Afgørelse

oenskeskyen.dk

Ønskeskyen ApS

MOD

[A]

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstande Registreringen af domænenavnet ”oenskeskyen.dk” skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Ønskeskyen ApS har købt varemærket Ønskeskyen af Postnord i sommeren 2020. Ønskeskyen ApS ejer domænet ønskeskyen.dk samt onskeskyen.dk. Desuden ejer Ønskeskyen ApS varemærket Ønskeskyen. ... oenskeskyen.dk, som er registreret hos DK hostmaster i 2015, samme år som Ønskeskyen gik i luften. Det snylter direkte på vores varemærke, og burde derfor tilhøre Ønskeskyen.dk. Domænet bruges desuden ikke. Vi har været i kontakt med ejeren der ønsker økonomisk urimelig kompensation for at overdrage domænet, hvilket må antages at være det der ligger til grund for købet i sin tid, spekulation i at kunne sælge det til rette ejermand for et klækkeligt beløb. Som nævnt ejer Ønskeskyen ApS i forvejen domænerne ønskeskyen.dk samt onskeskyen.dk.” Som bilag har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 7. april 2020 og har til formål at drive virksomhed med udvikling af applikationer og webapplikationer samt hermed beslægtet virksomhed. Bilagoger kopi af overdragelseserklæringer af 1. maj 2020, hvoraf fremgår, at domænenavnene ”onskeskyen.dk” og ”ønskeskyen.dk” overdrages fra Post Danmark A/S til en nærmere bestemt e- mailadresse. Bilager kopi af overdragelseserklæring af 1. maj 2020, hvoraf fremgår, at Post Danmark A/S overdrager varemærkeregistreringen VR 2015 01594 til klageren. Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet konstateret, at varemærkeregistreringen VR 2015 01594 vedrører ordmærket ØNSKESKYEN, der er registreret i klasserne: ”09: software i form af apps. 38: Telekommunikationsvirksomhed; Tilvejebringelse af onlinefora til transmission af meddelelser mellem computerbrugere, nemlig i form af tilvejebringelse af webportaler og apps til brug for webbaserede ønskelister; distribution af elektronisk post. 42: Vedligeholdelse af computer software, installation af computer software, ajourføring af computer software, rådgivning vedrørende computer software; tilrådighedsstillelse af software, herunder tilrådighedsstillelse af webportaler og apps til brug for webbaserede gaveønsker; tilråddighedsstillelse af server plads; opbevaring af elektroniske data for andre. 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, nemlig online sociale netværkstjenester.” I svarskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet blev i sin tid erhvervet, da jeg drev flere webshops bl.a. www.tassen-shop.dk www.smartekrudtugler.dk www.fodselsdagsgave.dk m.fl. Domænet var aktivt som webshop med gaveartikler fra registreringstidspunktet og frem til udgangen af 2018, hvor de daværende webshops blev overdraget. De fleste af de domæner jeg på daværende tidspunkt havde registreret er efterfølgende løbende blevet afmeldt, da jeg ikke længere har brug for dem. Det bestrides, at jeg har registreret domænet med salg for øje. Domænet har været brugt aktivt i min erhvervsvirksomhed indtil for mindre end to år siden, og jeg bruger det forsat til e-mails. Domænet tiltænkes brugt igen i anden sammenhæng, hvilket er årsagen til, at jeg fortsat har det registreret. Det er heller ikke korrekt, at jeg har tilbudt at sælge domænet, eller at jeg har krævet en ”urimelig økonomisk kompensation”. Der er ingen planer om salg af domænet, og jeg har på intet tidspunkt siden jeg registrerede mit første domæne midt i 00’erne solgt et domæne. Jeg har alene haft en enkelt kort ubehagelig telefonsamtale med klager, som først tilbød at købe domænet, og umiddelbart efter truede mig til at overdrage domænet, inden jeg modtog denne klage få dage senere. Det er nu tydeligt, at klager med sit telefonopkald har forsøgt at lokke mig til at tilbyde at sælge domænet med henblik på at de kunne indbringe en klage mod mig. Der er således ingen tvivl om, at der ikke er sket overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2. Tilbage er alene, om generalklausulen i § 25, stk. kan føre til et andet resultat. Domæneklagenævnets hidtidige praksis viser tydeligt, at det ikke er tilstrækkeligt at man kan påstå at have en varemærkeret eller anden forudgående brug af domænenavnet. En varemærkeret giver under alle omstændigheder ikke eneret til selve ordet. Ønskeskyen er sammensat af to generiske ord ”ønske” og ”sky”. Klager har ikke og kan ikke få eneret på brugen af disse ord hverken hver for sig eller i sammenhæng. Af varemærkeregistreringen af Ønskeskyen fremgår da også væsentlige begrænsninger i omfanget af varemærkeretten, som gør varemærket så indskrænket at det nærmest må anses for værdiløst. Det forbeholdes at klage over varemærkeregistreringen til Patent og Varemærkestyrelsen. Det er i øvrigt ikke dokumenteret, at klager har varemærkeretten til ordmærket ”ønskeskyen”, da varemærket d.d. tilhører Post Danmark. Klagers virksomhed er i øvrigt først etableret den 7. april 2020 med det formål at ”drive virksomhed med udvikling af applikationer og webapplikationer.” Det har jeg på intet tidspunkt brugt domænet til og har heller ingen planer om at bruge domænet indenfor klagers brancheområde. Jeg ønsker at beholde domænet, idet jeg fortsat bruger det til mail samt har planer om at genetablere domænet med en selvstændig webshop.” Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”ønskeskyen.dk” har sekretariatet den 10. januar 2020 taget følgende kopier: Ved opslag på domænenavnet ”oenskeskyen.dk” den 9. november 2020 og igen den 10. januar 2021 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har købt varemærket ØNSKESKYEN af PostNord i sommeren 2020, • at klageren er registrant af domænenavnet ”ønskeskyen.dk” og ”onskeskyen.dk”, • at domænenavnet ”oenskeskyen.dk” blev registreret samme år, som klagerens ”Ønskeskyen” blev lanceret, • at indklagede snylter på klagerens varemærke, • at domænenavnet ”oenskeskyen.dk” ikke anvendes, og • at klageren har været i kontakt med indklagede, der ønsker en urimelig økonomisk kompensation for at overdrage domænenavnet ”oenskeskyen.dk” til klageren, og derfor må det antages, at domænenavnet er registreret med henblik på spekulation i at kunne sælge det.
Indklagede har gjort gældende:
• at domænenavnet ”oenskeskyen.dk” var aktivt som webshop med gaveartikler fra registreringstidspunktet og frem til udgangen af 2018, hvor webshoppen blev overdraget til tredjemand, • at de fleste af de domænenavne, som indklagede havde registreret, er efterfølgende løbende blevet afmeldt, da indklagede ikke længere havde brug for dem, • at indklagede ikke har registreret domænenavnet ”oenskeskyen.dk” med salg for øje, • at indklagede aldrig har solgt et domænenavn eller har haft planer om at gøre det, • at indklagede har haft en enkelt kort telefonsamtale med klager, som tilbød at købe domænenavnet ”oenskeskyen.dk”, hvilket indklagede afviste, ligesom indklagede ikke har krævet en urimelig økonomisk kompensation for overdragelse af domænenavnet til klageren, • at indklagede ikke har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 2, • at indklagede fortsat bruger domænenavnet ”oenskeskyen.dk” til e-mailadresse, • at indklagede påtænker at bruge domænenavnet ”oenskeskyen.dk” igen i anden sammenhæng, • at ønskeskyen er sammensat af to generiske ord ”ønske” og ”sky”, og at klageren ikke kan få eneret på brugen af disse ord hverken hver for sig eller i sammenhæng, • at indklagede har ikke og vil ikke bruge domænenavnet ”oenskeskyen.dk” inden for klagerens forretningsområde, og • at indklagede har planer om at genetablere en selvstændig webshop på domænenavnet ”oenskeskyen.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet ”oenskeskyen.dk” med henblik på at sælge det. Sagen giver derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”oenskeskyen.dk” er i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet ”oenskeskyen.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at manglende brug af et domænenavn til en hjemmeside med reelt indhold ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der har selskabsnavnet Ønskeskyen ApS, er indehaver af det registrerede varemærke ØNSKESKYEN og markedsfører sin virksomhed under betegnelsen ØNSKESKYEN bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet ”ønskeskyen.dk”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over det kvasi-identiske domænenavn ”oenskeskyen.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”oenskeskyen.dk” indtil udgangen af 2018 blev brugt til en webshop med gaveartikler, og at denne webshop herefter blev overdraget til tredjemand. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede bruger domænenavnet ”oenskeskyen.dk” til e-mailadresse, og at indklagede påtænker at bruge domænenavnet ”oenskeskyen.dk” til en ny selvstændig webshop på domænenavnet. På den anførte baggrund, og da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om, at den planlagte anvendelse af domænenavnet ”oenskeskyen.dk” vil ske inden for et andet forretningsområde end det, som klagerens varemærke er registreret for, finder klagenævnet, således som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”oenskeskyen.dk”. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”oenskeskyen.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”oenskeskyen.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede registrerede domænenavnet ”oenskeskyen.dk” flere år forinden klagerens registrerede startdato i Det Centrale Virksomhedsregister Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”oenskeskyen.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

Afgørelse:

Der kan ikke gives klageren, Ønskeskyen ApS, medhold.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.