Afgørelse

diabetes-dk.dk

Diabetesforeningen

MOD

Bent Schouw

8. januar 2021 Kaspar Linkis (Forman• Knud Wallberg Jens Schovsbo Mette M. Andersen Ulla Malling


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”diabetes-dk.dk” til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse.

Sagsfremstilling:

Klageren er en forening, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 1) er registreret under navnet Diabetesforeningen – Danish Diabetes Association (CVR-nummer 35231528) med startdato den 12. april 1964. Foreningen er registreret under branchekode 889910 ”Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål”. Indklagede, Bent Schouw, er efter det oplyste stifter af en forening, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 4) er registreret under navnet Diabetesforeningen Danmark (CVR- nummer 41394757) med startdato den 29. maj 2020. Foreningen er registreret under branchekode 949900 ”Andre organisationer og foreninger i.a.n.”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Sagsfremstilling Ad Diabetesforeningen Diabetesforeningen er en interesseorganisation, som har eksisteret siden 1940. Diabetesforeningen er en af Danmarks største patientforeninger og har i dag ca. 90.000 medlemmer. Diabetesforeningen blev stiftet under navnet ”Landsforeningen for Sukkersyge”. I 1984 ændrede foreningen navn til ”Diabetesforeningen, Landsforeningen for Sukkersyge” og fik sit nuværende navn ”Diabetesforeningen” ved en vedtægtsændring i 2008. Foreningen anvender også navnet ”Diabetesforeningen ”Danish Diabetes Association””. Udskrift fra CVR- registeret vedrørende Diabetesforeningen vedlægges som bilag 1. Foreningens formål er at kæmpe diabetikernes sag. Den arbejder for at forbedre livsvilkår for diabetikere og deres pårørende, forebygge diabetes og sætte diabetes på den politiske dagsorden. Diabetesforeningen har en bred medlemsskare af diabetikere, pårørende, behandlere og personer, som gerne vil støtte en god sag. Derudover udkommer foreningen med et tidsskrift fire gange årligt med fokus på forebyggelse, livet med diabetes og den nyeste forskning på området. Tidsskriftet hed tidligere ”Diabetes, Tidsskrift for Sukkersyge”, men tog navneforandring i 2008 til ”Diabetes”. Diabetesforeningens hjemmeside bærer navnet www.diabetes.dk. Hjemmesiden anvendes som en vigtig kommunikationskilde til medlemmer og ikke-medlemmer, som ønsker information om diabetes. Diabetesforeningen har på månedsbasis ca. 95.000 forskellige besøgende, og de er i snit inde på hjemmesiden 1,3 gang, hvorfor Diabetesforeningens hjemmeside har ca. 123.000 besøg om måneden. DK Hostmaster A/S har oplyst, at Diabetesforeningen har været registrant for domænet ”diabetes.dk” siden den 16. februar 1998. Udskrift fra dk-hostmaster.dk vedrørende domænet ”diabetes.dk” og Diabetes-foreningen vedlægges som bilag 2. Diabetesforeningen henvendte sig til Bent Schouw ved brev den 27. august 2020 med opfordring til, at Diabetesforeningen Danmark ændrede sit domænenavn, og dermed en anmodning om at ophøre anvendelsen af Domænet. Diabetesforeningens opfordring til ændring af navn blev imidlertid afvist. Udskrift af parternes korrespondance i perioden 27. august 2020 til 7. september 2020 vedlægges som bilag 3. Ad Bent Schouw og Diabetesforeningen Danmark Registranten af Domænet, Bent Schouw, er tidligere medlem af Diabetesforeningen. Han etablerede en ny forening, Diabetesforeningen Danmark, den 29. maj 2020. Udskrift fra CVR- registeret vedrørende Diabetesforeningen Danmark vedlægges som bilag 4. Den nære forbindelse mellem Bent Schouw og Diabetesforeningen Danmark viser sig blandt andet ved, at Diabetesforeningen Danmarks e-mail, telefonnummer og adresse tilhører Bent Schouw. Se nærmere bilag 4. Diabetesforeningen Danmark er en patientforening for diabetikere, som fokuserer på diabetes type 2, herunder begrænsning og forebyggelse af diabetes type 2. Diabetesforeningen Danmarks hjemmeside bærer navnet www.diabetes-dk.dk. DK Hostmaster A/S har oplyst, at Bent Schouw har været registrant for Domænet siden den 29. maj 2020. Udskrift fra dkhostmaster. dk vedrørende Domænet og Bent Schouw vedlægges som bilag 5. Begrundelse (anbringende• Det er Diabetesforeningens opfattelse, at Bent Schouws registrering og brug af Domænet er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Diabetesforeningens interesse i, at Domænet overføres til Diabetesforeningen: Som følge af Diabetesforeningens popularitet med ca. 90.000 medlemmer (med 123.000 besøg på hjemmesiden om månede• og dens væsentlige position som en af de største patientforeninger i Danmark, er foreningen kendt i den brede offentlighed. Det brede kendskab til foreningens og dens mangeårige brug af domænet ”diabetes.dk” medfører, at brugen af betegnelsen ”diabetes” har skabt en naturlig reference til netop Diabetesforeningen. Da Domænet i det væsentlige alene består af den omtalte betegnelse, og Domænet næsten er identisk med Diabetesforeningens domæne, vil internetbrugere have en berettiget forventning om at finde Diabetesforeningens platform og informationer ved opslag på Domænet. På baggrund af ovenstående har Diabetesforeningen en nødvendig og anerkendelsesværdig interesse i, at Domænet overføres til Diabetesforeningen. Yderligere