Afgørelse

danskbitcoinforening.dk

Dansk BitcoinForening

MOD

Adam Grunwerg

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”danskbitcoinforening.dk” til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand.

Sagsfremstilling:

Klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.d• som en frivillig forening under navnet Dansk Bitcoinforening (med CVR-nummer 35189270) med startdato den 1. august 2013. Foreningen er endvidere registreret under branchekode ”949900 Andre organisationer og for- eninger i.a.n.” I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: ”Vi registrerede i 2013 organisation ”Dansk Bitcoin Forening”, og ejede hjemmesiden op ind- til omkring 2018-2019 da, et af vores kreditkort blev spærret, og regningen ikke blev betalt. Vi servicerede rigtig mange medlemmer og er en aktiv forening. Siden er nu blevet registreret af en Englænder der har ingen tilknytning til hverken foreningen eller Danmark, og har lavet siden fuldstændig om - hvilket gør lidt ondt SEO-mæssigt. Vores medlemmer er forvirrede og vi er bange for at det er folk i England der prøver at misvise vores medlemmer, med dårlige råd om håndtering af den slags midler. Derfor ønskes domænet tilbageleveret. [...] Siden er blevet opkøbt relativt snart efter det vores betaling fejlede og domænet blev slettet (formegentlig af ondsindede eller SEO-mæssige årsager). Vores forening er stadig aktiv, og har været aktiv siden 2013, hvor vi også har ejet domænet fra. I bilaget kan I se den egentlige forenings hjemmeside, hvor registrering og telefonnumre på den nye ”falske” side er lavet helt om. I bunden af bilaget kan man også se at indbetalinger skal laves til holdingselskabet for foreningen, der bruges til arrangementer, som vi holder med medlemmer. Holdingselskabet har CVR: 39262231 som også er registreret i foreningens navn. Adressen er anderledes, men det er fordi jeg er flyttet siden da, hvis i tjekker Google Maps, vil i kunne se den gamle adresse og foreningens nye adresse blot er omkring 600 m væk fra hin- anden.” Som bilag(litreret af sekretariate• har klageren fremlagt en udskrift af 22. oktober 2020 fra hjem- mesiden www.proff.dk vedrørende klagerens forening, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillin- gen. Bilag(litreret af sekretariate• er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.ar- chive.org), der tilsyneladende viser hjemmesiden under domænenavnet ”danskbitcoinforening.dk” som lagret den 19. december 2018: Sekretariatet har ved opslag den 29. oktober 2020 på ”danskbitcoinforening.dk” taget følgende kopi: Ved sekretariatets fornyede opslag den 16. januar 2021 på ”danskbitcoinforening.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede anført følgende: ”We have never heard from the people behind this company before, but we accept their case and would like to transfer the domain back to them.” Sekretariatet har ved e-mail af 30. oktober 2020 til indklagede – på baggrund af oplysningerne i ind- klagedes svarskrift – opfordret indklagede til at underskrive en overdragelseserklæring vedrørende overdragelse af domænenavnet ”danskbitcoinforening.dk” til klageren senest den 6. november 2020. Indklagede har den 30. oktober 2020 underskrevet en sådan erklæring. Den underskrevne overdra- gelseserklæring blev herefter samme dag sendt pr. mail til klageren med oplysning om, at indklagede havde underskrevet en overdragelseserklæring, hvorfor klageren blev anmodet om at underskrive er- klæringen senest den 6. november 2020, idet klagenævnet ellers ville kunne træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Sekretariatet har ikke efterfølgende modtaget en underskreven overdragelses- erklæring retur fra klageren. DK Hostmaster har ved e-mail af 29. oktober 2020 til sekretariatet oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”danskbitcoinforening.dk” siden den 28. februar 2020. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren registrerede sin forening i 2013 og ejede hjemmesiden frem til omkring 2018-2019, hvor et af klagerens kreditkort blevet spærret og regningen som følge heraf ikke blev betalt, • at domænenavnet ”danskbitcoinforening.dk” siden er blevet registreret af en englænder, der ingen tilknytning har til hverken foreningen eller Danmark, • at indklagede har lavet hjemmesiden fuldstændig om, hvilket har bidraget til forvirring blandt klagerens medlemmer, • at klagerens forening stadig er aktiv og ønsker domænenavnet ”danskbitcoinforening.dk” tilbageleveret, og • at domænenavnet ”danskbitcoinforening.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag må lægges til grund, at domænenavnet ”danskbitcoinfore- ning.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klager har tidligere ejet det pågældende domænenavn, som i øvrigt er sammenfaldende med klagers navn. Klager har derfor en åbenbar og legitim interesse i domænenavnet. Indklagede har ved sit svarskrift af 29. oktober 2020 taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand om, at registreringen skal overføres til klageren, og har efterfølgende underskrevet og ind- sendt overdragelseserklæring vedrørende det omtvistede domænenavn. Allerede på denne baggrund finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn ”danskbitcoinforening.dk” må anses for at være i strid med af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende 5

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”danskbitcoinforening.dk” skal overføres til klageren, Dansk Bit- coinForening. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.