Afgørelse

mom.dk

Maria Bramsen

MOD

[A]

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”mom.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er indehaver af enkeltmandsvirksomheden Momgrafik v/Maria Bramsen, som i perioden 25. januar 2013 til 30. april 2020 hed MOM v/Maria Bramsen. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ” Enkeltmandvirksomhed under navnet MOM ... Jeg vedhæfter dokumentation for registrering og fakturi afsendt under navnet MOM. ... Jeg har siden 2001 arbejdet i min grafiske virksomhed under navnet MOM. Jeg registrerede firmaet med CVR nummer 25966430 den 1. januar 2006 På et tidspunkt var der et trykt magasin i Danmark der hed MOM. Men det lukkede, nogen beholdt eller overtog domænenavnet og siden er det ikke blevet anvendt. Søger man på mom.dk henvises man til en kontaktformular til https://dkgroup.dk/ Jeg er bekendt med et digitaldesignfirma der hedder M-O-M. Og som har domænet m-o-m.dk. Jeg har ad to omgange stået på venteliste til navnet – senest siden 20. 02.2018 hvor jeg har stået som nri køen. Og jeg er først for nyligt blevet bekendt med at man kan klage over at en registrant holder på et domæne. Jeg ønsker at bruge mom.dk som mit domænenavn, da mit firma som sagt har heddet MOM siden 2001 – mere formelt siden januar 2006. Derfor denne klage.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af meddelelse af 1. september 2015 fra Erhvervsstyrelsen til klageren om en ændring i registreringen af klagerens enkeltmandsvirksomhed, MOM v/Maria Bramsen. Bilag 2-5 er kopier af fakturaer af henholdsvis 29. marts 2001, 4. april 2002, 1. august 2011 og 6. september 2011 udstedt af klageren til kunder, og hvor klagerens logo er angivet som ”MOM”. Bilager skærmprint med virksomhedsoplysninger om klageren. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”1. Sagsfremstilling 1.1 Baggrund for registrering Indklagede er erhvervsdrivende og har registreret domænenavnet “mom.dk” til brug for indklagedes anpartsselskab (bilag A) i overensstemmelse med selskabets formål. Domænenavnet “mom.dk” påtænkes anvendt til salg af produkter målrettet mødre, hvor indklagede via partneraftaler med såkaldte "affiliate netværk" modtager provision for at sælge produkter til mødre for andre erhvervsdrivende. Indklagede skrev sig på venteliste til domænenavnet “mom.dk” den 18. november 2014, da indklagede slog domænenavnet op i DK Hostmasters Whois database, hvor det fremstod som suspenderet. Forud for indklagedes opskrivning på ventelisten foretog indklagede en søgning på betegnelsen “mom” i Patent og Varemærkestyrelsens database samt en søgning i Det Centrale Virksomhedsregisters database. Herefter foretog indklagede en søgning på betegnelsen i Google samt Googles billedsøgning. Indklagede fik som den øverst placerede på ventelisten tilbudt domænenavnet “mom.dk” den 6. december 2016, hvorefter indklagede foretog registrering af domænenavnet samme dato. 1.2 Generisk betegnelse Den engelske betegnelse "mom" betyder direkte oversat til dansk "mor" (bilag B). Betegnelsen “mor” er beskrevet i den danske udgave af Wikipedia med ordlyden: “En mor eller moder er en kvinde, som har et barn. ...” (bilag C) såvel som i Den Danske Ordbog “ordnet.dk” med ordlyden: “Kvinde set i forhold til det barn hun har født (eller adopteret); kvindelig forælder" (bilag D). 1.3 Ibrugtagning Domænenavnet "mom.dk" har foreløbig tidligere haft en hjemmeside med en kontaktformular, og har senest peget på domænenavnet "dkgroup.dk" med lignende kontaktformular, således indklagede herfra kan kontaktes mens udvikling af hjemmesiden samt forhandlinger med partnere finder sted. Hjemmesiden har aldrig været indekseret i søgemaskinerne, da indklagede med vilje har blokeret herfor med såkaldt “robots.txt”, indtil den er færdigudviklet. Udviklingen af hjemmesiden er sat på standby, så længe nærværende sag verserer. En søgning i Google på betegnelsen “mom” eller domænenavnet “mom.dk” vil på nuværende tidspunkt derfor ikke relaterer sig til indklagede. Indklagede kan oplyse, at domænenavnet “mom.dk” hele tiden har haft en kontaktformular på hjemmesiden som kontaktmulighed, eftersom indklagedes kontaktoplysninger lovligt er skjulte i DK Hostmasters Whois database. Derudover har det til alle tider været muligt at kontakte indklagede på domænenavnets mailadresse “kontakt@mom.dk”, eftersom mailserveren altid har været aktiv, ligesom det er muligt at kontakte indklagede ved søgning på domænenavnet "mom.dk" i DK Hostmasters Whois database under feltet "Kontakt mig" (Whois af 9. november 2020). 