Afgørelse

boomboom.dk

KMM Erhverv ApS

MOD

Mark Miari

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”boomboom.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er registreret med startdato den 10. september 2020 og den 11. september 2020 fik registreret BoomBoom.gg ApS som binavn. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Vi har det sidste år drevet vores gaming brand, BoomBoom.GG. Vi har nu sadlet om og fået en investor med og det betyder at vi gerne vil boost vores marketing og troværdighed, samt sørge for, at vores mails ikke lander i spam, eller at folk ikke kan finde os, fordi normalen i Danmark er at ramme et .dk eller .com domæne. Vi har af flere omgange det sidste år og særligt de senestemåneder, ønsket en dialog omkring overtagelsen af BoomBoom.GG, da ejeren som har haft det i år nu, uden erhvervsmæssig tilknytning, ikke vil overdrage domænet. Han har iår nu holdt domænet, uden at foretage sig noget. Dette kan bl.a. dokumenteres igennem web.archive.org, hvor man kan se, at domænet ikke har haft andet end købs siden fra DanDomain, hvilket betyder domænet blot er registreret og ikke aktivt. Vi har ringet og mailet, uden held. Sågar tilbudt at købe det, men uden held heller. Vi vil derfor mene, at han blot holder på domænet på baggrund af en idé, der herår senere, endnu ikke har set dagens lys og med 100% garanti, ej heller kommer til det, derfor vil vi overtage domænet, så vores forretning kan blomstre af troværdighed, samt nemt at finde for kunder og gaming interesserede. ... I gaming industrien har vi et term der hedder GG = Good Game og derfor har vi .GG domænet i dag, også fordi vi ikke kunne få .dk domænet. Men grundet tekniske udfordringer og troværdigheden i, at mange kunder ikke kender til .gg domæne formen i Danmark, ønsker vi at få .dk domænet. Ud over dette, så er der mange udfordringer med google og mails generelt for et .gg domæne i Danmark og vi taber derfor leads, søgninger og troværdighed hos målgruppen og interesserede. Fx lander en høj grad af vores nyhedsmails i SPAM, grundet .GG domænet og derfor er det udfordring for vores B2B og B2C forretning i BOOMBOOM.GG regi. Jeg har vedhæftede alt dokumentation herunder, som bekræfter at de ikke har eller har i sinde at skille sig af med domænet og vi derfor vil gøre krav på det, igennem jer, da det er et vigtigt aktiv for vores marketing og troværdighed hos målgruppen.” Som bilaghar klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilager skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (”archive.org”), hvoraf fremgår, at der den 14. marts 2016 og 17. december 2017 er arkiveret en hjemmeside uden reelt indhold i forbindelse med domænenavnet ”boomboom.dk”. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”boomboom.gg” har sekretariatet den 16. januar 2021 taget følgende kopier: Ved opslag på domænenavnet ”boomboom.dk” den 5. november 2020 og igen den 14. januar 2021 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 2. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren i det sidste år har drevet gaming-brandet ”BoomBoom.GG”, • at indklagede ikke har anvendt domænenavnet ”boomboom.dk” aktivt siden dets registrering for år siden, • at indklagede nok har haft en plan med domænenavnet ”boomboom.dk”, da domænenavnet blev registreret, men at han ikke kan have det længere, og • at der er praktiske og tekniske udfordringer forbundet med brug af klagerens nuværende domænenavn ”boomboom.gg”, som ikke vil være til stede ved brug af domænenavnet ”boomboom.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”boomboom.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”boomboom.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der har registreret binavnet BoomBoom.gg ApS, driver virksomhed med salg af produkter vedrørende gaming. Klageren markedsfører sin virksomhed under brug af kendetegnet BOOMBOOM.GG bl.a. på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”boomboom.gg”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet ”boomboom.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Domænenavnet ”boobmboom.dk” er registreret af indklagede den 4. august 2014. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen aktiv måde, og at indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har brugt domænenavnet på en aktiv måde. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”boomboom.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”boomboom.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”boomboom.dk” skal overføres til klageren, KMM Erhverv ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.