Afgørelse

cognition.dk

SQUARE ONE A/S

MOD

Louise Bergøe

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”cognition.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• er registreret under navnet SQUARE ONE A/S (CVR-nummer 15288272) med startdato den 1. juli 1991. Selskabet er registreret under branchekode ”620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi”, og selskabets formål er at udvikle, sælge og levere tjenesteydelser og produkter inden for ledelsesrådgivning samt investering, finansiering og kapitalanlæg. Selskabet har den 9. februar 2000 registreret binavnene COGNITION A/S og COGNITION INSTITUTE A/S. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Der henvises til Klagenævnets afgørelse J.nr.: 2019-0209, hvor klager havde nedlagt påstand om at indklagede skulle tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”cognition.dk” til klager. Klagenævnet traf d. 9. december 2019 afgørelse hvorefter klageren, ikke fik medhold. Der er nu gået et år, og indklagede har endnu ikke taget domænenavnet i brug. Klagenævnet anfører i sin afgørelse J.nr.: 2019-0209, at man finder, at vi som klager, har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”cognition.dk”. Den interesse som indklagede med sin passivitet har demonstreret i forhold til at tage domænenavnet i brug, ses ikke at stå rimeligt i forhold vores naturlige interesse i at kunne disponere over domænenavnet. [...] Indklagede har ikke taget noget kendetegn i brug som kan støtte kravet om brugen af cognition.dk. Således har indklagede ændret sit virksomhedsnavn til Psykolog Louise Bergøe. Samtidig benytter klager fortsat sit i år 2000 lovligt registrerede binavn COGNITION A/S i sin internationale markedsføring. Indklagede anførte i sin sagsfremstilling af 2. juni 2019, at indklagede er i fuld gang med at udvikle en hjemmeside til domænenavnet ”cognition.dk”, og at fastlåsning af indklagedes oplysninger vedrørende det registrerede domænenavn bremsede indklagede væsentlig i drift af sin virksomhed. Yderligere anførte indklagede: ”Jeg håber på en hurtig sagsbehandling da denne klage stopper udviklingen af min virksomhed og vil få væsentlig betydning for min indtjening, da jeg pt ikke kan publicere min hjemmeside”. Alligevel er der siden klagenævnets afgørelse d. 9. december 2019 ikke taget noget skridt fra indklagedes side til at tage domænenavnet i anvendelse.” Bilager en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager et skærmprint af et opslag på ”cognition.dk”. Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”cognition.dk” den 1. december 2020 og fornyet opslag den 12. januar 2021 fremkom der ikke nogen hjemmeside. DK Hostmaster har ved e-mail af 1. december 2020 oplyst til sekretariatet, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”cognition.dk” siden den 2. juni 2019. Ved sekretariatets opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• den 12. januar 2021 har sekretariatet konstateret, at indklagede, Louise Bergøe, er registreret som fuldt ansvarlig deltager i enkeltmandsvirksomheden Psykolog Louise Bergøe (CVR-nummer 40557237) med startdato den 2. juni 2019, og at enkeltmandsvirksomheden er registreret under branchekode ”869030 Psykologisk rådgivning” og bibranche ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”. Sekretariatet har endvidere konstateret, at enkeltmandsvirksomheden i perioden fra den 2. juni 2019 og frem til den 21. august 2019 har været registreret under virksomhedsnavnet Cognition. Ved opslag i Gyldendals Røde Ordbøger har sekretariatet konstateret, at ”cognition” er et engelsk ord, som betyder ”kognition” eller ”erkendelse”. Ved opslag i Den Danske Ordbog (”ordnet.dk”) har sekretariatet konstateret, at kognitionspsykologien beskæftiger sig med, hvordan man tolker verden, husker, kommunikerer og tænker. Ved opslag på ”cognition.dk” i Internet Archive Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at der i ikke er lagret hjemmesider med et reelt indhold under domænenavnet i perioden efter indklagedes registrering af domænenavnet den 2. juni 2019. Det bemærkes, at Klagenævnet for Domænenavne ved afgørelse 9. december 2019 i j.nr. 2019-0209 vedrørende domænenavnet ”cognition.dk” ikke fandt det godtgjort, at klagerens interesser i domænenavnet ”cognition.dk” væsentligt oversteg indklagedes interesser, og at indklagede herefter ikke i forhold til klageren fandtes at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”cognition.dk”. Klagenævnet traf på den baggrund afgørelse om, at der ikke kunne gives klageren medhold i sin påstand om overførsel af domænenavnet ”cognition.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klagen i den foreliggende sag er indgivet i forlængelse af klagenævnets afgørelse af 9. december 2019 i j.nr. 2019-0209 vedrørende domænenavnet ”cognition.dk”, hvor klageren, SQUARE ONE A/S, ikke fik medhold i sin påstand om overførsel af domænenavnet ”cognition.dk” fra indklagede, Louise Bergøe, • at der er gået ca. et år siden klagenævnets afgørelse, og at indklagede endnu ikke har taget domænenavnet i brug, • at den interesse i domænenavnet ”cognition.dk”, som indklagede har demonstreret ved ikke at tage domænenavnet i brug, ikke står i et rimeligt forhold til klagerens naturlige interesse i at kunne disponere over domænenavnet, • at indklagede ikke har taget noget kendetegn i brug, som kan støtte indklagedes brug af domænenavnet ”cognition.dk”, • at indklagede har ændret sit virksomhedsnavn fra Cognition til Psykolog Louise Bergøe, • at klageren fortsat benytter binavnet Cognition A/S, som blev registreret i 2000, i sin internationale markedsføring, • at indklagede i forbindelse med j.nr. 2019-0209 anførte bl.a., at indklagede var i fuld gang med at udvikle en hjemmeside under domænenavnet ”cognition.dk” og håbede på en hurtig sagsbehandling af sagen, som bl.a. forhindrede indklagede i at publicere sin hjemmeside, og • at indklagede siden klagenævnets afgørelse den 9. december 2019 ikke har taget skridt til at anvende domænenavnet ”cognition.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 1, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen foreligger oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”cognition.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har registreret binavnene COGNITION A/S og COGNITION INSTITUTE A/S, og klageren har oplyst, at disse binavne har været brugt aktivt siden 2000 i forbindelse med klagerens markedsføring uden for Danmark. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”cognition.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”cognition.dk” består af det almindelige engelske ord ”cognition”, som også i Danmark må anses for at have en deskriptiv betydning. En sådan almindelig betegnelse kan som udgangspunkt frit benyttes af enhver, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede registrerede domænenavnet ”cognition.dk” den 2. juni 2019, og at domænenavnet ikke ses at have været anvendt til en aktiv hjemmeside. Endvidere fremgår det, at indklagede den 2. juni 2019 oprettede en enkeltmandsvirksomhed, der beskæftiger sig med psykologisk rådgivning, og at virksomheden frem til den 21. august 2019 var registreret under navnet Cognition, men at indklagede derefter ændrede virksomhedsnavn til det nuværende navn Psykolog Louise Bergø. Selvom indklagedes virksomhed inden for psykologisk rådgivning efter klagenævnets opfattelse er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, finder klagenævnet, at der ved indklagedes fortsatte manglende brug af domænenavnet, herunder efter klagenævnets afgørelse af 9. december 2019, jf. ovenfor i sagsfremstillingen, sammenholdt med ændringen af indklagedes virksomhedsnavn er skabt en formodning for, at indklagede ikke længere har en reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”cognition.dk”. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet ovennævnte formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det oven for anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”cognition.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 6

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”cognition.dk” skal overføres til klageren, SQUARE ONE A/S. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.