Afgørelse

madsmodborgen.dk

Mads Andersen

MOD

Maxim Filippov

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”madsmodborgen.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Det Konservative Folkeparti har valgt at klage på vegne af Mads Andersen. Fuldmagt fra Mads Andersen er vedhæftet som Bilag 7. Domænenavnet ”madsmodborgen.dk” blev i 2019 brugt af Mads Andersen som kampagneside, da han stillede op som folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Her henvises til bilag 1, hvor vi ved opslag på ”madsmodborgen.dk” i Internet Archive Wayback Machine (web.archive.or• kan se hvordan selvsamme hjemmeside så ud den 11. februar 2019. Mads Andersen, som tidligere ejede domænet, havde overset en faktura i starten af 2020, hvilket resulterede i at domænet blev overtaget af et individ som befinder sig i Rusland, som det fremgår i bilag 2. Hvis man dags dato (12. oktober 2020) indtaster ”madsmodborgen.dk” i adressefeltet i sin webbrowser bliver man videreført til forskellige hjemmesider, alle af en pornografisk karakter. Disse hjemmesider omfatter blandt andet: ... Disse hjemmesider virker til at skifte løbende, og vi har derfor tidligere kunne observere at blive videreført til følgende hjemmesider, dog uden billedmateriale: ... Overnævnte hjemmesider vil bede dig om at udfylde diverse formularer omkring køn, alder, præferencer mm. hvor du efterfølgende bliver videreført til en ny side der enten kræver dine betalingsoplysninger eller viser en datingside der kun er brugbar efter du har købt et medlemskab. Se bilag& 6. Dette fremstår umiddelbart som et forsøg på phishing, med det formål at indsamle perondata i form af emailadresser og kreditkortoplysningerne på individer der skulle benytte sig af disse hjemmesider. Vi ser derfor dette som i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). ... Mads Andersen benytter sig af kampagne materiale der henviser til domænet ”madsmodborgen.dk” og det er derfor både misvisende og skadende for hans omdømme at dette domæne nu bliver brugt til pornografi og phishing...” Bilag 3,oger skærmprint af pornografisk karakter knyttet til forskellige domænenavne. Bilagfremstår som skærmprint for en hjemmeside for dating. Bilager udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Det Konservative Folkeparti. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.or• har sekretariatet konstateret, at følgende hjemmeside den 28. maj 2019 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”madsmodborgen.dk”, jf. bilag 1: Ved opslag på domænenavnet ”madsmodborgen.dk” den 30. oktober 2020 blev viderestillet til domænenavnet ”megasexygirl.eu”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 13. december 2020 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren, der er politiker, har som tidligere registrant af domænenavnet ”madsmodborgen.dk” i 2019 brugt det til en kampagneside, da han stillede op som folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti, • at klageren ved en fejl i starten af 2020 ikke fik betalt registreringsgebyr for domænenavnet ”madsmodborgen.dk”, hvorefter det blev registreret af indklagede, • at domænenavnet ”madsmodborgen.dk” nu bliver anvendt til hjemmesider af pornografisk karakter, • at de nuværende hjemmesider på domænenavnet ”madsmodborgen.dk” umiddelbart fremstår som forsøg på phishing i strid med god domænenavnsskik, og • at klageren benytter sig af kampagnemateriale, der henviser til domænenavnet ”madsmodborgen.dk”, og den nuværende anvendelse af domænenavnet skader derfor klagerens omdømme. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det må antages, at domænenavnet ”madsmodborgen.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”madsmodborgen.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, st k. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er politiker, at klageren tidligere at har været registrant af domænenavnet ”madsmodborgen.dk”, og at klageren har anvendt dette domænenavn til sin politiske kampagne i forbindelse med folketingsvalget i 2019. Klageren har oplyst, at han ved en fejl ikke fik betalt gebyret for registrering af domænenavnet ”madsmodborgen.dk”, og at klageren derfor mistede registreringen af domænenavnet. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en væsentlig interesse i domænenavnet ”madsmodborgen.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, men det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede benytter domænenavnet ”madsmodborgen.dk” til viderestilling til hjemmesider med i hovedsagen pornografisk indhold. Det er derfor klagenævnets opfattelse, at indklagede – i modsætning til klageren – ikke har nogen væsentlig interesse i at gøre brug af domænenavnet på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. Indklagedes formål med registreringen må således formodes at ville kunne opfyldes mindst lige så godt ved at gøre brug af et andet domænenavn. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”madsmodborgen.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Da indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”madsmodborgen.dk” herefter er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, træffer klagenævnet i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”madsmodborgen.dk” skal overføres til klageren, Mads Andersen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.