1.4 Kendskab til klager Indklagede har aldrig haft kendskab til klager før modtagelse af nærværende klagesag til trods for føromtalte undersøgelse forud for indklagedes opskrivning på ventelisten. Klager har ikke på noget tidspunkt taget kontakt til indklagede. Nærværende klagesag kommer derfor som en overraskelse for indklagede, der kunne ønske sig, at klager havde fremsat anklagerne for indklagede ved at tage kontakt. 1.5 Anmodninger Indklagede opfordrer klager til at fremlægge dokumentation for klagers påstande i klageskriftet. Herudover anmodes klager redegøre for navnet på klagers virksomhed. I klageskriftet beskriver klager virksomhedens navn som "MOM", men i klagers ukronologiske bilag står alt fra "MOM v/Maria Bramsen" (klagers bilag 1), "MOM Grafisk Design" (klagers bilag 2), "Maria Bramsen Gul Stue" (klagers bilag 3) til "MOM/Gul Stue" (klagers bilagog 5). Bilag fremstår som et skærmbillede af en unavngiven hjemmeside. Heraf fremgår det, at klagers virksomhed bærer det juridiske navn "MOMGRAFIK" og tidligere navn "MOM v/Maria Bramsen. En søgning i Det Centrale Virksomhedsregisters database viser, at klagers juridiske navn på enkeltmandsvirksomheden er "MOMGRAFIK". Af de historiske stamdata fremgår det, at navnet på klagers virksomhed var "MOM v/Maria Bramsen" fra den 25. januar 2013 til 30. april 2020 (bilag E). Endelig anmodes klager redegøre for klagers brug af domænenavnet "momgrafik.dk" gennem årene. Af klageskriftet fremgår det, at klager anvender domænenavnet "momgrafik.dk" til e- mailadresse. Ifølge søgning i DK Hostmasters Whois database er domænenavnet "momgrafik.dk" registreret den 23. april 2009 (bilag F). Hjemmesiden under domænenavnet "momgrafik.dk" (bilag G) viser en gratis hostet hjemmeside med teksten: "Denne hjemmeside er under konstruktion" drevet af hostingselskabet One.com. En søgning på Internet Archive Wayback Machine viser kun et enkelt snapshot fra den 9. august 2018 på klagers domænenavn "momgrafik.dk" (bilag H). 1.6 Bemærkninger Klagenævnet har i et utal af sager behandlet samtlige af de emner, som klager tager op i nærværende klagesag. Klager har kunnet læse offentliggjorte afgørelser på klagenævnets hjemmeside, hvilket også opfordres til i klagenævnets vejledning til klagere. Klageskriftet fremstår uigennemtænkt og selvmodsigende hvilket bl.a. understøttes af klagers forvirrende bilag, virksomhedsnavne, e-mailadresser samt opfattelse af ibrugtagning af et domænenavn. Indklagede har svært ved at hitte rede i de mange virksomhedsnavne og e-mailadresser, som fremgår af en søgning på klager i Google og sociale medier samt i klagers egne bilag i nærværende klagesag. Med klagers henvendelse til Klagenævnet for Domænenavne, kan der reelt være tale om et forsøg på at hænge indklagede op på udokumenterede påstande, som grundlag for en klage, for at vinde retten til domænenavnet “mom.dk”. Klager er sandsynligvis faldet over en artikel eller hørt fra en bekendt, at det er muligt at skaffe et domænenavn, som man ønsker sig gennem en domæneklage, og forsøger med nærværende klage at tiltuske sig domænenavnet "mom.dk", hvorved klager i stedet krænker indklagedes rettigheder. 2. Anbringender 2.1 Registrering Indklagedes grundige undersøgelse forud for opskrivning på ventelisten og efterfølgende registrering af domænenavnet “mom.dk” viser, hvordan registreringen af domænenavnet er sket i god tro og under iagttagelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Registreringen af domænenavnet "mom.dk" er sket flere år før klager viser interesse for omtvistede domænenavn og er sket i overensstemmelse med først til mølle-princippet hos DK Hostmaster. 