vil det påføre såvel Diabetesforeningen som dens mange medlemmer og andre brugere af dens hjemmeside en urimelig stor ulempe, hvis Diabetesforeningens medlemmer og andre brugere ved forsøg på enten at tilgå Diabetesforeningens hjemmeside eller indhente supplerende information om Diabetesforeningen bliver vildledt til en hjemmeside, der også omhandler diabetes. Diabetesforeningens brugere vil da med stor sandsynlighed være af den opfattelse, at der er tale om samme forening eller foreninger, som arbejder sammen. Derfor har Diabetesforeningen stor interesse i, at Domænet overføres, da Domænet er egnet til at skabe forvirring og uklarhed om Diabetesforeningens tilstedeværelse på internettet. Samtidig er Diabetesforeningen ikke er interesseret i en sammenblanding af foreningerne, eller at der bliver snyltet på Diabetesforeningens kendskab og omdømme. Ovenstående er også bekræftet af, at Diabetesforeningen allerede har oplevet, at det skaber forvirring, at Domænet ikke er en indgangsvinkel til Diabetesforeningens hjemmeside. Som bilagvedlægges e-mail af 2. juli 2020. Desuden er en af domænenavnets primære funktion og formål at gøre det praktisk og nemt for internettets brugere at finde en ønsket hjemmeside. Det bør tilstræbes, at domænenavne tilkommer dem, som offentligheden umiddelbart forbinder med domænenavnet. Det er Diabetesforeningen, som er kendt i den brede offentlighed, hvorfor domænenavne som primært består af betegnelsen ”diabetes”, må være forbundet med Diabetesforeningen. Lignende foreninger bør således bruge navne som adskiller sig tilstrækkeligt. Derfor har Diabetesforeningen en interesse i, at Domænet overføres. Bent Schouws manglende interesse i at råde over Domænet: Bent Schouws etablerede forening, Diabetesforeningen Danmark, som kun har eksisteret i måneder, er også en patientforening for diabetikere, men fastslår på sin hjemmeside, at foreningen har et andet fokusområde end andre patientforeninger for diabetikere. Foreningen fokuserer på varetagelsen af typediabetes. Problemet er herefter, at dette fokus, som skal adskille Diabetesforeningen Danmark fra andre diabetesforeninger, ikke tydeliggøres i Domænet, som må antages at være næsten identisk med Diabetesforeningens domænenavn. Derfor egner Domænet sig ikke til at signalere foreningens særlige formål og resulterer derfor i manglende interesse i at råde over Domænet. Desuden er Bent Schouw ikke hindret i at finde et andet navn, som kan tilpasses foreningens fokusområde. Den manglende adskillelse i valg af domænenavn vil resultere i en nærliggende risiko for forveksling mellem de to foreninger. Det antages, at Bent Schouws valg af domænenavn er et resultat af, at han ikke har haft muligheden for at registre Diabetesforeningens valgte domæne. Grunden til, at Bent Schouw valgte domænenavnet ”diabetes-dk.dk” må antages at være, at man ønskede et domænenavn, der lå så tæt på ”diabetes.dk” som muligt. Dette indebærer derefter, bevidst eller ubevidst, at Bent Schouws forening kan snylte på Diabetesforeningens renommé og lede internetbrugere, der søger efter Diabetesforeningens hjemmeside, hen til Diabetesforeningen Danmarks. Klagenævnet for Domænenavne fandt i afgørelserne af 2. juli 2010, j.nr.: 2010-0016 og 2010- 0017, at når indklagede forening har et tilsvarende formål som klagers forening, stiftet af en person, som tidligere har været medlem af klagerens forening og været tilknyttet klagers bestyrelse, påhviles indklagede forening ”en særlig forpligtelse til at undgå at gøre brug af kendetegn, som let kan forveksles med klagerens”. Tillige fandt klagenævnet i afgørelsen, at indklagede forening derfor ligeledes var forpligtet til ikke at anvende domænenavne, som ville resultere i en nærliggende forvekslingsrisiko, som også kunne udledes af domænelovens § 12, stk.[nugældende § 25, stk. 1], hvorefter registrering og brug af domænenavne ikke må stride mod god domænenavnsskik. Det må heraf udledes, at der påhviler Bent Schouw en særlig forpligtelse til ikke at anvende domænenavne til brug for sin forening, som let kan forveksles med Diabetesforeningens domæne. Bent Schouws forening har samme formål om bekæmpelse af diabetes og Bent Schouw, som er stifter af Diabetesforeningen Danmark, er tidligere medlem af Diabetesforeningen. Inden for de senere år har Bent Schouw stillet op til formandsposten i Diabetesforeningen. Det må herefter antages, at der foreligger en nærliggende risiko for, at Domænet vil blive forvekslet med Diabetesforeningen og Diabetesforeningens hjemmeside, eftersom Diabetesforeningen har været kendt i den brede offentlighed længe og i mange år har brugt domænet ”diabetes.dk” og det faktum, at domænenavnene er næsten identiske. Bent Schouw har derfor handlet illoyalt ved registrering og brug af Domænet, og derfor handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. På baggrund af ovenstående mangler Bent Schouw interesse i at råde over registreringen og brugen af Domænet. Sammenfatning På vegne af Diabetesforeningen gøres det sammenfattende gældende, at Diabetesforeningen, som indehaver af domænet ”diabetes.dk”, har en åbenlys beskyttelsesværdig interesse i at Domænet, som næsten er et identisk, overføres til Diabetesforeningen. Diabetesforeningen er en af de