata.dk velin.dk vielskervin.dk virksomhedssalg.dk 12ticket.dk hotduck.dk hotel-europa.dk kronen.dk mailbox.dk midtfyns-stenhuggeri.dk miradsl.dk mira-internet.dk mirainternet.dk miramail.dk myadsl.dk mydsl.dk ringe-stenhuggeri.dk rullebane.dk rullebaner.dk terapeutisk-massage.dk vandfossen.dk Ved opslag påtilfældigt udvalgte af disse domænenavne har sekretariatet konstateret, at der i otte tilfælde ikke fremkom nogen hjemmeside, og at der i to tilfælde fremkom en hjemmeside om jul og en vedrørende en Icloud-løsning. Ved sekretariatets søgning på ”behandler” den 17. januar 2021 i Google blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 13,3 mio., når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte oplysninger om behandlinger og behandlere af meget forskellige karakter. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagede ikke anvender domænenavnet ”behandler.dk” og i øvrigt aldrig har anvendt domænenavnet på en måde, der afspejler dets signalværdi, • at indklagede driver virksomhed med hosting og webdesign og indklagede udbyder således ikke nogen form for behandling, • at klageren ønsker at anvende domænenavnet til brug for sin hobbyvirksomhed, der er registreret under navnet Behandler.dk, og • at klageren har forberedt en hjemmeside, der indeholder et gratis, ikke-kommercielt katalog over alle behandlere i Danmark, hvorved klageren vil hjælpe med at sikre, at forbrugere kan træffe informerede valg, inden de går til en behandler. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da domænenavnet ”behandler.dk” efter det oplyste ikke har kommerciel betydning for i hvert fald klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”behandler.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er driver en personligt eget mindre virksomhed, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.d• er registreret under navnet Behandler.dk v/[A] (CVR-nummer 41900881) med startdato den 1. december 2020. Klageren ønsker efter det oplyste, at anvende domænenavnet til en hjemmeside, hvorpå der skal være et ikke-kommercielt katalog over behandlere i Danmark, idet klageren herved ønsker at bidrage til, at forbrugerne kan træffe informerede valg, inden de beslutter sig for, hvilken behandler de vil gå til. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en legitim interesse i at kunne anvende domænenavnet ”behandler.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det skal i den forbindelse tillægges betydning, at det omtvistede domænenavn består af det helt almindelig danske ord ”behandler”, og at mange andre end sagens parter således kan have en interesse i domænenavnet. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet som udgangspunkt ikke har nogen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”behandler.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Indklagede anvender og har efter sagens oplysninger ikke siden 2018 anvendt domænenavnet ”behandler.dk” til en hjemmeside. På baggrund heraf, og da indklagede har undladt at medvirke til sagens oplysning, lægger Klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet. På baggrund af det anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”behandler.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”behandler.dk” skal overføres til klageren, Behandler.dk v/[A]. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.