2.2 Brug af venteliste Klager beskriver i klageskriftet, at have stået på venteliste til domænenavnet "ad to omgange". Ved oprettelse af en ventelisteposition for domænenavnet "mom.dk", er klager af DK Hostmaster blevet gjort opmærksom på, at domænenavnet på daværende tidspunkt er optaget (Bilag I). Klager har ikke kunnet vide, og kan fortsat ikke vide, hvornår domænenavnet "mom.dk" bliver ledigt, da dette forudsætter, at indklagede stopper med at betale det årlige periodegebyr eller sletter domænenavnet. Ligesom klager ikke kan forvente at vinde ved at spille Lotto, kan klager heller ikke forvente at få fat på domænenavnet "mom.dk" ved at sætte sig på venteliste. Da indklagede skrev sig på venteliste til domænenavnet “mom.dk” den 18. november 2014, var indklagedes placering på ventelisten nr. 1, hvorfor klager i alt fald ikke på daværende tidspunkt stod på ventelisten. Indklagede fik derudover kun tildelt domænenavnet "mom.dk" via ventelisten den 6. december 2016 eftersom det blev ledigt. 2.3 Generisk betegnelse Som påvist i sagsfremstillingen, er betegnelsen ”mom” direkte beskrivende for den kundegruppe, som indklagede vil udbyde produkter til. Klagenævnet har i et utal af sager bemærket, hvordan det vil være særdeles vanskeligt at godtgøre, at der er sket en indarbejdelse af en generisk betegnelse på en sådan måde, at den forbindes med netop ens virksomhed. Indklagede kan derfor slet ikke opnå kendetegnsrettigheder til betegnelsen “mom”. Klagers kendetegnsrettigheder til betegnelsen “mom” begrænser sig ifølge klager selv til virksomhedens navn samt logo. I denne sammenhæng har klagenævnet også bemærket, at man ved at vælge at drive virksomhed under en generisk betegnelse løber den risiko, at betegnelsen også anvendes af andre erhvervsdrivende, der sælger samme eller lignende produkt. Klager sælger slet ikke produkter til mødre. Klager bærer risikoen for, at andre erhvervsdrivende tager domænenavne i brug, der indeholder betegnelsen “mom”, da dette er en generisk og deskriptiv betegnelse. En søgning i Det Centrale Virksomhedsregisters database viser da også, at mange andre end klagers virksomhed gør brug af betegnelsen “mom” i virksomhedsnavnet (Bilag J). Samme søgning viser, at anpartsselskabet "MOM ApS" allerede har taget virksomhedsnavnet “mom” den 1. januar 2008 (Bilag K), hvilket gør det umuligt for både klager eller indklagede at registrere som virksomhedsnavn, endsige at gøre krav på dette. Klager oplyser selv at være bekendt med et "digitaldesignfirma der hedder M-O-M og som har domænet m-o-m.dk", hvilket klager tilsyneladende ikke finder problematisk, til trods for at M-O-M ApS, som der er tale om, er registreret med samme branchekode som klager (bilag L). 2.4 Varemærkeret Med henvisning til den mangfoldige brug af den generiske betegnelse “mom”, der som nævnt i sagsfremstillingen er direkte beskrivende, har betegnelsen ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse efter varemærkeloven. Klager har ikke godtgjort, at have stiftet en kendetegnsret til betegnelsen “mom” ved indarbejdelse. Klager må således tåle, at indklagede benytter betegnelsen “mom” på en loyal måde til at beskrive indklagedes kundegruppe. Klagers brug af betegnelsen "mom" som logo, ændring af virksomhedsnavnet til MOM v/Maria Bramsen eller registrering af domænenavnet “momgrafik.dk” ændrer ikke herved. 2.5 Ibrugtagning Klagers påstande om at indklagede "ikke anvender" eller "holder på" domænenavnet “mom.dk” kunne nemt være modbevist af klager selv. Såfremt klager havde ønsket dette, kunne indklagede kontaktes på hjemmesidens kontaktformular, på domænenavnets e- mailadresse “kontakt@mom.dk” eller ved søgning på domænenavnet "mom.dk" i DK Hostmasters Whois database under feltet "Kontakt mig". Her kunne klager ganske simpelt have spurgt indklagede om alt hvad måtte falde klager ind. Klagers påstande selvmodsiges af klagers egen brug af domænenavnet "momgrafik.dk", hvor klager som påvist i sagsfremstillingen er registrant, og som klager udelukkende benytter til e- mailadresse, hvilket strider imod klagers fremførte anbringender i klageskriftet. Hvorvidt klager i virkeligheden benytter e-mailadressen "maria@gulstue.com" (klagers bilag 2,og 5) eller måske e-mailadressen "momgrafik@gmail.com" (bilag M), og blot har opsat e-mailadressen "maria@momgrafik.dk" til brug for nærværende klagesag, forbliver på nuværende tidspunkt i sagens forløb uvist. 