største patientforeninger i Danmark, hvorfor den ikke er interesseret i, at Bent Schouw og hans forening kan snylte på dens brede kendskab i offentligheden og dens renommé. Derudover skal Diabetesforeningens medlemmer og andre internetbrugere ikke tvivle på foreningens tilstedeværelse på internettet grundet Domænet, da dens hjemmeside er en af de vigtigste informationskilder til udbredelsen af formålet. Bent Schouw mangler derimod interesse i råde over Domænet, da registreringen og brugen af Domænet medfører nærliggende risiko for, at Domænet vil blive forvekslet med Diabetesforeningen og Diabetesforeningens hjemmeside, som Bent Schouw ellers har en særlig forpligtelse til at undgå. Bent Schouw har derfor handlet illoyalt. Da Diabetesforeningens interesse i, at Domænet overføres, væsentligt overstiger Bent Schouws interesse at beholde det, bør Domænet i overensstemmelse med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og ud fra en konkret hensynsafvejning overføres fra Bent Schouw til Diabetesforeningen.” Bilager et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”diabetes.dk”, der er registreret den 16. februar 1998. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”diabetes-dk.dk”, der er registreret den 29. maj 2020. Bilag er en korrespondance mellem klageren og indklagede i perioden 27. august 2020 til 7. september 2020, hvori klageren gør indsigelse over for såvel indklagedes brug af domænenavnet ”daibetes-dk.dk” som af foreningsnavnet ”Diabetesforeningen Danmark”. Bilag er en mail af 2. juli 2020 fra Bo Bachmann, der er regnskabschef i Diabetesforeningen, til Peer Steensbro, der er direktør i Diabetesforeningen. Af mailen fremgår følgende: ”Vi er i dag blev kontaktet af Djursland Bank, fordi de har en kunde som kalder sig Diabetesforeningen Danmark, som gerne ville oprette en konto i det navn. Jeg vendte det lige med Fager, og kan forstå, at der kører en sag mod dem. Jeg har blot orienteret banken om, at det ikke er en del af Diabetesforeningen, så de vil forventeligt afvise at de kan oprette en konto i det navn.” Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”diabetes-dk.dk” den 6. november 2020 taget følgende kopi: Ved fornyet opslag på domænenavnet den 4. december 2020 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet fremstod som vist ovenfor. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: ”Der er mange diebetesforeninger i Danmark og ingen har hidtil anfægtet et domæne der indeholder ordet diabetes. Klagenævnet bør derfor afvise klagen.” Klageren har i meddelelse af 10. november 2020 oplyst, at indklagedes svarskrift ikke giver anledning til bemærkninger. Ved sekretariatets søgning på ”diabetes” den 4. december 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2,08 mio., når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte to klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt oplysninger om bl.a. behandling og forebyggelse af diabetes. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”diabetes-dk.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, • at klageren har en væsentlig interesse i, at domænenavnet overføres, • at det i den forbindelse skal tillægges betydning, at klageren som følge af sine ca. 90.000 medlemmer, ca. 123.000 månedlige besøg på sin hjemmeside og sin position som en af de største patientforeninger i Danmark, er kendt i den brede offentlighed, • at indklagedes brug af domænenavnet ”diabetes-dk.dk” er egnet til at skabe forvirring og uklarhed om klagerens tilstedeværelse på internettet, ligesom brugen er udtryk for, at indklagede snylter på klagerens navn og omdømme, • at baggrunden for indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn må antages at være, at indklagede ønsker et domænenavn, der ligger så tæt på klagerens domænenavn ”diabetes.dk” som muligt, • at indklagedes forening, Diabetesforeningen Danmark, kun har eksisteret imåneder, • at indklagedes forening har samme formål som klageren om bekæmpelse af diabetes, • at indklagede tidligere har været medlem af klageren, • at indklagede inden for de seneste år har stillet op til formandsposten i klageren, hvorfor indklagede ved registreringen af det omtvistede domænenavn har handlet illoyalt over for klageren, • at Klagenævnet for Domænenavne i afgørelser af 2. juli 2010 i sagerne 2010-0016 og 2010- 0017 fandt, at der i tilfælde, hvor den indklagede forening har et tilsvarende formål som klagerens forening, og hvor den indklagede forening er stiftet af en person, som tidligere har været medlem af klagerens forening og har været tilknyttet klagers bestyrelse, påhviler den indklagede forening ”en særlig forpligtelse til at undgå at gøre brug af kendetegn, som let kan forveksles med klagerens”, og • at det følger af de nævnte afgørelser, at der under de foreliggende omstændigheder påhviler indklagede en særlig forpligtelse til ikke at anvende domænenavne til brug for sin forening, som let kan forveksles med klagerens domænenavn, hvilken forpligtelse indklagede har tilsidesat.
Indklagede har gjort gældende:
• at der findes mange diabetesforeninger i Danmark, • at det ikke tidligere er sket, at nogen har anfægtet et domænenavn, hvori ”diabetes” indgår, og • at Domæneklagenævnet derfor bør afvise sagen.

