Afgørelse

rasmusmanley.dk

Rasmus Stig Manley

MOD

[A]

8. januar 2021


Påstande:

Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet ”rasmusmanley.dk” overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Jeg fremstillede i perioden 1989 - 2018 cembaloer under firmanavnet Rasmus Manley. I 2018 lukkede jeg mit firma, og var da ikke opmærksom på, at en anden kunne erhverve domænet rasmusmanley.dk, som jeg havde haft siden 2002. Ved at gå ind på siden blev jeg opmærksom på, at bagmandspolitiet havde lukket siden, som dog siden er blevet genåbnet. Men misbruget af mit navn har været til gene for mig på mange måder. De af mig udførte instrumenter bærer jo fortsat mit navn, of jeg vil undgå de forvekslingsmuligheder som ... misbruget af mit navn medfører. Ingen andre i Danmark bærer dette navn, og næppe heller i hele verden. Jeg har solgt instrumenter til udlandet og søgning på Internet vil give et helt forkert indtryk af mig og min daværende virksomhed. ... Jeg skal derfor bede, om at nuværende ejer af domænenavn rasmusmanley.dk tilpligtes at afstå fra brug af dette og overdrager mig domænet, som jeg derefter vil videreføre som privat, da jeg anser indklagedes anvendelse af domænenavnet ”rasmusmanley.dk” strider mod god domænenavnsskik, jf. lov om internetdomæner § 25, stk. 1, og navnelovens § 27.” Som bilaghar klageren fremlagt en redegørelse, hvoraf bl.a. fremgår følgende: ”Jeg uddannede mig i årene efter afsluttet uddannelse som snedker som cemalobygger i England ved London College of Furniture 1989-1991 og i årene1991-1992 hos den engelske cembalobygger Colin Booths. Siden hjemkomsten til Danmark virkede jeg som cembalobygger med nybygning og reparation af ældre instrumenter, samt som udlejer af cembaloer og kammerorgler til brug for koncerter. Blandt mine kunder var bl.a. Concerto Copenhagen, Det Kgl Teater, Danmarks Radio, Tivoli og Sjællands Symfoniorkester, samt kirker og ... mindre ensembler over hele landet. Jeg har leveret instrumenter til bl.a. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium, desuden til flere kirker, private og til eksport... Da jeg ophørte med min virksomhed, havde jeg lukket min hjemmeside rasmusmanley.dk 2011 uden at være opmærksom på, at ’adressen’ dermed kunne anses for ledig og købes af en person, som intet har med mig og min virksomhed at gøre. Først da sagen om misbruget af kulturminister Joy Mogensens navn til et domænenavn blev offentligt omtalt, blev jeg opmærksom på, at det var et lignende misbrug jeg og mit navn er blevet udsat for. Danmarks Statistik anfører at to eller færre personer har samme navn. Mig bekendt er jeg dog den eneste i hele verden med det navn. Jeg ønsker naturligvis ikke, at se mit navn sat i forbindelse med noget andet end min virksomhed som cembalobygger og modtager af Kunsthåndværkerprisens bronzemedalje 2003. (Instrumentet var i den anledning udstillet på DesignmuseumDanmark). Vedkommendes valg af domænenavn kan kun være begrundet i udnyttelse af den forveksling, der sker mellem mig og de af mig udførte instrumenter og hans virksomhed, når der på Intetnettet søges oplysninger om disse instrumenter...” Bilag er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende enkeltmandsvirksomheden Cembalobygger Rasmus Manley, der er registreret med ophørsdato den 1. januar 2018. Bilager kopi af faktura af 1. december 2008 fra DK Hostmaster udstedt til klageren vedrørende registreringsgebyr for domænenavnet ”rasmusmanley.dk”. Bilag er kopier af tre fotografier af tangentinstrumenter påført mærket ”Rasmus Manley – København”. Ved opslag på domænenavnet ”rasmusmanley.dk” har sekretariatet den 26. oktober 2020 taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 13. december 2020 har sekretariatet taget følgende kopier: Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende:
• at klageren i perioden 1989-2018 fremstillede cembaloer under firmanavnet Rasmus Manley, • at klagerens virksomhed lukkede i 2018, • at de af klageren fremstillede instrumenter bærer navnet Rasmus Manley, • at der i Danmark ikke er andre personer end klageren, som hedder Rasmus Manley, • at indklagedes brug af domænenavnet ”rasmusmanley.dk” skaber forveksling med klageren, • at klageren vil anvende domænenavnet ”rasmusmanley.dk” til private formål, og • at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”rasmusmanley.dk” strider mod god domænenavnsskik, jf. lov om internetdomæner § 25, stk. 1, og navnelovens § 27. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da klageren har oplyst, at domænenavnet ”rasmusmanley.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren er bærer af navnet Rasmus Stig Manley. Efter de foreliggende oplysninger bæres fornavnet Rasmus sammen med efternavnet Manley af to eller færre personer i Danmark. Klagerne har over for klagenævnet bl.a. gjort gældende, at det omtvistede domænenavn ”rasmusmanley.dk” svarer til klagerens navn, Rasmus Stig Manley. Da klageren under henvisning til sit navn har påberåbt sig at have særlige rettigheder til domænenavnet ”rasmusmanley.dk”, giver sagen i første række anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af navnelovens § 27. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: ”§ 27. Den der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.” Navnelovens §skal bl.a. værne mod brug af navne og betegnelser, som er egnet til at sætte det brugte navn eller betegnelse i forbindelse med bestemte individer. Højesteret har i sin dom af 30. november 2020 (BS-25678/2019-HJR) fastslået, at bestemmelsen i navneloven § alene angår krænkelser, der består i, at nogen uberettiget benytter en andens navn som personnavn, eller hvad der må sidestilles hermed. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”rasmusmanley.dk” må anses for at være omfattet af den beskyttelse, som klager nyder efter navneloven. Navnet Rasmus Manley bæres efter det oplyste i 2020 af to eller færre personer. Klagenævnet finder det herefter godtgjort, at navnet Rasmus Manley er et identifikationsmiddel for netop klageren som person, og klageren kan derfor ved dom få indklagede tilpligtet at ophøre med brugen af domænenavnet ”rasmusmanley.dk”, jf. navnelovens § 27. Når indklagede ikke selv kan opretholde sin brug af domænenavnet uden at overtræde navnelovens § 27, har indklagede ingen loyal interesse i at fastholde registreringen over for klageren, der som bærer af navnet Rasmus Stig Manley har en væsentlig interesse i at forhindre, at domænenavnet ”rasmusmanley.dk” anvendes på en måde, som skaber forveksling med klageren. Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet ”rasmusmanley.dk” og undladelse af at afregistrere domænenavnet ”rasmusmanley.dk” må anses som en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Klagenævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

Afgørelse:

Registreringen af domænenavnet ”rasmusmanley.dk” skal overføres til klageren, Rasmus Stig Manley. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 6Test et domæne

Opret din domæneklage. Gratis indtil du kan se resultater.