Afgørelse

audit.dk

IT Forum Esbjerg ApS

MOD

Computernik OÜ

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”audit.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 5) er registreret under navnet IT Forum Esbjerg ApS (CVR-nummer 29218846) med startdato 30. december 2005. Selskabet er registreret under branchekode 620900 ”Anden it-servicevirksomhed”, og selskabets formål er ”at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed.” I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Sagsfremstilling Hos IT Forum Esbjerg leverer vi it managed services til små og mellemstore virksomheder og har et nyudviklet sikkerhedskoncept ved navn ”Audit” på vej. Dette ”Audit”-koncept forventes at komme til at være et supplement til ny cybersecurity certificeringsordning, som snart offentliggøres af en interesseorganisation i Danmark. Audit er målrettet vores kunder og vil være med til at skabe en højere cybersikkerhed hos den enkelte virksomhed. I bilag fremgår det at domænet i dag indeholder en 301 redirect fra audit.dk til ”https://dan.com/buy-domain/audit.dk?redirected=true&tld=dk” med det eneste formål at sælge domænenavnet. Som det ligeledes tydeligt fremgår af bilag 2, så er den nuværende ejer af domænet Computernik OÜ en professionel invester i domænenavne og en virksomhed som har til formål at handle med domænenavne med profit for øje. Som det fremgår af bilaghar vi forsøgt at finde en mindelig løsning ved at give et bud på 200 euro, men deres minimum pris, både i deres webshop for domæner men også i deres chat/email, er 888 euro og domænet er udbudt til 1000 euro. I bilagfremgår det at Computernik OÜ har erhvervet domænet d. 19. marts 2019 og siden erhvervelsen har det fremtrådt som værende til salg. Anbringender Vi, IT Forum Esbjerg, er af den opfattelse, at nuværende registrant overtræder gældende regler: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Stk. 2. Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Og vi ønsker derfor brugsretten overdraget til IT Forum Esbjerg ApS.” Bilager følgende skærmprint fra domænenavnet ”redirectdetective.com”: Bilager følgende skærmprint fra domænenavnet domeen.com: Bilager følgende mailkorrespondance mellem klageren og DAN.com: Klageren den 21. november 2020 kl. 15.31: ”I would like to offer you 200 euro for audit.dk.” DAN.com den 21. November 2020 kl. 15.48: ”Thank you for reaching out to us. Unfortunately, offering €200 for audit.dk won’t be possible as the seller has set a minimum starting offer of €888. When sellers set such minimums, it means that they’re strictly not willing to sell for lower. Considering it’s a signle keyword domain, I’d say €888 is a reasonable starting offer. Do let me know if I can help with anything else.” Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”audit.dk”, der blev registreret den 19. marts 2019. DK Hostmaster har ved mail af 26. november 2020 oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet i hele registreringsperioden. DK Hostmast har ved mail af 21. december 2020 oplyst, at indklagede yderligere er registrant af følgende 115 domænenavne: adult.dk angry.dk ann.dk aul.dk boob.dk ckn.dk coka.dk cosmic.dk courier.dk c7.dk dada.dk deer.dk devils.dk drum.dk dup.dk eben.dk ecu.dk erol.dk erotisk.dk exclusive.dk exotic.dk facility.dk feb.dk festugen.dk fisher.dk flame.dk foe.dk fow.dk frederiksstaden.dk galleriet.dk hds.dk helen.dk hexa.dk hto.dk hue.dk idh.dk ikt.dk inch.dk instrument.dk integrated.dk invaders.dk ipi.dk iqs.dk kiteboard.dk kki.dk klo.dk kostumeudlejning.dk kross.dk kubi.dk kunstmuseum.dk kvalitet.dk lako.dk leonardo.dk lix.dk lunch.dk l5.dk mali.dk marika.dk matu.dk mentalitet.dk myko.dk nrs.dk nva.dk olier.dk omdeling.dk opload.dk pada.dk pappa.dk paradigm.dk partition.dk pastiller.dk pou.dk progres.dk pronto.dk rce.dk recruit.dk rela.dk reseller.dk ripe.dk round.dk sakse.dk sash.dk scala.dk sharon.dk skulpturer.dk slud.dk soma.dk spaer.dk spagetti.dk studiet.dk swim.dk taylor.dk tolo.dk tonight.dk tractor.dk trimmeren.dk truffle.dk tubes.dk tunes.dk tyres.dk uba.dk udstillinger.dk u5.dk vaaben.dk venu.dk vho.dk vini.dk violet.dk virvar.dk vladimir.dk wero.dk wintherrejser.dk wizzard.dk zzzz.dk z2.dk Sekretariatet har ved opslag påtilfældigt udvalgte af disse domænenavne konstateret, at de alle er annonceret til salg på domænenavnet ”dan.com”. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Computernik OÜ has been investing in domain names since 2000. We invest into generic domain names. We develop, sell, buy and also rent domains. We own over 7000 domains, .ee, .fi and .dk .se domains. Investing into domain names is allowed business practice in many countries around the world. Denmark included! audit.dk was registered of the generic meaning of the word. We want to develop that domain in future! We have developed a lot webpages in Estonia. Raha.ee, kaassid.ee, kokteil.ee, qr.ee I am just one-man show, so it takes time to develop the domains. Our domains are registered for future development! They are not registered for selling! The .dk domain has the unfriendliest rules in the whole world. And believe me, I have lived in the Soviet Union. The rules remember me of those times. People are told what they can and can't do. They can`t sell there property. That is exactly what the Soviet Union was like. ... The complaint has no EXCLUSIVE rights