Afgørelse

forkæl.dk

Forkael ApS

MOD

TEMASHOP HOLDING ApS

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”forkæl.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”d. 28.02.2020 køber jeg domænet; forkael.dk i ønske om at drive e-handel via websitet. d. 12.08.20 går jeg live med konceptet og har nu drevet forretning der siden. Det viser sig, at jeg har skabt et levedygtig konceptet. Jeg vil derfor gerne beskytte min forretning og forretningside og ønsker at tilkøbe domænet forkæl.dk. Et domæne uden indhold, men ejet af TEMASHOP HOLDING ApS. Domænet har stået tomt og uden indhold siden 28.02.2020. Jeg har ikke kendskab til indhold inden denne dato. ... Da jeg idag driver forretning via domænet forkael.dk er det oplagt, at jeg får adgang til domænet www.forkæl.dk, da det ligger sig meget tæt op af mit domæne. Forkael.dk er i dag et brand, der har sine egne produkter tilknyttet og er under kraftig udvikling. Skulle forkæl.dk blive gjort levende igen af TEMASHOP HOLDING ApS, vil det kunne skabe forvirring blandt mine kunder og potentielt være ødelæggende for min forretning. da der enten aldrig har været (testet via archive.or• og i dag faktuelt ingen aktivitet er på domænet forkæl.dk, mener jeg, at domænet skal kunne tilkøbes til forkael.dk for at styrke aktiviten på sitet og i forretningen Forkael Aps. Vi ønsker at bruge forkæl.dk aktivitet i vores videre udvikling af Forkael ApS.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med registreringsoplysninger vedrørende domænenavnet ”forkael.dk”. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• med en oversigt, der viser, at der er arkiveret én hjemmeside i forbindelse med domænenavnet ”forkæl.dk”. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at den hjemmeside, der er arkiveret den 9. august 2018 i forbindelse med domænenavnet ”forkæl.dk”, fremstår som ikke havende reelt indhold. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”forkael.dk” har sekretariatet den 18. januar 2021 taget følgende kopi, jf. bilag 3: Ved opslag på domænenavnet ”forkæl.dk” den 5. november 2020 og igen den 18. januar 2021 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 4. Efter sekretariatets forespørgsel har DK Hostmaster oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”forkæl.dk” siden den 28. november 2016. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren den 28. februar 2020 registrerede domænenavnet ”forkael.dk”, • at klageren den 12. august 2020 startede et websitet med e-handel på domænenavnet ”forkael.dk”, • at der ikke er noget reelt indhold på domænenavnet ”forkæl.dk”, og at der tilsyneladende heller ikke har været det tidligere, og • at eventuelt indhold på en hjemmeside på domænenavnet ”forkæl.dk” vil kunne skabe forvirring blandt klagerens kunder og vil kunne være potentielt ødelæggende for klagerens forretning. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”forkæl.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der har selskabsnavnet Forkael ApS, markedsfører sig under betegnelsen ”Forkael” bl.a. på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”forkael.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet ”forkæl.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”forkæl.dk” består af det almindelige ord ”forkæl”, der er bydeformen af verbet ”forkæle”. Det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Det fremgår af oplysningerne fra DK Hostmaster, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”forkæl.dk” siden den 28. november 2016. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde, og at indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har brugt domænenavnet på en aktiv måde. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”forkæl.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”forkæl.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”forkæl.dk” skal overføres til klageren, Forkael ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.