Afgørelse

stigchristensen.dk

Stig Christensen

MOD

Stig Christensen

24. februar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”stigchristensen.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg er som mange andre blevet ramt af Corona-krisen og derfor blevet tvunget til at lukke mit firma Musicmind CVR 1544-2999 pr. 1/8 2020. Lukningen af mit firma har forstærket mit behov for at kunne tilbyde mine tjenester som pianist, komponist og arrangør via mit eget navn: Stig Christensen. I denne sammenhæng er et web-sted/domæne påkrævet. Jeg kan konstatere, at domænet www.stigchristensen.dk stadigvæk er optaget og det gælder også forskellige variationer over navnet. ... Jeg har tidligere - i 2018 - indklaget Stig Christensen mhp. overdragelse af domænet - J.nr.: 2018 0455. Min begæring blev afslået med den begrundelse, at den indklagede havde planer om at bruge domænenavnet i fremtiden til forskellige aktiviteter. Jeg kan konstatere, at den indklagede ikke, som beskrevet i sagen, har iværksat nogle af de aktiviteter, som han havde planer om, eller rettere sagt, de har ikke medført nogen ændring i hans brug af domænenavnet. Tværtimod henviser domænenavnet stadigvæk til Arbejdernetvaerket.dk, (bilag 1) hvor navnet "Stig Christensen" overhovedet ikke optræder. Om det forhold skrev klagenævnet: "Klagenævnet finder det derfor påfaldende, at indklagede først efter klagens indgivelse har taget initiativ til at lade domænenavnet ”stigchristensen.dk” viderestille til hjemmesiden www.arbejdernetvaerket.dk, ligesom en sådan anvendelse af domænenavnet efter nævnets opfattelse ikke forekommer at være egnet til at udnytte domænenavnets signalværdi." Som jeg læser afgørelsen fra Klagenævnet for Domænenavne på sag 2018-0455, så er der altså lagt vægt på, at den indklagede netop hævdede, at have planlagt denne brug, jeg kan konstatere, at det ikke er sket. Med baggrund i dette skal jeg hermed anmode Klagenævnet om at revurdere situationen og overføre domænenavnet til mig.” Som bilaghar klageren fremlagt kopi af sit sundhedskort, kørekort og pas, hvoraf fremgår, at klageren hedder Stig Christensen. Ved opslag på domænenavnet ”stigchristensen.dk” den 20. november 2020 og igen den 5. januar 2020 blev viderestillet til domænenavnet ”arbejdernetvaerket.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi, jf. bilag 1: Det fremgår bl.a. af hjemmesiden, at Stig Christensen er suppleant til Arbejdernetværkets bestyrelse. Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”stigchristensen.dk” den 9. august 2018 viderestillede til domænenavnet ”arbejdernetvaerket.dk”, og at der ikke i øvrigt er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”stigchristensen.dk”. Ved opslag på Danmark Statistiks hjemmeside (dst.d• har sekretariatet konstateret, at der i 2020 var 114 personer i Danmark med navnet Stig Christensen. Ved sekretariatets søgning på ”stig christensen” den 5. januar 2020 i Google (www.google.d• blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 44.400, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de førstesøgeresultater fremstodsøgeresultater som vedrørende klageren, mens ingen af søgeresultaterne tilsyneladende vedrørte indklagede. De øvrigesøgeresultater vedrørte i al væsentlighed andre personer med navnet Stig Christensen eller personer, hvor navnet Stig Christensen indgik som en del af et navn, herunder i en række tilfælde den tidligere håndboldspiller Morten Stig Christensen. I klagenævnet tidligere afgørelse af 12. september 2018 mellem sagens parter om domænenavnet ”stigchristensen.dk” (J.nr.: 2018-0455), hvori indklagede afgav svarskrift, udtalte klagenævnet bl.a. følgende: ”Indklagede har over for klagenævnet anført navnlig, at det omtvistede domænenavn aktuelt benyttes til e-mailbrug, ligesom indklagede har planer om at anvende domænenavnet både erhvervsmæssigt og politisk samt til frivilligt arbejde i fremtiden. Indklagede har henvist til bl.a., at han muligvis står over for at skulle omlægge/omstrukturere eller eventuelt helt lukke sin virksomhed Christensen Service, samt at han overvejer at kalde sin nye virksomhed for ”stigchristensen.dk”, da det på den måde vil være nemmere for kunderne at finde frem til indklagede på internettet. Herudover har indklagede henvist til, at indklagede fungerer som rekrutteringsofficer i Hjemmeværnet, og at han overvejer at anvende domænenavnet ”stigchristensen.dk” i forbindelse med en eventuel personlig opstilling ved næste kommunalvalg. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”stigchristensen.dk” ikke ved klagens indgivelse blev anvendt i forbindelse med en aktiv hjemmeside, og oplysningerne i sagen tyder heller ikke på, at indklagede tidligere har anvendt domænenavnet i forbindelse med en aktiv hjemmeside. Klagenævnet finder det derfor påfaldende, at indklagede først efter klagens indgivelse har taget initiativ til at lade domænenavnet ”stigchristensen.dk” viderestille til hjemmesiden www.arbejdernetvaerket.dk, ligesom en sådan anvendelse af domænenavnet efter nævnets opfattelse ikke forekommer at være egnet til at udnytte domænenavnets signalværdi.

