Afgørelse

namensen.dk

Torben Schrøder Namensen

MOD

Joachim Harder

24. februar 2021.


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”namensen.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Namensen er et slægtsnavn der har været brugt af vores familie i 100+ år. Dedanskere registreret med efternavnet er alle i min familie. Bilag 3. Man kan kun tage navnet ved fødsel eller ægteskab i familien. Jeg har af flere omgange kontaktet domæneejer med henblik på overdragelse uden at få en aftale. [...] Det er et unikt familienavn som vi identificerer os med og ønsker at beskytte. Jeg har tilføjet billede af mit pas. Bilag 2. Domæneejer driver ikke hjemmeside eller virksomhed med domænet. Bilag 1. Domæneejer har ikke dette efternavn eller er beslægtet. Vi ønsker at bruge det til kommunikation, hjemmeside og e-mail, eventuelt til at drive forretning.” Som bilag har klageren fremlagt et skærmprint fra et udateret opslag på domænenavnet ”namensen.dk”, der fremstår identisk med det skærmprint som sekretariatet har taget ved opslag henholdsvis den 20. november 2020 og den 16. januar 2021, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. Bilager tilsyneladende kopi af klagerens pas, hvori navnet Torben Schrøder Namensen fremgår. Bilager efter det oplyste en udskrift fra en søgning på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk vedrørende efternavnet Namensen. Af udskriften fremgår det bl.a., at efternavnet Namensen i 2020 bæres afpersoner. Ved opslag den 16. januar 2021 på ”namensen.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 20. november 2020: Ved opslag den 16. januar 2021 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”namensen.dk”. Sekretariatet har ved opslag den 16. januar 2021 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• konstateret, at indholdet på det omtvistede domænenavn ”namensen.dk” er arkiveret i altgange i perioden fra den 19. maj 2001 og til den 16. august 2019. I perioden fra den 19. maj 2001 og til den 26. januar 2003 fremstod en del af de arkiverede hjemmesider bl.a. som følger med en henvisning til Joachin H. Namensen/Joachim Namensen: I perioden fra juni 2013 og til den 16. august 2019 fremstod de arkiverede hjemmesider i stil med nedenstående kopi: Ved e-mail af 21. december 2020 har DK Hostmaster på foranledning af sekretariatet oplyst, at indklagede ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede under .dk- internetdomænet. Ved opslag den 16. januar 2021 på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk har sekretariatet konstateret, at efternavnet Namensen pr. 1. januar 2020 bæres afpersoner. Ved sekretariatets søgning på ”namensen” den 16. januar 2021 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til være ca. 1.790, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne indklagede, mens fire af søgeresultaterne vedrørte klageren. De resterendesøgeresultater vedrørte i altovervejende grad personer med efternavnet Namensen samt et rengøringsfirma, hvori ”Namensen” indgik i virksomhedsnavnet. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at Namensen har været brugt af klagerens familie som slægtsnavn i mere end 100 år, • at depersoner i Danmark, som bærer efternavnet Namensen, alle er i familie med klageren, • at der er tale om et unikt familienavn, som klageren og klagerens familie identificerer sig med og ønsker at beskytte, • at klageren ønsker at bruge domænenavnet ”namensen.dk” til kommunikation, hjemmeside og e- mail, eventuel til at drive forretning, • at klageren flere gange har kontaktet indklagede med henblik på en overdragelse af domænenavnet, • at indklagede ikke driver en hjemmeside fra det omtvistede domænenavn eller har nogen relation til efternavnet Namensen, og • at domænenavnet ”namensen.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”namensen.dk” ikke har kommerciel betydning for i hvert fald indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”namensen.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at ”Namensen” er klagerens efternavn (jf. bilag 1) og at klageren ønsker at gøre brug af domænenavnet ”namensen.dk” for en hjemmeside og e-mailkommunikation, eventuelt i forretningsøjemed. Klageren har på den anførte baggrund en væsentlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”namensen.dk”. Indklagede er i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.d• registreret under navnet Joachim Harder. Oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.or• vedrørende domænenavnet ”namensen.dk” viser dog, at indklagede tidligere har omtalt sig selv som henholdsvis Joachim H. Namensen og Joachim Namensen. Til trods for at indklagede ikke har svaret i sagen, finder nævnet på det foreliggende grundlag ikke fuldstændig at kunne afvise, at indklagede (også) er – eller tidligere har været – bærer af efternavnet ”Namensen”. Af sagens oplysninger fremgår det, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke anvender domænenavnet ”namensen.dk” i forbindelse med en hjemmeside, ligesom der ikke er fremkommet oplysninger i sagen, som tyder på at indklagede på anden vis anvender domænenavnet. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”namensen.dk”. Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Det fremgår af sagen, at det omtvistede domænenavn tidligere – i årene omkring 2001-2003 – har indeholdt en hjemmeside, der dog ikke ses at have noget nærmere indhold. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”namensen.dk”. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne disponere over domænenavnet ”namensen.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende 7

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”namensen.dk” skal overføres til klageren, Torben Schrøder Namensen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.