Nævnets bemærkninger:

Da domænenavnet ”diabetes-dk.dk” efter det oplyste ikke har kommerciel betydning for parterne, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren, der er en forening registreret under navnet Diabetesforeningen – Danish Diabetes Association, har til formål bl.a. at bekæmpe diabetes og dens følgesygdomme. Foreningen er ifølge Det Centrale Virksomhedsregister registreret den 12. april 1964, men har efter det oplyste eksisteret siden 1940’erne. Klageren er efter det oplyste en af Danmarks største patientforeninger og anvender som sådan domænenavnet ”diabetes.dk” til sin hjemmeside, hvorpå klageren giver medlemmer og brugere information bl.a. om bekæmpelse og forebyggelse af diabetes. Selv om klagerens foreningsnavn ”Diabetesforening” kun har begrænset særpræg, nyder foreningen beskyttelse mod andre foreningers eller organisationers anvendelse af navne, som skaber en nærliggende risiko for forveksling, jf. herved Højesterets dom af 21. december 1994, gengivet i UfR 1995.211, samt Peter Bloks kommentar til dommen i UfR 1995B.418. En nærliggende risiko for forveksling foreligger i den forbindelse ikke kun, hvor foreningsnavne er identiske, men også hvor de ligner hinanden så meget, at de let kan forveksles. Indklagede, der i maj 2020 stiftede Diabetesforeningen Danmark med et tilsvarende formål som klageren, har efter det oplyste tidligere været medlem af klageren og forsøgt at blive valgt til klagerens bestyrelse. Klagenævnet finder, at der under disse omstændigheder påhviler indklagede en særlig forpligtelse til at undgå at gøre brug af kendetegn, som let kan forveksles med klagerens. Indklagede er derfor også forpligtet til ikke at gøre brug af domænenavne, som indebærer en nærliggende forvekslingsrisiko, jf. herved også domænelovens § 25, stk. 1, hvorefter registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Da klageren efter det oplyste siden 1940’erne har været en landsdækkende forening på området, og da klageren i mange år har gjort brug af domænenavnet ”diabetes.dk”, finder nævnet, at der består en nærliggende risiko for, at domænenavnet ”diabetes-dk.dk” vil kunne blive forvekslet med klageren og klagerens hjemmeside. Klagenævnet finder endvidere at kunne lægge til grund, at indklagede ved sin registrering af domænenavnet har været helt bevidst herom. Indklagede findes derfor ved sin registrering af det omtvistede domænenavn at have handlet illoyalt over for klageren. På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”diabetes-dk.dk” udgør handlinger i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”diabetes-dk.dk” skal overføres til klageren, Diabetesforeningen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.