Indklagede har gjort gældende:
at indklagede på nuværende tidspunkt gør brug af domænenavnet ”stigchristensen.dk” til e-mailbrug, herunder gennem e-mailadressen [udeladt]@stigchristensen.dk. Indklagede har imidlertid ikke fremlagt nogen dokumentation for den påståede anvendelse af domænenavnet ”stigchristensen.dk” til kommunikation via e- mails. Klagenævnet finder derfor på det foreliggende grundlag ikke at kunne lægge til grund, at indklagede gør brug af det omtvistede domænenavn til kommunikation via e-mails.” Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at den e-mailadresse indklagede har oplyst som kontaktinformation over for DK Hostmaster, ikke er knyttet til domænenavnet ”stigchristensen.dk”. Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende:
• at klageren hedder Stig Christensen, • at klageren har behov for domænenavnet ”stigchristensen.dk” til en hjemmeside, hvor klageren kan udbyde sine tjenester som pianist, komponist og arrangør, • at klageren tidligere i 2018 har indbragt en klage over domænenavnet ”stigchristensen.dk”, • at indklagede endnu ikke har realiseret nogle af de planer for domænenavnet, som han oplyste om i klagesagen i 2018, og • at domænenavnet ”stigchristensen.dk” stadigvæk viderestiller til domænenavnet ”arbejdernetvaerket.dk”, hvor navnet "Stig Christensen" overhovedet ikke optræder. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”stigchristensen.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”stigchristensen.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”. I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over- holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: ”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har over for klagenævnet anført, at domænenavnet ”stigchristensen.dk” er identisk med klagerens navn, og at klageren driver virksomhed som pianist, komponist og arrangør. Klageren har endvidere anført at have været indehaver af virksomheden Musicmind, men at denne måtte ophøre den 1. august 2020 som følge af Corona-krisen, og at klageren herefter har fået et større behov for at kunne markedsføre sig under sit eget navn, Stig Christensen. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”stigchristensen.dk”. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det må indgå i denne interesseafvejning, at domænenavnet ”stigchristensen.dk” tillige er identisk med indklagedes navn. Det må endvidere indgå i interesseafvejningen, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også bekræfter. Endelig må det indgå i afvejningen, at navnet Stig Christensen på internettet kun i mindre grad forbindes med klageren. Domænenavnet ”stigchristensen.dk” er registreret af indklagede den 2. januar 2003. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede indtil klagesagen i 2018 (J.nr.: 2018-0455) tilsyneladende ikke har anvendt domænenavnet på nogen aktiv måde. I den tidligere klagesag fandt klagenævnet, at det på foreliggende grundlag ikke kunne lægges til grund, at indklagede gjorde brug af det omtvistede domænenavn til kommunikation via e-mails. Efter indbringelse af klagen i den tidligere klagesag i 2018 blev domænenavnet ”stigchristensen.dk” opsat til at viderestille til domænenavnet ”arbejdernetvaerket.dk”, hvilket det stadig gør. Klagenævnet finder ikke, at denne anvendelse af domænenavnet ”stigchristensen.dk” er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. I den tidligere klagesag mellem parterne oplyste indklagede om forskellige fremtidige planer for brug af domænenavnet ”stigchristensen.dk”. Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i denne sag. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”stigchristensen.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”stigchristensen.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 7

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”stigchristensen.dk” skal overføres til klageren, Stig Christensen. Overførslen skal gennemføresuger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.