to audit.dk The complaint has no rights to audit.dk. There is no ground for the claim! I do not see any evidence, that the complaint should be awarded the domain. ZERO. The complaint is pointing that the domain is for sale and that this is the ground! I ask, why he doesn't take all our 110+ .dk domains once? It would be that easy, just point to the fact that domains are for sale, and take them all. What logic is that? No ground, just point that they are for sale. The complaint didn`t like our price, and after that filed for claim. And wants to steal our property just for free. THAT IS STEALING!!!! If his company name is IT Forum Esbjerg how does this give him exclusive right to the domain audit.dk?” I replikken er anført bl.a.: ”Der fremlægges bilagsom tydeligt viser den reelle hensigt for den Indklagede, nemlig at handle med domænet, da det i perioden 26. november 2020 og 29. november 2020 har ændret forsiden på domænet fra ”Til Salg” og til ”Solgt”.” Bilager følgende udaterede skærmprint af indholdet på domænenavnet ”audit.dk”: Sekretariatet har ved opslag den 26. november 2020 på domænenavnet audit.dk konstateret, at domænenavnet fremstod således: Ved fornyet opslag på domænenavnet den 23. december 2020 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 6. I duplikken er anført bl.a.: ”This idiot still doesn’t get it. He is trying to steal valuable domain name from Computernik OÜ. I do not get why this idiot thinks he has more right to this domain then Computernik OÜ? Because it was for sale? Why he thinks this gives him right to steal it? Why he is only stealing one .dk domain from us? He can take all the 120 domains. He has to just claim all are for sale. In every European country this would be called stealing. Or Reverse domain Hijacking, in US I could sue him for $100 000 damages. In .dk this idiot thinks he is doing everything right. Where do this idiots come from? Computernik OÜ domains are never purchased for ONLY RESELL, we develop this domains. Someone else already did buy the domain from us. So please cancel this nonsense.” Ved sekretariatets søgning på ”audit” den 23. december 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 359.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater vedrørte ingen klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte særligt forskellige revisionsfirmaer. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at domænenavnet ”audit.dk” skal overdrages til klageren, idet indklagede i strid med domænelovens § 25, stk. 2, alene har registreret domænenavnet med videresalg eller udlejning for øje, • at dette er dokumenteret ved, at domænenavnet har været annonceret til salg, samt at indklagedes repræsentant krævede 888 euro, da klageren rettede henvendelse med henblik på overdragelse af domænenavnet, og • at klageren har en væsentlig interesse i domænenavnet, da klageren er ved at udvikle et nyt sikkerhedskoncept ved navn Audit.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede siden 2000 har drevet virksomhed med udvikling, salg, køb og udlejning af domænenavne, • at indklagede som en naturlig del af sin virksomhed investere i generiske domænenavne, hvilket der ikke gælder noget forbud mod – heller ikke i Danmark, • at indklagede således er registrant af mere end 7.000 nordiske og baltiske domænenavne, • at indklagede ikke har nogen ansatte, hvorfor det tager tid at udvikle de enkelt domænenavne, • at indklagede har registreret sine domænenavne med henblik på fremtidig udvikling og således ikke med henblik på videresalg, • at klageren ikke har ret, endsige eneret, til domænenavnet ”audit.dk”, • at det forhold, at klageren ikke var villige til at betale den tilbudte pris for domænenavnet, naturligvis ikke giver klageren til domænenavnet, • at der ikke i øvrigt er grundlag for at overføre det omtvistede domænenavn til klageren, og • at hvis der sker overførsel af domænenavnet til klageren, vil det betyde, at indklagede potentielt kan miste alle sine .dk-domænenavne.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”audit.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”audit.dk” på tidspunktet for klagens indgivelse henviste til en hjemmeside på domænenavnet ”dan.com”, hvor domænenavnet ”audit.dk” var udbudt til salg for 999 euro. Det fremgår endvidere, at indklagedes repræsentant på klagerens henvendelse tilbød klageren, at denne kunne købe domænenavnet for 888 euro. Domænenavnet ”audit.dk” er angiveligt ikke længere til salg, idet det fremgår af hjemmesiden på domænenavnet ”dan.com”, at domænenavnet er blevet solgt. Indklagede er efter egne oplysninger registrant af et meget betydeligt antal nordiske og baltiske domænenavne, og er herunder ifølge oplysninger fra DK Hostmaster registrant af i alt 116 domænenavne af meget forskellig karakter under top level-domænet ”.dk”. Sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn har været det. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”audit.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Det af indklagede anførte har ikke afkræftet denne formodning. På denne baggrund finder klagenævnet det godtgjort, at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet er i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”audit.dk” skal overføres til klageren, IT Forum Esbjerg ApS. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.