Afgørelse

nishiki.dk

HF Christiansen Holding A/S

MOD

Matthias Moench

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”nishiki.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”HF Christiansen Holding A/S (CVR 41002115), indtil 2015-03-05 H.F. Christiansen A/S, ejer og markedsfører mærket "NISHIKI" i Danmark og Sverige gennem firmaet HF Christiansen A/S (CVR 13394741). Virksomheden har været registreret som et aktieselskab siden 1948-03-15 (Bilag: cvr_2020_10_12). Varemærket “NISHIKI” er et registreret varemærke (registreringsnummer VR198001268) i klasse og er registreret 1980-03-07 (Bilag: nishiki_trademark_2020_10_12). Dette varemærke blev overtaget af HF Christiansen Holding A/S fra den tidligere ejer Oy NISHIKI EUROPE Ltd (Business ID 14535487) 200502-11 (Bilag: nishiki_assignment_2005_02_11). Domænenavnet “nishiki.dk” var tidligere registreret af Oy NISHIKI EUROPE Ltd, men blev aldrig overdraget til HF Christiansen Holding A/S i forbindelse med overførslen af varemærket 2005-02 11. I begyndelsen af 2010 fik Oy NISHIKI EUROPE Ltd desværre ikke fornyet domænenavnet, som derfor udløb og efterfølgende blev registreret af Matthias Moench den 2010-02-24. HF Christiansen Holding A / S har i dag en hjemmeside på domænenavnet "nishikibikes.dk" og har ydermere sikret en række andre ”NISHIKI” domænenavne på .com, .dk og .se (bla. nishiki.se). Domænenavnet ”nishikibikes.dk” blev registreret i 2003-05-12 (Bilag: nishikibikes.dk_whois_dk_hostmaster_2020_11_18). OPLYSNINGER OM NISHIKI.DK Domænenavnet "nishiki.dk" er i dag registreret af Matthias Moench. En søgning på "https://www.dkhostmaster.dk/en/find-domæne-navn" afslører, at domænenavnet nishiki.dk er registreret 2010-02-24 (Bilag: nishiki.dk_whois_dk_hostmaster_2020_10_12). Domænenavnet bruges i dag udelukkende til at sende besøgende videre til en række forskellige hjemmesider af forskellig natur, som alle har det tilfælles, at de intet har med varemærket ”NISHIKI” at gøre. Flere af dem er af eksplicit karakter, hvilket vi anser som skadende for "NISHIKI" varemærket og HF Christiansens forretning. Her er et udsnit af de hjemmesider man bliver videresendt til: ”https://nklbk.whoresnearby.net/ ...” (Bilag: url_nishiki.dk_desktop_2020_05_14) ”https://nklbk.findyourlovemate.com/ ...” (Bilag: url_nishiki.dk_desktop_2020_05_15) ”https://sikkerhedskontrol.netværk/lander/æble” (Bilag: url_nishiki.dk_mobile_2020_10_10_• Hvis man klikker på knappen “fjern virus” på sidstnævnte hjemmeside, videresendes man til butikken “Apple Store” og produktet “Maxtor: protected connetion” (Bilag: url_nishiki.dk_mobile_2020_10_10_b). Hvis man søger efter domænenavnet "nishiki.dk" på "www.domaintools.com" opdager man at det er til salg via "sedo.com", som er en markedsplads for domænenavne (Bilag: nishiki_domaintools_2020_10_10). Startprisen er sat til 950 EUR (Bilag: nishiki_sedo_2020_10_10_a). Dette bekræftes yderligere ved en separat søgning på sedo.com (Bilag: nishiki_sedo_2020_10_10_b). FORSOG PÅ AT KONTAKTE MATTIAS MOENCH HF Christiansen A / S har ved flere lejligheder forsøgt at kontakte den nuværende registrant Matthias Moench gennem de kontaktoplysninger, der har været offentligt tilgængelige via DK-Hostmaster. Et eksempel på det senest sendte brev (et påkra• er vedhæftet (Bilag: nishiki_cease_and_desist_2020_14_04). Det er ikke lykkedes, at etablere kontakt. Brevet kom tilbage uåbnet. OPLYSNINGER OM MATTIAS MOENCH Mattias Moench er en velkendt "cybersquatter" og har registreret hundredvis af .dk domænenavne (+600). Han er blevet omtalt i en række artikler i medierne, eksempelvis: ”Https://borsen.dk/nyheder/generelt/domaenehajer-faar-ingen-boeder-657k8”. Ved en søgning på Klagenævnet for Domæneklagers hjemmeside opdager man hurtigt, at Matthias Moench tidligere har været involveret i en lang række klagesager (Bilag: mattias_moench_dispute_cases). Matthias Moench har endvidere været indklaget i en række udenlandske sager.” Som bilagoghar klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af ordmærket NISHIKI i vareklasse 12. Bilag er kopi af brev af 8. februar 2005 fra Oy NISHIKI EUROPE Ltd til Patent- og Varemærkestyrelsen med meddelelse om overdragelse af ordmærket NISHIKI, jf. bilag 3, fra Oy NISHIKI EUROPE Ltd til H.F. Christiansen A/S. Bilager udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger om domænenavnet ”nishikibikes.dk”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden på internetadressen ”nklbk.whoresnearby.net”, der fremstå som et datingsite. Bilager skærmprint fra hjemmesiden på internetadressen ”nklbk.findyourlovemate.com”, der fremstå som en hjemmeside for personer, som søger seksuelle kontakter. Bilagfremstår som skærmprint fra en smartphone med meddelelse om, at telefonen er inficeret med virus. Bilagfremstår som skærmprint fra en smartphone med en præsentation af en antivirus-service. Bilager en oversigt oversager for Klagenævnet for Domænenavne, hvori indklagede har været indklaget, og klagenævnet har besluttet, at domænenavnene skulle overføres til klagerne. Bilag er kopi af en nyhedsartikel af 20. juni 2010 fra Dagbladet Børsens hjemmeside (”borsen.dk”) med overskriften ”Domænehajer får ingen bøder”, og som handler om indklagede. Bilager kopi af brev af 14. april 2020 fra klagerens repræsentant til indklagede, hvori det gøres gældende, at indklagede har registreret domænenavnet ”nishiki.dk” i ond tro og med henblik på at lukrere på kendskabet til klagerens varemærke. Klagerens repræsentant kræver endvidere, at domænenavnet ”nishiki.dk” overføres til klageren. Ved opslag på domænenavnet ”nishiki.dk” 24. november 2020 og igen den 20. januar 2021 blev viderestillet til domænenavnet ”quatrefeuillepolonaise.xyz”, der fremstår som hjemmeside uden reelt indhold. Ved en søgning på domænenavnet ”nishiki.dk” på hjemmeside Sedo (”sedo.com”) har sekretariatet den 20. januar 2022 taget følgende kopi, jf. bilagog 13: Det fremgår af hjemmesiden, at domænenavnet ”nishiki.dk” er udbudt til salg for 950 euro. Ved aktivering af linket ved teksten ”Make offer” fremkom følgende kontaktformular: Ved en søgning på domænenavnet ”nishiki.dk” på hjemmeside ”Domaintools” (”domaintools.com”) har sekretariatet den 20. januar 2021 taget følgende kopi, jf. bilag 11: Det fremgår af hjemmesiden, at domænenavnet ”nishiki.dk” er udbudt til salg for 1.092 $. Ved aktivering af linket med teksten ”Visit our partner to buy nishiki.dk” viderestilles til ”sedo.com”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren ejer og markedsfører mærket NISHIKI i Danmark og Sverige gennem firmaet HF Christiansen A/S, • at NISHIKI er et registreret varemærke, der blev overtaget af klageren fra den tidligere ejer Oy NISHIKI EUROPE Ltd i 2005, • at domænenavnet “nishiki.dk” tidligere var registreret af Oy NISHIKI EUROPE Ltd, men blev aldrig overdraget til klageren i forbindelse med overdragelsen af varemærket i 2005, • at Oy NISHIKI EUROPE Ltd efter overdragelsen af varemærket NISHIKI til klageren ikke fik fornyet domænenavnet ”nishiki.dk”, som derfor udløb i 2010, • at klageren i dag har en hjemmeside på domænenavnet "nishikibikes.dk" og er registrant af en række andre domænenavne, som indeholder betegnelsen NISHIKI, • at domænenavnet ”nishiki.dk” i dag udelukkende bruges til at sende besøgende videre til en række forskellige hjemmesider af forskellig natur, som alle har det tilfælles, at de intet har med varemærket NISHIKI at gøre, • at det fremgår af hjemmesiden på domænenavnet ”domaintools.com”, at domænenavnet ”nishiki.dk” er udbudt til salg via "sedo.com", hvor startprisen er sat til 950 EUR, • at indklagede er en velkendt cybersquatter, der har registreret hundredvis af domænenavne under landedomænet ”.dk”, og • at indklagede tidligere har været involveret i en lang række klagesager for Klagenævnet for Domænenavne og har tillige været indklaget i en række udenlandske sager. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”nishiki.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.” Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: ”Det foreslåede stk.er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.” Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”nishiki.dk” på nuværende tidspunkt ikke anvendes til en hjemmeside med reelt indhold, og at det tidligere har viderestillet til andre hjemmesider med indhold vedrørende dating og seksuelle kontakter. Det fremgår desuden, at domænenavnet ”nishiki.dk” er udbudt til salg på hjemmesiden www.sedo.com, og at salgsudbuddet tillige er annonceret på hjemmesiden www.domaintools.com. På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”nishiki.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Som følge af det anførte lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, da domænenavnet svarer til klagerens registrerede varemærke, findes domænenavnet at burde overføres til klageren. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”nishiki.dk” skal overføres til klageren, HF Christiansen Holding A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klagerenTest et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.