2.6 Interesseafvejning Domænenavnet “mom.dk” er på grund af dets præcise match med en søgning på betegnelsen “mom” i søgemaskiner, et såkaldt “Exact Match Domain”, nødvendigt for at indklagede kan nå potentielle kunder på internettet, der søger produkter til mødre. Domænenavnet “mom.dk” skaber således en målrettet trafik, og er samtidig nemt at huske. Modsat klager har indklagede en reel interesse i at gøre brug af domænenavnet “mom.dk” på en måde, som præcist afspejler domænenavnets signalværdi. Klager kan ikke udnytte domænenavnets værdi som “Exact Match Domain”, eftersom klagers forretning ikke beskæftiger sig med produkter til mødre, og klager kun har interesse i omstridte domænenavn til brug for en del af klagers virksomhedsnavn. Ved en interesseafvejning i henhold til domænelovens § 25, stk. 1, må det tages i betragtning, at domænenavnet “mom.dk” er en generisk betegnelse, som frit kan anvendes af enhver, og hvis signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af alle, som sælger produkter til mødre. Klager har ikke større mulighed end indklagede for at udnytte domænenavnets værdi. Klagers brug af “momgrafik.dk”, som klager registrerede den 23. april 2009, fremstår som klagers primære hjemmeside for enkeltmandsvirksomheden MOMGRAFIK. Klager benytter det fulde virksomhedsnavn i klagers bilag til nærværende klagesag og i sociale medier tagget som "@momgrafik" (bilag M og bilag N). Det er indklagedes opfattelse, at klager er bedre tjent med domænenavnet “momgrafik.dk”, eftersom hele klagers virksomhedsnavn indgår heri. Om ikke andet så for at holde det mere simpelt for klagers kunder, som må finde det forvirrende med de mange virksomhedsnavne. Domænenavnet “mom.dk” er derfor hverken afgørende eller nødvendig for klagers forretning, Klagers registrering af domænenavnent ”momgrafik.dk” giver ikke forrang til domænenavnet ”mom.dk”, jf. klagenævnets afgørelser i sag j.nr. 566, sag j.nr. 581 og sag j.nr. 603. 2.7 Afsluttende bemærkninger At klager sendte indklagede for et klagenævn uden først at tage kontakt til indklagede, og undlader at sætte sig ind i emnet ved fx at læse et par offentliggjorte afgørelser på klagenævnets hjemmeside, er ikke bare dårlig stil, men også spild af indklagede og klagenævnets tid og ressourcer. Indklagede er kommet først med hensyn til at lade domænenavnet “mom.dk” registrere. Da indklagedes registrering, opretholdelse og brug af domænenavnet “mom.dk” er både loyal og legitim, vil klager ikke kunne kræve, at indklagede overfører omstridte domænenavn til klager. Indklagede har hverken handlet i strid med domænelovens §eller på anden vis uberettiget i forhold til klager.” Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af registreringsbevis for selskabet [...] ApS. Bilag B er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”ordbogen.com” med gengivelse af den danske oversættelse af det engelske ord ”mom”. Bilag C er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”wikipedia.org” med gengivelse af forklaringen af det danske ord ”mor”. Bilag D er skærmprint fra hjemmesiden Den Danske Ordbog på domænenavnet ”ordnet.dk” med gengivelse af forklaringen m.v. af det danske ord ”mor” eller ”moder”. Bilag E er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren Bilag F er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med registreringsoplysninger vedrørende domænenavnet ”momgrafik.dk”. Bilag H er skærmprint fra hjemmeside Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der den 9. august 2018 ikke var arkiveret en hjemmeside med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”momgrafik.dk”. Bilag I er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med gengivelse af ventelistepositionen for domænenavnet ”mom.dk”. Bilag J er er skærmprint fra hjemmesiden for Det Centrale Virksomhedsregister med gengivelse af resultaterne ved en søgning på ordet ”mom”. Bilag K er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende selskabet MOM ApS. Bilag L er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende selskabet M-O-M ApS. Bilag M fremstår som skærmprint fra klagerens Facebook-profil. Bilag N fremstår som skærmprint fra klagerens Instagram-profil. