Afgørelse

vinduespudser-århus.dk

SR Totalservice v/Stephan Rasmussen

MOD

TELANCO ApS

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”vinduespudser-århus.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vinduespudser-aarhus.dk oprettet: 7. juni 2015 (Klage• Registrant: SR Totalservice v/Stephan Rasmussen, CVR 30402138, Runevej 133, 8210 Aarhus V. Branche: Vinduespolering Almindelig rengøring i bygninger, Vinduespolering Vinduespudser.århus.dk oprettet: 21. feb. 2019 (indklaged• Registrant: TELANCO ApS, CVR 15883847, Kongensgade 25, 2. sal, 1264, København K. Branche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Hjemmesiden "vinduespudser-århus.dk markedsfører sig som heddende og hjemmehørende: Vinduespudser Århus, Tlf.: - Email: tom@alinafirma.dk - Glismosevej 1, Bendstrup - 8544 Mørke (se bilag 2a,og 4) Fra samme adresse drives: A.F. Rengøring v/Mie R. Jørgensen, Tlf.:5577 - Email: tom@alinafirma.dk - Glismosevej 1, Bendstrup - 8544 Mørke, med hjemmesiden: alinafirma.dk (Se bilag 5, 6,7,8) ... Idet deovenstående domæner ligger ekstremt tæt op ad hinanden, er det min opfattelse, at man har ønsket at udnytte værdien af mit domæne (vinduespudser-aarhus.d• ved at oprette og bruge et domæne, der meget let kan forveksles ved en slåfejl ved søgning på mit specifikke firma (SR Totalservice). Dette begrundes med .dk-Hostmaster's "Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn", afsnit 9: 9. Uretmæssig brug af Domænenavn9.1 DK Hostmaster kan suspendere et Domænenavn, hvis; "der er en nærliggende risiko for, at internetbrugeres stavefejl eller slåfejl ved indtastning af en URL i et adressefelt udnyttes til at skabe forveksling med et andet næsten identisk Domænenavn og dermed skaber trafik på egen hjemmeside, Registranten af det Domænenavn, der udnyttes ved forveksling, indgiver anmeldelse, det Domænenavn, der udnyttes ved forveksling, og det anmeldte Domænenavn er aktive over for almenheden, f.eks. til drift af en hjemmeside, det anmeldte Domænenavn er registreret på et senere tidspunkt, end anmelderen har fået sit Domænenavn registreret 9.2 DK Hostmaster kan suspendere et Domænenavn, hvis; Domænenavnets anvendelse skaber en forvekslingsrisiko med en anden fysisk eller juridisk persons Domænenavn, navn, logo, varemærke eller andre kende-tegn" Ovenstående ligger til grund for at jeg hermed gør krav på brugsretten til domænet: vinduespudser-århus.dk, for derved at knytte dette til mit firma, SR Totalservice (se bilag 9).” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende enkeltmandsvirksomheden ”A.F. Rengøring v/Mie R. Jørgensen”. Bilag 5, 6,oger skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”alinafirma.dk”, hvorfra der markedsføres en virksomhed, der beskæftiger sig med erhvervsrengøring og vinduespudsning. Bilager fotografi af en kassevogn påført teksten ”SR Totalservice vinduespudser.aarhus.dk”. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænenavnet bliver brugt til at vise Alina Firmarengørings ydelse som primært er vinduespudsning og vinduespolering i Aarhus. Såfremt argumentet om at det skulle være vildledende og lukrerende accepteres må det jo nødvendigvis gå begge veje. Da virksomheden hedder SR Totalservice og har dermed ingen relation til domænet uden ligeledes som vi bruger domænet til at vise sin ydelse, er det vores overbevisning at riskoen for at skabe forvirring må anses som minimal.” I replikken er bl.a. anført følgende: ”Ved en simpel søgning på en kontaktoplysning, der går igen på flere relaterede sider: tom@alinafirma.dk fremkommer derforskellige hjemmesider, hvoraf deer registreret i Telanco ApS ́s navn. Det drejer sig om flg. hjemmesider: 1. www.erhvervsrengøring-århus.dk 2. www.vinduespudser-århus.dk 3. www.billig-vinduespudser-aarhus.dk Ovenståendehjemmesider har samme grundlæggende mangel: De opfylder ikke de generelle krav til en hjemmeside, hvor der som minimum skal fremgå virksomhedens navn og CVR. Der står blot hhv. "erhvervsrengøring-århus.dk", "vinduespudser-århus.dk", "billigvinduespudser-aarhus.dk". Dette er efter min opfattelse misvisende og i strid med god domænenavnsskik.” I duplikken er bl.a. anført følgende: ”Mener sagsøger at han også er berettiget til deøvrige domæner i duplikken eller er de alene en henstilling til at cvr nr mangler på siden? Under alle omstændigheder bliver domænerne ligeledes brugt til at gøre opmærksom på at firmaets ydelse som er vinduespolering/vinduespudsning samt rengøring i Aarhus som firmaet beskæftiger sig med, ligeledes som sagsøger bruger www.vinduespudseraarhus.dk. Alle virksomhedens relevante informationer fremgår af hjemmeside herunder adresse og tlf. nr. og vi har d.d. indsat cvr, nr på alle sider.