Afgørelse

david.dk

David Johannes Eirsted Mc Nally

MOD

EVERGREEN INTERNET ApS

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”david.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Jeg har planer om at starte et personligt website for venner og familie, og jeg ønsker et domæne, der er nemt at huske, også for ældre familiemedlemmer. Domænet david.dk er oplagt, men pt optaget af indklagede. [...] Domænet david.dk er registreret af indklagede, og har været det i fire år, men ser ikke ud til nogensinde at have været i brug. Der er aktuelt intet indhold udover teksten "coming soon" (bilag 1), men ifølge Wayback Machine har websitet af flere omgange været udbudt til salg, i strid med loven om internetdomæner (bilag 2, bilag 3, bilag 4).” Som bilaghar klageren fremlagt et skærmprint af et opslag på ”david.dk”. Bilag 2-4 er skærmprint af opslag i Internet Archive Wayback Machine (archive.or• på ”david.dk”. Bilagoger kopier af pas og sundhedskort tilhørende David Johannes Eiersted Mc Nally. Ved opslag den 4. december 2020 på ”david.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på ”david.dk” den 21. januar 2021 har sekretariatet taget følgende kopier: Ved at klikke på linket ”Email” på ovenstående hjemmeside under ”david.dk” fremkom e- mailadressen ”david@stenstrøm”, mens der ved opslag på henholdsvis linket ”Github” og ”linkedIn” fremkom følgende: ”www.gifthub.com nægtede at oprette forbindelse” og ”www.linkedin.com nægtede at oprette forbindelse”. Ved opslag på ”david.dk” i Internet Archive Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet i altgange i perioden fra den 5. december 1998 og frem til den 9. august 2018. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet ”david.dk” i hele perioden efter indklagedes registrering af domænenavnet har været anvendt til en hjemmeside, som har indeholdt et link med teksten ”Inquire about this domain”. Ved opslag den 21. januar 2021 på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.d• har sekretariatet konstateret, at fornavnet David pr. 1. januar 2021 bæres af 8.687 personer. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at efternavnet David pr. 1. januar 2021 bæres af 256 personer. Ved sekretariatets søgning på ”david” den 21. januar 2021 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 7.160.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Det bemærkes, at Klagenævnet for Domænenavne i sagerne j.nr. 2019-0002 og j.nr. 2019-0085 vedrørende domænenavnet ”david.dk” ved afgørelser af henholdsvis 16. maj 2019 og 18. september 2019 fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysning om, at domænenavnet ”david.dk” var registreret på vegne af David Byrial Hvejsel Stenstrøm, og at der efter en samlet vurdering af oplysninger i sagerne (helle• ikke var fornødent grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om den påtænkte brug af domænenavnet ”david.dk” for David Byrial Hvejsel Stenstrøm til e-mailkommunikation og som led i dennes virke som udvikler. Klagenævnet fandt på den baggrund i begge sager, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”david.dk” ikke indebar en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Ligeledes fandt klagenævnet i begge sager, at der ikke forelå en krænkelse af navnelovens §eller domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes, at både EVERGREEN INTERNET ApS og Daniel Byrial Hvejsel Stenstrøm indgik som henholdsvis indklagedeogi ovennævnte sager. Klageren i den nærværende sag var ikke part i de ovennævnte sager. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har planer om at etablere en personlig hjemmeside for venner og familie og i den forbindelse ønsker at anvende domænenavnet ”david.dk”, • at domænenavnet ”david.dk” har været registreret af indklagede i fire år, men at domænenavnet endnu ikke ses at have været taget i brug, og • at hjemmesiden under domænenavnet ”david.dk” aktuelt ikke har andet indhold end teksten ”coming soon”, og at domænenavnet tidligere ses at have været udbudt til salg i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er ikke gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”david.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 1, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen foreligger oplyst og på baggrund af klagerens anbringender, giver den i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”david.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har imidlertid ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”david.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – det omtvistede domænenavn til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes, at begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder bl.a. også selve den omstændighed, at hjemmesiden under domænenavnet ”david.dk” tidligere ses at have indeholdt et link med teksten ”Inquire about this domain”. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet ”david.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren ønsker at kunne anvende domænenavnet ”david.dk” til en personlig hjemmeside. Som bærer af fornavnet David må klageren anses for at have en naturlig interesse heri. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Det fremgår imidlertid af sagens oplysninger, at domænenavnet ”david.dk” er registreret af indklagede den 18. august 2016, og at domænenavnet på tidspunktet for klagens indgivelse blev anvendt til en hjemmeside, der alene indeholdt teksten ”coming soon”. Endvidere fremgår det, at indklagede efter klagens indgivelse har etableret en hjemmeside med oplysninger om en person med navnet David og dennes arbejde med ”React, Vue.js og Javascript” og nuværende og tidligere arbejdspladser. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at der ved at klikke på linket ”Email” på hjemmesiden under domænavnet ”david.dk” fremkom e-mailadressen ”daniel@stenstrøm”, og klagenævnet lægger på den baggrund bevismæssigt til grund, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn fortsat må anses for registreret på vegne af David Byrial Hvejsel Stenstrøm, der sammen med indklagede i nærværende sag, EVERGREEN INTERNET ApS, var indklaget for Klagenævnet for Domænenavne i sagerne j.nr. 2019-0002 og j.nr. 2019-0085 vedrørende domænenavnet ”david.dk”, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. Klagenævnet finder det påfaldende, at der først efter klagens indgivelse i nærværende sag er taget initiativ til at påbegynde etableringen af en egentlig hjemmeside under domænenavnet ”david.dk”, og at dette ligeledes var tilfældet i forbindelse med sagerne j.nr. 2019-0002 og j.nr. 2019-0085 vedrørende domænenavnet ”david.dk”. Klagenævnet finder det endvidere påfaldende, at domænenavnet ”david.dk” – på trods af indklagedes oplysninger om den påtænkte anvendelse af domænenavnet ”david.dk” til bl.a. e-mailkommunikation i forbindelse med de ovennævnte sager – endnu ikke ses at være taget i anvendelse til e-mailkommunikation for David Byrial Hvejsel Stenstrøm. Klagenævnet finder på den baggrund, at der er skabt en formodning for, at indklagede ikke har en reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”david.dk”. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet ovennævnte formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det oven for anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”david.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering af domænenavnet ”david.dk” vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 8

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”david.dk” skal overføres til klageren, David Johannes Eirsted Mc Nally. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.