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”momgrafik.dk” har sekretariatet den 16. januar 2021 taget følgende kopi, jf. bilag G: Ved opslag på domænenavnet ”mom.dk” den 10. november 2020 og igen den 16. januar 2021 blev viderestillet til domænenavnet ”dkgroup.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren er indehaver af enkeltmandsvirksomheden ”Momgrafik”, som er registreret med startdato den 1. januar 2006, • at klageren siden 2001 har arbejdet under navnet MOM og formelt har heddet MOM siden januar 2006, • at domænenavnet ”mom.dk” tidligere har været anvendt af et magasin i Danmark, der hed MOM, men at dette magasin er lukket, og at domænenavnet ”mom.dk” sidenhen ikke har været anvendt aktivt, og • at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”mom.dk” til sin virksomhed.
Indklagede har gjort gældende:
• at indklagede har registreret domænenavnet “mom.dk” til brug for sit anpartsselskab, • at indklagede påtænker at anvende domænenavnet “mom.dk” til salg af produkter målrettet mødre, hvor indklagede via partneraftaler med såkaldte "affiliate netværk" modtager provision for at sælge produkter til mødre for andre erhvervsdrivende, • at betegnelsen ”mom" er et almindeligt engelsk ord, der på dansk betyder "mor", og at det således har en generisk betydning, • at navnet på klagerens enkeltmandsvirksomhed er Momgrafik, • at indklagede har registreret og anvendt domænenavnet “mom.dk” i god tro og under iagttagelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at betegnelsen ”mom” er direkte beskrivende for den kundegruppe, som indklagede vil udbyde produkter til via domænenavnet ”mom.dk”, • at mange andre end klagerens virksomhed gør brug af betegnelsen “mom” i deres virksomhedsnavne, • at den generiske betegnelse “mom” ikke har tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse efter varemærkeloven, og at klageren ikke har godtgjort at have stiftet en kendetegnsret til betegnelsen “mom” ved indarbejdelse, • at indklagede anvender domænenavnet ”mom.dk” til e-mailadresse, • at indklagedes planlagte brug af domænenavnet “mom.dk” præcist vil afspejle domænenavnets signalværdi, • at domænenavnet “mom.dk” hverken er afgørende eller nødvendigt for klagerens forretning, og • at klageren ikke har større mulighed end indklagede for at udnytte værdien af domænenavnet ”mom.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”mom.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er indehaver af enkeltmandsvirksomheden Momgrafik v/Maria Bramsen, som i perioden 25. januar 2013 til 30. april 2020 hed MOM v/Maria Bramsen. Det fremgår endvidere, at klageren har markedsført sin virksomhed under betegnelsen ”Mom”, jf. bilag 2-5 og bilag M. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”mom.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”mom.dk” består af det almindelige engelske ord ”mom”, der også i Danmark må anses for at have en deskriptiv betydning. Det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede har oplyst at have planer om at anvende domænenavnet ”mom.dk” til en hjemmeside med salg af produkter målrettet mødre, hvor indklagede via partneraftaler med såkaldte "affiliate netværk" modtager provision for at sælge produkter til mødre for andre erhvervsdrivende. Da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om den planlagte brug af domænenavnet ”mom.dk”, og da en sådan brug er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”mom.dk”. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”mom.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”mom.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”mom.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Maria Bramsen, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.