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet "vinduespudser-aarhus.dk” har sekretariatet den 23. januar 2021 taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” har sekretariatet den 26. november 2020 og igen den 23. januar 2021 taget følgende kopier, jf. bilag 2a,og 4: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, der beskæftiger sig med vinduespolering, fik den 7. juni 2015 registreret domænenavnet ”vinduespudser-aarhus.dk”, • at indklagede er beskæftiget i branchen ”databehandling, webhosting og lignende serviceydelser”, • at domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” anvendes til en hjemmeside for en virksomhed, der markedsfører sig under betegnelsen ”Vinduespudser Århus”, • at der på samme adresse som adressen for den virksomhed, der markedsfører sig på domænenavnet "vinduespudser-århus.dk”, er registreret enkeltmandsvirksomheden ”A.F. Rengøring v/Mie R. Jørgensen”, • at domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” og klagerens domænenavn "vinduespudser- aarhus.dk” ligger meget tæt op ad hinanden, og at indklagede har registreret domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” med henblik på at spekulere i risikoen for forveksling med klageren, • at domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” er registreret på et senere tidspunkt end klagerens domænenavn "vinduespudser-aarhus.dk”, og • at hjemmesiden på domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” ikke indeholder virksomhedens navn og CVR-nummer, hvilket er misvisende og i strid med god domænenavnsskik.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” bliver brugt til hjemmesiden for ”Alina Firmarengøring”, som primært beskæftiger sig med vinduespudsning og vinduespolering i Aarhus, • at hjemmesiden på domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” ikke lukrerer mere på klagerens hjemmeside end omvendt, • at klagerens virksomhedsnavn, SR Totalservice, ikke har nogen relation til domænenavnet "vinduespudser-århus.dk”, • at risikoen for forveksling mellem hjemmesiden på domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” og klagerens hjemmeside må anses som minimal, og • at på hjemmesiden på domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” er alle virksomhedens relevante informationer, herunder adresse, telefonnummer og CVR-nummer nu anført.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”vinduespudser-århus.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klagerens enkeltmandsvirksomhed har navnet SR Totalservice v/Stephan Rasmussen og markedsføres under betegnelsen SR Totalservice bl.a. på domænenavnet ”vinduespudser- aarhus.dk”. Det fremgår af klagerens hjemmeside, at virksomheden beskæftiger sig med vinduespudsning i Aarhus og omegn. Da klagerens anvendelse af domænenavnet ”vinduespudser- århus.dk” for sin virksomhed vil være egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”vinduespudser-århus.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”vinduespudser-århus.dk” består af en sammenstilling af det almindelige ord ”vinduespudser” og bynavnet ”Århus”. Det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” bliver brugt til en hjemmeside for virksomheden ”Alina Firmarengøring”, og at der fra denne hjemmeside udbydes tjenesteydelser vedrørende vinduespudsning i Århus. Da en sådan anvendelse af domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” er egnet til at afspejle dets signalværdi, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet "vinduespudser-århus.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, SR Totalservice v/Stephan Rasmussen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.