Afgørelse

smartsound.dk

Mads Øxenholt

MOD

NETSHOPPING ApS

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”smartsound.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg har tidligere forsøgt at få fat i domænet da jeg ejer firmaet smartsound CVR: 35092625 – Men da Kim Gylle Pedersen ikke vil overgive det til mig uden kompensation på 7500kr + moms ser jeg ikke anden vej end denne. ... Domænet var ubrugt i 2018 da jeg først søgte det. Men Kim ville ikke af med det. Først da jeg nævnte domæneklagenævnet kom der en pris frem. Altså 7500 + moms. Det stiller jeg min undrende overfor da jeg forstår at man ikke må handle med .dk domæner når man ikke har noget at bruge det til. Den nuværende "webshop" som er uploaded er en kopi af Kondomland.dk som Kim/Netshopping aps også ejer. Men den er helt uden aktivitet og der er intet sket på den side de sidsteår. Altså vil jeg meget gerne have overføret domænet da jeg har en aktiv virksomhed ved navnet.” Bilagfremstår som korrespondance af 31. juli og 1. august 2020 mellem klageren og indklagede, hvori klageren spørger om muligheden for at overtage domænenavnet ”smartsound.dk”, og indklagede bl.a. svarer ”Domænet er til salg. Prisen er 7.500 kr. + moms”. Bilag og er skærmprint fra opslag på domænenavnet ”smartsound.dk”, som gengiver en hjemmeside med navnet KondomButikken, og oplyser, at hjemmesiden indehaves af Netshopping ApS, der har samme adresse som indklagede. Bilagoger skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”smartsound.dk”, der fremstår som en endnu ikke færdigudviklet webshop. Bilager skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”kondomland.dk”. Bilager skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”smartsound.dk”, hvor det bl.a. oplyses, at hjemmesiden indehaves af Netshopping ApS, der har samme adresse som indklagede. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed med navnet ”Smartsound”, der er registreret med startdato den 30. juli 2018. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er registreret med startdato den 11. januar 2002 med det formål ”at udvikle samt at drive handel med Erotiske produkter, og andre efter bestyrelsens skøn hermed beslægtede aktiviteter”. Ved opslag på domænenavnet ”smartsound.dk” har sekretariatet den 17. november 2020 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 4: Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at en lignende hjemmeside er arkiveret den 28. september 2020 og den 21. oktober 2020 i forbindelse med domænenavnet ”smartsound.dk”, og at der i den foregående periode tilbage til 2014 ikke er arkiveret hjemmesider med reelt indhold i forbindelse med domænenavnet. Ved fornyet opslag på domænenavnet ”smartsound.dk” den 6. januar 2021 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren ejer virksomheden med navnet ”Smartsound”, • at indklagede kun vil overdrage domænenavnet ”smartsound.dk” til klageren mod betaling af 7.500 kr. + moms, • at domænenavnet ”smartsound.dk” ikke blev anvendt i 2018, og • at domænenavnet ”smartsound.dk” nu bliver anvendt til en hjemmeside med navnet KondomButikken, og at der ikke har været aktivitet på denne hjemmeside de sidsteår. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”smartsound.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Da klageren er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed med navnet Smartsound, finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”smartsound.dk” til brug for sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Domænenavnet ”smartsound.dk” er registreret af indklagede den 8. september 2015. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede indtil klagerens henvendelse til indklagede den 31. juli 2020 tilsyneladende ikke har anvendt domænenavnet på nogen aktiv måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. Indklagede har i sit svar til klageren af 1. august 2020, hvor indklagede tilbyder klageren at overtage domænenavnet ”smartsound.dk” mod betaling af 7.500 kr. eksklusiv moms, ikke oplyst at have en interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder det påfaldende, at der først er kommet en hjemmeside med indhold på domænenavnet ”smartsound.dk”, der afspejler domænenavnets signalværdi, efter klagerens henvendelse til indklagede. På indeværende tidspunkt er der ikke en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”smartsound.dk”. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i denne sag. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”smartsound.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”smartsound.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”smartsound.dk” skal overføres til klageren, Mads Øxenholt. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.