Afgørelse

sosskadedyr.dk

SOS Skadedyrssikring ApS

MOD

[A]

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”sosskadedyr.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 6) er registreret under navnet SOS Skadeservice ApS (CVR-nummer 40013520) med startdato den 11. november 2018. Selskabet er registreret under branchekode 811000 ”Kombinerede serviceydelser”, og selskabets formål er ”at drive virksomhed inden for skadedyrservice ved bekæmpelse af skadedyr, endvidere kan selskabet drive virksomhed inden for formidling, handel, rådgivning, investering, fabrikation, industri, service og anden efter ledelsens opfattelse relateret virksomhed”. Indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.d• er registreret under navnet Skadedyrservice Nordkysten (CVR-nummer 27189180) med startdato den 26. april 2017. Virksomheden er registreret under branchekode 802000 ”Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer”. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Domænet sos-skadedyr.dk og firmaet SOS skadedyr ApS har eksisteret siden 2/11-2004. [A] [...] har oprettet domænet sosskadedyr.dk den 18/4-2017. (bemærk at domænenavn er uden bindestreg). Han har domænet Skadedyrservice.dk som er oprettet 19/4-2018. Han har også firmaet Skadedyrservice Nordkysten, som udfører skadedyrsbekæmpelse. ... Firmaet Skadedyrservice Nordkysten er ikke på nogen måde relateret til sos skadedyr eller sos skadedyrssikring. Alligevel bruger de domænet sosskadedyr.dk til at linke til siden Skadedyrservice.dk, så når kunderne tror at de får fat på sos skadedyr, så bliver de ført videre til et andet firma og en anden hjemmeside. Jeg mener, at domænet sosskadedyr.dk ligger for tæt på mit domæne sos-skadedyr.dk, som blev oprettet helt tilbage i 2004. Domænet sosskadedyr.dk bør derfor overdrages til den retmæssige ejer, således at de kunder der vil have fat i sos skadedyr også får det.” Bilager følgende udaterede skærmprint af indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”skadedyrservice.dk”: Bilager et skærmprint, der viser søgeresultaterne ved søgning på ”sosskadedyr.dk” i Googles søgemaskine. Det fremgår, at der fremkommer ca. 1.020 søgeresultater, hvoraf det første vedrører indklagede og de tre efterfølgende vedrører klageren. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOISE-database, hvoraf fremgår, at Martin Simkus Saaby er registrant af domænenavnet ”sos-skadedyr.dk”, og at domænenavnet har været registreret siden den 2. november 2004. Sekretariatet har ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister den 23. december 2020 konstateret, at Martin Simkus Saaby er eneejer af og direktør i SOS Skadedyrssikring ApS. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOISE-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”sosskadedyr.dk”, og at domænenavnet har været registreret siden den 18. april 2017. DK Hostmaster har ved mail af 28. oktober 2020 oplyst sekretariatet, at indklagede har været registrant af det omtvistede domænenavn i hele registreringsperioden. Bilag er et udskrift fra DK Hostmasters WHOISE-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”skadedyrservice.dk”, og at domænenavnet har været registreret siden den 19. april 2018. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”sosskadedyr.dk” den 28. oktober 2020 og 23. december 2020 konstateret, at domænenavnet viderestiller til domænenavnet ”skadedyrservice.dk”, der fremstår som vist i bilag 1. Ved sekretariatets søgning på ”sos skadedyr” den 23. december 2020 i Google blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.610, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første søgeresultater vedrørte ét klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte hovedsageligt virksomheden SOS-Skadedyr ApS (nu under konkurs). Sekretariatet har ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister konstateret, at der den 18. februar 2020 blev iværksat opløsning af SOS-Skadedyr ApS i medfør af selskabslovens § 225, og at der den 1. maj 2020 blev afsagt konkursdekret over selskabet. Det fremgår endvidere, at Martin Simkus Saaby, der som nævnt er eneejer af og direktør i SOS Skadedyrssikring ApS, i perioden fra 18. februar 2013 til 11. november 2018 var majoritets anpartshaver i SOS-Skadedyr ApS. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren har drevet skadedyrvirksomhed under navnet SOS Skadedyr siden 2014, • at indklagede, der er bror til en tidligere ansat hos klageren, har registreret domænenavnet ”sosskadedyr.dk” med henblik på at snylte på klagerens navn og omdømme, • at indklagedes brug af de omtvistede domænenavn medfører risiko for, at kunder forveksler klagerens og indklagedes virksomheder, og • at domænenavnet ”sosskadedyr.dk” derfor skal overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”sosskadedyr.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet SOS Skadeservice ApS (CVR-nummer 40013520) med startdato den 11. november 2018. Klagerens ejer og direktør, Martin Simkus Saaby, har efter det oplyste drevet virksomhed med bekæmpelse af skadedyr siden 2013/2014. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne anvende domænenavnet ”sosskadedyr.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser.

Klageren har gjort gældende:
at indklagede alene har registreret domænenavnet ”soskadedyr.dk” for at snylte på klagerens navn og omdømme, samt at indklagedes brug af det omtvistede domænenavn til at henvise til sin egen hjemmeside på domænenavnet ”skadedyrservice.dk” skaber en urimelig risiko for, at kunder forveksler klagerens og indklagedes virksomheder. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Det følger af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. Nævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. På denne baggrund og i lyset af oplysningerne i sagen, herunder de af klageren indsendte bilag, finder klagenævnet, at indklagede – uanset at indklagede selv driver virksomhed med bekæmpelse af skadedyr – ikke har en legitim eller anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”sosskadedyr.dk”. På baggrund af det anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”sosskadedyr.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”sosskadedyr.dk” skal overføres til klageren, SOS Skadedyrssikring ApS. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.